Afatet dhe Kushtet e EZ Pass:

Ky Program i EZ Pass ("Program") është në dispozicion nga 31 marsi 2014 deri më 31 janar 2015, duke iu nënshtruar një zgjatje ose përfundimi të përakohëshem sipas gjykimit të vetëm të BlackBerry ("Periudha e Programit"). Në mënyrë që të merrni pjesë në Program, ndërmarrja ose organiza tjetër e juaja për përfitimin e të cilës jeni autorizuar të veproni ("Ju") duket të ketë një BlackBerry Enterprise Server ("BES") aktiv në mjediset e tyre dhe të bien dakort meBlackBerry Limited ose filialin ose partnerin atje që hyri në BlackBerry Solution License Agreement ("BBSLA") me Ju ("BlackBerry") për afatet dhe kushtet e përfshira ose të përmendura këtu.

Duke iu nënshtruar afateve dhe kushteve më poshtë, gjatë periudhës së programit, Ju mund të bëni një kërkesë një herë për një sasi prej liçensa të përhershme të Argjendta të përdorimit nga klienti v12.0 ("Program CALs") deri në numrin e: (i) BES tuaja ekzistuese të liçensuara BES CALs; dhe (ii) Liçensat tuaja që kualifikohen tëadministrimit të pajisjeve celulare (MDM) nga sigurues të tjerë të MDM (siç përfshihet në raportin për Kuadranti Magjik Gartner për softuerin MDM për 2013 dhe 2014). Duhet të tregoni një fotografi të vlefshme të ekranit që shfaq numrin e BES CALs të tilla dhe të liçensave të MDM. Porosit do t'i nënshtrohen vlerësimit nga BlackBerry të këtyre kërkesave dhe porositë do të përmbushen kur Program CALs janë në dispozicion. Nuk ka asnjë kërkesë që Ju të ndërprisni përdorimin tuaj ekzistues të BES CALs ose MDM të liçensave.

Nëse nuk jeni pajtuar aktivisht në BlackBerry Technical Support Services ("BTSS"), Ju mund të kërkoni BTSS të nivelit të Avantazhit për  Your active Program CALs dhe Your BES (të dyja duhet të jenë v10.2 ose më të reja), dhe një ndihmë e tillë do të jetë falas deri më 31 janar 2015. Kjo ju jep Juve përdorimin 24x7 të ekspertëve të celularëve për 5 telefonues të emërtuar dhe modernizime dhe përditësimetë softuerit BES gjatë periudhës së ndihmës falas. Në fund të periudhës së ndihmës falas, Ju do t'ju kërkohet tarifa e zbatueshme vjetore e programit BTSS Avantazh dhe për tarifat e pajisjes mbështetur në numrin e Your active CALs. Çmimet dhe monedha do të ndryshojnë sipas vendit dhe taksat janë ekstra. Nëse nuk dëshironi të vazhdoni të merrni BTSS pas përfundimit të periudhës së ndihmës falas, Ju duhet të anulloni porosinë Tuaj me shkrim brenda tridhjetë (30) ditësh  përpara 31 janarit 2015 dhe ndihma juaj do të përfundojë më 31 janar 2015. Porositë jo të anulluara do të konsiderohen finale. Në mënyrë që të rregjistroheni për BTSS Avantazh, Ju do t'ju kërkohet të pranoni kushtet e zbatueshme të ndihmës.

Pranoni dhe bini dakort se: (i) Program CALs që nuk janë aktivizuar në një BES v10.2 ose më të re dhe nuk janë bashkuar me pajisjet e zbatueshme përpara 1 korrikut 2015 do të përfundojnë automatikisht dhe e drejta Juaj për të përdorur Program CALs do të skadojë më 1 korrik 2015 dhe ato nuk do të funksionojnë më pas asaj date; dhe (ii) duke iu nënshtruar sa më sipër, përdorimi nga Ju i Program CALs do t'i nënshtrohet afateve dhe kushteve të BBSLA për juridiskionin Tuaj dhe ndonjë shtojce të zbatueshme. Kushtet BBSLA dhe Business Services nga BlackBerry të tanishme për juridiksionin Tuaj mund të gjenden te www.blackberry.com/legal. Në rast të ndonjë papërputhshmërie ndërmjet këtyre Afateve dhe Kushteve dhe kushteve të BBSLA ose Business Services nga BlackBerry, këto Afate dhe Kushte do të mbizotërojnë.

Kjo ofertë NUK është e zbatueshme për BES CALs të Provës ose ndonjë zgjidhje që mbahen nga BES.

Kjo Program është i anulluar ku ndalohet dhe i nënshtrohet modifikimit, zgjerimit ose përfundimit të parakohëshëm sipas gjykimit të vetëm të BlackBerry dhe është në dispozicion vetëm në disa vende.

Për të vazhduar me procesin e porosisë për Program CALs dhe nëse zbatohet Advantage niveli BTSS, ju lutemi konfirmoni se Ju keni lexuar këto Afate dhe Kushte dhe Ju bini dakort me to duke klikuar mbi "Unë Pranoj" më poshtë. Nëse Ju nuk dëshironi të vazhdoni me procesin e porosisë ose Ju nuk bini dakort me Afatet dhe Kushtet, klikoni "Unë Nuk Pranoj" më poshtë.