Điều khoản và điều kiện EZ Pass:

Chương trình EZ Pass này ("Chương trình") có từ ngày 31 tháng 3 năm 2014 đến ngày 31 tháng 1 năm 2015. BlackBerry tùy ý quyết định kéo dài hoặc chấm dứt sớm ("Thời lượng Chương trình"). Để tham gia vào Chương trình thì công ty của bạn hoặc tổ chức nào khác có lợi ích mà bạn được phép hành động ("Bạn") phải có BlackBerry Enterprise Server ("BES") hoạt động tại chỗ và phải đồng ý với BlackBerry Limited hoặc công ty con hoặc chi nhánh tham gia vào Hợp đồng Bản quyền Giải pháp ("BBSLA") với Bạn ("BlackBerry") với các điều khoản và điều kiện có chứa hoặc được đề cập ở đây.

Theo các điều khoản và điều kiện dưới đây, trong thời kỳ Chương trình, Bạn có thể đưa ra yêu cầu một lần về số lượng bản quyền truy cập trình khách vĩnh viễn Silver v12.0 ("CAL") ("Program CALs" ) lên đến số lượng: (i) BES CALs bản quyền hiện tại của bạn; và (ii) các bản quyền quản lý thiết bị di động (MDM) đang hoạt động hợp lệ từ các nhà cung cấp MDM khác (như được đề cập trong báo cáo Gartner Magic Quadrant về phần mềm MDM năm 2013 và 2014 ). Bạn phải cung cấp một ảnh chụp màn hình hợp lệ thể hiện số lượng bản quyền BES CALs và bản quyền MDM như vậy. Blackberry sẽ xác thực các đòi hỏi này của yêu cầu và sẽ đáp ứng các yêu cầu khi có Program CALs. Không có yêu cầu buộc Bạn ngừng sử dụng các bản quyền BES CALs hoặc MDM đang có.

Nếu bạn không chủ động đăng ký BlackBerry Technical Support Services ("BTSS") thì bạn có thể yêu cầu Advantage level BTSS cho Program CALs và BES hiện tại của Bạn (chúng đều phải có phiên bản v10.2 hoặc cao hơn), và việc hỗ trợ sẽ được bổ sung cho đến ngày 31 tháng Một năm 2015. Việc này cho phép Bạn tiếp cận 24x7 với các chuyên gia di động cho 5 người gọi được chỉ định và được hưởng các bản nâng cấp, cập nhật phần mềm BES trong quá trình hỗ trợ bổ sung. Khi hết thời gian hỗ trợ bổ sung, Bạn sẽ phải trả phí chương trình Annual Advantage BTSS và các khoản phí theo mỗi thiết bị dựa trên số lượng CALs hoạt động của Bạn. Có các mức giá và loại tiền khác nhau tùy theo quốc gia và các loại thuế bổ sung. Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận BTSS sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ bổ sung, Bạn phải hủy bỏ yêu cầu của bạn bằng văn bản trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày 31 tháng Một năm 2015 và việc hỗ trợ sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng Một năm 2015. Các yêu cầu không bị hủy bỏ sẽ được coi là vẫn còn hiệu lực chính thức. Để đăng ký Advantage BTSS bổ sung, Bạn phải chấp nhận các điều khoản hỗ trợ áp dụng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Program CALs không được kích hoạt trên BES phiên bản v10.2 hoặc cao hơn và được cài trên các thiết bị áp dụng trước ngày 1 tháng Bảy năm 2015 sẽ tự động chấm dứt và quyền sử dụng Program CALs của Bạn sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng Bảy năm 2015 và chúng sẽ không hoạt động được sau ngày đó; và (ii) theo nội dung đề cập ở trên, việc sử dụng Program CALs của Bạn phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện của BBSLA theo thẩm quyền tài phán của nơi Bạn cư trú và bất kỳ phụ lục nào được áp dụng. Có thể xem các điều khoản BBSLA và Business Services của BlackBerry hiện tại theo thẩm quyền tài phán của nơi Bạn cư trú tại www.blackberry.com/legal. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa các Điều khoản và Điều kiện này với các điều khoản BBSLA hoặc Business Services của BlackBerry thì sẽ áp dụng các Điều khoản và Điều kiện này.

Thông báo này là không áp dụng cho BES Trial CALs hoặc bất kỳ giải pháp BES lưu trữ nào khác.

Chương trình này không có hiệu lực ở nơi bị cấm và có thể sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt sớm tùy theo quyết định của BlackBerry và chỉ có ở một số quốc gia.

Để tiếp tục quy trình đặt hàng Program CALs, và nếu áp dụng, Advantage level BTSS, hãy xác nhận Bạn đã đọc các Điều khoản và Điều kiện này và Bạn đồng ý bằng cách nhấn vào "Tôi đồng ý" bên dưới. Nếu bạn không muốn tiếp tục quy trình đặt hàng hoặc Bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện, nhấp vào "Tôi không đồng ý" ở bên dưới.