UVJETI PRUŽANJA USLUGA ZA BBM

MOLIMO VAS POZORNO PROCITAJTE OVAJ DOKUMENT PRIJE KORIŠTENJA USLUGA ILI INSTALIRANJA ILI KORIŠTENJA BBM SOFTVERA PUTEM KOJEG SE USLUGA CINI DOSTUPNOM. OVAJ UGOVOR SADRŽAVA ODREDBE KOJE OGRANICAVAJU ILI ISKLJUCUJU ODGOVORNOST TVRTKE BLACKBERRY PREMA VAMA I KOJE NA DRUGE NACINE UTJECU NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA. OVAJ UGOVOR NE UTJECE NA VAŠA OBVEZNA ZAKONSKA PRAVA PRIMJENJIVA U VAŠOJ JURISDIKCIJI, DO OBIMA DO KOJEG MOŽETE BITI OVLAŠTENI KORISTITI TAKVA OBVEZNA ZAKONSKA PRAVA.

Ovi uvjeti pružanja usluga za BBM (u daljnjem tekstu: "Ugovor") predstavljaju zakonit ugovor izmedu Vas: pojedinacno, ako se s tim suglasite u svoje osobno ime; ili ako ste ovlašteni pristupiti ili koristiti BBM rješenje (onako kako je definirano dolje u tekstu) u ime Vaše tvrtke ili druge pravne osobe, izmedu pravne osobe u ciju korist radite (u svakom slucaju, "Vas") i tvrtke BlackBerry UK Limited, br. tvrtke 4022422 (u daljnjem tekstu: "BlackBerry"), ciji se registrirani ured nalazi na adresi 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE (u daljnjem tekstu: "ugovorne strane" i pojedinacno "ugovorna strana").

KLIKANJEM NA GUMB "SLAŽEM SE" ILI AKTIVIRANJEM ILI KORIŠTENJEM BBM RJEŠENJA ILI BILO KOJEG NJEGOVOG DIJELA, VI STE SUGLASNI BITI VEZANI ODREDBAMA I UVJETIMA OVOG UGOVORA. AKO IMATE BILO KOJIH PITANJA ILI NEDOUMICA VEZANIH UZ ODREDBE OVOG UGOVORA, MOLIMO VAS KONTAKTIRAJTE TVRTKU BLACKBERRY NA ADRESU LEGALINFO@blackberry.COM.

AKO, PRIJE PRVOG PUTA KADA AKTIVIRATE ILI KORISTITE BILO KOJI DIO VAŠEG BBM RJEŠENJA, ODLUCITE DA NISTE VOLJNI SUGLASITI SE S OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGA, NEMATE PRAVO KORISTITI BBM RJEŠENJE I TREBATE: (A) ODMAH DEINSTALIRATI ILI IZBRISATI BILO KOJI SOFTVER (ONAKO KAKO JE DEFINIRAN DOLJE U TEKSTU); I (B) AKO STE PLATILI ZA KORIŠTENJE BBM RJEŠENJA, TRAŽITI POVRAT NOVCA OD ODGOVARAJUCEG REGISTRIRANOG TRGOVCA ILI TVRTKE KOJA VRŠI OBRADU PLACANJA U SKLADU S NJIHOVIM ODGOVARAJUCIM PRAVILIMA O POVRATU NOVCA.

POGLEDAJTE INFORMACIJE TVRTKE BLACKBERRY O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA U ODJELJCIMA 19 I 20 OVOG UGOVORA.

AKO IMATE PREBIVALIŠTE U RUMUNJSKOJ, IMATE ODREÐENA PRAVA NA OSNOVU RUMUNJSKOG ZAKONA BR. 677/2001 U POGLEDU OBRADE I PRIJENOSA OSOBNIH PODATAKA, KOJI ZAKON JE OBJAVLJEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RUMUNJSKE BR. 790 DANA 12. PROSINCA 2001. GODINE.

1. Definicije. Osim ako kontekst zahtijeva drugacije, sljedeci pojmovi imaju dolje navedena znacenja (a tamo gdje kontekst to dopušta, jednina ce ukljucivati množinu, i obratno).

"Usluga vremena emitiranja" oznacava uslugu pristupa bežicnoj mreži koja se pruža na velikom podrucju, druge usluge vezane za pružanje pristupa mreži (ukljucujuci usluge pristupa bežicnoj lokalnoj mreži, i satelitske i internetske usluge) i bilo koje druge usluge koje Vam pruža(ju) Vaš(i) pružatelj(i) usluga vremena emitiranja za upotrebu ili u svezi s Vašim BBM rješenjem.

"Pružatelj usluga vremena emitiranja" oznacava pravnu osobu koja pruža usluge vremena emitiranja.

"BBM rješenje" oznacava rješenje vezano za trenutacnu razmjenu poruka putem softvera BBM (takoder poznatog pod nazivom BlackBerry Messenger), što se sastoji od Usluga i Softvera, zajedno s odgovarajucom dokumentacijom.

"BlackBerry ID" oznacava akreditive za prijavljivanje koje koristite kako biste se prijavili u BBM rješenje i druge proizvode i usluge koje podržavaju akreditive vezane uz BlackBerry ID.

"Sadržaj" oznacava bilo koje podatke, tekst, glazbu, zvuk, zvuk zvona, fotografije, graficke datoteke, videozapise, poruke, oznake ili druge digitalne materijale ili druge digitalne informacije.

"Dokumentacija" oznacava odgovarajucu standardnu dokumentaciju za krajnjeg korisnika, ukljucujuci bilo koja pravila ponašanja, smjernice ili pravila o korištenju pripremljena i dostavljena od strane tvrtke BlackBerry za BBM rješenje. U svrhu tocnog definiranja, dokumentacija ne ukljucuje bilo koju dokumentaciju za krajnjeg korisnika pripremljenu od strane bilo koje osobe osim tvrtke BlackBerry niti bilo koje modifikacije napravljene na dokumentaciji od strane bilo koje osobe osim tvrtke BlackBerry.

"Uredaj" oznacava bilo koji uredaj, kao što je pametni telefon ili tablet – racunalo, na kojem je rad Softvera ili bilo kojeg njegovog dijela dizajniran i autoriziran od strane tvrtke BlackBerry i koji je u Vašem vlasništvu, odnosno koji Vi kontrolirate.

"Placene usluge" oznacavaju usluge koje morate registrirati i platiti naknadu tvrtki BlackBerry, ili odgovarajucem registriranom trgovcu (engl. Merchant-of-record, "MoR") ili tvrtki koja vrši obradu placanja, kako biste dobili pravo korištenja tih usluga.

"Usluga(e)" oznacavaju usluge koje Vam se cine dostupnim od strane ili u ime tvrtke BlackBerry ili podružnice tvrtke BlackBerry za upotrebu u okviru BBM rješenja, ukljucujuci usluge pojedinacnog ili grupnog slanja tekstualnih poruka, videozapisa i glasovnih poziva (kada i gdje se te usluge ucine dostupnima) i usluga dodjele BlackBerry ID-a, ali cinjenica da tvrtka BlackBerry sudjeluje u brendiranju usluga koje pružaju trece strane ne predstavlja sama po sebi uslugu o kojoj ovdje govorimo.

"Softver" oznacava BBM klijentsku aplikaciju koja pruža pristup Uslugama i bilo koji drugi softver koji Vam pruži tvrtka BlackBerry na osnovu ovog Ugovora, u bilo kojem obliku, mediju ili na bilo koji nacin to bude dostavljeno ili nakon toga instalirano ili korišteno (i što se može sastojati od softvera, datoteka, dokumentacije, sucelja i sadržaja, bili oni tehnicki smatrani softverskim kodom ili ne; te komponenata koje je izradila treca strana). Pojam "Softver" ne ukljucuje softver trece strane ili elemente koje je izradila treca strana, bez obzira na to jesu li softver trece strane i elementi koje je izradila treca strana distribuirani od strane tvrtke BlackBerry ili u ime tvrtke BlackBerry ili nisu, odnosno da li se softver trece strane ili elementi koje je izradila treca strana dostavljaju s ili rade u sklopu BBM rješenja ili ne.

"Komponente koje je izradila treca strana" oznacava softver i sucelja za ciju je inkorporaciju u svoj softver tvrtka BlackBerry dobila licencu od strane trece strane, koje komponente se distribuiraju kao integrali dio tog softvera tvrtke BlackBerry pod brendom tvrtke BlackBerry, ali to ne ukljucuje softver koji je izradila treca strana.

"Sadržaj trece strane" oznacava vlasnicki zašticeni sadržaj koji pripada nekoj trecoj strani.

"Elementi trece strane" oznacava sadržaj koji pripada trecoj strani i proizvode koji pripadaju trecoj strani.

"Proizvodi trece strane" oznacava uredaje i softver trece strane, kao i bilo koje druge komercijalne proizvode koji nisu proizvodi tvrtke BlackBerry.

"Usluge trece strane" oznacava usluge koje pruža treca strana, ukljucujuci usluge vremena emitiranja koje pruža treca strana, registrirani trgovac (engl. "MoR") ili tvrtka koja vrši obradu placanja i bilo koje web-lokacije kojima ne upravlja tvrtka BlackBerry.

"Softver trece strane" oznacava zasebne softverske aplikacije cije zašticeno vlasništvo ima treca strana, koje se pružaju ili se cine dostupnima pomocu ili kroz upotrebu BBM rješenja.

"Vaš sadržaj" oznacava bilo koji sadržaj koji podnesete ili na drugi nacin ucinite dostupnim uslugama koje pruža tvrtka BlackBerry ili uslugama trece strane.

2. Pravila upotrebe za BBM rješenje. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti u pogledu upotrebe Vašeg BBM rješenja i osigurat cete sljedece:

(a) Vaše BBM rješenje, ili bilo koji njegov dio, se koristi u skladu s ovim Ugovorom, svim primjenjivim zakonima i propisima i primjenjivom dokumentacijom;

(b) Vi ste stari najmanje 13 godina, ili imate punu poslovnu sposobnost, ili ste emancipirani maloljetnik, ili imate suglasnost roditelja ili staratelja, i u potpunosti ste sposobni i kompetentni za sklapanje ovog Ugovora. U bilo kojem slucaju, Vi potvrdujete da ste stari najmanje 13 godina, buduci da BBM rješenje i BlackBerry ID nisu namijenjeni djeci mladoj od 13 godina. Ako ste mladi od 13 godina, nije Vam dopušteno korištenje BBM rješenja ili dobivanje BlackBerry ID-a. Ako sklapate ovaj Ugovor u ime tvrtke ili druge pravne osobe, Vi izjavljujete i jamcite da imate ovlaštenje za sklapanje ovog Ugovora u ime te tvrtke ili druge pravne osobe;

(c) Bilo koja informacija koja se dostavi tvrtki BlackBerry ili njezinim ovlaštenim distributerima na osnovu ovog Ugovora, ukljucujuci informacije dostavljene prilikom registriranja korištenja BBM rješenja ili dobivanja racuna za upotrebu Vašeg BBM rješenja, što ukljucuje i BlackBerry ID, je istinita, tocna, ažurna i potpuna, te dok god nastavite koristiti BBM rješenje ili održavati svoj racun, ažurirat cete takve informacije kako biste ih održavali istinitim, tocnim i potpunim;

(d) Necete svjesno, nakon provodenja takvih upita, koje bi odgovorna osoba na Vaše mjestu provela, koristiti ili dopustiti drugima korištenje BBM rješenja ili nekog njegovog dijela, sa ili bez bilo kojeg elementa trece strane ili usluge trece strane, na nacin koji bi po prosudbi tvrtke BlackBerry, pri njenom odgovornom postupanju, ometao, degradirao ili nepovoljno utjecao na bilo koji softver, hardver, sustav, mrežu, sadržaj ili uslugu koje koristi bilo koja osoba, ukljucujuci tvrtku BlackBerry ili pružatelja usluga vremena emitiranja, ili koji bi na drugi nacin imao štetan utjecaj na tvrtku BlackBerry ili njene podružnice ili pridružena društva (u daljnjem tekstu: "Grupa tvrtki BlackBerry"), na pružatelja vremena emitiranja ili bilo kojeg od njihovih odgovarajucih klijenata ili infrastrukture ili proizvoda ili usluga, te cete odmah prekinuti bilo koju takvu radnju po dostavljanju obavijesti koje Vam tvrtka BlackBerry uputi u svezi s tim;

(e) Vaše BBM rješenje, ili bilo koji njegov dio, se ne koristi za odašiljanje, objavljivanje, isticanje, prijenos, distribuciju ili raspacavanje bilo kojeg nepodobnog, neprosvijecenog, uznemirujuceg, uvredljivog, defamatornog, pogrdnog, opscenog, nezakonitog ili prijevarnog sadržaja;

(f) Vaše BBM rješenje, ili bilo koji njegov dio, se ne koristi za izvršenje ili pokušaj izvršenje nekog kaznenog djela ili omogucavanje izvršenja bilo kojeg kaznenog djela ili nezakonitog ili zabranjenog djela, ukljucujuci prijenos, prikupljanje, pohranjivanje, isticanje, transmisiju, komuniciranje ili na drugi nacin stavljanje na raspolaganje bilo kojih informacija ili materijala koje nemate pravo prikupljati, pohranjivati ili stavljati na raspolaganje, na osnovu bilo kojeg zakona ili na osnovu ugovora ili uslijed kršenja bilo koje dužnosti, uslijed kršenja prava na privatnosti, zatim za nezakonito igranje ili bilo koju radnju koja bi narušavala, kršila ili nezakonito prisvajala bilo koja prava intelektualnog vlasništva i/ili druga vlasnicka prava bilo koje trece strane (ukljucujuci softver za kopiranje i razmjenu sadržaja koji nemate pravo kopirati i razmjenjivati, ili nezakonito zaobilaženje bilo kojih zaštita usmjerenih na upravljanje digitalnim pravima);

(g) Vaše BBM rješenje, ili bilo koji njegov dio, se ne koristi za prijenos, isticanje, transmisiju ili na drugi nacin stavljanje na raspolaganje bilo kojeg softvera koji sadrži bilo koji (i) virus, "trojanski konj", crv, softver za zaobilaženje zaštite pristupa racunalu (engl. "backdoor"), mehanizam za gašenje racunala, maliciozan kod, alat za nadgledanje protoka podataka (engl. "sniffer"), "bot", mehanizam za izazivanje kvara na racunalu ili špijunski program (engl. "spyware"); ili (ii) bilo koji softver ili sadržaj koji može uzrokovati ili je namijenjen za uzrokovanje (A) negativnog utjecaja na rad, ili (B) onemogucavanja, kvarenja ili izazivanja štete, ili (C) uzrokovanja ili omogucavanja neovlaštenog pristupa ili onemogucavanja ovlaštenog pristupa, ili softver koji se može upotrijebiti za neovlaštene ili neodgovarajuce svrhe, zatim bilo koji softver, hardver, usluge, sustave ili podatke (engl. "malware") (i, ako saznate za postojanje malware-a na ili u svezi s Vašim BBM rješenjem, odmah cete o tome obavijestiti tvrtku BlackBerry);

(h) Vi necete prodati, posuditi, dati u najam ili prenijeti, ili pokušati prodati, posuditi, dati u najam ili prenijeti Softver ili bilo koji sadržaj, ili bilo koji njihov dio, koji Vam je stavljen na raspolaganje kao dio BBM rješenja, niti Vaše pravo na korištenje BBM rješenja ili bilo kojeg njegovog dijela, bilo kojoj osobi, bez prethodnog izricitog pisanog pristanka tvrtke BlackBerry;

(i) Necete pokušati dobiti neovlašteni pristup bilo kojim Uslugama, drugim racunima, racunalnim sustavima ili mrežama povezanim s uslugama putem hakiranja, nezakonitog prikupljanja lozinki niti bilo kojih drugih sredstava, ili pribaviti ili pokušati pribaviti bilo koje materijale ili informacije koje se stavljaju na raspolaganje putem usluga koristeci bilo koja sredstva koja Vam nisu namjerno stavljena na raspolaganje BBM rješenjem.

(j) Vaše BBM rješenje, ili bilo koji njegov dio, se nece koristiti kako biste se predstavili kao bilo koja druga fizicka ili pravna osoba, niti kako biste lažno naveli ili na drugi nacin pogrešno predstavili Vašu povezanost s nekom fizickom ili pravnom osobom, ili kako biste izradili lažni identitet radi dovodenja drugih u zabludu, ukljucujuci simuliranje sigurne web-lokacije kako bi se od korisnika dobile povjerljive informacije (engl. "phishing") i lažiranje IP adresa (engl. spoofing"); i

(k) Vi suradujete s tvrtkom BackBerry i dostavljate informacije zahtijevane od tvrtke BlackBerry kako biste tvrtki BlackBerry pomogli u istraživanju ili utvrdivanju je li postojalo neko kršenje ovog Ugovora i pružate tvrtki BlackBerry ili neovisnom revizoru imenovanom od strane tvrtke BlackBerry pristup prostorijama i uredajima u/na kojima se koristi ili je korišteno BBM rješenje i bilo kojim evidencijama povezanim s tim. Ovim ovlašcujete tvrtku BlackBerry za suradnju s: (i) vlastima koje provode zakon u istraživanju kaznenih djela na cije izvršenje se sumnja; (ii) trecim stranama u istraživanju radnji pocinjenih kršenjem ovog Ugovora; i (iii) administratorima sustava zaposlenim u tvrtkama – pružateljima internetskih usluga i objektima za pružanje pristupa mrežama ili racunalima radi provodenja ovog Ugovora. Takva suradnja može ukljuciti otkrivanje Vašeg korisnickog imena, IP adrese ili drugih osobnih informacija od strane tvrtke BlackBerry.

3. Upotreba Softvera.

(a) Licenca. Dijelovi BBM rješenja zahtijevaju Vaše pribavljanje i korištenje Softvera u cilju pristupa Uslugama. Softver je licenciran i ne prodaje se na osnovu ovog Ugovora. Vaša licenca za upotrebu Softvera je uvjetovana placanjem primjenjivih naknada za licencu, ako postoje. Podložno odredbama i uvjetima sadržanim u ovom Ugovoru, ovaj Ugovor Vam daje osobnu, opozivu, ne-ekskluzivnu, neprenosivu licencu koja Vam dopušta instaliranje i upotrebu Softvera na jednom uredaju, ili, ako je to izricito dopušteno pravilima upotrebe koja se odnose na digitalne trgovine trecih strana (npr. iTunes trgovina za iOS verziju Softvera) u kojima ste kupili Softver (u daljnjem tekstu: "Pravila o upotrebi"), na broju uredaja izricito dopuštenim tim Pravilima o upotrebi.

Ako ste Softver kupili na osnovu pretplate ili kao dio besplatne probe, tada se gore navedena prava na licencu primjenjuju samo na razdoblje za koje ste platili potrebne naknade za pretplatu ili na razdoblje za koje ste ovlaštenje dobili od strane tvrtke BlackBerry ili njenog ovlaštenog distributera, ovisno o slucaju.

U svim slucajevima licenca(e) koje se daju na osnovu ovog Ugovora Vam dopuštaju upotrebu ili dopuštanje upotrebe Softvera ili pristup Uslugama samo u Vaše vlastite interne ili osobne svrhe i u skladu s primjenjivim Pravilima o upotrebi.

(b) Ažuriranja i nadogradnje. Ovaj Ugovor i licence koje su njime date ne impliciraju bilo koje pravo na: (i) redovne ili buduce nadogradnje ili ažuriranja Softvera ili softvera trece strane; ili (ii) pribavljanje bilo kojih novih ili modificiranih Usluga. Bez obzira na gore navedeno, nadogradnje ili ažuriranja Softvera mogu biti s vremena na vrijeme ucinjene dostupnim po odluci tvrtke BlackBerry. Softver može ukljucivati funkcionalnost automatske provjere dostupnih ažuriranja ili nadogradnji Softvera, i od Vas može biti zatraženo ažuriranje softvera trece strane u cilju nastavka pristupa ili korištenja odredenih usluga, osim novog Softvera i elemenata trece strane ili softvera trece strane ili dijelova tih elemenata ili softvera. Osim ako Vam softver Vašeg uredaja dopušta iskljucivanje prijenosa ili upotrebe nadogradnji ili ažuriranja Softvera i Vi primijenite takve postavke, Vi ste ovim suglasni da tvrtka BlackBerry može (ali nije dužna) staviti takva ažuriranja ili nadogradnje Vama na raspolaganje s vremena na vrijeme i dostaviti Vam obavijest o raspoloživosti takvih nadogradnji i ažuriranja. Bilo koja ažuriranja ili nadogradnje koje Vam tvrtka BlackBerry pruži na osnovu ovog Ugovora ce se smatrati Softverom, uslugama ili softverom trece strane, ovisno o slucaju.

(c) Prava reprodukcije. Ne možete distribuirati ili modificirati Softver ili bilo koji sadržaj koji Vam se stavi na raspolaganje kao dio Usluga, u cjelini ili djelomicno. Osim do obima do kojeg je tvrtka BlackBerry izricito ogranicena zakonom u svezi s zabranjivanjem takvih aktivnosti, Vi ne možete kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi nacin izradivati duplikate Softvera ili bilo kojeg sadržaja koji Vam se stavi na raspolaganje kao dio Usluga, u cjelini ili djelomicno, osim onako kako ste izricito ovlašteni ovim Ugovorom, dokumentacijom vezanom za primjenjive Usluge, Pravilima korištenja ili zasebnim pisanim ugovorom sklopljenim izmedu Vas i tvrtke BlackBerry ili pridruženog društva tvrtke BlackBerry. U svrhe ove odredbe, "kopirati" ili "reproducirati" ne ukljucuje kopiranje izjava i uputa vezanih za Softver koje se prirodno dogada tijekom normalnog izvršavanja programa kada se program koristi u skladu sa i u svrhu opisanu u dokumentaciji ili tijekom izrade redovitih nemodificiranih izrada zaštitnih kopija Softvera ili uredaja na kojem je Softver instaliran, u skladu s poslovnim praksama koje predstavljaju industrijski standard. Ne možete kopirati bilo koju dokumentaciji ili njen dio osim za Vašu vlastitu osobnu ili internu upotrebu i u svezi s Vašom upotrebom BBM rješenja.

4. Potrebni elementi trece strane i usluge trece strane. Vi ste odgovorni za osiguravanje da elementi trece strane i usluge trece strane (ukljucujuci uredaje, mogucnost uspostavljanja internetske veze, bežicne mreže i uslugu vremena emitiranja) pomocu kojih odaberete koristiti Vaše BBM rješenje zadovoljavaju minimalne zahtjeve tvrtke BlackBerry, ukljucujuci softver uredaja i raspoloživost namjenskog internetskog pristupa za Vaše BBM rješenje, onako kako je navedeno u dokumentaciji, te da upotreba takvih elemenata trece strane i/ili usluga trece strane s Vašim BBM rješenjem ne krši bilo koje licence, odredbe, uvjete, zakone, pravila i/ili propise vezane za upotrebu takvih elemenata trece strane i usluga trece strane. Usluga vremena emitiranja je opcenito potrebna za korištenje Vašeg BBM rješenja. Naknade za uslugu vremena emitiranja mogu biti naplacene u svezi s Vašom upotrebom Vašeg BBM rješenja, i Vi ste suglasni da ste, u pogledu odnosa izmedu Vas i tvrtke BlackBerry, odgovorni za sve naknade za uslugu vremena emitiranja koje nastanu tijekom takve upotrebe. Vaš pružatelj usluga vremena emitiranja može ograniciti koje Vam se Usluge i usluge trece strane stavljaju na raspolaganje. Ako želite dobiti informacije o tome koji pružatelji usluga vremena emitiranja podržavaju Vaše BBM rješenje na Vašoj lokaciji, molimo Vas kontaktirajte tvrtku BlackBerry putem adrese legalinfo@blackberry.com.

5. Dodatne odredbe.

(a) Od Vas može biti zahtijevano da se suglasite s dodatnim odredbama i uvjetima:

(i) s tvrtkom BlackBerry, u pogledu komponenti trece strane (tj. komponenti otvorenog koda) i u cilju upotrebe odredenih usluga ili sadržaja ili u cilju dobivanja nadogradnje BBM rješenja;

(ii) s trecom stranom, kako biste pribavili i koristili element trece strane ili uslugu trece strane, ukljucujuci korištenje web-mjesta trece strane kojemu se može pristupiti putem BBM rješenja;

(iii) s registriranim trgovcem (engl. "MoR") ili tvrtkom koja vrši obradu placanja kako biste izvršili kupovinu vezanu za BBM rješenje ili putem BBM rješenja; i

(iv) s pružateljem usluge vremena emitiranja u pogledu usluga vremena emitiranja.

(b) Vi ste odgovorni za pridržavanje bilo kojeg ugovora koji zakljucite s trecom stranom i tvrtka BlackBerry ni na koji nacin nije odgovorna za bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste do kojih dode uslijed Vašeg poslovanja s bilo kojom takvom trecom stranom. Ako niste sigurni je li tvrtka BlackBerry izvor bilo kojeg sadržaja, elementa, proizvoda ili usluge, molimo Vas kontaktirajte tvrtku BlackBerry na adresu legalinfo@blackberry.com. Ako poslujete s trecim stranama putem interneta ili koristite usluge trecih strana, budite oprezni i uvjerite se da znate s kim poslujete, te da znate sve odredbe i uvjete povezane s tim web-mjestima i uslugama trecih strana ili elementima trecih strana kojima možete pristupiti ili koje možete primiti, ukljucujuci odredbe o isporuci i placanju, odredbe o upotrebi i odredbe ugovora s krajnjim korisnikom, mogucnost vracanja proizvoda, odredbe o privatnosti, postavke privatnosti i sigurnosne znacajke, kako biste zaštitili Vaše osobne informacije i osigurali Vašu osobnu sigurnost.

(c) Ni u kom slucaju takve dodatne odredbe i uvjeti izmedu Vas i bilo koje trece strane nece biti obvezujuci za tvrtku BlackBerry niti ce na bilo koji nacin tvrtki BlackBerry nametnuti bilo koje dodatne obveze, ili obveze koje nisu u skladu s odredbama i uvjetima ovog Ugovora, buduci da se izmedu Vas i tvrtke BlackBerry odredbe i uvjeti ovog Ugovora vezani uz elemente trece strane i usluge trece strane još uvijek primjenjuju na te stavke.

(d) Do obima do kojeg je bilo koja komponenta trece strane pokrivena dodatnim odredbama i uvjetima koji Vam pružaju pravo upotrebe, kopiranja, distribuiranja ili modifikacije cjelokupne takve komponente trece strane ili nekog njezinog dijela, a to pravo je šire od prava koja imate na osnovu ovog Ugovora u pogledu Softvera, tada, iskljucivo do obima do kojeg možete ostvarivati takva šira prava bez kršenja odredbi i uvjeta ovog Ugovora u pogledu ostatka Softvera, možete ostvarivati koristi od takvih širih prava. U pogledu softvera trece strane ili usluga trece strane (što ukljucuje softver i sadržaj) koje Vam na raspolaganje stavi tvrtka BlackBerry, ako taj softver trece strane ili te usluge trece strane nisu praceni zasebnom licencom ili uvjetima pružanja usluga, upotreba takvog softvera trece strane ili usluga trece strane ce biti podložna odredbama i uvjetima ovog Ugovora kao da je to softver ili usluge (što god od toga je primjenjivo) koji cine dio Vašeg BBM rješenja; pod uvjetom da su Vam softver trece strane ili usluga trece strane pruženi od strane tvrtke BlackBerry "ONAKVI KAKVI SU" i "ONAKVI KAKVI SU DOSTUPNI", bez izricitih ili impliciranih uvjeta, odobrenja, garancija, izjava ili jamstava, te ce se izmedu Vas i tvrtke BlackBerry primjenjivati ogranicenja i iskljucenja odgovornosti, izjave o odricanju od odgovornosti i odredbe o povratu novca utvrdene u ovom Ugovoru u pogledu elemenata trece strane i usluga trece strane, a ne u pogledu Softvera.

6. Modifikacija ili prekid pružanja BBM rješenja

(a) Modifikacija ili prekid pružanja BBM rješenja. Vi ste suglasni da tvrtka BlackBerry može, bez odgovornosti prema Vama, modificirati, suspendirati, prekinuti pružati, ukloniti, postaviti ogranicenja na ili onemoguciti BBM rješenje ili bilo koji njegov dio, u bilo koje vrijeme, privremeno ili trajno, sa ili bez obavijesti upucene Vama; pod uvjetom da, ako tvrtka BlackBerry trajno prekine pružanje usluge (u kojem slucaju ce Vaša licenca za korištenje bilo kojeg Softvera posebno dizajniranog za pristup usluzi automatski prestati važiti), a ako ste platili za dostupnost te usluge tijekom odredenog vremenskog razdoblja, te ako niste prekršili ovaj Ugovor, moguce je da cete imati pravo na povrat cjelokupnog iznosa ili dijela iznosa novca koji ste platili za tu uslugu, onako kako je navedeno u važecim pravilima o povratu novca vezanim za usluge, ili u pravilima registriranog trgovca ili tvrtke koja vrši obradu placanja kojima ste platili naknadu. Takav povrat novca ce biti Vaše iskljucivo pravo i jedina odgovornost koju tvrtka BlackBerry, registrirani trgovac i tvrtka koja vrši obradu placanja imaju prema Vama u slucaju da tvrtka BlackBerry trajno prekine pružanje BBM rješenja ili nekog njegovog dijela.

(b) Održavanje. Bez ogranicavanja navedenog, tvrtka BlackBerry pridržava pravo, a Vi ste suglasni da tvrtka BlackBerry to može uciniti po svom iskljucivom nahodenju, da periodicno suspendira pristup BBM rješenju ili bilo kojem njegovom dijelu ili da na drugi nacin onemoguci rad BBM rješenja ili bilo kojeg njegovog dijela u cilju popravljanja softverskih grešaka, instaliranja ažuriranja i dijagnosticiranja i drugog održavanja BBM rješenja.

7. Vaši doprinosi i drugi sadržaj.

(a) Povratne informacije. Tvrtki BlackBerry možete dostaviti povratne informacije o BBM rješenju. Osim ako se tvrtka BlackBerry u pismenom obliku ne suglasi s necim drugim, Vi ste suglasni da ce tvrtka BlackBerry biti vlasnik svih povratnih informacija, komentara, sugestija, ideja, koncepata i primjena koje priopcite tvrtki BlackBerry u pogledu BBM rješenja i svih povezanih prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu, zajedno: "povratne informacije"), te Vi ovim putem na tvrtku BlackBerry prenosite sva Vaša prava, vlasništvo i vlasnicke udjele vezane za to. Vi necete svjesno dostaviti tvrtki BlackBerry bilo koje povratne informacije koje su zašticene pravima intelektualnog vlasništva trece strane. Vi ste suglasni u potpunosti suradivati s tvrtkom BlackBerry u pogledu potpisivanja daljnjih dokumenata i vršenja drugih radnji koje tvrtka BlackBerry opravdano bude zahtijevala u cilju potvrdivanja da je tvrtka BlackBerry vlasnik povratnih informacija te omogucavanja tvrtki BlackBerry registriranje i/ili zaštitu bilo kojih povezanih prava intelektualnog vlasništva i/ili povjerljivih informacija.

(b) Sadržaj krajnjeg korisnika, elementi trecih strana. Vi, a ne tvrtka BlackBerry, ste u cijelosti odgovorni za Vaš sadržaj. Tvrtka BlackBerry ne kontrolira sadržaj ili druge elemente trecih strana koji su Vam stavljeni na raspolaganje od strane krajnjih korisnika u svezi s Vašom upotrebom BBM rješenja ili bilo koje usluge trece strane koja se koristi u svezi s BBM rješenjem, te, uz opce izjave o odricanju od odgovornosti navedene u Odjeljku 17, tvrtka BlackBerry ne garantira niti daje bilo koje slicno jamstvo u pogledu tocnosti, integriteta ili kvalitete takvih elemenata trecih strana i nije odgovorna za bilo koje takve elemente trecih strana. Tvrtka BlackBerry može ustanoviti opce prakse i ogranicenja u pogledu upotrebe BBM rješenja, ukljucujuci kolicinu sadržaja koji može biti pohranjen, maksimalno vremensko razdoblje tijekom kojeg ce sadržaj ili objavljena poruka/razgovor biti zadržani u bilo kojoj usluzi (ukljucujuci bilo koju uslugu pohrane na udaljenom poslužitelju – engl. "cloud storage service"), i/ili vremensko razdoblje tijekom kojeg možete nastaviti koristiti bilo koji sadržaj ili pristupati tom sadržaju. Možete koristiti sadržaj koji Vam na raspolaganje stave tvrtka BlackBerry ili pridruženo društvo tvrtke BlackBerry, u vezi s uslugom, iskljucivo za Vašu osobnu upotrebu i u skladu sa specificnim odredbama i uvjetima primjenjivim na uslugu, ako postoje. Ogranicenja kao ona koja su navedena gore u tekstu ce biti podrobno navedena u dokumentaciji za primjenjivu uslugu, te ih morate upoznati i pregledati s vremena na vrijeme buduci da tvrtka BlackBerry u buducnosti može izvršiti izmjene te dokumentacije. Suglasni ste da tvrtka BlackBerry nema nikakve odgovornosti za gubitak, brisanje, neovlašteni pristup ili neuspjeh pohranjivanja bilo kojeg sadržaja i, pod uvjetom da imate neophodna prava ili licence za to, trebate cuvati alternativne zaštitne kopije bilo kojeg sadržaja za koji Vam je važno cuvanje kopija.

(c) Vaš sadržaj. Osim onako kako je izricito navedeno u ovom Ugovoru ili nekom njegovom dodatku, ovaj Ugovor ne prenosi bilo koja prava vlasništva nad Vašim sadržajem na tvrtku BlackBerry. U pogledu bilo kojeg Vašeg sadržaja koji možete staviti na raspolaganje za ukljucivanje u aspekte BBM rješenja, a kojemu drugi korisnici BBM rješenja mogu pristupiti, ukljucujuci BBM grupe i druge forume kojima Vaši BBM kontakti i drugi korisnici BBM rješenja mogu pristupiti, Vi tvrtki BlackBerry dajete u cijelom svijetu važecu, trajnu, neopozivu, prenosivu, nezašticenu autorskim pravima i ne-ekskluzivnu licencu za korištenje, distribuciju, reprodukciju, modifikaciju, adaptaciju, javno izvodenje i javno prikazivanje tog sadržaja, onako kako je opravdano u svezi s pružanjem BBM rješenja i upravljanjem BBM rješenjem, ili bio koji dio bilo cega navedenog, i u svezi s bilo kojim sadržajem koji stavite na raspolaganje za druge aspekte BBM rješenja, Vi tvrtki BlackBerry dajete u cijelom svijetu važecu, nezašticenu autorskim pravima i ne-ekskluzivnu licencu za upotrebu, distribuciju, modifikaciju, adaptaciju, javno izvodenje i javno prikazivanje takvog sadržaja, onako kako je opravdano zahtijevano za pružanje BBM rješenja Vama; te jamcite i obvezujete se u oba slucaja da imate pravo tvrtki BlackBerry dati takvu licencu.

(d) Nepoželjan sadržaj i elementi trecih strana. Vi razumijete da pri korištenju BBM rješenja ili usluge koju pruža treca strana možete biti izloženi sadržaju i elementima trece strane koji su, ili za koje Vi smatrate da su, uvredljivi, nepristojni ili na drugi nacin nepoželjni. Tvrtka BlackBerry i od strane nje imenovane osobe imaju pravo (ali ne i obvezu), po svom iskljucivom nahodenju, prethodno pregledati, odbiti ili ukloniti Vaš sadržaj ili elemente trece strane iz BBM rješenja.

(e) Roditeljska kontrola i nadzor odraslih osoba. Dijelovi BBM rješenja ili usluga koje pruža treca strana mogu ukljucivati postavke koje Vam omogucavaju blokiranje ili filtriranje odredenih sadržaja, usluga, usluga koje pruža treca strana ili koje pružaju trece strane. Vi ste u potpunosti odgovorni za odabir i omogucavanje takvih postavki kako bi odgovarale Vašim željenim opcijama. Tvrtka BlackBerry ne garantira da su takve postavke bez grešaka, da nece blokirati sav relevantan sadržaj, usluge ili usluge koje pruža treca strana, ili trece strane ili da ne mogu biti onemogucene ili zaobidene od strane drugih osoba koje imaju pristup Vašem BBM rješenju. Ako dopustite Vašem djetetu korištenje Vašeg BBM rješenja, ili bilo kojeg njegovog dijela, Vaša je odgovornost da utvrdite jesu li takve konkretne usluge, usluge koje pruža treca strana ili elementi trece strane odgovarajuci za Vaše dijete, i u potpunosti ste odgovorni za pristup i korištenje BBM rješenja, usluga koje pruža treca strana i elemenata trece strane od strane Vašeg djeteta, ukljucujuci sve financijske naknade i druge odgovornosti do kojih dode u svezi s takvim korištenjem ili pristupom.

8. Službe za hitne slucajeve. BBM rješenje nije medusobno povezano s javnom fiksnom telefonskom mrežom (engl. "public switched telephone network"), ne koristi telefonske brojeve za komunikaciju s drugim uredajima i nije dizajnirano niti namijenjeno kao zamjena za Vaš redovni mobilni ili fiksni telefon. Uz to, Vi potvrdujete i suglasni ste da BBM rješenje nije dizajnirano niti namijenjeno kao zamjena za Vašu tradicionalnu fiksnu liniju ili bežicni mobilni telefon, te da ono možda nece moci biti upotrijebljeno za pozivanje brojeva "911", "112", "999", "000" ili drugih namjenskih brojeva cija je svrha povezivanje korisnika s javnim sigurnosnim tockama za davanje odgovora ili drugim službama za hitne slucajeve na osnovu lokalnih zakona o telekomunikacijama (u daljnjem tekstu: "službe za hitne slucajeve"). Pozivi prema službama za hitne slucajeve se ne obraduju putem BBM rješenja. Vi razumijete i suglasni ste da dodatni aranžmani, osim BBM rješenja, moraju biti napravljeni kako bi se pristupilo službama za hitne slucajeve, te da grupa tvrtki BlackBerry i njihovi odgovarajuci službenici, direktori i zaposlenici nece imati nikakvu odgovornost za bilo koju tjelesnu ozljedu, smrt ili štetu koja proizide iz ili u svezi s nemogucnošcu pristupa službama za hitne slucajeve putem BBM rješenja.

9. Intelektualno vlasništvo. Na osnovu ovog Ugovora ne sticete bilo koje pravo vlasništva, položaj vlasnika ili udio u vlasništvu nad bilo kojim intelektualnim vlasništvom ili druga stvarna prava, ukljucujuci patente, dizajne, zaštitne znakove, autorska prava, prava na baze podataka ili prava na bilo koje povjerljive informacije ili poslovne tajne u pogledu BBM rješenja ili bilo kojeg njegovog dijela, ukljucujuci sadržaj koji je stavljen na raspolaganje od strane grupe tvrtki BlackBerry i njenih odgovarajucih dobavljaca kao dio BBM rješenja na osnovu ovog Ugovora. Vi takoder ne sticete bilo koja prava na licence na ili u svezi sa BBM rješenjem ili bilo kojim njegovim dijelom, ili na bilo koji sadržaj koji Vam je stavljen na raspolaganje putem usluge, osim prava za koje ste izricito dobili licencu na osnovu ovog Ugovora, u povezanoj dokumentaciji ili u drugom ugovoru koji je uzajamno u pisanom obliku sklopljen izmedu Vas i tvrtke BlackBerry. Bilo koja prava koja nisu ovdje izricito dana su izricito pridržana. Radi jasnoce, bez obzira na bilo što drugo u ovom Ugovoru, ni u kom slucaju bilo koja patentna licenca dana u ovom ugovoru za BBM rješenje ne može biti proširena, ili se tumaciti kao proširena, na korištenje bilo kojih usluga koje pruža treca strana ili elemenata trece strane, bilo na samostalnom osnovu ili u svezi s Vašim BBM rješenjem, i, bez ogranicavanja ovdje navedenog, ni u kom slucaju licence date na osnovu ovog Ugovora se ne mogu tumaciti na takav nacin da bilo koji dobavljac takvih usluga koje pruža treca strana ili elemenata trece strane može biti sposoban uspješno tvrditi da je upotreba takvih usluga koje pruža treca strana ili elemenata trece strane ili u vezi s cijelim BBM rješenjem ili nekim njegovim dijelom, ili da je na samostalnom osnovu licencirana temeljem patenata tvrtke BlackBerry na osnovu cinjenice da su BBM rješenje ili bilo koji njegov dio licencirani na osnovu ovog Ugovora. Softver i bilo koje kopije Softvera koje Vi izradite su samo licencirane, a nisu prodane Vama, te su Softver, cjelokupna dokumentacija i sav sadržaj koji Vam je stavljen na raspolaganje od strane grupe tvrtki BlackBerry kao dio BBM rješenja i bilo koje web-mjesto (web-mjesta) koja Vam omogucavaju pristup bilo kojim uslugama zašticeni zakonima Kanade, SAD-a i medunarodnim zakonima za zaštitu autorskih prava, zakonima o patentima i odredbama medunarodnih ugovora. Postoje ozbiljne kazne, kako gradanske tako i kaznene, za kršenje propisa o zaštiti autorskih prava. Vi ste suglasni da ništa u ovom Ugovoru nece negativno utjecati na bilo koja prava na korištenje pravnih sredstava i pristup bilo kojim pravnim sredstvima, ukljucujuci sudski nalog ili ekvivalentno pravno sredstvo u Vašoj jurisdikciji, koja pravna sredstva tvrtka BlackBerry i bilo koji pružatelj sadržaja za usluge može imati na osnovu bilo kojih primjenjivih zakona u pogledu zaštite intelektualnog vlasništva, povjerljivosti ili drugih stvarnih prava tvrtke BlackBerry ili pružatelja sadržaja.

10. Izvoz, uvoz i ogranicenja korištenja i licence Administracije SAD-a. Softver može ukljucivati kriptografsku tehnologiju i Vi ste suglasni da on ne može biti izvezen, uvezen, korišten, prenijet ili ponovno izvezen, osim u skladu s primjenjivim zakonima i propisima relevantnih državnih vlasti. Vi ovim izjavljujete: (A) da ste prema Vašem najboljem znanju podobni za primanje Softvera na osnovu primjenjivog zakona, te da niste locirani u državi koja je podložna embargu Administracije SAD-a ili koja je od strane Administracije SAD-a oznacena kao "država koja podržava terorizam" i da niste navedeni na popisu Administracije SAD-a na kojem su oznacene zabranjene ili ogranicene strane; i (B) da necete koristiti Softver u razvijanju, proizvodnji, rukovanju, održavanju, pohrani, detekciji, identifikaciji ili raspacavanju kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja niti raketnih sustava za upotrebu takvog oružja ili materijala ili opreme koja može biti korištena u takvom oružju ili raketnim sustavima za njegovu upotrebu, niti da cete izvršiti ponovnu prodaju ili izvoz bilo kojoj fizickoj ili pravnoj osobi koja je ukljucena u takvu aktivnost. Bez obzira na bilo koji ugovor s trecom stranom ili na bilo koju odredbu zakona, propisa ili pravila, ako Vi predstavljate bilo koju agenciju Administracije Sjedinjenih Americkih Država, tada Vaša prava u pogledu Softvera nece premašiti prava koja se daju na osnovu ovog Ugovora, osim ako je tvrtka BlackBerry na to izricito pristala sklapanjem pisanog ugovora izmedu Vas i tvrtke BlackBerry i potpisivanjem tog ugovora od strane Glavnog operacijskog direktora ili Glavnog izvršnog direktora tvrtke BlackBerry.

11. Sigurnost, racuni i lozinke.

(a) Upotreba racuna i lozinki. Vi ste suglasni preuzeti punu odgovornost za uspostavljanje odgovarajucih sigurnosnih mjera za kontrolu pristupa Vašem BBM rješenju, ukljucujuci uredaj na kojem instalirate Softver. Bez ogranicavanja navedenog, Vi ste suglasni odabrati snažne lozinke kako biste održavali sigurnosti i povjerljivost svih lozinki koje se koriste za pristup Vašem BBM rješenju ili bilo kojem njegovom dijelu, ukljucujuci lozinke koje se koriste za pristup Vašem BlackBerry ID-u koji se koristi u svezi s Vašim BBM rješenjem. Vi ste nadalje suglasni biti odgovorni za sve aktivnosti koje se dogode pri korištenju Vaše lozinke, ili na ili putem Vašeg racuna, ukljucujuci sve financijske naknade ili druge odgovornosti koje proizidu u svezi s takvim aktivnostima. Suglasni ste odmah obavijestiti tvrtku BlackBerry o bilo kojoj neovlaštenoj upotrebi Vašeg cjelokupnog BBM rješenja ili bilo kojeg njegovog dijela, ukljucujuci bilo koje lozinke za bilo koji dio Vašeg BBM rješenja, tako što cete kontaktirati korisnicku podršku tvrtke BlackBerry (informacije za kontakt se nalaze na adresi www.blackberry.com/support). Tvrtka BlackBerry može poduzeti one radnje koje smatra odgovarajucim nakon primitka takve obavijesti, ali nema nikakvu obvezu poduzeti bilo koju radnju. Vi ste suglasni da Vas obavještavanje tvrtke BlackBerry na gore navedeni nacin ne oslobada odgovornosti za sve aktivnosti do kojih dode korištenjem Vaše lozinke ili na ili putem Vaših racuna.

(b) BlackBerry ID. Ako vec nemate BlackBerry ID, od Vas ce biti zatraženo da ga kreirate kako biste mogli pristupiti Vašem BBM rješenju i koristiti ga. Jednom kada ga kreirate, Vaš BlackBerry ID takoder možete koristiti za pristup drugim proizvodima ili uslugama koje koriste BlackBerry ID uslugu i kojima imate pravo pristupiti (u daljnjem tekstu: "Usluge kojima je moguce pristupiti pomocu BlackBerry ID-a"). Ako se Vi i tvrtka BlackBerry ne suglasite o drugim odredbama i uvjetima koje reguliraju Vašu upotrebu Vašeg BlackBerry ID-a u svezi s takvim proizvodima i uslugama, Vi ste suglasni da ce se odredbe i uvjeti ovog Ugovora koji se primjenjuju na BlackBerry ID uslugu, i kao na uslugu i kao na dio BBM rješenja, takoder primjenjivati na Vašu upotrebu BlackBerry ID-a s Uslugama kojima je moguce pristupiti pomocu BlackBerry ID-a; ukljucujuci bez ogranicenja Odjeljke 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 i ovaj Odjeljak 11. Uz to, bilo koji prestanak ovog Ugovora nece utjecati na primjenu tih odredbi i uvjeta vezanih uz Vaš nastavak korištenja Vašeg BlackBerry ID-a s drugim Uslugama kojima je moguce pristupiti pomocu BlackBerry ID-a, osim ako tvrtka BlackBerry ne naznaci da je takav prekid ugovora usmjeren na prekid Vašeg prava na upotrebu Vašeg BlackBerry ID-a s drugim Uslugama kojima je moguce pristupiti pomocu BlackBerry ID-a.

12. Povjerljivost i zabrana reverznog inženjeringa. Vi potvrdujete i suglasni ste da je BBM rješenje: (a) razvijeno uz znacajno vrijeme i trošak tvrtke BlackBerry i/ili grupe tvrtki BlackBerry; i (b) da BBM rješenje sadrži povjerljive informacije ukljucujuci poslovne tajne tvrtke BlackBerry, grupe tvrtki BlackBerry i njihovih odgovarajucih dobavljaca. Ovaj Ugovor Vam ne daje pravo da od tvrtke BlackBerry, grupe tvrtki BlackBerry ili njihovih distributera dobijete bilo koji izvorni kod za Softver, usluge, elemente trecih strana ili usluge trecih strana i, osim do obima u kojem je tvrtka BlackBerry izricito ogranicena zakonom u zabranjivanju takvih aktivnosti, Vi ste suglasni da necete mijenjati, modificirati, adaptirati, izradivati derivativne radove, prevoditi, mijenjati izgled ili vršiti reverzni inženjering Softvera, usluga, ili elemenata trecih strana, ili usluga trecih strana, ili pokušavati to uciniti, ili dopustiti, pristati, ovlastiti ili potaci bilo koju drugu stranu da to uradi. Za svrhu ovog Ugovora, "reverzni inženjering" ukljucuje bilo koju radnju reverznog inženjeringa, prevodenja, rastavljanja, dekompiliranja, dekriptiranja ili dekonstrukcije (ukljucujuci bilo koji aspekt "prepisivanja RAM-a/ROM-a ili stalne memorije za pohranu", "nadgledanja protoka podataka putem žicne ili bežicne veze" ili reverzni inženjering pomocu "black boxa") podataka, softvera (ukljucujuci sucelja, protokole i bilo koje druge podatke ukljucene ili korištene u svezi s programima koji mogu ali ne moraju tehnicki biti smatrani softverskim kodom), usluga ili hardvera, ili bilo koju metodu ili postupak pribavljanja ili konvertiranja bilo kojih informacija, podataka ili softvera iz jednog oblika u oblik koji covjek može procitati.

13. Trajanje. Ovaj Ugovor pocinje važiti nakon Vaše suglasnosti da budete vezani odredbama i uvjetima ovog Ugovora (kao što je opisano gore u preambuli) i nastavit ce važiti dok ne bude raskinut u skladu s odredbama navedenim u ovom Ugovoru.

14. Pravna sredstva i raskid ugovora.

Dodatno bilo kojim pravima ili pravnim sredstvima tvrtke BlackBerry navedenim u ovom Ugovoru:

(a) Ako prekršite ovaj Ugovor, tvrtka BlackBerry ili njen zastupnik mogu, ali nisu obvezni, poduzeti odredene radnje koje smatraju odgovarajucim. Te radnje mogu ukljucivati, ali nisu ogranicene na trenutacnu suspenziju ili prekid važenja Vašeg cjelokupnog BBM rješenja ili bilo kojeg njegovog dijela ili bilo kojeg elementa trece strane koji se koristi u svezi s Vašim BBM rješenjem.

(b) Tvrtka BlackBerry može, uz sva druga prava i pravna sredstva koja joj pruža ovaj Ugovor ili zakon; (i) trenutacno raskinuti ovaj Ugovor i bilo koji drugi ugovor o licenci sklopljen izmedu Vas i tvrtke BlackBerry vezan uz bilo koji drugi dio Vašeg BBM rješenja koji koristite ako prekršite ovaj Ugovor, ili bilo koji dodatak ili drugi ugovor koji imate s tvrtkom BlackBerry ili pridruženim društvom tvrtke BlackBerry, ako ne platite bilo koje naknade u roku od trideset (30) dana od dana kada te naknade postanu dospjele i plative; i/ili (ii) prekinuti Vam pružati bilo koju uslugu(e) u svezi s Vašim BBM rješenjem. Ako ste tvrtki BlackBerry dostavili tocne informacije za kontakt, tvrtka BlackBerry ce upotrijebiti razumne napore kako bi Vam dostavila obavijest o raskidu.

(c) Uz to, tvrtka BlackBerry može raskinuti ovaj Ugovor i/ili odmah prestati pružati bilo koji dio BBM rješenja ili cjelokupno BBM rješenje bez bilo kakve odgovornosti prema Vama ako tvrtka BlackBerry bude sprijecena pružati bilo koji dio BBM rješenja ili cjelokupno BBM rješenje na osnovu bilo kojeg zakona, propisa, zahtjeva ili odluke izdate u bilo kojem obliku od strane pravosudnih ili drugih državnih tijela, ili ako obavijest upucena od strane neke državne agencije ili ministarstva nagovještava da tvrtki BlackBerry nije dopušteno pružati bilo koji dio BBM rješenja ili cjelokupno BBM rješenje. Ništa u ovom Ugovoru nece biti tumaceno na nacin da se od tvrtke BlackBerry zahtijeva traženje odricanja od bilo kojeg takvog zakona, pravila, propisa ili ogranicenja, niti pokretanje upravnog spora ili podnošenje žalbe na bilo koju sudsku odluku. Ako je to izvedivo, tvrtka BlackBerry ce upotrijebiti razumne napore kako bi Vam dostavila obavijest u roku od trideset (30) dana prije takvog raskida ili prestanka pružanja usluga u slucaju placenih usluga.

(e) Osim onako kako je izricito navedeno u ovom Ugovoru, tvrtka BlackBerry nece prema Vama imati nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili je vezana uz raskid ovog Ugovora, ili bilo kojih prava ili licenci danih na osnovu ovog Ugovora, u skladu s ovim Ugovorom.

(f) Bilo koji raskid na osnovu ovog Ugovora od strane tvrtke BlackBerry ce biti važeci bez potrebe da tvrtka BlackBerry dobije bilo koji pravosudni ili administrativni pristanak, odobrenje ili rješenje u Vašoj jurisdikciji.

(g) Ako imate prebivalište u Azerbejdžanu ili Rumunjskoj i ako izvršite kršenje, nezakonito prisvajanje ili drugo narušavanje povjerljivih informacija, intelektualnog vlasništva ili drugih zašticenih prava tvrtke BlackBerry (u daljnjem tekstu, zajedno: "kršenje prava intelektualnog vlasništva"), a sud u Vašoj jurisdikciji je nesposoban ili nevoljan izdati zaštitni nalog za zaustavljanje takvog kršenja prava intelektualnog vlasništva, Vi potvrdujete da ce tvrtka BlackBerry imati prava primiti likvidiranu naknadu štete od Vas u iznosu od 500 USD po danu tijekom razdoblja takvog kršenja prava intelektualnog vlasništva.

15. Ucinak raskida. Nakon raskida ovog Ugovora, pružanja BBM rješenja ili bilo kojih usluga koje primate, iz bilo kojeg razloga, ili ako Vaša pretplata ili besplatna proba BBM rješenja, ili nekog njegovog dijela, istekne ili bude raskinuta: (a) odmah cete prestati svu upotrebu BBM rješenja i izbrisati ili deinstalirati sve kopije Softvera koji je vezan uz to, a koji posjedujete ili kontrolirate, ili, u slucaju kada ovaj Ugovor nije raskinut, element(e) Softvera za koji je licenca, ili, u slucaju usluga, za koje je pružanje primjenjivih usluga, raskinuto ili isteklo; i (b) tvrtka BlackBerry ce imati pravo blokirati bilo koji prijenos podataka prema i iz takvog Softvera i/ili usluga, bez upucivanja obavijesti Vama. Nakon raskida ili isteka Vaše licence za korištenje BBM rješenja ili bilo kojeg njegovog dijela, Vi dajete ovlaštenje tvrtki BlackBerry za brisanje bilo kojih datoteka, programa, podataka i poruka povezanih s Vašim racunom za BBM rješenje, ili primjenjivog dijela toga, bez upucivanja obavijesti Vama. Ostat cete odgovorni za sve iznose koji su dospjeli do i ukljucujuci efektivni datum raskida u odnosu na predmetni dio Vašeg BBM rješenja i elemenata trece strane, ukljucujuci iznose koji su obracunati za naplatu upotrebom Vašeg ovlaštenog nacina placanja. U slucaju raskida ovog Ugovora od strane tvrtke BlackBerry na osnovu odredbi ovog Ugovora, platit cete tvrtki BlackBerry sve naknade (ukljucujuci opravdane odvjetnicke naknade i troškove) i povezane izdatke utrošene od strane ili nastale za tvrtku BlackBerry u ostvarivanju njenih prava koja proizlaze iz ovog Ugovora.

16. Odgovornost za Vaše BBM rješenje. Vi ste odgovorni za korištenje Vašeg BBM rješenja i suglasni ste biti odgovorni za, te platiti kompenzaciju tvrtki BlackBerry, grupi tvrtki BlackBerry i njihovim dobavljacima, pravnim sljednicima, zastupnicima, ovlaštenim distributerima (ukljucujuci pružatelje usluga vremena emitiranja) i osobama na koje su oni prenijeli prava, te svakom od njihovih direktora, službenika, zaposlenika i neovisnih ugovaraca, za bilo koje štete, gubitke, troškove ili izdatke (ukljucujuci opravdane odvjetnicke naknade i troškove) koje su oni pretrpjeli ili podnijeli u odnosu na ili u svezi s korištenjem Vašeg BBM rješenja, ukljucujuci bilo koje Vaše kršenje ovog Ugovora ili bilo kojeg dodatka ovom Ugovoru (u daljnjem tekstu: "gubitci"), te bilo koje gubitke koji nastanu u svezi s tužbenim zahtjevima ili postupcima pokrenutim od strane neke trece strane. Nijedno pravno sredstvo koje pripada tvrtki BlackBerry nije, niti ce se tumaciti da jeste, ekskluzivno u odnosu na bilo koje drugo pravno sredstvo navedeno u ovom Ugovoru ili bilo koje drugo pravno sredstvo dopušteno zakonom ili pravicnošcu, nego ce sva ta pravna sredstva biti kumulativna.

17. Jamstvo; Izjava o odricanju od odgovornosti.

ZAKONI U NEKIM JURISDIKCIJAMA MOŽDA NE DOPUŠTAJU OGRANICAVANJE ODGOVORNOSTI ILI ISKLJUCENJE JAMSTAVA, UVJETA, ODOBRENJA, GARANCIJA, UVJERAVANJA ILI REPREZENTACIJA U UGOVORIMA S POTROŠACIMA I, DO GRANICE DO KOJE STE VI POTROŠAC, MOGUCE JE DA SE TI IZUZECI NE PRIMJENJUJU NA VAS.

(a) BBM rješenje. Tvrtka BlackBerry ce pružiti BBM rješenje uz razumnu pažnju i strucnost. Tvrtka BlackBerry ne daje bilo koja druga obecanja ili jamstva vezana uz BBM rješenje, a posebno ne jamci ili pruža bilo koja slicna uvjeravanja da ce:

(i) Vaša upotreba Vašeg BBM rješenja biti neprekidna ili bez grešaka ili da ce trajno biti dostupna; ili

(ii) Vaše BBM rješenje, ukljucujuci bilo koje poruke, sadržaj ili informacije koje ste Vi poslali ili koje su Vama poslate ili pohranjene od strane Vas ili u Vaše ime, biti bez gubitaka, kvarenja, napada, virusa, interferencija, hakiranja ili drugih sigurnosnih upada, niti da ce biti tocne, prenijete u neiskvarenom obliku ili unutar razumnog vremenskog razdoblja.

(b) Opca jamstva.

(i) DO MAKSIMALNOG OBIMA DOPUŠTENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, OSIM ONAKO KAKO JE IZRICITO NAVEDENO U OVOM UGOVORU, SVI UVJETI, ODOBRENJA, GARANCIJE, UVJERAVANJA, REPREZENTACIJE ILI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRICITA ILI IMPLICIRANA, UKLJUCUJUCI BILO KOJE UVJETE, ODOBRENJA, GARANCIJE, REPREZENTACIJE ILI JAMSTVA VEZANA ZA IZDRŽLJIVOST, PODOBNOST ZA ODREÐENU SVRHU ILI UPOTREBU, PODOBNOST ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, KVALITETU VEZANU ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, NEKRŠENJE PRAVA, ZADOVOLJAVAJUCU KVALITETU, NASLOV ILI "MATERIJALNE NEDOSTATKE" ONAKO KAKO SU DEFINIRANI U PRIMJENJIVOM ZAKONU (UKLJUCUJUCI, AKO IMATE PREBIVALIŠTE U BOSNI I HERCEGOVINI, ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA BOSNE I HERCEGOVINE, S IZMJENAMA I DOPUNAMA; ILI AKO IMATE PREBIVALIŠTE U HRVATSKOJ, ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE (NN 321/2005), S IZMJENAMA I DOPUNAMA) OSIM DO OBIMA POSEBNO ZABRANJENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM ILI OBIMA KOJI NA DRUGI NACIN PROIZLAZI IZ ZAKONA ILI OBICAJA ILI NACINA POSLOVANJA ILI POSLOVNIH PRAKSI, TE SVA DRUGA JAMSTVA, REPREZENTACIJE, UVJETI, ODOBRENJA ILI GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO IZRICITA ILI IMPLICIRANA, SE OVIM PUTEM NE PRIZNAJU I ISKLJUCUJU.

(ii) Do maksimalnog obima dopuštenog na osnovu primjenjivog zakona, sva implicirana jamstva, odobrenja, garancije, uvjeravanja, reprezentacije ili uvjeti koji se odnose na Softver do obima do kojeg ne mogu biti iskljuceni onako kako je navedeno gore u tekstu, ali mogu biti ograniceni, se ovim ogranicavaju na devedeset (90) dana od dana Vašeg prvog instaliranja Softvera na Vaš uredaj.

(c) Elementi trece strane i usluge trece strane, povezana web-mjesta.

(i) OSIM DO OBIMA IZRICITO ZABRANJENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, USLUGE TRECE STRANE I ELEMENTI TRECE STRANE NISU POD KONTROLOM TVRTKE BLACKBERRY, TVRTKA BLACKBERRY NE DAJE ODOBRENJE ZA BILO KOJE KONKRETNE ELEMENTE TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE I TVRTKA BLACKBERRY NEMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA VAŠ ODABIR, KORIŠTENJE, PRISTUP ILI PRIMJENU USLUGA TRECE STRANE ILI ELEMENATA TRECE STRANE.

(ii) GORE NAVEDENO SE PRIMJENJUJE BEZ OBZIRA NA SLJEDECE: (a) NACIN NA KOJI DOBIJETE ILI PRIBAVITE PRISTUP ELEMENTIMA TRECE STRANE I/ILI USLUGAMA TRECE STRANE, TJ. bilo samostalno, ili putem tvrtke blackberry, ili putem vašeg pružatelja vremena emitiranja; ili (b) jesu li bilo koji takvi elementi trece strane ili usluge trece strane (ukljucujuci usluge vremena emitiranja) potrebni za upotrebu Vašeg cjelokupnog BBM rješenja ili bilo kojeg njegovog dijela.

(iii) BEZ OGRANICAVANJA GORE NAVEDENOG, OSIM DO OBIMA IZRICITO ZABRANJENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, SVI ELEMENTI TRECE STRANE I SVE USLUGE TRECE STRANE KOJI SE PRUŽAJU ILI CINE DOSTUPNIMA OD STRANE TVRTKE BLACKBERRY, ILI KOJE VI NA DRUGI NACIN KORISTITE U SVEZI S BBM RJEŠENJEM, ONAKVE "KAKVI JESU" I "KAKVI SU DOSTUPNI", BEZ BILO KOJIH UVJETA, ODOBRENJA, JAMSTAVA, UVJERAVANJA, REPREZENTACIJA ILI GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, I TVRTKA BLACKBERRY NECE IMATI NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ TRECOJ STRANI KOJA POSTAVLJA POTRAŽIVANJE POSTAVLJENO PREKO VAS, ILI KORISTECI VAS, VEZANO ZA BILO KOJE PITANJE KOJE SE ODNOSI NA ELEMENTE TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE, UKLJUCUJUCI: (a) tocnost, prijenos, vremenske okvire ili neprekidnu dostupnost takvih elemenata trece strane ili usluga trece strane, ili bilo kojih dijelova softvera koji su dizajnirani iskljucivo za omogucavanje takvog pristupa; (b) funkcioniranje ili nefunkcioniranje elemenata trece strane ili usluga trece strane; ili (c) INTEROPERABILNOST ELEMENATA TRECE STRANE ILI USLUGA TRECE STRANE S CJELOKUPNIM bbm RJEŠENJEM ILI NEKIM NJEGOVIM DIJELOM, ILI (D) RADNJE ILI PROPUSTE BILO KOJE TRECE STRANE VEZANE UZ ELEMENTE TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE, UKLJUCUJUCI ONE VEZANE UZ KORIŠTENJE VAŠIH PODATAKA OD STRANE TE TRECE STRANE.

(iv) BEZ OGRANICAVANJA GORE NAVEDENOG, OSIM DO OBIMA IZRICITO ZABRANJENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, VI STE IZRICITO SUGLASNI DA TVRTKA BLACKBERRY NIJE ODGOVORNA ZA BILO KOJE VIRUSE ILI BILO KOJE PRIJETECE, POGRDNE, NEPRISTOJNE, KAŽNJIVE, UVREDLJIVE ILI NEZAKONITE USLUGE TRECE STRANE, ELEMENTE TRECE STRANE ILI ZA BILO KOJE ELEMENTE TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE, ILI NJIHOV PRIJENOS, KOJE KRŠE BILO KOJA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA BILO KOJE TRECE STRANE. VAŠE DJELOVANJE U SLUCAJU BILO KOJEG TAKVOG TUŽBENOG ZAHTJEVA U POGLEDU BILO KOJEG ELEMENTA TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE TREBA BITI USMJERENO ISKLJUCIVO PROTIV TIH PREDMETNIH TRECIH STRANA.

(d) Primjene od kriticnog znacaja za odredenu misiju. VAŠE BBM RJEŠENJE I BILO KOJI NJEGOV DIO NISU POGODNI ZA UPOTREBU ZA PRIMJENE OD KRITICNOG ZNACAJA ZA ODREÐENE MISIJE ILI U OPASNIM OKRUŽENJIMA ILI U OKRUŽENJIMA KOJA ZAHTIJEVAJU BESPRIJEKORNU KONTROLU RADA, UKLJUCUJUCI RAD NUKLEARNIH POGONA, ZRAKOPLOVNU NAVIGACIJU ILI ZRAKOPLOVNE KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE, KONTROLU ZRAKOPLOVNOG PROMETA, SUSTAVE ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTA, SUSTAVE NAORUŽANJA ILI LOKATORE KOJI SE KORISTE U HITNIM SLUCAJEVIMA ILI ZA DRUGE SLUŽBE KOJE DJELUJU U HITNIM SLUCAJEVIMA. VI IZJAVLJUJETE I JAMCITE DA CETE ODRŽAVATI ODGOVARAJUCE SUSTAVE ZA POVRAT PODATAKA I IZRADU ZAŠTITNIH KOPIJA PODATAKA, I U SLUCAJEVIMA: (i) UPOTREBE ILI PREKIDA USLUGE; ILI (ii) POTEŠKOCA ILI GREŠAKA U PRIJENOSU PODATAKA; ILI (iii) GUBITKA ILI KORUPCIJE PODATAKA; VI STE SUGLASNI ODMAH: SMANJITI SVE GUBITKE I ŠTETE I PRIJAVITI TAKVE PROBLEME TVRTKI BLACKBERRY. BEZ OGRANICAVANJA OPCE IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI NAVEDENE U ODJELJKU 18(b), TVRTKA BLACKBERRY NI U KOJEM SLUCAJU NECE BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJE ŠTETE KOJE PROIZIÐU IZ VAŠE UPOTREBE VAŠEG BBM RJEŠENJA, ILI BILO KOJEG NJEGOVOG DIJELA, ZA PRIMJENE OD KRITICNOG ZNACAJA ZA ODREÐENU MISIJU ILI U OPASNIM OKRUŽENJIMA ILI U OKRUŽENJIMA KOJA ZAHTIJEVAJU BESPRIJEKORNU KONTROLU RADA, BILO DA SU TAKVE ŠTETE BILE PREDVIÐENE ILI NEPREDVIÐENE, I CAK AKO JE TVRTKA BLACKBERRY BILA OBAVIJEŠTENA O MOGUCNOSTI NASTUPANJA TAKVIH ŠTETA.

(e) Softver dobiven iz iTunes trgovine. U svezi s bilo kojim Softverom dobivenim iz iTunes trgovine, u slucaju bilo kojeg neslaganja tog Softvera s bilo kojim primjenjivim jamstvom, možete obavijestiti tvrtku Apple i tvrtka Apple ce Vam izvršiti povrat kupovne cijene, ako je postojala, koju ste platili za Vašu kopiju Softvera, i tvrtka Apple nece imati bilo kojih drugih odgovornosti za bilo koje druge tužbene zahtjeve, gubitke, odgovornosti, štete, troškove ili izdatke koji se mogu pripisati bilo kojem neslaganju s bilo kojim primjenjivim jamstvom.

18. Ogranicenja odgovornosti.

NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU OGRANICENJE ODGOVORNOSTI ILI ISKLJUCENJE POSLJEDICNIH, NEIZRAVNIH ILI DRUGIH ŠTETA U UGOVORIMA S POTROŠACIMA I DO OBIMA DO KOJEG STE VI POTROŠAC, TA OGRANICENJA ILI IZUZECI U OVOM ODJELJKU SE MOŽDA NECE PRIMJENJIVATI NA VAS.

(a) DO MAKSIMALNOG OBIMA DOPUŠTENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM I PODLOŽNO SPECIFICNIM PRAVNIM SREDSTVIMA NAVEDENIM U OVOM UGOVORU, TVRTKA BLACKBERRY NI U KOJEM SLUCAJU NECE BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJU OD SLJEDECIH VRSTA ŠTETA: POSLJEDICNE, EGZEMPLARNE, INCIDENTNE, NEIZRAVNE, SPECIJALNE, KAZNENE, MORALNE ILI UVECANE ŠTETE, ŠTETE ZBOG GUBITKA POSLOVNIH PROFITA ILI PRIHODA, NEUSPJEH REALIZACIJE BILO KOJIH OCEKIVANIH UŠTEDA, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA, GUBITAK POSLOVNIH PRILIKA ILI KORUPCIJA ILI GUBITAK PODATAKA ILI NARUŠAVANJE SIGURNOSTI PODATAKA, NEUSPJELA SLANJA ILI PRIJEMI PODATAKA, PROBLEMI POVEZANI S BILO KOJIM APLIKACIJAMA KORIŠTENIM U SVEZI S VAŠIM BBM RJEŠENJEM ILI PROIZIŠLI IZ BILO KOJIH IZMJENA ILI POKUŠANIH IZMJENA VAŠEG BBM RJEŠENJA, ILI BILO KOJEG NJEGOVOG DIJELA, OD STRANE BILO KOGA OSIM TVRTKE BLACKBERRY, TROŠKOVI PREKIDA KOMUNIKACIJE, GUBITAK UPOTREBE VAŠEG BBM RJEŠENJA ILI BILO KOJEG NJEGOVOG DIJELA ILI BILO KOJE USLUGE TRECE STRANE ILI ELEMENTA TRECE STRANE, TROŠAK KAPITALA, ILI DRUGI SLICNI FINANCIJSKI GUBITCI KOJI PROIZLAZE IZ ILI SU POVEZANI S OVIM UGOVOROM ILI VAŠIM BBM RJEŠENJEM, UKLJUCUJUCI UPOTREBU, NEMOGUCNOST UPOTREBE, FUNKCIONIRANJE ILI NEFUNKCIONIRANJE VAŠEG BBM RJEŠENJA, BEZ OBZIRA JESU LI TAKVE ŠTETE BILE PREDVIÐENE ILI NEPREDVIÐENE I CAK I AKO JE TVRTKA BLACKBERRY BILA OBAVIJEŠTENA O MOGUCNOSTI NASTUPANJA TAKVIH ŠTETA.

(b) Do maksimalnog obima dopuštenog primjenjivim zakonom, ni u kom slucaju ukupna odgovornost tvrtke BlackBerry nece premašiti iznos veci od: (i) iznosa placenog za dio Softvera koji je izdan; (ii) iznos placen za relevantno razdoblje placene usluge koja je izdana; i (iii) pet (5) dolara (USD).

(c) Do maksimalnog obima dopuštenog primjenjivim zakonom, do obima do kojeg je tvrtka BlackBerry odgovorna prema Vama na osnovu ovog Ugovora, tvrtka BlackBerry ce biti odgovorna samo za štete koje su nastale tijekom razdoblja takve greške, kašnjenja ili nefunkcioniranja Vašeg BBM rješenja.

(d) Ništa u ovom Odjeljku ne ogranicava odgovornost tvrtke BlackBerry prema Vama u slucaju smrti ili tjelesne ozljede do obima koji izravno proizlazi iz nemara tvrtke BlackBerry; pod uvjetom da bilo koje odštete plative od strane tvrtke BlackBerry budu smanjene do obima Vašeg doprinosa takvom dogadaju ili doprinosa ucinjenog od strane druge osobe.

(e) DO MAKSIMALNOG OBIMA DOPUŠTENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM SVAKA UGOVORNA STRANA CE BITI ODGOVORNA DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI SAMO ONAKO KAKO JE IZRICITO NAVEDENO U OVOM UGOVORU I NECE IMATI NIKAKVIH DRUGIH OBVEZA, DUŽNOSTI ILI ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNIH, KAZNENIH, ONIH KOJE PROIZLAZE IZ ZAKONA ILI DRUGIH OBVEZA.

(f) DO MAKSIMALNOG OBIMA DOPUŠTENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, OGRANICENJA, IZUZECI I IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI U OVOM UGOVORU: (i) CE SE PRIMJENJIVATI BEZ OBZIRA NA RAZLOG POKRETANJA POSTUPKA, ZAHTJEVA ILI TUŽBE OD STRANE VAS, ŠTO UKLJUCUJE, ALI NIJE OGRANICENO NA NEMAR, KAZNENO DJELO, ISKLJUCIVU ODGOVORNOST, ZAKON, KRŠENJE UGOVORA ILI BILO KOJU DRUGU PRAVNU TEORIJU; (ii) CE OSTATI NA SNAZI NAKON FUNDAMENTALNOG KRŠENJA ILI FUNDAMENTALNIH KRŠENJA ILI NEISPUNJENJA OSNOVNE SVRHE OVOG UGOVORA ILI BILO KOJEG OD PRAVNIH SREDSTAVA NAVEDENIH U OVOM UGOVORU; (iii) SE NECE PRIMJENJIVATI NA OBVEZE ZAŠTITE OD ODGOVORNOSTI NAVEDENE U OVOM UGOVORU ILI NEZAKONITO PRIBAVLJANJE ILI NARUŠAVANJE OD STRANE BILO KOJE UGOVORNE STRANE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA DRUGE UGOVORNE STRANE ILI KRŠENJE ODJELJKA OVOG UGOVORA CIJI JE NASLOV: "PRAVILA UPOTREBE BBM RJEŠENJA" (ODJELJAK 2), "UPOTREBA SOFTVERA " (ODJELJAK 3), "INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO" (ODJELJAK 9), "IZVOZ, UVOZ I OGRANICENJA KORIŠTENJA I LICENCE ADMINISTRACIJE SAD-A" (ODJELJAK 10), "POVJERLJIVOST I ZABRANA REVERZNOG INŽENJERINGA" (ODJELJAK 12) I "KORISNICKI PODACI" (ODJELJAK 20), I (iv) CE SE PRIMJENJIVATI KUMULATIVNO, NA TVRTKU BLACKBERRY ILI GRUPU TVRTKI BLACKBERRY, NJIHOVE PRAVNE SLJEDNIKE, OSOBE NA KOJE SU ONE PRENIJELE PRAVA I OVLAŠTENE DISTRIBUTERE TVRTKE BLACKBERRY (UKLJUCUJUCI PRUŽATELJE USLUGA VREMENA EMITIRANJA KOJI DJELUJU KAO OVLAŠTENI DISTRIBUTERI SOFTVERA).

(g) NI U KOM SLUCAJU BILO KOJI SLUŽBENIK, DIREKTOR, ZAPOSLENIK, ZASTUPNIK, DISTRIBUTER, DOBAVLJAC (OSIM PRODAVACA KOJI NUDI PROIZVOD), PRUŽATELJ USLUGA, NEOVISNI UGOVARAC, ILI BILO KOJI PRUŽATELJ USLUGA VREMENA EMITIRANJA (OSIM ONAKO KAKO JE NAVEDENO GORE U TEKSTU) KOJI PRIPADA BILO KOJOJ TVRTKI GRUPE TVRTKI BLACKBERRY NECE IMATI BILO KOJU ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ OVOG UGOVORA ILI JE U SVEZI S OVIM UGOVOROM.

(h) VI POTVRÐUJETE I SUGLASNI STE DA IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI, IZUZECI I OGRANICENJA NAVEDENA U OVOM UGOVORU CINE ESENCIJALNI ELEMENT OVOG UGOVORA IZMEÐU UGOVORNIH STRANA I DA U ODSUSTVU TAKVIH IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI, IZUZETAKA I OGRANICENJA: (i) NAKNADE I OSTALI UVJETI U OVOM UGOVORU BI BILI SUŠTINSKI RAZLICITI; I (ii) TO BI UTJECALO NA MOGUCNOST TVRTKE BLACKBERRY DA PONUDI I VAŠU MOGUCNOST DA KORISTITE BBM RJEŠENJE, SOFTVER ILI USLUGE NA OSNOVU OVOG UGOVORA I/ILI MOGUCNOST TVRTKE BLACKBERRY DA UCINI ELEMENTE TRECE STRANE I USLUGE TRECE STRANE DOSTUPNIMA PUTEM VAŠEG BBM RJEŠENJA.

19. Pristanak na prikupljanje, upotrebu, obradu, prijenos, pohranu i otkrivanje (u daljnjem tekstu, zajedno: "obrada" ili "obradivanje") informacija.

Osobne informacije koje obraduju grupa tvrtki BlackBerry i njeni pružatelji usluga ce biti tretirane u skladu s Pravilima o privatnosti tvrtke BlackBerry (koja su ovim inkorporirana putem reference u ovaj Ugovor i mogu biti pregledana na adresi www.blackberry.com/legal ili pribavljena slanjem e-mail poruke na adresu legalinfo@blackberry.com). Ako se nalazite u Europskoj uniji ili u državi Europskog ekonomskog podrucja, tamo gdje je to primjenjivo, kontrolor podataka u odnosu na Vaše osobne podatke je pravna osoba koja pripada tvrtki BlackBerry s kojom ste sklopili ovaj Ugovor.

(a) Osobne informacije. Vaša upotreba BBM rješenja (ili bilo kojeg njegovog dijela), ukljucujuci instalaciju i/ili upotrebu Softvera ili povezanih usluga vremena emitiranja, ili kreiranje BlackBerry ID-a, može za rezultat imati obradu osobnih informacija o Vama, onako kako je definirano primjenjivim zakonom, ili ako ste korporacija ili drugi oblik pravne osobe, osobnih informacija o Vašim zaposlenicima i drugim osobama koje ovlastite za korištenje Vašeg BBM rješenja u Vaše ime (u daljnjem tekstu, zajedno: "korisnici") od strane grupe tvrtki BlackBerry i njenih pružatelja usluga, Vaših pružatelja usluga vremena emitiranja i trecih strana korištenjem proizvoda ili usluga koje koristite s Vašim BBM rješenjem. Ovisno o korištenim uslugama, osobne informacije mogu ukljucivati informacije kao što su ime, slika za prikaz, status i osobne poruke, e-mail adresu, broj telefona, željene opcije jezika, BlackBerry ID, akreditive i postavke racuna, informacije o uredaju (na primjer identifikatore uredaja i model uredaja), državu i vremensku zonu, informacije o pružatelju usluga vremena emitiranja i informacije o upotrebi funkcionalnosti Vašeg BBM rješenja i usluge ili softver i hardver koji se koristi u svezi s Vašim BBM rješenjem. Ovisno o raspoloživosti znacajki u BBM rješenju, informacijama iz adresara, podacima o lokaciji uredaja, kalendaru, fotografijama i podsjetnicima može biti pristupljeno od strane BBM rješenja i oni mogu biti obradeni od strane tvrtke BlackBerry kako bi se pružila funkcionalnost koja koristi te informacije kao dio BBM rješenja ili u svezi s BBM rješenjem (na primjer, kako bi Vam se dopustilo slanje "preporucene BBM" e-mail ili SMS poruke kontaktu(kontaktima) u Vašem adresaru). Vi pristajete da grupa tvrtki BlackBerry može prikupljati takve osobne informacije izravno od Vas ili ih pribaviti od pružatelja usluga vremena emitiranja ili trecih strana ciji se proizvodi ili usluge koriste s Vašim BBM rješenjem. Ako ste korporacija ili druga pravna osoba, osigurat cete Vaše pribavljanje svih neophodnih pristanaka i ovlaštenja za davanje pristanka i dati pristanke zahtijevane u Odjeljku 19 buduci da se oni odnose na osobne informacije Vaših korisnika koje se prikupljaju putem njihove upotrebe Vašeg BBM rješenja.

(b) Svrhe. Sukladno Pravilima o privatnosti tvrtke BlackBerry, osobne informacije mogu biti obradivane od strane grupe tvrtki BlackBerry i njihovih pružatelja usluga u svrhe povezane s (i) razumijevanjem i zadovoljavanjem Vaših potreba i željenih opcija i dostavljanjem Vašeg BBM rješenja i BlackBerry ID-a; (ii) razvijanjem novih i poboljšavanjem postojecih proizvoda i usluga, ukljucujuci komunikaciju s Vama o tim proizvodima, (iii) upravljanjem i razvijanjem poslovanja i aktivnosti grupe tvrtki BlackBerry; i (iv) zadovoljavanjem pravnih i regulatornih zahtjeva. Nadalje, tvrtka BlackBerry može uciniti dostupnim ili poslati korisnicima nadogradnje ili ažuriranja, ili obavijesti o nadogradnjama ili ažuriranjima Softvera ili drugih proizvoda i usluga tvrtke BlackBerry, softvera trece strane, sadržaja trece strane ili usluga trece strane i povezanih proizvoda ili usluga.

(c) Usluge zasnovane na pohrani podataka na udaljenom poslužitelju (engl. "Cloud-based Services). Vi potvrdujete da BBM rješenje cini dostupnim slanje poruka i druge usluge zasnovane na pohrani podataka na udaljenom poslužitelju (engl. "cloud-based"), što može ukljucivati funkcionalnosti udaljenog pristupa, pohrane ili izrade zaštitnih kopija, što sve pruža grupa tvrtki BlackBerry ili njeni pružatelji usluga, i Vi ste suglasni da prilikom korištenja tih usluga informacije koje unesete, pružite ili integrirate s tim uslugama (na primjer, imena ili slike za prikaz, statusne poruke, popisi kontakata ili informacije o grupama, kalendar ili ostale informacije na uredaju kao što su zadaci ili medijske datoteke) mogu biti obradivane od strane grupe tvrtki BlackBerry kako bi se omogucile usluge koje se nude u skladu s Vašim ugovorom(ugovorima) s tvrtkom BlackBerry i Vi izjavljujete i jamcite da imate sve neophodne pristanke za pružanje tih podataka tvrtki BlackBerry.

(d) Društvena funkcionalnost. BBM rješenje ukljucuje "društvenu funkcionalnost" koja Vam omogucava da se ucinite "vidljivim" i povežete s drugim osobama, te da poboljšate ili unaprijedite Vaše iskustvo korištenja usluga ili Softvera ili softvera trece strane ili usluga trece strane koje su integrirane u društvenu funkcionalnost koju pruža tvrtka BlackBerry. Ako koristite tu funkcionalnost, Vi ste suglasni da Vaša dostupnost za interakciju ili povezivanje s drugima može biti naznacena drugima, a Vaš profil, imena za prikaz, slike za prikaz, statusne poruke, clanski status i drugi identifikatori ili informacije mogu biti pregledani i komentirani od strane tih osoba. Na primjer, ako koristite uslugu ili uslugu trece strane koja je integrirana s BBM-ovom društvenom platformom, Vi ste suglasni sa sljedecim, ako takva funkcionalnost postoji: (i) Kontakti u Vašem BlackBerry Messengeru mogu vidjeti koristite li tu uslugu ili uslugu trece strane, (ii) Vaši kontakti mogu vidjeti Vaš profil i softver i sadržaj (kao što su igre, glazba ili druge medijske datoteke, ovisno o usluzi ili softveru trece strane) koji ste preuzeli, koji koristite ili koji je raspoloživ za razmjenu kao dio Vaše upotrebe usluge ili usluge trece strane, kao i Vaše komentare koje Vi ili druge osobe napišete o njima, (iii) kada podnosite komentare o Vašim kontaktima ili o softveru ili sadržaju koji su oni preuzeli ili koji koriste kao dio njihove upotrebe usluge ili usluge trece strane, informacije o Vama (kao što su Vaši komentari, ime korisnickog profila i slika za prikaz) mogu biti prikazani drugim kontaktima te osobe, i (iv) usluga ili usluga trece strane može ukljucivati automatiziranu funkcionalnost koja vrši analizu radi razvijanja preporuka zasnovanih na Vašim željenim opcijama i korištenju usluge ili Softvera. Provjerite opcije primjenjivih postavki za primjenjive usluge ili Softver za dostupne opcije kako biste podesili postavke dostupnosti ili privatnosti za takve usluge ili Softver.

(e) Integracija s uslugama trece strane. BBM rješenje može zahtijevati usluge trece strane kako bi funkcioniralo (na primjer, usluge vremena emitiranja). Ako odlucite integrirati ili povezati Vaše BBM rješenje s uslugama trece strane (na primjer, uslugama koje omogucavaju upotrebu Vašeg BBM rješenja zajedno s društvenim mrežama ili drugim uslugama koje nude trece strane) Vi dajete ovlaštenje tvrtki BlackBerry da koristi Vaše akreditive za pristup uslugama trece strane u Vaše ime i da obraduje Vaše osobne informacije povezane s tim uslugama trece strane u cilju omogucavanja Vašeg pristupa tim uslugama trece strane radi Vaših osobnih i/ili obiteljskih potreba. Obradene informacije mogu ukljucivati: (i) Vaš BlackBerry ID ili ID drugog primjenjivog racuna, lozinku(e), tokene za provjeru valjanosti ili druge akreditive za svaku takvu uslugu trece strane ili drugi racun (druge racune) koje integrirate s Vašim BBM rješenjem; (ii) Informacije profila Vašeg racuna (na primjer, BlackBerry ID, Vašu sliku za prikaz, ime za prikaz, osobne poruke, status dostupnosti, državu, vremensku zonu, jedinstvene identifikatore uredaja itd.); (iii) informacije o kontaktima koje se nalaze na uredaju, (iv) naznaku koje aplikacije ili usluge trece strane ste povezali s racunom Vašeg Softvera; i (v) podatke o sesijama koji nastanu uslijed Vaše upotrebe aplikacija ili usluga trece strane koje ste povezali s racunom Vašeg Softvera (na primjer, najveci brojevi bodova koje ste postigli u svezi s igrom trece strane ili aplikacija za prikaz u okviru profila racuna Vašeg Softvera, podaci o trenutacnoj razmjeni poruka koji nastanu uslijed razgovora koje obavite trenutacnom razmjenom poruka u povezanoj aplikaciji ili usluzi trece strane koja ima ugraden softver koji omogucava trenutacnu razmjenu poruka itd.). Takoder dajete ovlaštenje tvrtki BlackBerry da otkrije osobne informacije primjenjivim pružateljima usluga trece strane (ukljucujuci pružatelje usluga vremena emitiranja) u svrhe aktivacije, obracunavanja, pružanja usluga, servisa, održavanja i deaktivacije. Takve usluge trece strane kojima se pristupa nisu pod kontrolom tvrtke BlackBerry. Ako Vaše osobne informacije budu otkrivene Vašem pružatelju usluga vremena emitiranja, ili trecim stranima ciji se proizvodi ili usluge koriste s Vašim BBM rješenjem, to je podložno primjenjivom ugovoru (ugovorima) i pravilima privatnosti tih trecih strana i Vi trebate pregledati te odredbe prije korištenja usluga trece strane i softvera trece strane. Trebate pregledati opcije ili izbornik pomoci u softveru Vašeg uredaja i Softveru tvrtke BlackBerry kako biste saznali više i, tamo gdje je to primjenjivo, podesili date dozvole i dostupne kontrole u takvim uslugama trece strane i softveru trece strane.

(f) "Kolacici" i slicne tehnologije. Grupa tvrtki BlackBerry može koristiti "kolacice" (engl. "cookies") (male kolicine podataka pohranjene na Vašem uredaju) ili slicne alate koji koriste anonimizirane informacije kako bi Vam omogucili prijavljivanje na odredene usluge, u cilju zaštite i Vas i tvrtke BlackBerry, omogucavanja lakšeg korištenja usluga ili oblikovanja Vašeg iskustva, ili radi analize koja nam pomaže u razumijevanju kako korisnici koriste naše usluge i BBM rješenje i poboljšavanju njihovih znacajki.

(g) Podrška i osiguravanje kvalitete. Ako kontaktirate tvrtku BlackBerry radi podrške ili pošaljete dijagnosticke ili druge tehnicke informacije tvrtki BlackBerry putem e-maila ili alata za prijavu koje tvrtka BlackBerry pruža u tu svrhu, Vi ste suglasni da tvrtka BlackBerry može prikupiti tehnicke informacije kao što su identifikatori uredaja, ID hardvera i broj modela, status memorije, operacijski sustav i informacije o okolišu, status baterije, jacinu i veze Wi-Fi/WLAN-a, radija ili bežicnog predajnika, popis instaliranih aplikacija, informacije o korištenju aplikacija, podaci vezani uz pokrenute procese i konfiguracija uredaja, dogadaji sustava i druge informacije vezane uz stanje Vašeg uredaja i Softvera na Vašem uredaju koje mogu biti korisne za dijagnosticke svrhe. Te informacije ce biti korištene u svrhe rješavanja problema, podrške korisnicima, ažuriranja Softvera i poboljšavanja proizvoda i usluga tvrtke BlackBerry u skladu s Pravilima o privatnosti tvrtke BlackBerry. Ako analiza naznaci da je ukljucen proizvod trece strane, tvrtka BlackBerry može poslati odredene dijagnosticke ili tehnicke informacije prodavacu proizvoda trece strane kao dio postupka rješavanja problema. Vi potvrdujete i suglasni ste da pozivi upuceni tvrtki BlackBerry i njenim pružateljima usluga mogu biti snimani u svrhe obuke, osiguravanja kvalitete, korisnickog servisa i referenci.

(h) Pohranjivanje poruka. Sadržaj poruka koje su otpremljene pomocu BBM rješenja se ne održava niti arhivira od strane tvrtke BlackBerry u normalnom tijeku poslovanja. BBM poruke se šalju putem podatkovne usluge prema poslužiteljima kojima upravlja tvrtka BlackBerry ili netko drugi u njeno ime, te se prosljeduju primatelju(primateljima) ako je primatelj(primatelji) na mreži. Kada poruka bude otpremljena, ona se više ne nalazi na našim poslužiteljima. Ako primatelj(i) nije na mreži, neotpremljene poruke se cuvaju na poslužiteljima kojima upravlja tvrtka BlackBerry ili netko drugi u njeno ime dok se ne stekne mogucnost za njihovo otpremanje, tijekom razdoblja do trideset (30) dana, nakon cega se neotpremljene poruke brišu s naših poslužitelja. Sadržaj bilo kojih otpremljenih poruka se ne cuva niti zadržava od strane tvrtke BlackBerry i te poruke se nalaze na samim uredajima pošiljatelja i primatelja dok ne budu izbrisane od strane tih korisnika. Unatoc gore navedenom, tvrtka BlackBerry može zadržati pojedinosti o transakciji povezane s porukama i uredajima (na primjer, informacije o datumu i vremenskoj oznaci povezane s uspješno otpremljenim porukama i uredaje ukljucene u slanje i primanje poruka) kao i bilo koje druge informacije koje tvrtka BlackBerry na osnovu zakona mora prikupiti. Poruke koje se pošalju putem BBM rješenja ce se nalaziti na našim poslužiteljima nakon otpremanja tijekom kratkog vremenskog razdoblja, ali se one brišu i ciste od svih identifikacijskih informacija u kratkom vremenskom razdoblju, u skladu s našim opcim pravilima o zadržavanju poruka.

(i) Medunarodni transferi. Vi pristajete i suglasni ste da, u cilju pružanja BBM rješenja (ukljucujuci pristup zasnovan na pohrani podataka na udaljenom poslužitelju i udaljeni pristup, funkcionalnost pohrane i izrade zaštitnih kopija), grupa tvrtki BlackBerry može obradivati podatke, koji u nekim slucajevima mogu ukljucivati osobne informacije i sadržaj komunikacija, na poslužiteljima kojima upravlja grupa tvrtki BlackBerry ili netko drugi u njeno ime, u jurisdikciji ili izvan jurisdikcije u kojoj korisnik ima prebivalište, ukljucujuci u Kanadi, Sjedinjenim Americkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu ili drugim državama u Europskom ekonomskom podrucju, Singapuru i drugim državama Azijsko-Pacificke regije, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim državama u regiji Bliskog istoka, ili drugim državama gdje se objektima upravlja od strane ili u ime grupe tvrtki BlackBerry (ukljucujuci bez ogranicenja sljedece tvrtke koje posluju kao BlackBerry Limited, BlackBerry Corporation, BlackBerry France S.A.S., BlackBerry Belgium BVBA, BlackBerry UK Limited, Research In Motion HK Limited, BlackBerry Singapore Pte. Limited, RIM Mobile Sci&Tech (China) Co., Ltd., i/ili Research In Motion Netherlands B.V. a kontakt informacije o grupi tvrtki BlackBerry se mogu naci na adresi www.blackberry.com). Ako su korisnici rezidenti Europskog ekonomskog podrucja ili bilo koje jurisdikcije u kojoj je za prijenos osobnih informacija izvan te jurisdikcije ili regije potreban pristanak, Vi pristajete na takvu obradu i jamcite da ste pribavili sve potrebne pristanke na osnovu primjenjivog zakona od Vaših korisnika kako bi to bilo izvršeno.

(j) Rezidenti Madarske. Ako ste rezident Madarske, moguce je da imate dodatna pravna sredstva na osnovu madarskog zakona vezana za obradu Vaših osobnih informacija.

20. Korisnicki podaci. Uz bilo koja otkrivanja autorizirana putem Odjeljka 19, Vi i Vaši korisnici pristajete i suglasni ste da grupa tvrtki BlackBerry može pristupiti, sacuvati i otkriti Vaše podatke i podatke Vaših korisnika, ukljucujuci osobne informacije, sadržaje Vaše komunikacije ili informacije o upotrebi funkcionalnosti Vašeg BBM rješenja, te usluge ili softver i hardver korištene u svezi s Vašim BBM rješenjem kada je to dostupno tvrtki BlackBerry (u daljnjem tekstu: "korisnicki podaci") trecim stranama, ukljucujuci strana ili domaca državna tijela, bez dostavljanja obavijesti Vama, na osnovu zakona država u kojima se nalazi grupa tvrtki BlackBerry i njeni pružatelji usluga, drugi partneri i pridružena društva u cilju: (i) pridržavanja pravnih postupaka ili provedivih državnih zahtjeva, ili iz drugog razloga zahtijevanog zakonom; (ii) suradnje s trecim stranama u istraživanju radnji izvršenih kršenjem ovog Ugovora; ili (iii) suradnje s administratorima sustava zaposlenim kod pružatelja internetskih usluga, mrežnih ili racunalnih objekata u cilju provodenja ovog Ugovora. Vi jamcite da ste pribavili sve pristanke neophodne na osnovu primjenjivog zakona od Vaših korisnika za otkrivanje korisnickih podataka grupi tvrtki BlackBerry, kako bi grupa tvrtki BlackBerry mogla prikupiti, koristiti, obraditi, prenijeti i/ili otkriti takve korisnicke podatke na gore opisani nacin.

21. Prijenos i delegacija. Tvrtka BlackBerry može izvršiti prijenos ovog Ugovora bez dostavljanja obavijesti Vama. Vi ne možete prenijeti ovaj Ugovor, u cijelosti ili djelomicno, bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke BlackBerry (takav pristanak može biti uskracen ili uvjetovan po nahodenju tvrtke BlackBerry), te ce bilo koji prijenos bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke BlackBerry biti nevaljan i ništav, te nece imati nikakvog ucinka. Tvrtka BlackBerry može izvršiti sve obveze koje trebaju biti izvršene na osnovu ovog Ugovora izravno, ili sve ili samo neke obveze mogu biti izvršene od strane njenih ugovaraca ili podugovaraca.

22. Obavijesti. Osim ako je drugacije navedeno u ovom Ugovoru, sve obavijesti ili druge komunikacije koje se vrše na osnovu ovog Ugovora ce se smatrati uredno dostavljenim kada se daju u pisanom obliku i predaju osobno, putem kurirske službe ili kada se predaju pošti, sa unaprijed placenom poštarinom, preporucenom pošiljkom ili njenim ekvivalentom, s povratnicom i kada budu adresirane na Vašu adresu za dostavljanje racuna koju ste dali tvrtki BlackBerry, te kada budu adresirane na na sljedecu adresu: BlackBerry UK Limited at 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, Attention: Managing Director. Uz gore navedeno, tvrtka BlackBerry može, ako to odabere, poslati bilo koju obavijest koja se šalje na osnovu ovog Ugovora elektronickim putem. Elektronicka obavijest koja se šalje Vama ce se smatrati uredno dostavljenim kada se pošalje na e-mail adresu koju ste dostavili tvrtki BlackBerry, a ako niste dali tvrtki BlackBerry takvu adresu, obavijest može biti uredno dostavljena kada se vidljivo istakne na adresi http://www.blackberry.com/legal/.

23. Viša sila. Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Ugovora, nece se smatrati da je bilo koja ugovorna strana izvršila kršenje ovog Ugovora radi njezinog propusta ispunjavanja njezinih obveza kada je to propuštanje nastalo uslijed uzroka izvan njezine razumne kontrole, te ste Vi suglasni da to ukljucuje dogadaje navedene u odjeljku 17(a)(ii). Ova odredba se nece tumaciti kao opravdanje za propuštanje izvršenja bilo koje obveze bilo koje ugovorne strane da izvrši placanje drugoj ugovornoj strani na osnovu ovog Ugovora.

24. Opce odredbe.

(a) Trece strane – korisnici. Pridružena društva tvrtke BlackBerry i njihovi direktori, službenici i zaposlenici su namjeravane trece strane – korisnici u svrhe odjeljaka ovog Ugovora ciji naslovi su "Službe za hitne slucajeve" (Odjeljak 8), "Odgovornost za Vaše BBM rješenje" (Odjeljak 16), "Ogranicenje odgovornosti" (Odjeljak 18) i "Jamstvo; Izjava o odricanju od odgovornosti" (Odjeljak 17) kao da je svako od njih ugovorna strana ovog Ugovora, u skladu s ovim Odjeljkom i odredbama engleskog Zakona o ugovorima (pravima trecih strana) iz 1999. godine (u daljnjem tekstu: "Zakon o trecim stranama"). Pružatelji sadržaja za usluge su trece strane – korisnici zaštita i ogranicenja vezanih za upotrebu njihovog sadržaja navedenih u odjeljku "Pravila upotrebe BBM rješenja" (Odjeljak 2) i "Intelektualno vlasništvo" (Odjeljak 9), kao da je svako od njih ugovorna strana ovog Ugovora u skladu s ovim Odjeljkom i odredbama Zakona o trecim stranama. Osim ako je nešto drugo izricito navedeno u ovom Ugovoru ili Zakonu o trecim stranama, bilo koja osoba koja nije ugovorna strana ovog Ugovora nema nikakva prava na osnovu ovog Ugovora ili Zakona o trecim stranama. Ako ste pribavili Softver iz trgovine iTunes tvrtke Apple, potvrdujete i suglasni ste da su tvrtka Apple Inc. i njene podružnice trece strane – korisnici ovog Ugovora, te da ce Vašim prihvacanjem ovog Ugovora tvrtka Apple i njene podružnice imati pravo (i smatrat ce se da su prihvatile to pravo) provodenja ovog Ugovora u odnosu na Vas kao treca strana – korisnik u pogledu Vašeg korištenja BBM rješenja na iOS platformi. Takoder potvrdujete i suglasni ste da tvrtka Apple Inc. i njene podružnice nisu odgovorne za BBM rješenje, za primanje bilo kojih zahtjeva upucenih od strane Vas ili neke trece strane u svezi s BBM rješenjem ili za pružanje bilo kojeg održavanja i podrške vezanih za BBM rješenje.

(b) Odustanak od reagiranja na kršenje. Nece se smatrati da je bilo koja strana odustala od bilo kojeg prava ili izgubila bilo koje pravo koje joj pripada na osnovu ovog Ugovora, bilo na osnovu propuštanja, kašnjenja ili bilo koje pravne ili obicajne doktrine, osim ako je takav odustanak sacinjen u pisanom obliku i potpisan od ovlaštenog potpisnika ugovorne strane protiv koje se traži provodenje takvog odustanka. Odustajanje od bilo koje odredbe, ili bilo koje kršenje bilo koje odredbe ovog Ugovora u jednom slucaju ne predstavlja odustajanje u bilo kojem drugom slucaju.

(c) Ostanak na snazi. Odredbe, uvjeti i jamstva sadržani u ovom Ugovoru koji su po svom smislu i sadržaju namijenjeni da ostanu na snazi nakon provodenja ovog Ugovora ce ostati na snazi nakon završetka provodenja, poništenja ili raskida ovog Ugovora, ukljucujuci odredbe o zaštiti od odgovornosti.

(d) Mjerodavno pravo i rješavanje sporova. ovaj ugovor ce se ravnati i tumaciti na osnovu zakona engleske i velsa, iskljucujuci bilo koji pravni akt koji regulira sukob zakona. Ugovorne strane su suglasne da je Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za medunarodnu prodaju robe ovim u cjelini iskljucena iz primjene na ovaj Ugovor.

Vi se neopozivo odricete bilo kojeg prigovora na osnovu mjesta u kojem se nalazi sud, postojanja prikladnijeg suda ili bilo kojem drugom osnovu i neopozivo pristajete na dostavljanje sudskih poziva poštom ili na bilo koji drugi nacin dopušten primjenjivim pravom i neopozivo pristajete i potvrdujete jurisdikciju sudova koji se nalaze u Engleskoj, a Vi i tvrtka BlackBerry pristajete da ti sudovi imaju jurisdikciju nad vama. Ako Vam sudovi u Vašoj jurisdikciji ne dopuštaju da pristanete na jurisdikciju i mjesto gore navedenih sudova, tada ce se Vaša lokalna jurisdikcija i mjesto suda primijeniti na bilo koji spor koji proizide iz ili u svezi s ovim Ugovorom. Ugovorne strane su izricito suglasne da sporovi nece biti rješavani putem sudenja s porotom i ovim se odricu svih prava na sudenje s porotom u bilo kojoj stvari koja je povezana s ili koja proistice iz ovog Ugovora. Nijedan spor izmedu ugovornih strana, ili spor koji ukljucuje bilo koju drugu osobu osim Vas, ne može biti spojen ili kombiniran bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke BlackBerry.

Ništa od navedenog nece sprijeciti bilo koju ugovornu stranu u traženju zaštitnog naloga ili bilo kojeg drugog odgovarajuceg naloga pred bilo kojim nadležnim sudom. Posebice, tvrtka BlackBerry ima pravo pokrenuti postupak na osnovu zakona ili obicajnog prava, što ukljucuje postupke traženja zaštitnog naloga (ili ekvivalentnog pravnog sredstva u Vašoj jurisdikciji) pred sudom radi tužbenih zahtjeva ili sporova vezanih uz: (i) iznose koje Vi dugujete tvrtki BlackBerry u svezi s Vašim pribavljanjem Vašeg BBM rješenja ili bilo kojeg njegovog dijela, ako je to primjenjivo; i (ii) Vaše kršenje ili prijetnja kršenjem odjeljaka ovog Ugovora pod naslovima "Pravila upotrebe za Vaše BBM rješenje" (Odjeljak 2), "Upotreba softvera" (Odjeljak 3), "Intelektualno vlasništvo" (Odjeljak 9), "Izvoz, uvoz i ogranicenja korištenja i licenca Administracije SAD-a" (Odjeljak 10), "Sigurnost, racuni i lozinke" (Odjeljak 11), "Povjerljivost i zabrana reverznog inženjeringa" (Odjeljak 12) i "Ucinak raskida" (Odjeljak 15).

(e) Odvojivost. Do obima do kojeg od strane nadležnog tijela u bilo kojoj jurisdikciji bude utvrdeno da je bilo koji odjeljak, klauzula, odredba ili recenica ili njihov dio ("dio") ovog Ugovora nezakonit, nevaljan ili neprovediv, tada takvo utvrdenje vezano za taj dio nece imati utjecaj na: (i) zakonitost, valjanost ili provedivost ostalih dijelova ovog Ugovora; ili (ii) zakonitost, valjanost ili provedivost tog dijela u bilo kojoj drugoj jurisdikciji, i taj dio ce biti ogranicen ako je to moguce i samo nakon toga odvojen, ako je to potrebno, do obima do kojeg je to zahtijevano kako bi se Ugovor ucinio valjanim i provedivim.

(f) Jezik. Ako se ovaj Ugovor prevede na neki jezik osim engleskog jezika, engleska verzija ce imati prioritet do obima do kojeg postoji bilo koji sukob ili nepodudarnost u znacenju izmedu engleske verzije i bilo kojeg njenog prijevoda. Osim ako je to zabranjeno zakonom u Vašoj jurisdikciji, i samo do obima do kojeg je to zabranjeno, sva neslaganja, sporovi, medijacije, arbitraže ili parnicni postupci koji se odnose na ovaj Ugovor ce biti vodeni na engleskom jeziku, ukljucujuci bilo koju korespondenciju, otkrice, podneske, arhiviranja, izjave, usmene izjave, argumente, usmene argumente i naloge i presude.

(g) Cjelovit ugovor. Ovaj Ugovor (koji ce u svrhe bilo kojih njegovih dodataka u pogledu predmeta tih dodataka ukljucivati odredbe tih dodataka) predstavlja cjelovit ugovor izmedu ugovornih strana u pogledu predmeta ovog Ugovora i ne postoje odredbe, razumijevanja, komunikacije, izjave, jamstva, angažmani, kolateralni ugovori ili ugovori izmedu ugovornih strana koji se odnose na predmetni Softver osim onoga što je navedeno u ovom Ugovoru. Bez obzira na gore navedeno, drugi ugovori izmedu ugovornih strana mogu regulirati upotrebu drugih dijelova Vašeg BBM rješenja. Ovaj Ugovor zamjenjuje sve prijašnje ili sadašnje odredbe, razumijevanja, komunikacije, izjave, jamstva, angažmane, kolateralne ugovore i ugovore izmedu ugovornih strana, kako usmene tako i pisane, koji se odnose na predmet ovog Ugovora, i Vi potvrdujete da se niste oslanjali na bilo što od gore navedenog kada ste pristali sklopiti ovaj Ugovor. Ovaj Ugovor može biti izmijenjen i dopunjen u bilo koje vrijeme nakon uzajamnog sporazuma ugovornih strana. Osim do obima do kojeg je to tvrtki BlackBerry izricito onemoguceno primjenjivim zakonom, tvrtka BlackBerry nadalje pridržava pravo da, po svom iskljucivom nahodenju, napravi promjene ovog Ugovora na prospektivnoj osnovi, što ukljucuje odražavanje promjena u zakonu ili promjene zahtijevane zakonom (ukljucujuci promjene radi osiguravanja provedivosti ovog Ugovora) ili promjene u poslovnim praksama, dostavljajuci Vam razumnu obavijest o tim promjenama bilo elektronickim putem (onako kako je to navedeno u odredbama o obavijestima gore u tekstu) bilo isticanjem obavijesti o promjeni na adresi http://www.blackberry.com/legal, a Vi trebate redovito pregledavati to web-mjesto kako biste vidjeli postoje li odredene promjene. Ako nastavite koristiti BBM rješenje dulje od šezdeset (60) dana nakon dostavljanja obavijesti o promjeni, tada ce se smatrati da ste prihvatili te promjene. Ako imate neku nedoumicu vezanu za promjenu(e), molimo Vas kontaktirajte legalinfo@blackberry.com u roku od šezdeset (60) dana nakon dostavljanja obavijesti o promjeni(ama) kako biste istražili Vaše opcije.

(h) Pridržavanje zakona. Vi cete, o svom trošku, pribaviti i održavati sve licence, registracije i odobrenja zahtijevana od strane državnih tijela ili na osnovu primjenjivog zakona u Vašoj jurisdikciji za izvršavanje i provodenje ovog Ugovora i bilo kojih povezanih ugovora o licencama. Posebice, i zbog izbjegavanja nedoumica, Vi cete se pridržavati svih primjenjivih zakona i propisa u instalaciji i upotrebi Vašeg BBM rješenja, ukljucujuci probavljanje bilo koje neophodne licence, registracije i odobrenja od nadležnih državnih tijela za uvoz i upotrebu bilo kojeg softvera koji sadrži komercijalnu enkripciju ili drugu sigurnosnu funkciju, onako kako je to zahtijevano primjenjivim zakonom. Tvrtki BlackBerry cete dostaviti uvjerenja i službene dokumente koje tvrtka BlackBerry periodicno može zatražiti kako biste verificirali Vaše pridržavanje ove obveze. Bez ogranicavanja gore navedenog, buduci da se odredenim uslugama i uslugama trecih strana može globalno pristupiti, ako odaberete da pristupite uslugama ili uslugama trecih strana iz nekog mjesta koje je razlicito od država za koje je tvrtka BlackBerry ili primjenjiva treca strana naznacila dostupnost usluga ili usluga trecih strana, to cinite na svoju vlastitu inicijativu i Vi ste odgovorni za pridržavanje svih relevantnih zakona i propisa, ukljucujuci one koji se odnose na izvoz, uvoz, upotrebu, prijenos i/ili komunikaciju primjenjive usluge ili usluge trece strane i povezanog sadržaja, elemenata trece strane ili Softvera. Nadalje, tvrtka BlackBerry ne daje nikakve izjave da su BBM rješenje i elementi trece strane povezani s ili dostupni putem usluge(usluga) odgovarajuci ili dostupni za upotrebu na svim lokacijama. Vi ste suglasni da necete preuzimati ili na drugi nacin pristupati softveru ili elementima trecih strana, ili pokušati to uciniti, s lokacije gdje je takvo postupanje nezakonito. Bez ogranicavanja gore navedenog, ako Vam je primjenjivim zakonom zabranjeno korištenje znacajki video i/ili glasovnih poziva, kao što je funkcionalnost video – razgovora ili glasovnog razgovora u BBM rješenju, što ukljucuje situaciju u kojoj Vam "peer-to-peer" funkcionalnost, video funkcionalnost ili funkcionalnost zasnovana na internetu nije dopuštena u Vašoj jurisdikciji, zbog toga što ste mladi od propisane starosne granice, ili zbog zakona vezanih uz službe za hitne slucajeve, tada ne možete preuzimati ili koristiti te znacajke ili proizvode BBM rješenja i/ili Vaša je odgovornost pravljenje alternativnih aranžmana za pristup službama za hitne slucajeve.

(i) Proširena znacenja. Pojam "ukljucuje" ili "kao što je" ce se tumaciti tako da znaci "ukljucuje bez ogranicenja" i "kao što je bez ogranicenja", u zavisnosti od slucaja.

AKO IMATE BILO KOJIH PITANJA ILI NEDOUMICA VEZANIH UZ ODREDBE ILI UVJETE OVOG UGOVORA, MOLIMO VAS KONTAKTIRAJTE TVRTKU BLACKBERRY NA ADRESU legalinfo@blackberry.com.