PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ REŠENÍ BBM

PRED VYUŽITÍM SLUŽBY NEBO PRED INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARU BBM, PROSTREDNICTVÍM KTERÉHO JE TATO SLUŽBA ZPRÍSTUPNENA, SI PROSÍM PECLIVE PROCTETE TENTO DOKUMENT. TATO SMLOUVA OBSAHUJE USTANOVENÍ, KTERÁ OMEZUJÍ NEBO VYLUCUJÍ ODPOVEDNOST BLACKBERRY VUCI VÁM A KTERÉ MAJÍ I DALŠÍ DOPADY NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA. TOUTO SMLOUVOU NEJSOU NIJAK DOTCENA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ VÁM VZNIKAJÍ VE VAŠÍ JURISDIKCI, A TO V PLNÉM ROZSAHU, V NEMŽ

PRO VÁS PLATÍ NA ZÁKLADE PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PREDPISU.

Tyto podmínky poskytování služeb BBM ("Smlouva") predstavují právní dohodu mezi vámi: individuálne, pokud s nimi souhlasíte svým vlastním jménem; nebo pokud jste oprávneni k prístupu nebo využívání. Rešení BBM (jak je definováno níže) jménem vaší spolecnosti nebo dalšího subjektu, mezi subjektem, v jehož prospech jednáte (v každém prípade, "Vy"), a BlackBerry UK Limited, Company No. 4022422 ("BlackBerry") se sídlem na adrese 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE (spolu "Strany" a samostatne "Strana").

KLIKNUTÍM NA TLACÍTKO "SOUHLASÍM" NEBO AKTIVOVÁNÍM NEBO POUŽITÍM REŠENÍ BBM NEBO JEHO CÁSTI, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. V PRÍPADE JAKÝCHKOLIV DOTAZU NEBO NEJASNOSTÍ OHLEDNE PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY SE MUŽETE OBRÁTIT NA SPOLECNOST BLACKBERRY NA ADRESE legalinfo@blackberry.com.

POKUD SE PRED PRVNÍ AKTIVACÍ NEBO POUŽITÍM JAKÉKOLIV CÁSTI VAŠEHO REŠENÍ BBM ROZHODNETE, ŽE NEJSTE OCHOTNI PRISTOUPIT NA PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY, POTOM NEBUDETE MÍT ŽÁDNÉ PRÁVO NA VYUŽÍVÁNÍ REŠENÍ BBM A MELI BYSTE: (A) NEPRODLENE ODINSTALOVAT NEBO VYMAZAT VEŠKERÝ SOFTWARE (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŽE); A (B) POKUD JSTE JIŽ ZA POUŽÍVÁNÍ REŠENÍ BBM ZAPLATILI, POTOM BYSTE MELI ZAŽÁDAT O VRÁCENÍ FINANCNÍCH PROSTREDKU U PRÍSLUŠNÉHO ZAPSANÉHO OBCHODNÍKA NEBO ZPRACOVATELE PLATBY V SOULADU S PRÍSLUŠNÝM POSTUPEM PRO VRÁCENÍ FINANCNÍCH PROSTREDKU.

VIZ INFORMACE O OCHRANE SOUKROMÍ A DAT V ODDÍLECH 19 A 20 TÉTO SMLOUVY.

POKUD JSTE OBCANEM FRANCIE A POKUD JSTE ZÁKAZNÍKEM PODLE FRANCOUZSKÉHO ZÁKONA O SPOTREBITELÍCH, POTOM SE NA VÁS NEKTERÁ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEVZTAHUJÍ A V PRÍPADE, KDY JSTE OPRÁVNENI PODLE TECHTO ZÁVAZNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV TATO SMLOUVA V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEOVLIVNÍ VAŠE ZÁVAZNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA.

POKUD JSTE OBCANEM ITÁLIE A POKUD JSTE "ZÁKAZNÍKEM" PODLE DEFINICE UVEDENÉ V ITALSKÉM PRÁVNÍM PREDPISU C. 206 ZE DNE 6.ZÁRÍ 2005 (COŽ ZNAMENÁ, ŽE JSTE FYZICKOU OSOBOU, KTERÁ JEDNÁ PRO ÚCELY, KTERÉ JSOU MIMO VÁŠ OBCHOD, PODNIKATELSKOU CINNOST NEBO PROFESI), POTOM MÁTE PRÁVA UVEDENÁ V ITALSKÉM PRÁVNÍM PREDPISU C. 206 ZE DNE 6.ZÁRÍ 2005 VE ZNENÍ POZDEJŠÍCH PREDPISU A NIC, CO JE UVEDENO V TÉTO SMLOUVE, NEOMEZUJE ANI NEODSTRANUJE TATO PRÁVA, ANI VÝBER ROZHODNÉHO PRÁVA V SOULADU S ODDÍLEM 24(d) TÉTO SMLOUVY.

1. Definice. Pokud z kontextu nevyplývá neco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam (pricemž pokud to kontext pripouští, zahrnuje jednotné císlo i císlo množné a naopak).

"Služba Airtime" znamená služby wide-area bezdrátové síte, ostatní sítové služby (vcetne bezdrátové lokální síte, satelitních a internetových služeb ) a jakékoliv další služby poskytované vaším poskytovatelem (/i) Služby Airtime pro použití spolu s vaším Rešením BBM .

"Poskytovatel Služby Airtime" znamená subjekt poskytující Služby Airtime.

"Rešení BBM " znamená rešení BBM instant messaging (známé také jako BlackBerry Messenger), které sestává ze Služeb a Softwaru, a to spolu s príslušnou Dokumentací.

"BlackBerry ID" znamená oprávnení k prihlášení, které používáte k prihlášení k vašemu Rešení BBM Solution a k ostatním produktum a službám, které podporují oprávnení k prihlášení k BlackBerry pomocí ID.

"Obsah" znamená veškerá data, texty, hudbu, zvuk, vyzvánecí tóny, fotografie, grafiku, videosnímky, zprávy, tagy, jakož i jiný digitální materiál ci digitální informace.

"Dokumentace" znamená príslušnou standardní dokumentaci pro koncové uživatele, vcetne veškerých zásad chování, pokynu a pravidel používání vypracovaných a dodávaných spolecností BlackBerry pro Rešení BBM. Pro vyloucení pochybností uvádíme, že Dokumentace nezahrnuje žádnou dokumentaci pro koncové uživatele vypracovanou jiným subjektem než spolecností BlackBerry ani žádné úpravy dokumentace provedené jiným subjektem než spolecností BlackBerry.

"Zarízení" znamená jakékoliv zarízení, jako napríklad smartphone nebo tablet, u kterého byl spolecností BlackBerry navržen a autorizován provoz Softwaru nebo jeho cásti a které je vlastneno nebo rízeno vámi.

"Placené služby" znamená Služby, k jejichž obdržení a využívání se musíte zaregistrovat a uhradit spolecnosti BlackBerry, nebo príslušnému zapsanému obchodníkovi ("MoR") nebo zpracovateli platby príslušný poplatek.

"Služba(y)" znamená služby poskytované pro vás spolecností BlackBerry ci jejím jménem nebo nekterou z jejích pridružených osob jako soucást Rešení BBM, vcetne služeb one-to-one and group text messaging a služeb video hovoru a hlasových hovoru (tam a kde jsou dostupné) a službu BlackBerry ID, ale pouhá úcast spolecnosti BlackBerry na co-brandingu Služby tretí strany však z této služby neciní Službu.

"Software" znamená aplikaci BBM klient, která poskytuje prístup ke Službám a jakýkoliv další software poskytovaný vám ze strany spolecnosti BlackBerry podle této Smlouvy v jakékoli forme, na jakémkoli médiu a jakýmkoli zpusobem, nebo následne instalován ci užíván (a které muže obsahovat software, soubory, dokumentaci, rozhraní a Obsah, at již se jedná technicky o softwarový kód, nebo ne, a Komponenty tretích osob). Výraz "Software" nezahrnuje žádný Software tretích stran ani žádné Prvky tretích stran, bez ohledu na to, zda takový Software tretích stran nebo Prvky tretích stran byly distribuovány spolecností BlackBerry, nebo jejím jménem, nebo zda byl Software tretí osoby nebo Prvek tretí osoby priložen, poskytnut spolu s ním nebo funguje ve spojení s Rešením BBM.

"Komponenty tretích stran" znamená software a rozhraní, na než BlackBerry získala licenci od tretí strany za úcelem jejich zaclenení do nekterého ze softwarových produktu a za úcelem jejich distribuce jako nedílné soucásti príslušného produktu pod znackou BlackBerry, avšak nezahrnují software tretích stran.

"Obsah tretích stran" znamená chránený Obsah tretích stran.

"Prvky tretích stran" znamená Obsah tretích stran nebo Produkty tretích stran.

"Produkty tretích stran" znamená Zarízení a Software tretích stran a veškeré další komercní produkty, jež nejsou Produkty BlackBerry.

"Služby tretích stran" znamená služby poskytované tretí stranou, vcetne Služeb Airtime, služeb poskytovaných Zapsaným prodejcem nebo zpracovatelem platby a veškerých webových stránek, jež nejsou provozovány spolecností BlackBerry.

"Software tretích stran" znamená samostatné chránené softwarové aplikace tretích stran, jež jsou poskytovány

nebo jinak zprístupnovány v nebo prostrednictvím Rešení BBM.

"Váš obsah" znamená veškerý Obsah, který poskytnete ci jinak zprístupníte pro úcely Služby nebo Služby tretí strany.

2. Pravidla užívání Rešení BBM: Odpovídáte za všechny cinnosti související s vaším Rešením BBM a jste povinni zajistit, že:

(a) Budete vaše Rešení BBM a jakoukoli jeho cást užívat výhradne v souladu s touto Smlouvou, veškerými príslušnými právními predpisy a príslušnou Dokumentací;

(b) Je vám nejméne 13 let a jste bud zletilý(á), nebo zrovnoprávnený/á nezletilý(á) nebo máte zákonný souhlas rodice/porucníka a jste plne schopen(a) a oprávnen(a) uzavrít tuto Smlouvy. V každém prípade potvrzujete, že je vám nejméne 13 let , protože Rešení BBM a BlackBerry ID nejsou urcena pro deti mladší 13 let. Pokud vám je méne než 13, nemužete používat Rešení BBM ani získat BlackBerry ID. Pokud uzavíráte tuto Smlouvu jménem spolecnosti nebo jiného subjektu, potom zarucujete, že máte pravomoc do této Smlouvy vstoupit jménem takovéto spolecnosti nebo subjektu;

(c) Veškeré informace poskytnuté spolecnosti BlackBerry nebo jejím autorizovaným distributorum na základe této Smlouvy, vcetne informací zadávaných pri registraci k využívání Rešení BBM nebo k získání úctu používaného s vaším Rešením BBM, vcetne BlackBerry ID, budou pravdivé, presné, aktuální a úplné a že zajistíte pravdivost, presnost a úplnost techto informací po celou dobu, kdy budete využívat Rešení BBM a udržovat úcet;

(d) Po provedení šetrení primereného pro osobu ve vaší pozici nebo pozici, nepoužijete vedome Rešení BBM ani jeho cást ani neumožníte jejich použití samostatne nebo ve spojení s Prvkem tretí strany ci Službami tretí strany takovým zpusobem, který by podle oduvodneného názoru BlackBerry, poškodil nebo negativne ovlivnil jakýkoli software, hardware, systém, sít, Obsah nebo služby používané jakoukoli osobou, vcetne BlackBerry nebo Poskytovatele služeb Airtime, nebo jinak nepríznive pusobil na Blackberry nebo jakoukoliv její dcerinou nebo pridruženou osobu ("Skupina spolecností Blackberry") nebo na Poskytovatele Služeb Airtime nebo na kterékoli jejich zákazníky, infrastrukturu, produkty ci služby, a že jakoukoli takovou cinnost ukoncíte ihned po obdržení výzvy spolecnosti Blackberry, abyste tak ucinili;

(e) Nebudete své Rešení BBM nebo kteroukoli jeho cást využívat k prenášení, zverejnování, odesílání, nahrávání, šírení ci distribuci nevhodného, neslušného, obtežujícího, urážlivého, hanlivého, obscénního, nezákonného nebo klamavého Obsahu;

(f) Nebudete vaše Rešení BBM ani kteroukoli jeho cást používat k páchání nebo pokusu o spáchání jakéhokoli trestného cinu nebo jiné nezákonné ci podvodné cinnosti nebo k napomáhání k takovému trestnému cinu nebo jiné nezákonné ci podvodné cinnosti, vcetne nahrávání, shromaždování, uchovávání, uverejnování, prenášení, sdelování ci jinému zprístupnování jakýchkoli informací ci materiálu, které nejste oprávneni shromaždovat, uchovávat nebo zprístupnovat, a to na základe jakýchkoli právních predpisu, smluv, v dusledku porušení urcité povinnosti, práv ci predpisu na ochranu soukromí, nezákonného hazardu nebo jakéhokoli jiného kroku, který by predstavoval porušení nebo zneužití práv k duševnímu vlastnictví a/nebo jiných chránených práv tretích stran (vcetne kopírování nebo sdílení software ci Obsahu, jejž nemáte právo kopírovat nebo sdílet, nebo nezákonného obcházení ochrany správy digitálních práv);

(g) Nebudete vaše Rešení BBM ani žádnou z jeho cástí využívat k nahrávání, uverejnování, odesílání e-mailem, prenášení nebo jinému zprístupnování jakéhokoli softwaru ci Obsahu obsahujícího (i) jakékoli pocítacové viry, trojské kone, cervy, backdoory, mechanismy sloužící k vypnutí, škodlivý kód, sniffery, boty, deaktivacní mechanismy (tzv. "drop dead mechanism") ci spyware; nebo (ii) jakýkoli jiný software ci Obsah, který muže mít, at již zámerne ci neúmyslne zrejme (A) negativní vliv na výkonnost jakéhokoliv softwaru, hardwaru, služeb, systému nebo dat; (B) tyto jakýmkoliv zpusobem deaktivovat, nicit ci poškozovat; nebo (C) umožnovat neoprávnený prístup ci zamezovat oprávnenému prístupu k nim nebo umožnovat jejich využití k neoprávneným ci nevhodným úcelum (dále jen "Malware") (a v prípade, že si zacnete být vedomi existence jakéhokoliv Malwaru v Rešení BBM ci v souvislosti s ním, budete neprodlene informovat spolecnost BlackBerry;

(h) Nebudete žádný Software nebo Obsah ani žádnou jeho cást, který je ci která vám bude zprístupnen(a) v rámci Služby BBM nebo v rámci vašeho oprávnení využívat Službu BBM nebo její cást, prodávat, pronajímat ci prevádet, nebo se o tyto aktivity pokoušet, dalším osobám bez predchozího výslovného a písemného souhlasu spolecnosti BlackBerry;

(i) Nebudete se pokoušet získat neoprávnený prístup k jakýmkoliv Službám jiným uživatelským úctum, pocítacovým systémum nebo sítím pripojeným ke Službe pomocí hackingu, zjištování prístupových hesel ani jiným zpusobem , ani se pokoušet získávat jakékoli materiály ci informace poskytované prostrednictvím Služby jakýmkoli zpusobem, který vám nebyl v rámci príslušné Služby BBM zámerne umožnen;

(j) Nebudete Rešení BBM a žádnou z jeho soucástí používat k vydávání se za jakoukoli jinou fyzickou ci právnickou osobu ani k poskytování jakkoli nepresných ci zavádejících údaju o vašem spojení ci spojení vašich Oprávnených uživatelu s urcitou fyzickou ci právnickou osobou ani k vytvorení falešné identity sloužící k matení druhých, a to vcetne technik phishingu a spoofingu a

(k) Poskytnete spolecnosti BlackBerry soucinnost a informace vyžadované spolecností BlackBerry za úcelem šetrení nebo zjištení, zda došlo k porušení této Smlouvy, a umožníte spolecnosti BlackBerry nebo nezávislému auditorovi poverenému spolecností BlackBerry prístup do prostor a k Zarízení, kde jsou nebo byla používána Rešení BBM a k veškerým souvisejícím záznamum. Tímto udelujete spolecnosti BlackBerry oprávnení spolupracovat s: (i) orgány cinnými v trestním rízení pri vyšetrování podezrení ze spáchání trestných cinu; (ii) tretími stranami pri vyšetrování prípadu porušení této Smlouvy; a (iii) správci systému u poskytovatelu internetových služeb, sítí nebo pocítacových zarízení pri vymáhání této Smlouvy. Uvedená soucinnost muže zahrnovat BlackBerry sdelení vašeho uživatelského jména, IP adresy nebo jiných osobních údaju.

3. Používání Softwaru.

(a) Licence. Cást Rešení BBM vyžaduje, abyste k prístupu službám získali a používali Software. Na základe této Smlouvy je vám k Softwaru udelena licence, ale Software vám není prodán. Vaše licence k užívání Softwaru je podmínena zaplacením všech príslušných licencních poplatku. V souladu s podmínkami této Smlouvy je vám tímto udelena osobní, odvolatelná, nevýhradní a neprevoditelná licence, která vám umožnuje nainstalovat a používat Software na Zarízení, nebo pokud je to výslovne povoleno Pravidly pro používání rídícími digitální obchody (napr. iTunes Store pro iOS verze Softwaru) odkud získáváte Software ("Pravidla pro používání"), na poctu Zarízení výslovne povolených takovýmito Pravidly pro používání.

Pokud získáváte Software na základe predplatného nebo jako soucást bezplatné zkušební verze, pak licencní oprávnení uvedená výše platí pouze po dobu, na kterou jste uhradili príslušnou sazbu predplatného nebo na dobu, kterou vám povolila spolecnost BlackBerry, resp. její autorizovaný distributor.

Ve všech prípadech platí, že dle licence (licencí) udelené na základe této Smlouvy nejste oprávneni užívat Software nebo umožnit jeho užívání ci prístup ke Službám jinak než pro vaše vlastní interní ci osobní úcely a v souladu se všemi príslušnými Pravidly pro používání.

(b) Aktualizace a upgrady. Tato Smlouva a licence udelená na základe této Smlouvy v sobe nezahrnuje jakákoli práva na: (i) pravidelné nebo budoucí upgrady nebo aktualizace softwaru nebo Software tretích stran; nebo (ii) porízení nových nebo modifikovaných Služeb. Bez ohledu na výše uvedené muže Software obsahovat funkci automatického zjištování dostupných upgradu nebo aktualizací Softwaru a pro další využívání a zajištení dostupnosti urcitých Služeb, nového Softwaru, Prvku tretích stran, Služeb tretích stran ci nekterých cástí výše uvedeného muže být vyžadována aktualizace Softwaru nebo Softwaru tretích stran. Pokud vám vaše Zarízení neumožnuje zabránit v prenosu nebo používání upgradu a aktualizací Softwaru a takovéto nastavení použijete, potom souhlasíte s tím, že vám BlackBerry muže (ovšem není povinna) nyní ci v budoucnu takové upgrady nebo aktualizace dát k dispozici. Veškeré upgrady a aktualizace, které vám BlackBerry poskytne na základe této Smlouvy, se podle konkrétní situace považují za Software, Služby nebo Software tretích stran.

(c) Práva na kopírování. Software ani jakýkoli Obsah, který vám bude zprístupnen v rámci urcité Služby, nejste oprávneni distribuovat ani upravovat, a to ani jako celek, ani cástecne. Vyjma rozsahu, v jakém zákon výslovne vylucuje tato omezení cinností ze strany Blackberry, nejste oprávneni kopírovat, reprodukovat ani jakýmkoli zpusobem duplikovat Software ani jakýkoli Obsah, který vám bude zprístupnen v rámci urcité Služby jako celek ani kteroukoli jeho cást, pokud k tomu nemáte výslovné oprávnení na základe této Smlouvy, Dokumentace k príslušné Službe nebo zvláštní písemné dohody uzavrené mezi vámi a spolecností BlackBerry nebo její pridruženou osobou. Pro úcely tohoto ustanovení výraz "kopírovat" ci "reprodukovat" nezahrnuje kopírování výstupu a pokynu k Softwaru, k nemuž bežne dochází v rámci obvyklého fungování programu pri jeho užití v souladu s Dokumentací a pro úcely tam popsané nebo behem porizování neupravených pravidelných záloh Softwaru nebo Zarízení, v nemž je Software instalován, a to v souladu s obvyklými postupy v daném oboru. S výjimkou prípadu, kdy se tak deje pro vaši osobní a vnitrní potrebu a v souvislosti s využíváním vašeho Rešení BBM z vaší strany, nejste oprávneni porizovat kopie jakékoli Dokumentace nebo její cásti.

4. Vyžadované Prvky tretích stran a Služby tretích stran

Odpovídáte za zajištení toho, že Prvky tretích stran a Služby tretích stran (zejména Zarízení, pripojení k internetu,

bezdrátové síte a Služby Airtime), které si vyberete k používání spolecne s vaším Rešením BBM, splnují minimální kritéria spolecnosti BlackBerry vcetne Softwaru Zarízení a dostupnosti vyhrazeného prístupu k internetu vyžadovaného pro vaše Rešení BBM, jak je specifikováno v Dokumentaci, a že užívání takových Prvku tretích stran a/nebo Služeb tretích stran vámi nepredstavuje porušení jakékoli licence, podmínek, právních predpisu, zásad a/nebo ustanovení upravujících užívání takových Prvku tretích stran a Služeb tretích stran. Ve vetšine prípadu bude k využívání vašeho Rešení BBM nezbytné využívání Služeb Airtime. V souvislosti s vaším využíváním Rešení BBM mohou být úctovány poplatky za Služby Airtime, pricemž souhlasíte s tím, že v rámci obchodního vztahu se spolecností BlackBerry odpovídáte za veškeré poplatky za Služby Airtime, které vám v souvislosti s tímto užíváním mohou vzniknout. Váš Poskytovatel služeb Airtime muže omezit rozsah Služeb a Služeb tretích stran, které budete mít k dispozici. Pokud si budete prát získat informace o Poskytovatelích Služeb Airtime, kterí ve vaší lokalite podporují vaše Rešení BBM, potom se obratte na spolecnost Blackberry na adrese legalinfo@blackberry.com.

5. Další podmínky.

(a) Muže být po vás vyžadováno udelení souhlasu s dalšími podmínkami, a to:

(i) spolecnosti BlackBerry ve vztahu ke Komponentám tretích stran (napr. komponentám

s otevreným zdrojovým kódem) a za úcelem využívání urcitých Služeb ci Obsahu nebo k získání aktualizace ci upgradu pro Rešení BBM,

(ii) tretí strane k získání nebo využívání Prvku tretí strany ci Služby tretí strany, vcetne

využívání webových stránek tretí strany prístupné prostrednictvím Rešení BBM;

(iii) Zapsanému prodejci za úcelem uskutecnení objednávky ve vztahu nebo prostrednictvím Rešení BBM a,

(iv) Poskytovateli služby Airtime za úcelem poskytování Služby Airtime

(b) Odpovídáte za dodržování veškerých smluvních ujednání, která uzavrete se tretími stranami, a spolecnost BlackBerry nenese žádnou odpovednost jakéhokoli druhu za prípadné ztráty ci škody, které utrpíte v souvislosti s vašimi dohodami s tretími stranami. Pokud si nejste jisti, zda urcitý Obsah, prvek, produkt nebo služba pochází od spolecnosti BlackBerry, obratte se na spolecnost BlackBerry na adrese legalinfo@blackberry.com. Pokud jednáte s tretími stranami prostrednictvím internetu nebo v souvislosti se Službami tretích stran, ujistete se, že víte, s kým jednáte a že znáte podmínky související s príslušnými webovými stránkami a veškerými Službami tretích stran nebo Prvky tretích stran, jež vám mohou být poskytnuty ci zprístupneny, vcetne dodacích a platebních podmínek, možnosti vrátit výrobky, podmínek ochrany osobních údaju, nastavení ochrany a bezpecnostních prvku chránících vaše osobní údaje a zajištujících vaši osobní bezpecnost.

(c) Takováto dodatecná ujednání uzavrená mezi vámi a tretí stranou v žádném prípade nebudou závazná pro spolecnost BlackBerry a nebudou pro ni zakládat žádné dodatecné závazky jakéhokoli druhu ani závazky odporující podmínkám této Smlouvy; pro úcely smluvního vztahu mezi vámi a spolecností BlackBerry pak ve vztahu Prvkum tretích stran a Službám tretích stran nadále zustávají v platnosti ustanovení této Smlouvy upravující tuto problematiku.

(d) V prípade, že se na urcitou Komponentu tretí strany vztahují dodatecné podmínky, jež vás opravnují tuto Komponentu tretí strany ci její cást užívat, kopírovat, distribuovat nebo upravovat v rozsahu vetším nežli umožnují práva, která k Softwaru získáváte na základe této Smlouvy, potom platí tato širší práva pouze a výhradne v rozsahu, v nemž je mužete využít bez porušení ustanovení této Smlouvy u zbývající cásti Softwaru. V prípade Softwaru tretích stran a/nebo Služeb tretích stran (vcetne Software a Obsahu), které vám poskytne spolecnost BlackBerry, a za predpokladu, že tento Software tretích stran ci tato Služba tretích stran není poskytována spolu se samostatným licencním ujednáním nebo podmínkami pro užívání, platí pro využívání tohoto Software tretích stran ci Služby tretích stran podmínky této Smlouvy stejne, jako kdyby se jednalo o Software nebo Službu tvorící soucást vašeho Rešení BBM; za predpokladu, že tento Software tretích stran nebo Služba tretích stran je vám spolecností BlackBerry poskytnut(a) "jak stojí a leží" ci " jak je dodávána" a s žádnými výslovnými ci predpokládanými podmínkami, dodatky, zárukami, prohlášeními nebo garancemi, budou pro úcely obchodního vztahu mezi vámi a spolecností BlackBerry platit omezení a ustanovení této Smlouvy odmítající ci vylucující odpovednost a upravující vrácení penez jako v prípade Prvku tretích stran a Služeb tretích stran, a nikoliv ustanovení platná pro Software.

6. Zmena a ukoncení Rešení BBM

(a) Zmeny a ukoncení Rešení BBM. Souhlasíte s tím, že spolecnost BlackBerry je kdykoli, po predchozím oznámení a i bez nej a bez jakýchkoli závazku vuci vám, oprávnena trvale ci docasne zmenit, pozastavit, ukoncit, odstranit, omezit ci deaktivovat Rešení BBM, nebo jakoukoliv jeho cást za predpokladu, že se spolecnost BlackBerry rozhodne trvale ukoncit urcitou Službu (v kterémžto prípade dojde automaticky k ukoncení platnosti vaší licence k používání veškerého Softwaru urceného výhradne k prístupu k príslušné Službe) a vy jste již dríve uhradili poplatek za dostupnost této Služby behem urcitého období a žádným zpusobem neporušujete tuto Smlouvu, mužete mít nárok na vrácení cástky, ci její cásti, uhrazené za poskytování príslušné Služby tak, jak je uvedeno v aktuálne platných zásadách vracení penez spolecnosti za príslušnou Službu, od zapsaného obchodníka nebo zpracovatele plateb, kterým jste tyto poplatky uhradili. Prípadné vrácení financních prostredku je vaším jediným nárokem a jediným závazkem spolecnosti BlackBerry, zapsaného obchodník nebo zpracovatele plateb vyplývajícím z trvalého ukoncení poskytování Rešení BBM nebo jeho cásti.

(b) Údržba. Bez ohledu na platnost predchozích ustanovení jste si vedomi toho a souhlasíte s tím, že spolecnost BlackBerry si vyhrazuje právo pravidelne na základe vlastního uvážení docasne prerušovat dostupnost Rešení BBM, nebo jeho cásti, nebo je jiným zpusobem zcela nebo cástecne deaktivovat tak, aby mohly být odstraneny chyby Softwaru, nainstalovány aktualizace, provedena diagnostika nebo jiná údržba Rešení BBM.

7. Vaše príspevky a jiný Obsah.

(a) Zpetná vazba. Spolecnosti BlackBerry mužete poskytovat zpetnou vazbu v souvislosti s v Rešením BBM. Pokud BlackBerry písemne neschválí neco jiného, souhlasíte s tím, že BlackBerry bude vlastníkem veškeré zpetné vazby, pripomínek, návrhu, nápadu, konceptu a zmen, které jí mužete poskytnout v souvislosti s vaším Rešením BBM, jakož i vlastníkem veškerých souvisejících práv k duševnímu vlastnictví (dále souhrnne "Zpetná vazba") a dále tímto spolecnosti BlackBerry postupujete veškerá svá práva, nároky a tituly k tomuto duševnímu vlastnictví. Nesmíte spolecnosti BlackBerry vedome poskytnout jakoukoli Zpetnou vazbu, která je predmetem práv k duševnímu vlastnictví tretích osob. Zavazujete se se spolecností BlackBerry plne spolupracovat pri uzavírání dalších dokumentu a provádení veškerých dalších úkonu, jež muže BlackBerry v primereném rozsahu požadovat k potvrzení skutecnosti, že je BlackBerry vlastníkem Zpetné vazby a jako taková je oprávnena si zaregistrovat a/nebo chránit veškerá související práva k duševnímu vlastnictví a/nebo duverné informace.

(b) Obsah koncových uživatelu, Prvky tretích stran. Za svuj Obsah nesete odpovednost výhradne vy a nikoli spolecnost BlackBerry. Spolecnost BlackBerry nereguluje Obsah a jiné Prvky tretích stran, které jsou vám k dispozici prostrednictvím koncových uživatelu v souvislosti s využíváním jejich Rešení BBM nebo jakoukoli Službou tretí strany v souvislosti s jejím Rešením BBM, a krome všeobecného odmítnutí odpovednosti podle ustanovení clánku 17 spolecnost BlackBerry v této souvislosti nezarucuje presnost, integritu ani kvalitu jakýchkoliv Prvku tretích stran a nenese v souvislosti s nimi žádnou odpovednost. Spolecnost BlackBerry je oprávnena stanovit obecné zásady a omezení ohledne využívání Rešení BBM, vcetne objemu Obsahu, který lze uchovávat, maximálního období uchovávání Obsahu nebo zpráv/diskusních príspevku na jakékoliv Službe (vcetne jakékoli služby založené na technologii cloud), a/nebo období, po než mužete Obsah využívat nebo k nemu pristupovat. Obsah poskytovaný spolecností BlackBerry nebo její pridruženou osobou v souvislosti se Službou mužete používat pouze k osobním úcelum a v souladu s prípadnými licencními podmínkami platnými pro príslušnou Službu. Další podobná omezení jsou uvedena v Dokumentaci príslušné Služby, s níž byste se meli seznámit a pravidelne ji procítat, nebot v budoucnu muže BlackBerry provádet zmeny. Souhlasíte s tím, že spolecnost BlackBerry nenese žádnou odpovednost ani jak nerucí za ztrátu ci smazání urcitého Obsahu, neoprávnený prístup k nemu nebo nemožnost jeho uložení; disponujete-li príslušnými právy ci licencemi, meli byste si porídit zálohu veškerého Obsahu, jehož dostupnost je pro vás duležitá.

(c) Váš Obsah. S výjimkou prípadu, kdy je tak v této Smlouve nebo nekterém z jejích dodatku výslovne stanoveno, nedochází v rámci této Smlouvy k prevodu majetkových práv k vašemu Obsahu na spolecnost BlackBerry. Ve vztahu k veškerému Obsahu, který poskytnete k zahrnutí v rámci Rešení BBM, který je prístupný i ostavím uživatelum Rešení BBM, vcetne skupin BBM a ostatních fór prístupných vašim kontaktum BBM a ostatním uživatelum Rešení BBM, udelujete spolecnosti BlackBerry celosvetove platnou, trvalou, neodvolatelnou, prevoditelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci k užívání, distribuci, reprodukování, upravování, prizpusobování, verejnému predvádejí a verejnému vystavování tohoto Obsahu v míre primerene vyžadované pro poskytování Rešení BBM a obou prípadech zarucujete, že jste oprávneni spolecnosti BlackBerry takovouto licenci poskytnout.

(d) Nevhodný obsah a Prvky tretích stran. Jste srozumeni a souhlasíte s tím, že pri používání Rešení BBM nebo Služeb tretích stran mužete prijít do styku s Obsahem ci Prvky tretích stran, které jsou nebo které mužete považovat za urážlivé, neslušné nebo jinak nevhodné. Spolecnost BlackBerry a jí poverené osoby mají právo (nikoli však povinnost) podle vlastního uvážení predbežne posuzovat Prvky tretích stran, odmítat je ci odstranovat z Rešení BBM.

(e) Rodicovská kontrola a dozor dospelých. Urcité cásti Rešení BBM nebo Služeb tretích stran mohou obsahovat nastavení umožnující blokování a filtrování urcitého Obsahu, Služeb, Služeb tretích stran nebo tretích stran. Za aktivování a nastavení techto možností podle svých predstav odpovídáte výhradne vy sami. Spolecnost BlackBerry nezarucuje, že tato funkcionalita funguje bezchybne a zablokuje veškerý relevantní Obsah, Služby, Služby tretích stran nebo tretí strany a/nebo že ji osoby disponující prístupem k vašemu Rešení BBM nebudou schopny deaktivovat ci obejít. Pokud svému díteti umožnujete používat vaše Rešení BBM, nebo jeho cást, je vaší povinností posoudit, zda tato Služba, Služby tretích stran a Prvky tretích stran jsou pro vaše díte nevhodné, a nesete plnou odpovednost za prístup vašeho dítete k Rešení BBM, Službám tretích stran, Prvkum tretích stran a užívání výše uvedeného, a to vcetne všech financních i veškerých jiných závazku, které vzniknou v souvislosti s tímto prístupem ci užíváním

8. Tísnová volání. Rešení BBM není pripojeno k verejné telefonní síti (PSTN), ke komunikaci s ostatními zarízeními nevyužívá telefonní císla a není navrženo ani zamýšleno jako náhrada za váš mobilní telefon nebo pevnou linku. Prohlašujete, že jste si vedomi skutecnosti, že ani Rešení BBM není navrženo ani zamýšleno jako náhrada za vaši bežnou pevnou linku ani za bezdrátový mobilní telefon a že nemuže být použity k volání na císla tísnových služeb, napr. "911", "112", "999", "000", ani jiná zvláštní císla sloužící ke kontaktování složek integrovaného záchranného systému nebo podobnou tísnovou službou podle místních predpisu o telekomunikacích (dále jen "Tísnové služby"). Volání na Tísnové služby neprobíhá prostrednictvím Rešení BBM. Uvedomujete si a souhlasíte s tím, že pro prístup k Tísnovým službám je treba další funkcionalita nad rámec Rešení BBM a že skupina BlackBerry a její predstavitelé, clenové statutárních orgánu a zamestnanci nenesou žádnou odpovednost za zranení, smrt ci újmu utrpené v dusledku nemožnosti ci v souvislosti s nemožností kontaktovat Tísnové služby prostrednictvím Rešení BBM.

9. Duševní vlastnictví. Touto Smlouvou nezískáváte žádná práva k duševnímu vlastnictví ani jiná chránená práva, tituly a podíly na jakémkoliv právu duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických právech vcetne patentu, vzoru, ochranných známek, autorských práv, práv k databázím nebo práv k jakýmkoli duverným informacím nebo obchodním tajemstvím, související s vaším Rešením BBM nebo kteroukoli jeho cástí, a to vcetne Obsahu poskytovaného na základe této Smlouvy skupinou spolecností BlackBerry a jejich dodavateli jakožto soucást Rešení BBM na základe této Smlouvy. Nezískáváte také žádná licencní práva související s vaším Rešením BBM, kteroukoli jeho cástí ani Obsahem poskytovaným vám prostrednictvím Služby vyjma práv vám výslovne udelených licencí podle této Smlouvy, príslušné Dokumentace nebo jinak písemne dohodnutých mezi vámi a spolecností BlackBerry. Veškerá práva výslovne neudelená touto Smlouvou jsou výslovne vyhrazena. Pro vyloucení pochybností uvádíme, že bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této Smlouvy se patentové licence k Rešení BBM udelené na základe této Smlouvy v žádném prípade nevztahují na užívání jakýchkoli Služeb tretích stran nebo Prvku tretích stran, at už fungujících samostatne nebo ve spojení s vaším Rešením BBM, a nebudou vykládány v tomto smyslu a bez omezení výše uvedeného nebude licence udelená na základe této Smlouvy v žádném prípade vykládána tak, že by kterýkoli dodavatel Služeb tretích stran nebo Prvku tretích stran mohl s úspechem tvrdit, že je užívání takových Služeb tretích stran nebo Prvku tretích stran, at už samostatne nebo ve spojení s Rešením BBM nebo kteroukoli jeho cástí, licencováno na základe patentu BlackBerry z toho duvodu, že je podle této Smlouvy udelena licence k Rešení BBM. K Softwaru a veškerým jeho kopiím, které si porídíte, je vám poskytnuta pouze licence a Software není predmetem prodeje; Software, veškerá Dokumentace, veškerý Obsah poskytnutý vám skupinou spolecností BlackBerry jako soucást Rešení BBM a veškeré stránky umožnující prístup k jakékoliv Službe jsou chráneny kanadskými, americkými a mezinárodními zákony o autorských právech a patentech a ustanoveními príslušných mezinárodních smluv. V prípade porušení práv k duševnímu vlastnictví mohou být uplatneny prísné obcanskoprávní i trestneprávní sankce. Tímto souhlasíte s tím, že nic v této Smlouve negativním zpusobem neovlivní jakákoli práva a nároky na odškodnení a náhradu vcetne nároku na predbežná opatrení ve vaší jurisdikci, jež spolecnost Blackberry a veškerí poskytovatelé Obsahu pro Služby mohou mít na základe jakýchkoli platných právních predpisu souvisejících s ochranou duševního vlastnictví spolecnosti BlackBerry ci príslušného poskytovatele Obsahu nebo jejich jiných chránených práv. Pokud jste: (i) státním obcanem Burundi, Pobreží slonoviny, Kosova, Mozambiku, Sierra Leone nebo Tanzanie, nebo pokud používáte Rešení BBM z Burundi, Pobreží slonoviny, Kosova, Mozambiku, Sierra Leone nebo Tanzanie; nebo (ii) pokud žijete v jurisdikci, kde není uzákoneno autorské právo; nebo (iii) pokud žijete v jurisdikci, kde uzákonené autorské právo nechrání Software, který je predmetem licence podle této Smlouvy, potom krome jakýchkoliv Dalších povinností, které mužete mít podle príslušného práva ve vaší jurisdikci,výslovne souhlasíte s tím, že zákon o autorských právech platný v Kanade bude považován za zákon vztahující se na vás a na vaše využívání Rešení BBM a tretí strany.

10. Export, import a omezení užívání a vládní licence USA. Software muže obsahovat kryptografické technologie a souhlasíte s tím, že je nebudete vyvážet, dovážet, používat, prevádet ani reexportovat zpusobem odporujícím platným právním predpisum príslušných státních orgánu. Tímto prohlašujete, že: (A) dle vašeho nejlepšího vedomí jste oprávneni nabývat Software v souladu s príslušnými právními predpisy a že se nenacházíte v zemi, která je predmetem embarga vlády USA nebo která je vládou UA oznacena jako "podporující terorismus" a že nejste na žádném seznamu vlády USA zakázaných nebo omezených subjektu ; (B) nebudete Software používat pro vývoj, výrobu, zpracování, údržbu, skladování, detekci, identifikaci ani šírení chemických, biologických ani nukleárních zbraní ani navádecích systému jejich strel ani materiálu ci vybavení, které by mohlo být v takových zbraních nebo v navádecích systémech jejich strel použito, ani opetovne prodávat nebo exportovat žádné osobe ani entite zapojené do takové cinnosti. Bez ohledu na jakoukoli dohodu s tretími stranami nebo na ustanovení zákonu, predpisu nebo strategií, pokud jste agenturou vlády Spojených státu amerických, pak vaše práva týkající se Softwaru nepresáhnou práva udelená podle této Smlouvy, pokud o tom mezi vámi a spolecností BlackBerry nebude uzavrena výslovná písemná dohoda podepsaná osobami ve funkci Chief Operating Officer nebo Chief Executive Officer spolecnosti Blackberry.

11. Bezpecnost, uživatelské úcty a hesla.

(a) Používání uživatelských úctu a hesel. Souhlasíte s tím, že prijímáte plnou odpovednost za zavedení vhodných bezpecnostních opatrení umožnujících kontrolu prístupu k vašemu Rešení BBM, vcetne Zarízení, na nemž je Software nainstalován. Bez omezení platnosti predchozí vety dále souhlasíte s tím, že budete používat bezpecná hesla a že veškerá hesla sloužící k prístupu k Rešení BBM ci jakékoli jeho cásti, vcetne hesel sloužících k prístupu k jakémukoli uživatelskému úctu vytvorenému v souvislosti s Rešením BBM, budete uchovávat bezpecným zpusobem a nakládat s nimi jako s duvernými informacemi. Dále pak souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovednost za veškeré kroky uskutecnené prostrednictvím vašich hesel nebo uživatelských úctu, vcetne veškerých financních poplatku a jiných závazku souvisejících s temito kroky. Souhlasíte s tím, že spolecnost BlackBerry budete neprodlene informovat o jakémkoli neoprávneném využití vašeho Rešení BBM ci nekteré z jeho cástí, vcetne jakýchkoli hesel k urcité cásti vašeho Rešení BBM, kontaktováním zákaznické podpory spolecnosti BlackBerry (kontaktní údaje naleznete na adrese www.blackberry.com/support). Po tomto oznámení muže spolecnost Blackberry prijmout veškerá opatrení, která bude považovat za nutná ci vhodná, ovšem není to její povinností. Souhlasíte s tím, že informování spolecnosti BlackBerry zpusobem popsaným v tomto clánku vás nezbavuje odpovednosti za veškeré kroky ucinené za využití vašich hesel nebo prostrednictvím vašich uživatelských úctu.

(b) BlackBerry ID. I Pokud ješte nemáte BlackBerry ID, potom budete vyzváni k k jejímu vytvorení za úcelem prístupu a používání vašeho Rešení BBM. Po vytvorení lze vaši BlackBerry ID používat také k prístupu k dalším produktum nebo službám, které využívají službu BlackBerry ID a ke kterým máte právo prístupu ("Prístupné služby BlackBerry ID"). Pokud se s BlackBerry nedohodnete na jiných podmínkách rídících vaše používání vaší BlackBerry ID spolu s takovýmito produkty a službami, potom budete souhlasit s podmínkami této Smlouvy, které se vztahují na službu BlackBerry ID, jako na Službu a cást Rešení BBM, a které se také vztahují na používání vaší BlackBerry ID s Prístupnými službami BlackBerry ID; vcetne, mimo jiného,oddílu 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 a tohoto oddílu 11. Krome toho, ukoncení této Smlouvy neovlivní pokracující platnost takovýchto podmínek pro vaše používání BlackBerry ID s dalšími Prístupnými službami BlackBerry ID, a to pokud BlackBerry neuvede, že toto ukoncení má za cíl ukoncit vaše práva na používání vaší BlackBerry ID s jinými Prístupnými službami BlackBerry ID.

12. Mlcenlivost a zákaz reverzního inženýrství

Tímto berete na vedomí a souhlasíte, že vaše Rešení BlackBerry bylo: (a) vyvíjeno po znacnou dobu a se znacnými náklady ze strany spolecnosti BlackBerry a/nebo Skupiny BlackBerry; a (b) že Rešení BBM obsahuje duverné informace, vcetne obchodních tajemství spolecnosti BlackBerry, Skupiny BlackBerry a jejich dodavatelu. Touto Smlouvou nejste oprávneni získávat od spolecnosti BlackBerry, Skupiny BlackBerry a jejich distributoru jakékoli zdrojové kódy Softwaru, Služby, Prvky tretích osob ani Služby tretích osob, a vyjma rozsahu, v jakém zákon výslovne vylucuje zákaz techto cinností ze strany spolecnosti BlackBerry, souhlasíte s tím, že nebudete menit, upravovat, prizpusobovat, vytváret odvozená díla, prekládat, dekompilovat ani užívat postupy reverzního inženýrství na Softwaru, Službách, Prvcích tretích osob ani na Službách tretích osob, ani se o to nebudete pokoušet nebo neumožníte, nepovolíte ci nebudete podporovat jakoukoli další osobu, aby tak cinila. Pro úcely této Smlouvy zahrnuje výraz "reverzní inženýrství" veškeré kroky reverzního inženýrství, prekládání, dissassembling, dekompilaci, dešifrování nebo dekonstrukci (vcetne veškerých užití "výpisu RAM/ROM nebo trvalého úložište", odposlechu a analýzy kabelového nebo bezdrátového spojení ("sniffing") nebo reverzní inženýrství dat ("black box"), Softwaru (vcetne rozhraní, protokolu a jakýchkoli dalších dat obsažených nebo používaných ve spojení s programy, jež mohou nebo nemusí být technicky považovány za softwarový kód), služeb nebo hardwaru nebo jakékoli zpusoby nebo postupy získávání nebo prevádení jakýchkoli informací, dat nebo softwaru z urcitého formátu do formátu citelného clovekem.

13. Doba platnosti. Tato Smlouva nabývá úcinnosti okamžikem projevu vašeho souhlasu a závazku rídit se jejími podmínkami (jak je popsáno v preambuli výše) a bude ukoncena výpovedí v souladu s ustanoveními uvedenými v této Smlouve.

14. Prostredky nápravy a vypovezení Smlouvy

Krome jakýchkoliv dalších práv a prostredku náprav spolecnosti BlackBerry uvedených v této Smlouve:

(a) Pokud porušíte tuto Smlouvu, je spolecnost BlackBerry nebo její poverený zástupce oprávnena (nikoli však povinna) prijmout veškeré kroky, které bude považovat za primerené. Tato opatrení mohou zahrnovat okamžité prerušení nebo ukoncení celého vašeho Rešení BBM nebo jeho cásti, nebo Prvku tretích stran používaných spolu s vaším Rešením BBM.

(b) Krome uplatnení dalších svých práv a prostredku nápravy vyplývajících z této Smlouvy nebo ze zákona je spolecnost BlackBerry oprávnena: (i) okamžite vypovedet tuto Smlouvu a veškeré další licencní smlouvy uzavrené mezi vámi a BlackBerry ve vztahu ke kterékoli další cásti vašeho Rešení BBM používané vámi pokud porušíte tuto Smlouvu, její dodatek ci jinou platnou smlouvu, kterou jste uzavreli se spolecností BlackBerry nebo s její pridruženou osobou, vcetne neuhrazení jakýchkoli poplatku ve lhute triceti (30) dnu od okamžiku jejich splatnosti; a/nebo (ii) ukoncit poskytování jakýchkoli Služeb vám ve vztahu k vašemu Rešení BBM. Pokud jste spolecnost BlackBerry poskytli presné kontaktní údaje, spolecnost BlackBerry podle bežných zvyklostí v obchodním styku primerenou snahu zaslat vám písemnou výpoved

(c) Spolecnost BlackBerry je navíc oprávnena tuto Smlouvu vypovedet a/nebo s okamžitou úcinností zastavit poskytování všech nebo cásti Rešení BBM bez vzniku jakékoli odpovednosti vuci vám, a to pokud spolecnost BlackBerry nebude moci poskytovat jakoukoliv cást nebo celé Rešení BBM v dusledku jakéhokoli zákona, predpisu, požadavku nebo rozhodnutí jakéhokoli soudního nebo jiného vládního orgánu nebo pokud obdrží oznámení od jakéhokoli státního orgánu nebo úradu, že príslušné Rešení BBM ci jeho cást není oprávnena poskytovat. Nic v této Smlouve nebude vykládáno jako povinnost BlackBerry usilovat o udelení výjimky z takového zákona, pravidla, predpisu ci omezení nebo usilovat o soudní prezkoumání ci podat odvolání proti jakémukoli rozhodnutí soudu. Bude-li to možné, spolecnost BlackBerry vyvine v prípade Placených služeb primerenou snahu zaslat vám písemné oznámení o ukoncení jejich poskytování s predstihem triceti (30) dnu.

(e) S výjimkou prípadu výslovne uvedených v této Smlouve spolecnost BlackBerry vuci vám nenese žádnou odpovednost v souvislosti s vypovezením této Smlouvy nebo urcitých práv ci licencí poskytovaných touto Smlouvou podle príslušných ustanoveními této Smlouvy

(f) Úcinnost jakéhokoli ukoncení právního vztahu z této Smlouvy ze strany spolecnosti BlackBerry není podmínena získáním jakýchkoli soudních ci správních povolení, souhlasu ci rozhodnutí ve vaší jurisdikci

(g) Pokud jste francouzským obcanem, potom mužete tuto Smlouvy vypovedet na základe tricetidenní (30) výpovední lhuty, a to pokud BlackBerry tuto Smlouvu závažne poruší a takovéto porušení neodstraní behem primerené casové lhuty po oznámení takovéhoto porušení.

15. Úcinky výpovedi. Bude-li vám vypovezena tato Smlouva ci prestane-li vám být z jakéhokoliv duvodu být poskytováno Rešení BBM nebo jakákoliv Služba nebo uplyne-li vaše predplatné ci vyprší bezplatná zkušební verze Rešení BBM, nebo její cásti: (a) okamžite prestanete užívat Rešení BBM a vymažete nebo odinstalujete veškeré kopie príslušného Softwaru, které máte v držení nebo pod kontrolou, nebo, nedošlo-li k ukoncení této Smlouvy, prvky Softwaru, k níž byla ukoncena licence, nebo, jedná-li se o Služby, Službu, která prestala být poskytována, a (b) BlackBerry bude mít právo zablokovat jakýkoli prenos dat do/z tohoto Softwaru a/nebo Služby, a to bez predchozího oznámení. Pri ukoncení nebo vypršení vaší licence na Rešení BBM nebo jeho cást opravnujete BlackBerry k tomu, aby vymazala jakékoli soubory, programy, data a e-mailové zprávy týkající se vašeho úctu pro Rešení BBM nebo jeho príslušné cásti, a to bez predchozího oznámení. Nadále však nesete plnou odpovednost za veškeré poplatky, které vám vzniknou až do data úcinnosti výpovedi v souvislosti s príslušnou cástí Rešení BBM a Prvku tretích stran, vcetne veškerých poplatku úctovaných vámi zvoleným zpusobem platby. V prípade vypovezení této Smlouvy ze strany spolecnosti BlackBerry podle ustanovení této Smlouvy zaplatíte BlackBerry veškeré poplatky (vcetne primerených nákladu na soudní zastoupení) a související výdaje vynaložené nebo vzniklé spolecnosti BlackBerry pri uplatnování jakéhokoli jejího práva podle této Smlouvy.

16. Zodpovednost za vaše rešení BBM. Jste zodpovedni za používání svého rešení BBM a souhlasíte s tím, že jste povinni odškodnit spolecnost BlackBerry, skupinu spolecností BlackBerry a její dodavatele, právní nástupce, zástupce, autorizované distributory (vcetne poskytovatelu služby Airtime) a postupníky i každého z jejich reditelu, clenu statutárních orgánu, zamestnancu a nezávislých dodavatelu a zajistit nezatížení techto osob jakýmikoli škodami, ztrátami, náklady nebo výdaji (vcetne primerených poplatku a nákladu spojených s právním zastoupením) vzniklými v prímé nebo neprímé souvislosti s používáním vašeho rešení BBM, vcetne jakéhokoli porušení této Smlouvy nebo jakéhokoli dodatku k této Smlouve z vaší strany (dále "ztráty"), a jakýmikoli ztrátami vzniklými z nároku vznesených tretími stranami nebo v rámci jakýchkoli rízení zahájených proti temto osobám tretími stranami. Žádné prostredky k uplatnení práva na nápravu priznané spolecnosti BlackBerry nejsou zamýšleny a nebudou vykládány jako prostredky vylucující jakékoli jiné možnosti nápravy vyplývající z této Smlouvy nebo ze zákona ci ekvity, nýbrž všechny takové prostredky k uplatnení práva na nápravu budou existovat vedle sebe kumulativne.

17. Záruka, odmítnutí odpovednosti.

ZÁKONY NEKTERÝCH ZEMÍ NEUMOŽNUJÍ VE SMLOUVÁCH SE SPOTREBITELI OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI NEBO VYLOUCENÍ ZÁRUK, PODMÍNEK, ZÁVAZKU, POTVRZENÍ CI PROHLÁŠENÍ, A JSTE-LI TEDY SPOTREBITELEM, NEMUSÍ SE NA VÁS ZDE UVEDENÁ VYLOUCENÍ VZTAHOVAT. JSTE-LI OSOBA MAJÍCÍ TRVALÝ POBYT NEBO SÍDLO NA ÚZEMÍ FRANCIE, NEVYLUCUJE ZÁRUKA POSKYTNUTÁ PODLE TÉTO SMLOUVY ŽÁDNÁ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PREDPISU, KTERÁ VÁM MOHOU NA ZÁKLADE FRANCOUZSKÝCH ZÁKONU NÁLEŽET V SOUVISLOSTI SE ZÁRUKOU VZTAHUJÍCÍ SE KE SKRYTÝM VADÁM. JSTE-LI OSOBA MAJÍCÍ TRVALÝ POBYT NEBO SÍDLO NA ÚZEMÍ LUCEMBURSKA, NEVYLUCUJE TATO SMLOUVA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE KE SKRYTÝM VADÁM.

(a) Rešení BBM. Spolecnost BlackBerry bude rešení BBM poskytovat s primerenou pécí a na primerené odborné úrovni. Spolecnost BlackBerry ve vztahu k rešení BBM neposkytuje žádné jiné prísliby nebo záruky a zejména nezarucuje ani neposkytuje žádné obdobné ujištení, že:

(i) Pri vašem používání rešení BBM nebude docházet k prerušením nebo chybám a že rešení vám bude nepretržite k dispozici.

(ii) Pri vašem používání rešení BBM, vcetne jakýchkoli zpráv, položek obsahu nebo vámi ci vám odesílaných informací nebo vámi ci vaším jménem ukládaných dat, nebude docházet ke ztrátám, poškozením, napadením, výskytu viru, rušení, pronikání do systému nebo jiným narušením zabezpecení, nebo že prenos jakýchkoli informací se bude vždy uskutecnovat presne, v nepoškozené forme ci behem primereného casového období.

(b) Všeobecné záruky.

(i) POKUD TATO SMLOUVA VÝSLOVNE NESTANOVÍ JINAK, PAK SE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PREDPISY VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ CI PREDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, ZÁVAZKY, GARANCE, UJIŠTENÍ, PROHLÁŠENÍ CI ZÁRUKY JAKÉKOLI POVAHY, VCETNE JAKÝCHKOLI PODMÍNEK, ZÁVAZKU, GARANCÍ, UJIŠTENÍ, PROHLÁŠENÍ CI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, UŽITKOVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚCEL NEBO POUŽITÍ, USPOKOJIVÉ KVALITY, TRVANLIVOSTI, PRÁVNÍCH VAD, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO DALŠÍCH ASPEKTU VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA CI Z OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, A VEŠKERÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ CI PREDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, PODMÍNKY, POTVRZENÍ NEBO GARANCE JAKÉKOLI POVAHY TÍMTO ODMÍTAJÍ A VYLUCUJÍ. JSTE-LI OSOBA MAJÍCÍ TRVALÝ POBYT NEBO SÍDLO NA ÚZEMÍ POLSKA, SPOLECNOST BLACKBERRY VÝSLOVNE VYLUCUJE MOŽNOST UPLATNENÍ ZÁKONNÉ ZÁRUKY (REKOJMIA) VE VZTAHU KE ZBOŽÍ DODÁVANÉMU A/NEBO SLUŽBÁM POSKYTOVANÝM PODLE TÉTO SMLOUVY.

(ii) V maximálním rozsahu povoleném príslušnými právními predpisy se tímto veškeré predpokládané záruky, závazky, garance, ujištení, prohlášení ci podmínky týkající se Software, které nemohou být vylouceny dle predchozího ustanovení, ale které mohou být omezeny, tímto omezují na dobu devadesáti (90) dnu od data vámi provedené první instalace Software do vašeho zarízení.

(c) Prvky tretích stran a služby tretích stran, webové stránky prístupné prostrednictvím odkazu.

(i) VYJMA ROZSAHU, V NEMŽ TO VÝSLOVNE ZAKAZUJÍ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, SPOLECNOST BLACKBERRY NEKONTROLUJE SLUŽBY TRETÍCH STRAN ANI PRVKY TRETÍCH STRAN, A TUDÍŽ ANI NEPREBÍRÁ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY VE VZTAHU K JAKÝMKOLI PRVKUM TRETÍCH STRAN NEBO SLUŽBÁM TRETÍCH STRAN A NENESE ŽÁDNOU ODPOVEDNOST ZA VÁŠ VÝBER, UŽÍVÁNÍ, ZÍSKÁVÁNÍ PRÍSTUPU NEBO IMPLEMENTACI SLUŽEB TRETÍCH STRAN NEBO PRVKU TRETÍCH STRAN.

(ii) VÝŠE UVEDENÉ USTANOVENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO: (A) JAKÝM ZPUSOBEM JSTE ZÍSKALI PRÍSTUP K PRVKUM TRETÍCH STRAN A/NEBO SLUŽBÁM TRETÍCH STRAN, TJ. ZDA NEZÁVISLE NEBO PROSTREDNICTVÍM SPOLECNOSTI BLACKBERRY NEBO VAŠEHO POSKYTOVATELE SLUŽEB AIRTIME; nebo (B) ZDA JSOU JAKÉKOLI TAKOVÉ PRVKY TRETÍCH STRAN NEBO SLUŽBY TRETÍCH STRAN (VCETNE SLUŽEB AIRTIME) POTREBNÉ K POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO REŠENÍ BBM JAKO CELKU NEBO KTERÉKOLI JEHO CÁSTI.

(iii) BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO USTANOVENÍ, VYJMA ROZSAHU, V JAKÉM TO VÝSLOVNE ZAKAZUJÍ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, JSOU VEŠKERÉ PRVKY TRETÍCH STRAN A SLUŽBY TRETÍCH STRAN POSKYTOVÁNY NEBO ZPRÍSTUPNOVÁNY ZE STRANY SPOLECNOSTI BLACKBERRY NEBO VÁMI JINAK POUŽÍVÁNY VE SPOJENÍ S VAŠÍM REŠENÍM BBM VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", TJ. BEZ JAKÝCHKOLI PODMÍNEK, ZÁVAZKU, GARANCÍ, PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK JAKÉKOLI POVAHY, A SPOLECNOSTI BLACKBERRY NENESE ŽÁDNOU ODPOVEDNOST VUCI VÁM NEBO KTERÉKOLI TRETÍ STRANE VZNÁŠEJÍCÍ NÁROK VAŠÍM PROSTREDNICTVÍM VE VZTAHU K JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S PRVKY TRETÍCH STRAN NEBO SLUŽBAMI TRETÍCH STRAN, ZEJMÉNA PAK VE VZTAHU: (A) K PRESNOSTI, PRENOSU, VCASNOSTI NEBO TRVALÉ DOSTUPNOSTI TAKOVÝCH PRVKU TRETÍCH STRAN NEBO SLUŽEB TRETÍCH STRAN NEBO JAKÉKOLI CÁSTI SOFTWARE URCENÉ POUZE K UMOŽNENÍ PRÍSTUPU K NIM; (B) K FUNGOVÁNÍ CI NEFUNGOVÁNÍ PRVKU TRETÍCH STRAN NEBO SLUŽEB TRETÍCH STRAN; (C) KE STYKOVÉ FUNKCESCHOPNOSTI PRVKU TRETÍCH STRAN NEBO SLUŽEB TRETÍCH STRAN S VAŠÍM REŠENÍM BBM JAKO CELKEM NEBO S KTEROUKOLI JEHO CÁSTÍ; NEBO (D) K JEDNÁNÍ CI NECINNOSTI JAKÉKOLI TRETÍ STRANY V SOUVISLOSTI S PRVKY TRETÍ STRANY NEBO SLUŽBAMI TRETÍ STRANY VCETNE VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH DAT TRETÍ STRANOU.

(iv) BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO USTANOVENÍ, VYJMA ROZSAHU, V JAKÉM TO VÝSLOVNE ZAKAZUJÍ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, TÍMTO VÝSLOVNE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLECNOST BLACKBERRY NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI VIRY NEBO ZA JAKÉKOLI VÝHRUŽNÉ, ZNEVAŽUJÍCÍ, OBSCÉNNÍ, PROTIPRÁVNÍ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ PRVKY TRETÍCH STRAN NEBO SLUŽBY TRETÍCH STRAN NEBO ZA PRENOS TAKOVÝCH PRVKU CI SLUŽEB, KTERÉ PREDSTAVUJÍ PORUŠENÍ JAKÝCHKOLI PRÁV TRETÍCH STRAN K PREDMETUM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. VAŠE PRÁVO NA ODŠKODNENÍ CI NÁHRADU V PRÍPADE JAKÉHOKOLI NÁROKU SOUVISEJÍCÍHO S JAKÝMIKOLI PRVKY TRETÍCH STRAN NEBO SLUŽBAMI TRETÍCH STRAN BUDE UPLATNITELNÉ VÝLUCNE VUCI PRÍSLUŠNÝM TRETÍM STRANÁM.

(d) Aplikace pro krizové prípady. VAŠE REŠENÍ BBM ANI ŽÁDNÁ JEHO CÁST NEJSOU VHODNÉ K POUŽITÍ V APLIKACÍCH PRO KRIZOVÉ PRÍPADY, V NEBEZPECNÝCH PROSTREDÍCH NEBO V PROSTREDÍCH, KDE JE VYŽADOVÁNO ZABEZPECENÍ PRED SELHÁNÍM NEBO ZTRÁTOU FUNKCNOSTI, ZEJMÉNA V RÁMCI PROVOZU NUKLEÁRNÍCH ZARÍZENÍ, LETECKÉ NAVIGACE, KOMUNIKACNÍCH SYSTÉMU, RÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY, SYSTÉMU ZÁCHRANY ŽIVOTA, ZBRANOVÝCH SYSTÉMU, SYSTÉMU NOUZOVÉ LOKALIZACE NEBO JINÝCH NOUZOVÝCH CI KRIZOVÝCH SLUŽEB. TÍMTO PROHLAŠUJETE A ZARUCUJETE, ŽE BUDETE UDRŽOVAT ODPOVÍDAJÍCÍ SYSTÉMY OBNOVY A ZÁLOHOVÁNÍ DAT A V PRÍPADE: (i) PRERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB; (ii) OBTÍŽÍ NEBO CHYB PRI PRENOSU DAT; NEBO (iii) ZTRÁTY CI POŠKOZENÍ DAT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEPRODLENE: PODNIKNETE VEŠKERÉ KROKY K MINIMALIZACI JAKÝCHKOLI ZTRÁT CI ŠKOD A TYTO SKUTECNOSTI OZNÁMÍTE SPOLECNOSTI BLACKBERRY. BEZ OMEZENÍ VŠEOBECNÉHO VYLOUCENÍ ODPOVEDNOSTI PODLE CLÁNKU 18(B), NENESE SPOLECNOST BLACKBERRY V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ZPUSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM REŠENÍ BBM CI JEHO CÁSTI V RÁMCI APLIKACÍ URCENÝCH PRO KRIZOVÉ PRÍPADY NEBO V NEBEZPECNÉM PROSTREDÍ NEBO V PROSTREDÍ VYŽADUJÍCÍM ZABEZPECENÍ PRED SELHÁNÍM, AT JIŽ TYTO ŠKODY BYLY PREDVÍDANÉ CI NIKOLI, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLECNOST BLACKBERRY BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TECHTO ŠKOD UPOZORNENA.

(e) Software získaný prostrednictvím služby iTunes Store. Pokud jde o jakýkoli Software získaný prostrednictvím služby iTunes Store, mužete v prípade, že tento Software nebude splnovat podmínky jakékoli uplatnitelné záruky, uvedomit spolecnost Apple a spolecnost Apple vám vrátí nákupní cenu, kterou jste za svoji kopii Software prípadne zaplatili, pricemž však nebude zodpovídat za žádné jiné nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje, které budou pripsatelné na vrub jakéhokoli nesplnení podmínek jakékoli uplatnitelné záruky.

18. Omezení odpovednosti.

V NEKTERÝCH ZEMÍCH NENÍ POVOLENO OMEZENÍ NEBO VYLOUCENÍ ODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ, NEPRÍMÉ CI JINÉ ŠKODY VE SMLOUVÁCH SE SPOTREBITELI, A JSTE-LI TEDY SPOTREBITELEM, NEMUSÍ SE NA VÁS OMEZENÍ NEBO VYLOUCENÍ ODPOVEDNOSTI UVEDENÁ V TOMTO CLÁNKU VZTAHOVAT.

(a) V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONEM A S VÝHRADOU PRÍPADNÝCH ZVLÁŠTNÍCH PROSTREDKU NÁPRAVY STANOVENÝCH V TÉTO SMLOUVE SPOLECNOST BLACKBERRY V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEPREBÍRÁ ODPOVEDNOST ZA JAKÉKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH TYPU ŠKOD: NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, NEPRÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, REPRESIVNÍ, MORÁLNÍ NEBO ZVÝŠENÉ NÁHRADY ŠKOD, NÁHRADY ŠKOD ZA UŠLÝ ZISK NEBO NEREALIZOVANÉ VÝNOSY, NEMOŽNOST DOSÁHNOUT JAKÝCHKOLI PREDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR, PRERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ CINNOSTI, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PRÍLEŽITOSTÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY DAT NEBO PROLOMENÍ ZABEZPECENÍ DAT, NEMOŽNOST PRENÁŠET NEBO PRIJÍMAT JAKÁKOLI DATA, PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S JAKÝMIKOLI APLIKACEMI POUŽÍVANÝMI VE SPOJENÍ S VAŠÍM REŠENÍM BBM NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI ÚPRAV NEBO POKUSU O ÚPRAVY VAŠEHO REŠENÍ BBM NEBO JAKÉKOLI JEHO CÁSTI KÝMKOLI JINÝM NEŽLI SPOLECNOSTÍ BLACKBERRY, NÁKLADY NA PROSTOJE, ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽITÍ VAŠEHO REŠENÍ BBM NEBO JAKÉKOLI JEHO CÁSTI NEBO NEMOŽNOST VYUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO PRÍSLUŠENSTVÍ TRETÍCH STRAN, NÁKLADY NA PORÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, NÁKLADY NA POJISTNÉ KRYTÍ, ZARÍZENÍ NEBO SLUŽBY, KAPITÁLOVÉ NÁKLADY A DALŠÍ PODOBNÉ FINANCNE VYCÍSLITELNÉ ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ NEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍM REŠENÍM BBM, VCETNE JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI JEHO POUŽÍVÁNÍ, DOSTUPNOSTI NEBO NEDOSTUPNOSTI JEHO FUNKCÍ, AT JIŽ TAKOVÉ ŠKODY BYLY PREDVÍDÁNY CI NIKOLI, A TO I V PRÍPADECH, KDY SPOLECNOST BLACKBERRY BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

(b) V maximálním rozsahu povoleném príslušným zákonem platí, že souhrnná odpovednost spolecnosti BlackBerry v žádném prípade nepresáhne nejvyšší z následujících cástek: (i) cástku, kterou jste uhradili za dotcenou cást Software; (ii) cástku, kterou jste zaplatili za príslušné období dotcené placené služby; a (iii) cástku peti (5) amerických dolaru.

(c) V maximálním rozsahu povoleném príslušným zákonem platí, že pokud spolecnosti BlackBerry vuci vám na základe této Smlouvy vznikne jakákoli odpovednost, bude spolecnost BlackBerry odpovídat pouze za škody vzniklé v prubehu doby selhání, nedostupnosti nebo nefunkcnosti vašeho rešení BBM.

(d) Žádná cást tohoto clánku neomezuje odpovednost spolecnosti BlackBerry vuci vám v prípade úmrtí nebo telesného zranení prímo zpusobeného nedbalostí ze strany spolecnosti BlackBerry a pouze v tomto rozsahu, a to za predpokladu, že jakákoli náhrada škody, kterou spolecnost BlackBerry bude povinna uhradit, se sníží v rozsahu odpovídající vaší spoluúcasti nebo spoluúcasti jiné osoby. Jste-li osobou mající trvalý pobyt nebo sídlo na území Itálie nebo Lucemburska, žádná cást tohoto clánku neomezuje odpovednost spolecnosti BlackBerry vuci vám, která prímo vyplývá z úmyslného nezákonného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany spolecnosti BlackBerry, a pouze v tomto rozsahu, a to za predpokladu, že jakákoli náhrada škody, kterou spolecnost BlackBerry bude povinna uhradit, se sníží v rozsahu odpovídající vaší spoluúcasti nebo spoluúcasti jiné osoby.

(e) V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONEM PONESE KAŽDÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN PONESE VUCI DRUHÉ SMLUVNÍ STRANE VÝHRADNE V PRÍPADECH VÝSLOVNE UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVE A NEBUDE MÍT ŽÁDNÉ JINÉ ZÁVAZKY, POVINNOSTI, NEBO ODPOVEDNOST VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA, ZÁKONU NEBO Z JINÉHO TITULU.

(f) V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONEM PLATÍ PRO OMEZENÍ, VYLOUCENÍ A ZREKNUTÍ SE PRÁV CI ODPOVEDNOSTI PODLE TÉTO SMLOUVY, ŽE: (i) JSOU UPLATNITELNÁ BEZ OHLEDU NA DUVODY PRO PODÁNÍ ŽALOBY, NÁROKY NEBO VÁMI PODANÉ ŽALOBY, VCETNE ZEJMÉNA ŽALOB Z PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI, PORUŠENÍ PRÁVA, OBJEKTIVNÍ ODPOVEDNOSTI, ZÁKONA NEBO NA ZÁKLADE JINÉ PRÁVNÍ TEORIE; (ii) ZUSTÁVAJÍ V PLATNOSTI I PO ZÁSADNÍM PORUŠENÍ NEBO NEPLNENÍ ZÁKLADNÍHO ÚCELU TÉTO SMLOUVY NEBO JAKÉHOKOLI V NÍ OBSAŽENÉHO PROSTREDKU NÁPRAVY; (iii) SE NEVZTAHUJÍ NA POVINNOST ODŠKODNENÍ STANOVENOU V TÉTO SMLOUVE NEBO NA ZCIZENÍ PREDMETU CI PORUŠENÍ PRÁV K PREDMETU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ JEDNÉ ZE SMLUVNÍCH STRAN DRUHOU SMLUVNÍ STRANOU NEBO NA PORUŠENÍ USTANOVENÍ CLÁNKU TÉTO SMLOUVY NAZVANÝCH: "PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ REŠENÍ BBM" (CLÁNEK 2), "POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE" (CLÁNEK 3), "DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ" (CLÁNEK 9), "EXPORT, IMPORT A OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ A VLÁDNÍ LICENCE USA" (CLÁNEK 10), "MLCENLIVOST A ZÁKAZ REVERZNÍHO INŽENÝRSTVÍ" (CLÁNEK 12) A "UŽIVATELSKÁ DATA" (CLÁNEK 20), A (iv) PLATÍ SOUHRNNE PRO SPOLECNOST BLACKBERRY NEBO SKUPINU SPOLECNOSTÍ BLACKBERRY, JEJICH PRÁVNÍ NÁSTUPCE, NABYVATELE PRÁV A POVINNOSTÍ A AUTORIZOVANÉ DISTRIBUTORY SPOLECNOSTI BLACKBERRY (VCETNE POSKYTOVATELU SLUŽEB AIRTIME PUSOBÍCÍCH JAKO DISTRIBUTORI SOFTWARE AUTORIZOVANÍ SPOLECNOSTÍ BLACKBERRY).

(g) ŽÁDNÝ CLEN STATUTÁRNÍHO ORGÁNU, REDITEL, ZAMESTNANEC, ZÁSTUPCE, DISTRIBUTOR, DODAVATEL (S VÝJIMKOU PREDKLADATELU NABÍDEK), POSKYTOVATEL SLUŽEB, NEZÁVISLÝ SMLUVNÍ DODAVATELE NEBO POSKYTOVATEL SLUŽEB AIRTIME (S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÝCH PRÍPADU) KTERÉKOLI ZE SPOLECNOSTÍ SKUPINY BLACKBERRY NENESE V ŽÁDNÉM PRÍPADE JAKOUKOLI ODPOVEDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SMLOUVOU.

(h) TÍMTO BERETE NA VEDOMÍ A UZNÁVÁTE, ŽE VZDÁNÍ SE PRÁV, VYLOUCENÍ A OMEZENÍ STANOVENÁ V TÉTO SMLOUVE PREDSTAVUJÍ ZÁSADNÍ PRVEK TÉTO SMLOUVY UZAVRENÉ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A ŽE PRI NEEXISTENCI TAKOVÝCH VZDÁNÍ SE PRÁV, VYLOUCENÍ A OMEZENÍ: (i) BY VÝŠE POPLATKU PODDLE TÉTO SMLOUVY BYLA PODSTATNE ODLIŠNÁ, STEJNE JAKO DALŠÍ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY; A (ii) TATO NEEXISTENCE BY OVLIVNILA SCHOPNOST SPOLECNOSTI BLACKBERRY NABÍZEK VÁM REŠENÍ BBM, SOFTWARE NEBO SLUŽBY PODLE TÉTO SMLOUVY I VAŠI MOŽNOST TUTO NABÍDKU VYUŽÍVAT A/NEBO SCHOPNOSTI SPOLECNOSTI BLACKBERRY UMOŽNIT VÁM PROSTREDNICTVÍM VAŠEHO REŠENÍ BBM PRÍSTUP K PRÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁM TRETÍCH STRAN.

19. Souhlas se shromaždováním, využíváním, zpracováváním, prenášením, uchováváním a poskytováním informací (souhrnne dále jen "zpracování").

S osobními údaji zpracovávanými spolecnostmi skupiny BlackBerry a s nimi spolupracujícími poskytovateli služeb bude nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údaju spolecnosti BlackBerry (které jsou do této Smlouvy zacleneny formou odkazu a jsou k dispozici na stránkách www.blackberry.com/legal nebo vám budou poskytnuty po zaslání príslušného e-mailu na adresu legalinfo@blackberry.com). Máte-li sídlo v nekteré ze zemí Evropské unie nebo Evropského hospodárského prostoru, platí, že osobou zodpovednou za zajištení kontroly nad vašimi osobními údaji príslušný subjekt ze skupiny BlackBerry, s nímž jste uzavreli tuto Smlouvu.

(a) Osobní údaje. Používání vašeho rešení BBM (nebo jakékoli jeho cásti), vcetne instalace a/nebo používání softwaru nebo souvisejících služeb Airtime nebo vytvárení údaje BlackBerry ID, muže být spojeno se zpracováním vašich osobních údaju v rozsahu, v jakém jsou tyto definovány v príslušných právních predpisech, nebo, jste-li obchodní spolecností ci jinou právnickou osobou, osobních údaju vašich zamestnancu a dalších jednotlivcu, které vaše rešení BBM používají vaším jménem na základe vámi udeleného oprávnení (dále souhrnne pouze "uživatelé"), skupinou spolecností BlackBerry, jejími poskytovateli služeb, vašimi poskytovateli služby Airtime a tretími stranami s produkty nebo službami používanými spolecne s vaším rešením BBM. V závislosti na využívaných službách mohou tyto osobní údaje zahrnovat informace jako vaše jméno, zobrazovanou fotografii, stavové a osobní zprávy, e-mailovou adresu, telefonní císlo, jazykové nastavení, údaj BlackBerry ID, údaje o uživatelském úctu a jeho nastavení, informace o zarízení (napríklad identifikacní údaje a model zarízení), zemi a casové pásmo, informace o poskytovateli služeb Airtime a informace o využívání funkcí vašeho rešení BBM a služeb BBM nebo o software ci hardware používaném ve spojení s vaším rešením BBM. V závislosti na dostupnosti funkcí rešení BBM muže být prostrednictvím tohoto rešení BBM umožnen prístup k informacím obsaženým v adresárích, k údajum o poloze zarízení, ke kalendári, fotografiím a hlášením pripomínací služby, pricemž tyto informace a údaje mohou být spolecností BlackBerry zpracovány za úcelem poskytování funkcí, které tyto informace a údaje využívají v rámci rešení BBM nebo ve spojení s ním (napríklad proto, aby vám bylo umožneno zasílat e-mailové zprávy s "doporucením služby BBM" nebo zprávy SMS kontaktním osobám uvedeným ve vašem adresári). Souhlasíte s tím, že skupina spolecností BlackBerry muže od takové vaše osobní údaje shromaždovat prímo nebo je muže získávat od poskytovatelu služeb Airtime ci tretích stran s produkty nebo službami s produkty nebo službami používanými spolecne s vaším rešením BBM. V prípade, že jste obchodní spolecností nebo jinou právnickou osobou, jste si povinni obstarat veškerá svolení a zmocnení, která jsou potrebná k následnému udelování souhlasu požadovaného podle tohoto clánku 19 v souvislosti s osobními údaji všech uživatelu vašeho rešení BBM, které jsou pri používání tohoto rešení shromaždovány.

(b) Úcely. Osobní údaje mohou být v souladu se Zásadami ochrany osobních údaju spolecnosti BlackBerry zpracovávány skupinou spolecností BlackBerry a jejími poskytovateli služeb pro úcely související se (i) zjištováním a plnením vašich potreb a požadavku, poskytováním vašeho rešení BBM a vytvárením vašeho údaje BlackBerry ID; (ii) vývojem nových a zdokonalováním stávajících produktu a služeb, vcetne zajištení vaší informovanosti o nich; (iii) rízením a rozvíjením obchodních cinností skupiny spolecností BlackBerry a (iv) plnením požadavku príslušných zákonu a predpisu. Dále je spolecnost BlackBerry oprávnena poskytovat ci zasílat uživatelum aktualizace ci nové verze software nebo jiných produktu a služeb spolecnosti, software tretích stran, obsahu tretích stran nebo služeb tretích stran a souvisejících produktu a služeb, prípadne upozornení na tyto aktualizace a nové verze.

(c) Služby založené na technologiích "cloud". Berete na vedomí, že rešení BBM zprístupnuje služby zasílání zpráv a jiné služby založené na technologiích "cloud", které mohou zahrnovat funkce vzdáleného prístupu, ukládání a zálohování poskytované spolecnostmi skupiny BlackBerry nebo jejich poskytovateli služeb, a používáním takových služeb vyjadrujete svuj souhlas s tím, že informace, které v této souvislosti zadáte, poskytnete nebo zacleníte do techto služeb (napríklad zobrazovaná jména a fotografie, stavová hlášení, seznamy nebo skupiny kontaktních informací, kalendár nebo další informace uložené v zarízení, jakými jsou úkoly a mediální soubory), smejí být spolecnostmi skupiny BlackBerry zpracovávány za úcelem usnadnení poskytování služeb nabízených v souladu s vašimi smlouvami uzavrenými se spolecností BlackBerry, pricemž v této souvislosti prohlašujete a zarucujete, že disponujete veškerými souhlasy nezbytnými k poskytnutí techto dat a údaju spolecnosti BlackBerry.

(d) Sociální funkce. Rešení BBM zahrnuje "sociální" funkce, které vám umožnují poskytovat urcité údaje o sobe druhým osobám, navazovat s nimi spojení a zlepšovat ci rozširovat možnosti užívání služeb ci software nebo software tretích stran ci služeb tretích stran, s nimiž jsou sociální funkce poskytované spolecností BlackBerry integrovány. Využíváním techto funkcí vyjadrujete svuj souhlase s tím, že jiní uživatelé mohou být informováni o vaší dostupnosti ke vzájemné interakci a že tito uživatelé mohou mít možnost prohlížet si váš profil, zobrazovaná jména, profilové obrázky, stavová hlášení, stav clenství a další identifikacní údaje ci informace a pripojovat k nim své komentáre. Používáte-li napríklad službu BBM nebo službu tretí strany, která zahrnuje sociální platformu BBM, vyjadrujete svuj souhlas s tím, že v prípade dostupnosti této služby: (i) vaše kontakty zarazené službe BlackBerry Messenger budou moci sledovat, zda tuto službu nebo službu tretí strany používáte, (ii) vaše kontakty si budou moci zobrazovat váš profil a software a rovnež obsah (jako napríklad hry, hudbu a jiné mediální soubory, v závislosti na používané službe BBM nebo službe tretí strany), který jste si stáhli, který používáte nebo který poskytujete ke sdílení v rámci príslušné služby BBM nebo služby tretí strany, jakož i komentáre, které byly k tomuto obsahu vámi nebo jinými osobami pripojeny, (iii) jestliže odešlete s informacemi o svých kontaktech a software nebo o obsahu, který si tito uživatelé stáhli nebo jej využívají v rámci služby BBM nebo služby tretí strany, mohou ostatní kontakty tohoto uživatele získat prístup k údajum o vaší osobe (napríklad vašim komentárum, uživatelskému jménu obsaženém v profilu a profilovému obrázku), a (iv) služba BBM nebo služba tretí strany muže obsahovat funkce, které automaticky provádejí analýzu za úcelem poskytování doporucení podle vašich prednostních nastavení a zpusobu využívání príslušné služby nebo software. V nastavení príslušných služeb a software si overte, jaké možnosti nastavení dostupnosti nebo ochrany soukromí jsou pro príslušnou službu nebo príslušný software k dispozici.

(e) Integrace se Službami tretích stran. Používání rešení BBM muže vyžadovat, aby fungovaly služby tretích stran (napríklad služby Airtime). Rozhodnete-li se integrovat do svého rešení BBM služby tretích stran nebo své rešení s temito službami propojit (napríklad služby umožnující využívání vašeho rešení BBM pro prístup k sociálním sítím nebo jiné služby poskytované tretími stranami), udelujete tím spolecnosti BlackBerry souhlas s využíváním vašich prihlašovacích údaju za úcelem pristupování ke sužbám tretích stran vaším jménem a ke zpracovávání vašich osobních údaju týkajících se techto služeb tretích stran s cílem zajistit prístup k temto službám tretích stran pro vaše osobním a/nebo soukromé úcely. Zpracovávané informace mohou zahrnovat: (i) váš údaj BlackBerry ID nebo jiné prihlašovací jméno, heslo, overovací kódy ci jiné prihlašovací údaje pro každou z techto služeb tretích stran nebo každý z jiných uživatelských úctu, které integrujete do svého rešení BBM; (ii) informace o vašem uživatelském úctu a profilu (napr. údaj BlackBerry ID, váš profilový obrázek, zobrazované jméno, osobní zprávu, stav dostupnosti, zeme, casové pásmo, jedinecné identifikátory zarízení atd.); (iii) informace o kontaktech uložené v zarízení, (iv) informace o tom, které aplikace a služby tretích stran jste integrovali do svého uživatelského úctu pro software, a (v) relacní data související s vaším využíváním aplikací ci služeb tretích stran, které jste propojili se svým uživatelským úctem k software (napríklad nejvyšší dosažené výsledky v propojených hrách ci aplikacích tretích stran za úcelem jejich zobrazení v prehledu vašeho uživatelského profilu pro software, data aplikací pro službu instant messaging pocházející z komunikace v rámci propojené aplikace ci služby tretí strany a zprostredkovaná funkcemi software pro instant messaging atd.). Také mužete spolecnosti BlackBerry udelit svolení k tomu, aby vaše osobní údaje zprístupnovala poskytovatelum príslušných služeb tretích stran pro úcely aktivace, úctování, poskytování, údržby, správy a deaktivace. Takto zprístupnované služby tretích stran nejsou pod kontrolou spolecnosti BlackBerry. Budou-li vaše osobní údaje zprístupneny vašemu poskytovateli služeb Airtime nebo tretím stranám s produkty nebo službami používanými spolecne s vaším rešením BBM, rídí se vaše využívání techto služeb príslušnými ujednáními uzavrenými s temito tretími stranami a jejich zásadami ochrany osobních údaju; pred zahájením využívání príslušných služeb tretích stran a software tretích stran byste se proto s temito podmínkami meli seznámit. Meli byste si také overit nabídky možností nastavení nebo nápovedy urcené pro vaše zarízení a softwaru a zjistit tak více o dostupných možnostech úprav oprávnení a kontroly takových služeb tretích stran a software tretích stran.

(f) Soubory cookie a obdobné technologie. Skupina spolecností BlackBerry muže používat soubory "cookie" (malé datové soubory ukládané ve vašem zarízení) nebo podobné nástroje využívající anonymní informace, které vám umožní prihlašování k urcitým službám a pritom budou sloužit k ochrane vaší osoby i spolecnosti BlackBerry, prispívat k usnadnení používání služeb, umožnovat individuální prizpusobení vzhledu ci ovládání nebo sloužit k analytickým úcelum umožnujícím nám porozumet tomu, jak uživatelé využívají naše služby a rešení BBM, které tak mužeme nadále zlepšovat.

(g) Podpora a zajištení kvality. Obrátíte-li se na spolecnost BlackBerry za úcelem podpory nebo zašlete-li spolecnosti BlackBerry e-mailem ci prostrednictvím jiných nástroju pro sestavování protokolu, které spolecnost BlackBerry pro tyto úcely poskytuje, diagnostické ci jiné technické informace, udelujte tak svuj souhlas k tomu, aby skupina spolecností BlackBerry shromaždovala technické informace, jakými jsou identifikátory vašeho zarízení, identifikátor hardware a císlo modelu, stav pameti, operacní systém a informace o prostredí, stav baterie, intenzita signálu v síti Wi-Fi/LAN, intenzita rádiových a bezdrátových signálu a stav pripojení, seznam nainstalovaných aplikací, informace o využívání aplikací, údaje o spuštených procesech a o konfiguraci zarízení, systémové události a další informace týkající se stavu zarízení a software, které mohou být užitecné pro diagnostické úcely. Takové informace budou používány v souladu se Zásadami ochrany osobních údaju spolecnosti BlackBerry za úcelem rešení problému, zákaznické podpory, aktualizace software a zdokonalování produktu a služeb spolecnosti BlackBerry. Bude-li analyticky prokázán vliv produktu tretích stran, muže spolecnost BlackBerry v rámci procesu rešení problému zaslat urcité diagnostické a technické informace dodavateli príslušného produktu tretí strany. Tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že hovory se spolecností BlackBerry a jejími poskytovateli služeb mohou být zaznamenávány pro úcely školení, zajištování kvality, zákaznických služeb a pro referencní úcely.

(h) Ukládání zpráv. Obsah zprávy, které byly doruceny prostrednictvím rešení BBM, není spolecností BlackBerry pri bežném provozu souvisejícím s její obchodní cinností uchováván ani archivován. Zprávy odesílané prostrednictvím služby BBM jsou pomocí služeb využívajících datové síte prenášeny do serveru spravovaných spolecností BlackBerry nebo jejím jménem a dále smerovány do zarízení urcených príjemcu, jsou-li tato ve stavu online. Jakmile je zpráva dorucena, není již uložena v žádném z našich serveru. Pokud se zarízení príjemce zprávy nenachází ve stavu online, zustává uložena v serverech spravovaných spolecností BlackBerry nebo jejím jménem, dokud se ji nepodarí dorucit, nejdéle však po dobu triceti (30) dnu. Po uplynutí této doby je nedorucená zpráva z našich serveru odstranena. Obsah žádných nedorucených zpráv není spolecností BlackBerry uchováván nebo zadržován a zustává uložen prímo v zarízeních odesílatele a príjemce, pokud temito uživateli není odstranen. Nehlede na výše uvedená pravidla však spolecnost BlackBerry smí uchovávat podrobné údaje o uskutecnených transakcích, které souvisejí se zprávami a zarízeními (napríklad informace o datovém a casovém razítku související s úspešne dorucenými zprávami a se zarízeními, která se na prenosu techto zpráv podílela), jakož i jakékoli další informace, které je spolecnost BlackBerry ze zákona povinna shromaždovat. Zprávy, které jsou odesílány prostrednictvím rešení BBM, zustávají uloženy v našich serverech po krátkou dobu od svého dorucení, po jejím uplynutí jsou co nejdríve odstraneny a zbaveny všech informací umožnujících identifikaci uživatelu, což se uskutecnuje v souladu s našimi všeobecnými zásadami uchovávání dat.

(i) Mezinárodní prenosy. Dáváte své svolení k tomu a souhlasíte s tím, že za úcelem poskytování rešení BBM (vcetne prístupu založeného na technologii "cloud" a vzdáleného prístupu a funkcí ukládání a zálohování dat) smí skupina spolecností BlackBerry zpracovávat data, která v nekterých prípadech mohou obsahovat vaše osobní údaje a obsah vaší komunikace, v serverech provozovaných skupinou spolecností BlackBerry nebo jejím jménem v oblastech pusobnosti právních rádu, pod která spadají sídla uživatelu, i mimo tyto oblasti, vcetne Kanady, USA, Velké Británie nebo jiných zemí Evropského hospodárského prostoru, Singapuru nebo jiných zemí asijsko-pacifického regionu, Spojených arabských emirátu nebo jiných zemí Stredního východu, ve kterých existuje infrastruktura provozovaná skupinou spolecností BlackBerry nebo jejím jménem. Mají-li uživatelé trvalé sídlo v nekteré ze zemí Evropského hospodárského prostoru nebo v kterékoli oblasti, jejíž právní rád vyžaduje souhlas s prenosem dat mimo tuto zemi ci oblast, udelujete tímto svolení k takovému zpusobu zpracovávání a potvrzujete, že jste si obstarali veškeré souhlasy svých uživatelu, které jsou podle platných právních predpisu k udelení tohoto svolení nezbytné.

20. Uživatelská data. Krome zpusobu poskytování dat povoleného podle clánku 19 vy i vaši uživatelé dále dáváte svolení k tomu a souhlasíte s tím, že skupina spolecností BlackBerry smí pristupovat k vašim datum a datum vašich uživatelu, vcetne osobních údaju, obsahu vaší komunikace nebo informací o vašem využívání funkcí nabízených rešením BBM a o službách nebo software a hardware používaných ve spojení s vaším rešením BBM, v prípadech kdy jsou tato data (dále jen "uživatelská data") skupine spolecností BlackBerry k dispozici, a tato data smí uchovávat a poskytovat tretím stranám, vcetne domácích a zahranicních orgánu státní správy, bez výslovného upozornení vás ci vašich uživatelu v ouladu s platnými právními predpisy zemí, v nichž skupina spolecností BlackBerry, její poskytovatelé služeb, jiní partneri nebo pridružené osoby pusobí, a to za úcelem: (i) splnení svých povinností v rámci právního rízení, vykonatelného rozhodnutí orgánu státní správy nebo jiných povinností vyžadovaných platnými zákony; (ii) spolupráce s tretími stranami pri vyšetrování kroku predstavujících porušení této Smlouvy; nebo (iii) spolupráce se správci systému poskytovatelu internetových služeb, sítí nebo výpocetní infrastruktury za úcelem vymáhání této Smlouvy. Potvrzujete, že jste si od svých uživatelu obstarali veškeré souhlasy vyžadované platnými právními predpisy k poskytování uživatelských dat skupine spolecností BlackBerry a k jejich shromaždování, využívání, zpracování, prenášení a/nebo dalšímu poskytování skupinou spolecností BlackBerry provádenému výše popsaným zpusobem.

21. Postoupení a prevedení. Spolecnost BlackBerry smí tuto Smlouvu postoupit, aniž by byla povinna vás o tom informovat. Vy svá práva z této Smlouvy ani žádnou jejich cást nesmíte postoupit bez predchozího písemného souhlasu spolecnosti BlackBerry (který muže být dle uvážení spolecnosti BlackBerry odepren nebo podmínen) a jakékoli jejich postoupení bez predchozího písemného souhlasu spolecnosti BlackBerry bude považováno od pocátku za neplatné a neúcinné. Spolecnost BlackBerry smí bud plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy prímo nebo poverit plnením všech techto povinností nebo pouze nekterých z nich své smluvní dodavatele ci subdodavatele.

22. Oznamování. Není-li v této Smlouve stanoveno jinak, budou veškerá oznámení ci jiná sdelení podle této Smlouvy považována za rádne ucinená, pokud budou mít písemnou formu a budou dorucena osobne ci kurýrní službou nebo odeslána doporucenou poštou s predplaceným poštovným nebo ekvivalentní službou s vyžádaným potvrzením dorucení a adresována vám na fakturacní adresu, kterou spolecnosti BlackBerry oznámíte, a adresovaná spolecnosti BlackBerry na adresu BlackBerry UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, Attention: Managing Director. Krome výše uvedeného zpusobu dorucování vám spolecnost BlackBerry muže dle vlastního uvážení zasílat jakákoli oznámení dle této Smlouvy elektronickou cestou. Vám urcené elektronické oznámení bude považováno za rádne ucinené, bude-li vám odesláno na e-mailovou adresu, kterou poskytnete spolecnosti BlackBerry, pricemž pokud žádnou takovou adresu spolecnosti BlackBerry neposkytnete, muže být oznámení v elektronické podobe rádne ucineno tak, že bude viditelne uverejneno na stránkách http://www.blackberry.com/legal/.

23. Vyšší moc. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení této Smlouvy se žádná ze smluvních stran nedopustí porušení této Smlouvy v prípade nesplnení svých povinností v dusledku prícin mimo primerenou kontrolu této Smluvní strany, kteréžto príciny zahrnují události, jejichž seznam, který je tímto považován za vámi odsouhlasený, je uveden v clánku 17(a)(ii). Toto ustanovení nemá být vykládáno jako omluva za neplnení jakékoli povinnosti kterékoli ze Smluvních stran uhradit druhé Smluvní strane platby dle této Smlouvy.

24. Všeobecná ustanovení.

(a) Tretí strany, které jsou oprávnenými osobami. Pridružené osoby spolecnosti BlackBerry a reditelé, clenové statutárních orgánu a zamestnanci spolecnosti BlackBerry a jejích pridružených osob jsou zamýšlenými oprávnenými osobami jakožto tretí strany pro úcely clánku této Smlouvy nazvaných "Tísnová volání" (clánek 8), "Zodpovednost za vaše rešení BBM" (clánek 16), "Záruka, odmítnutí odpovednosti" (clánek 17) a "Omezení odpovednosti" (clánek 18) tak, jako by každá z nich byla resp. každý z nich byl smluvní stranou této Smlouvy, a to v souladu s tímto clánkem a s ustanoveními anglického Zákona o uzavírání smluv (právech tretích stran) z roku 1999 (dále "Zákon o tretích stranách"). Poskytovatelé obsahu pro služby podle této Smlouvy jsou zamýšlenými oprávnenými osobami jakožto tretí strany ve vztahu k ochrane a omezením využívání jejich obsahu podle clánku "Pravidla užívání rešení BBM" (clánek 2) a "Duševní vlastnictví" (clánek 9) tak, jako by každý z nich byl smluvní stranou této Smlouvy, a to v souladu s tímto clánkem a s ustanoveními Zákona o tretích stranách. Není-li v této Smlouve nebo v Zákone o tretích stranách výslovne stanoveno jinak, platí ustanovení této Smlouvy nebo Zákona o tretích stranách pouze ve prospech smluvních stran a žádných jiných fyzických ci právnických osob. Pokud jste software získali prostrednictvím služby iTunes Store spolecnosti Apple, uznáváte a souhlasíte s tím, že spolecnost Apple Inc. a její pridružené spolecnosti jsou jakožto tretí strany oprávnenými osobami podle této Smlouvy a že na základe vyjádrení vašeho souhlasu s podmínkami této Smlouvy budou mít spolecnost Apple a její pridružené spolecnosti právo (které je tímto považováno za právo, které bylo z jejich strany prijato) uplatnovat ustanovení této Smlouvy vuci vám jakožto oprávnené tretí strany ve vztahu k používání rešení BBM na platforme iOS. Rovnež uznáváte a souhlasíte s tím, že spolecnost Apple Inc. a její pridružené spolecnosti nejsou zodpovedné za rešení BBM a nejsou povinny zabývat se jakýmikoli stížnostmi vznesenými vámi nebo tretími stranami v souvislosti s rešením BBM ani zajištovat jakoukoli údržbu ci poskytovat jakoukoli podporu ve vztahu k rešení BBM.

(b) Prominutí prípadu porušení povinností. Smluvní strany mohou prominout porušení povinností nebo se vzdát svých práv podle této Smlouvy, at již na základe neplnení, prodlení nebo jiné právní doktríny nebo podle práva ekvity, pouze formou písemného prohlášení podepsaného oprávnenou osobou Smluvní strany, vuci níž má být prominutí porušení povinností uplatneno. Vzdání se nároku na uplatnení jakéhokoli ustanovení nebo nároku vyplývajícího z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy v jednom prípade nebude to znamenat vzdání se takového nároku v ostatních prípadech.

(c) Trvání platnosti. Termíny, podmínky a záruky obsažené v této Smlouve, z jejichž povahy a kontextu vyplývá, že mají zustat v platnosti i po splnení této Smlouvy, zustanou v platnosti i po splnení, zrušení nebo ukoncení této Smlouvy, a to vcetne cástí o náhrade škody.

(d) Rozhodné právo a rešení sporu. TATO SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD SE RÍDÍ PRÁVNÍM RÁDEM ANGLIE A WALESU, S VYLOUCENÍM VEŠKERÝCH SOUHRNU KOLIZNÍCH PRÁVNÍCH NOREM. JSTE-LI OSOBOU MAJÍCÍ TRVALÝ POBYT NEBO SÍDLO NA ÚZEMÍ FRANCIE A JSTE-LI SPOTREBITELEM VE SMYSLU FRANCOUZSKÉHO ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITELU, NEMUSÍ SE NA VÁS PLATNOST CIZÍCH ZÁKONU CITOVANÝCH VE SMLOUVÁCH VZTAHOVAT. Smluvní strany sjednávají, že Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží se jako celek nebude ve vztahu k této Smlouve uplatnovat.

Tímto se neodvolatelne vzdáváte svého práva vznášet námitky z duvodu místní príslušnosti, nepríhodného místa projednávání sporu nebo z jiného podobného duvodu a vyslovujete svuj neodvolatelný souhlas s dorucováním soudních písemností poštou nebo jiným zpusobem povoleným príslušnými právními predpisy a neodvolatelný souhlas s podrízením se jurisdikci soudu sídlících v Anglii, kterým bude príslušet rozhodování veškerých sporu mezi vámi a spolecností BlackBerry. Pokud vám soudy spadající pod jurisdikci vaší zeme nepovolí udelení souhlasu s prechodem pod pravomoc výše uvedených soudu a s výše uvedenou místní príslušností, použije se k rešení jakýchkoli sporu vzešlých z této Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní vaše místní soudní príslušnost. Smluvní strany tímto výslovne sjednávají, že v prípade jakéhokoli sporu vzešlého z této Smlouvy nebo vzniklého v souvislosti s ní, který má být rešen soudní cestou, nebude takový spor rozhodován v procesu pred porotou, a tímto se vzdávají všech práv na proces pred porotou v jakékoli záležitosti týkající se této Smlouvy nebo vyplývající z ní. Žádné spory mezi smluvními stranami nebo spory, jichž se krome vás nebude úcastnit žádná jiná osoba, nesmejí být bez predchozího souhlasu spolecnosti BlackBerry vzájemne spojovány ci slucovány.

Žádné z výše uvedených ustanovení není na prekážku tomu, aby kterákoli ze smluvních stran u kteréhokoli soudu spadajícího pod príslušnou jurisdikci usilovala o vydání predbežného rozhodnutí ci soudního zákazu nebo o narízení jiného opravného prostredku. Spolecnosti BlackBerry zejména prísluší právo iniciovat soudní rízení podle zákona nebo podle ekvity, vcetne rízení požadujícího vydání predbežného opatrení (nebo ekvivalentního opravného prostredku používaného ve vaší jurisdikci), v souvislosti s nároky nebo spory týkajícími se: (i) prípadných vámi dlužných cástek splatných spolecnosti BlackBerry v souvislosti s porízením vašeho rešení BBM nebo kterékoli jeho cásti a (ii) vašeho porušování nebo z vaší strany hrozícího porušení ustanovení clánku této Smlouvy nazvaných "Pravidla užívání rešení BBM" (clánek 2), "Používání software" (clánek 3), "Duševní vlastnictví" (clánek 9), "Export, import a omezení užívání a vládní licence USA" (clánek 10), "Bezpecnost, uživatelské úcty a hesla" (clánek 11), "Mlcenlivost a zákaz reverzního inženýrství" (clánek 12) a "Úcinky výpovedi" (clánek 15). JSTE-LI OSOBOU MAJÍCÍ TRVALÝ POBYT NEBO SÍDLO NA ÚZEMÍ FRANCIE A JSTE-LI SPOTREBITELEM VE SMYSLU FRANCOUZSKÉHO ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITELU, NEMUSÍ SE NA VÁS PODLE FRANCOUZSKÝCH ZÁKONU TAKOVÁ ODCHYLNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE MÍSTNÍ PRÍSLUŠNOSTI A POSTUPU PRI REŠENÍ SPORU, KTERÁ MOHOU BÝT OBSAŽENA VE SMLOUVÁCH UZAVÍRANÝCH SE SPOTREBITELI, VZTAHOVAT. JSTE-LI OSOBOU MAJÍCÍ TRVALÝ POBYT NEBO SÍDLO NA ÚZEMÍ LUCEMBURSKA A JSTE-LI SPOTREBITELEM VE SMYSLU PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, PODLE NARÍZENÍ RADY (ES) c. 44/2001 Z 22. PROSINCE 2000 O MÍSTNÍ SOUDNÍ PRÍSLUŠNOSTI A O UZNÁVÁNÍ A VÝKONU ROZSUDKU V OBCANSKOPRÁVNÍCH A OBCHODNÍCH ZÁLEŽITOSTECH NEJSOU DOTCENA ŽÁDNÁ Z VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV.

(e) Oddelitelnost. Pokud príslušný orgán spadající pod jakoukoli jurisdikci rozhodne o nezákonnosti, neplatnosti nebo nevymahatelnosti kteréhokoli clánku, odstavce, ustanovení nebo vety této Smlouvy (dále jen "cást"), toto rozhodnutí vztahující se na jednu cást Smlouvy nebude mít vliv na: (i) zákonnost, platnost nebo vymahatelnost zbývajících cástí této Smlouvy ani (ii) na zákonnost, platnost nebo vymahatelnost této cásti v jakékoli jiné jurisdikci, pricemž tato cást bude pokud možno pouze omezena nebo, v prípade nutnosti, následne oddelena, a to v rozsahu nezbytném k tomu, aby Smlouva zustala platná a vymahatelná.

(f) Jazykové verze. Bude-li tato Smlouva preložena do jiného než anglického jazyka, bude anglická verze v prípade jakýchkoli rozporu ci nesrovnalostí mezi anglickou verzí a prekladem rozhodující. Pokud to není v rozporu s právními predpisy vaší jurisdikce a pouze v rozsahu, který tyto právní predpisy pripouštejí, budou veškeré neshody, spory, zprostredkování, rozhodcí rízení ci soudní spory související s touto Smlouvou vedeny v anglickém jazyce, vcetne veškeré korespondence, nálezu, predložení, podání, prelícení, slyšení, písemných i ústních oduvodnení, narízení ci rozsudku.

(g) Celá smlouva. Tato Smlouva (která pro úcely jakýchkoli dodatku k této Smlouve zahrnuje ve vztahu k predmetu daného dodatku též podmínky príslušného dodatku) predstavuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ve vztahu k jejímu predmetu, pricemž mezi smluvními stranami neexistují žádná ustanovení, vyrozumení, sdelení, prohlášení, záruky, závazky, vedlejší ujednání nebo jiné dohody týkající se software krome ustanovení této Smlouve. Nehlede na výše uvedené ustanovení se užívání dalších cástí vašeho rešení BBM muže rídit jinými ujednáními mezi smluvními stranami. Tato Smlouva nahrazuje veškerá predchozí i soucasná ustanovení, vyrozumení, sdelení, prohlášení, záruky, závazky, vedlejší ujednání i jiná ujednání mezi Smluvními stranami, at již ústní nebo písemná, ve vztahu k predmetu této Smlouvy, a vy tímto stvrzujete, že jste se pri vyslovení souhlasu s uzavrením této Smlouvy nespoléhali na výše uvedené. Tuto Smlouvu je možno kdykoli doplnit po vzájemné dohode Smluvních stran. Pokud to není výslovne zakázáno rozhodným právem, vyhrazuje si spolecnost BlackBerry dále právo provádet, na základe výlucného vlastního uvážení, prípadné zmeny v této Smlouve tak, aby její znení odráželo zmeny v právních predpisech nebo zohlednovalo zmeny požadované právními predpisy (vcetne zmen, které mají zajistit vymahatelnost této Smlouvy) nebo zmeny v obchodní praxi, a to na základe písemného oznámení o zmene, které vám bud predá elektronickou formou (v souladu s výše uvedenými ustanoveními clánku Oznamování) nebo které umístí na stránkách http://www.blackberry.com/legal, pricemž vám doporucuje pravidelne kontrolovat zmenený obsah techto stránek. Budete-li pokracovat v užívání rešení BBM po dobu delší než šedesát (60) dnu poté, kdy vám bude predáno oznámení o zmenách, bude se mít za to, že s temito zmenami souhlasíte. V prípade jakýchkoli nejasností týkajících se zmen se obracejte na adresu legalinfo@rim.com ve lhute šedesáti (60) dnu poté, kdy vám bude predáno oznámení o zmene, a vyžádejte si vysvetlení dalších možností, které máte k dispozici.

(h) Dodržování právních predpisu. Jste povinni na vlastní náklady obstarávat a udržovat v platnosti veškeré licence, registrace a souhlasy vyžadované orgány státní správy nebo príslušnými právními predpisy vaší jurisdikce v souvislosti s uzavrením a plnením této Smlouvy nebo jakýchkoli souvisejících licencních smluv. Pro vyloucení pochybností platí, že pri instalaci a užívání svého rešení BBM jste zejména povinni dodržovat veškeré platné zákony a predpisy a obstarat si veškeré potrebné licence, registrace a souhlasy príslušných orgánu státní správy k importování a užívání jakéhokoli software obsahujícího komercní šifrování nebo jiné bezpecnostní funkce vyžadované príslušnými právními predpisy. Jste povinni poskytnout spolecnosti BlackBerry veškerá ujištení a úrední dokumenty, které spolecnost BlackBerry muže pravidelne vyžadovat k overení skutecnosti, že plníte tuto svoji povinnost. Vzhledem ke skutecnosti, že urcité služby, vcetne služeb tretích stran, jsou poskytovány globálne, platí, a to bez omezení platnosti predchozích ustanovení, že rozhodnete-li se pristupovat k temto službám, vcetne služeb tretích stran, z lokalit, pro než spolecnost BlackBerry nebo príslušná tretí strana výslovne neuvádí, že jsou v nich tyto služby dostupné, ciníte tak z vlastní iniciativy a zodpovídáte za dodržení veškerých platných zákonu a predpisu, vcetne predpisu upravujících export, import, užívání, prenos a/nebo predávání príslušné služby, kterou muže být i služby tretí strany, a souvisejícího obsahu, prvku tretích stran nebo software. Mimoto spolecnost BlackBerry neposkytuje žádné ujištení ve smyslu, že rešení BBM a prvky tretích stran související se službami nebo poskytované jejich prostrednictvím jsou vhodné ci dostupné k použití ve všech lokalitách. Souhlasíte s tím, že nebudete stahovat software nebo prvky tretích stran ani k nim jakýmkoli zpusobem pristupovat, prípadne se o to pokoušet, v lokalitách, kde je takové pocínání nezákonné. Bez omezení výše uvedených ustanovení dále platí, že zakazují-li vám platné právní predpisy používat funkci videohovoru nebo konferencních hovoru, jako je napríklad funkce video chat nebo funkce voice chat zahrnutá v rešení BBM, napríklad proto, že komunikace založená na technologii peer-to-peer, videohovorech nebo internetových funkcích není ve vaší jurisdikci povolena, že jste nedosáhli predepsané vekové hranice nebo že existují omezení vyplývající ze zákonu souvisejících s tísnovým voláním, nesmíte tyto funkce rešení BBM nebo obdobné produkty stahovat ci používat a/nebo je vaší povinností zajistit si alternativní možnost prístupu ke službám tísnového volání.

(i) Extenzivní výklad pojmu. Pojmy "vcetne" nebo "napríklad" je treba vykládat ve významu "vcetne bez omezení" resp. "napríklad, ne však výhradne".

V PRÍPADE JAKÝCHKOLI DOTAZU CI NEJASNOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE PODMÍNEK NEBO USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY SE OBRACEJTE NA SPOLECNOST BLACKBERRY PROSTREDNICTVÍM ADRESY legalinfo@blackberry.com.

Krome používání vašich osobních údaju v rozsahu a zpusobem, které jsou stanoveny v této Smlouve a v Zásadách ochrany osobních údaju vydaných spolecností BlackBerry (viz www.blackberry.com/legal), udelujte vy i vaši oprávnení uživatelé skupine spolecností BlackBerry a jejím poskytovatelum služeb souhlas se zpracováním a svolení a oprávnení ke zpracování vašich osobních údaju a osobních údaju vašich oprávnených uživatelu v rozsahu a zpusobem, které jsou definovány príslušným zákonem, v souladu se touto Smlouvou a se Zásadami ochrany osobních údaju vydanými spolecností BlackBerry a pro úcely, které tato Smlouva a uvedené zásady pripouštejí, pricemž tento souhlas, toto svolení a toto oprávnení udelené skupine spolecností BlackBerry a jejím poskytovatelum služeb zahrnují také funkce a služby, které jsou založeny na zjištování informací o poloze pomocí systému GPS nebo obdobných satelitních služeb (v prípadech, kdy jsou tyto služby k dispozici) nebo pomocí hromadne spravovaných prístupových bodu k sítím WiFi a vysílacu celulárních sítí a které mohou zahrnovat zasílání marketingových a reklamních sdelení na základe informací o zjištené poloze. Urcité funkce rešení BBM, které jsou práve dostupné, vám napríklad mohou umožnovat sdílet informace o vaší poloze s osobami uvedenými ve vašem adresári kontaktu nebo mohou temto osobám umožnovat zjištovat vaši polohu a odesílat vám zprávy. Spolecnosti skupiny BlackBerry takové informace neuchovávají ve forme, která umožnuje identifikaci osoby uživatele, a smejí tyto informace využívat pouze k tomu, aby vám poskytovaly zlepšené služby založené na zjištování údaju o poloze, pricemž se muže jednat bud o služby poskytované nekterou spolecností skupiny BlackBerry ci jménem takové spolecnosti nebo o služby poskytované tretími stranami ve spojení s vámi používaným rešením BBM. Spolecnosti skupiny BlackBerry smejí takové informace využívat také k vytvárení údaju, které jsou slucovány do souhrnných celku nebo anonymizovány, za úcelem následného zasílání reklamních sdelení na základe informací o zjištené poloze. Pri používání služeb tretích stran, které zahrnují využití nebo poskytování údaju o poloze, se na vás vztahují ustanovení o údajích o poloze, která jsou obsažena v zásadách ochrany obchodních údaju techto tretích stran. Tato ustanovení obsažená v zásadách ochrany osobních údaju byste meli prezkoumat a pred udelením souhlasu k poskytování informací o vaší poloze jiným osobám byste své rozhodnutí o tomto souhlasu meli náležite zvážit.

Souhlas se shromaždováním, využíváním, zpracováváním, prenášením, uchováváním a poskytováním informací (souhrnne dále jen "zpracovávání" a "zpracovávat").

S osobními údaji zpracovávanými spolecnostmi ze skupiny BlackBerry a s nimi spolupracujícími poskytovateli služeb bude nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údaju spolecnosti BlackBerry (které tvorí soucást této Smlouvy a jsou k dispozici na adrese www.blackberry.com/legal nebo vám budou poskytnuty po zaslání príslušného e-mailu na adresu legalinfo@blackberry.com). Pokud jste v Evropské unii nebo v oblasti Evropského hospodárského prostoru, potom data s ohledem na vaše osobní údaje kontroluje subjekt BlackBerry, se kterým jste uzavreli tuto Smlouvu.

(a) Osobní údaje. Pri instalaci nebo používání vašeho Rešení BBM (nebo jakékoli jeho cásti), vcetne instalace a/nebo používání Softwaru ci souvisejících Služeb Airtime nebo vytvorení BlackBerry ID muže docházet ke zpracovávání vašich osobních údaju, jak jsou tyto definovány v platných právních predpisech pro vás, nebo pokud jste korporací nebo jinou formou právního subjektu) predpisech platných pro vaše zamestnance nebo jednotlivce, které jste oprávnili k používání Rešení BBM vaším jménem (dále souhrnne pouze jako "Uživatelé") skupinou BlackBerry, jejími poskytovateli služeb, vaším Poskytovatelem služby Airtime a tretími stranami s produkty a službami používanými s vaším Rešením BBM. V závislosti na využívaných Službách mohou tyto osobní údaje zahrnovat informace jako Vaše jméno, profilový obrázek, informace o stavu a osobní zprávy, e-mailovou adresu, telefonní císlo, Vaše BlackBerry ID, údaje o uživatelském úctu a jeho nastavení, informace o Zarízení (napríklad identifikacní údaje Zarízení a model Zarízení), informace o lokalizaci Zarízení, informace o Poskytovateli Služeb Airtime a informace o využívání funkcí Vašeho Rešení BBM a Služeb nebo softwaru ci hardwaru používaného ve spojení s Vaším Rešením BBM V závislosti na dostupnosti funkcí Rešení BBM informacích o adresári, údajích o lokalizaci Zarízení, kalendári, fotografiích lze z Rešení BBM získat prístup k pripomínkám které BlackBerry zpracuje k zajištení funkcí, které tyto informace využívají to jako soucást nebo ve spojení s Rešením BBM (napríklad, abyste mohli zaslat email nebo SMS "Doporucuji BBM" na kontaktní adresu(y) ve vašem adresári). Souhlasíte s tím, že skupina BlackBerry muže od vás takovéto osobní údaj shromaždovat prímo, získávat je od Poskytovatelu služeb Airtime nebo tretích stran s produkty nebo službami používanými s vaším Rešením BBM. Pokud jste korporací nebo jiným právním subjektem, potom byste se meli jistit, že jste získali nezbytné souhlasy a oprávnení k poskytnutí souhlasu vyžadovaných podle tohoto oddílu, protože se vztahují na osobní informace o vašich uživatelích, které jsou shromaždovány prostrednictvím jejich používání vašeho Rešení BBM.

(b) Úcely. Osobní údaje mohou být v souladu se zásadami ochrany osobních údaju spolecnosti BlackBerry zpracovávány skupinou BlackBerry a jejími poskytovateli služeb za úcely souvisejícími s (i) pochopením a plnením Vašich potreb a požadavku a poskytováním vašeho Rešení BBM a BlackBerry ID; (ii) vývojem nových a zdokonalováním stávajících produktu a služeb, vcetne jejich diskutování s vámi; (iii) rízením a rozvíjením obchodních aktivit a cinností skupiny BlackBerry, a (iv) plnením legislativních požadavku a predpisu. Dále pak je spolecnost BlackBerry oprávnena poskytovat ci zasílat Uživatelum aktualizace ci upgrady nebo informace o aktualizacích a upgradech Softwaru nebo jiných produktu a služeb BlackBerry, Softwaru tretích stran, Obsahu tretích stran, Služeb tretích stran a souvisejících produktu a služeb

(c) Služby založené na technologii "cloud". Potvrzujete, že Rešení BBM využívá služby zasílání zpráv ci jiné služby založené na technologii "cloud" ,které mohou zahrnovat dálkový prístup, ukládání a zálohování nabízená skupinou BlackBerry nebo jejími poskytovateli služeb, a souhlasíte s tím, že používáních takovýchto služeb mohou být údaje a informace, které v této souvislosti zadáte, poskytnete nebo integrujete do techto služeb (napríklad profilová jména a obrázky, informace o stavu, seznamy a skupiny kontaktu, kalendár a další informace na zarízení vcetne úkolu a mediálních souboru) zpracovávány skupinou BlackBerry za úcelem poskytování služeb nabízených na základe vašich smluv uzavrených se spolecností BlackBerry, pricemž v této souvislosti prohlašujete a zarucujete, že disponujete veškerými souhlasy nezbytnými k poskytnutí techto dat a údaju spolecnosti BlackBerry.

(d) Sociální funkce. Rešení BBM obsahují "sociální" funkce, které vám umožnují poskytovat urcité údaje o sobe druhým osobám, kontaktovat se s nimi a zlepšovat ci rozširovat možnosti užívání Služeb, Softwaru, Softwaru tretích stran nebo Služeb tretích stran, do nichž jsou sociální funkce poskytované Spolecností BlackBerry integrovány. Využíváním techto funkcí souhlasíte s tím, že jiní uživatelé mohou být informováni o vaší dostupnosti ke vzájemné interakci a že tito uživatelé mohou mít možnost prohlížet si váš profil, zobrazovaná jména, profilové obrázky, informace o stavu, stav clenství a další identifikacní údaje ci informace a pripojovat k nim své komentáre. Napríklad v prípade využívání Služby nebo Služby tretí strany, která využívá sociální platformu BBM, souhlasíte s tím, že: (i) vaše kontakty na službe BlackBerry Messenger budou mít možnost videt, zda tuto Službu nebo Službu tretí strany využíváte, (ii) vaše kontakty si budou moci zobrazit váš profil a software a Obsah (v závislosti na Službe nebo Softwaru tretích stran napríklad hry, hudbu a jiné mediální soubory), který jste si stáhli, využíváte, nebo poskytujete ke sdílení v rámci príslušné Služby nebo Služby tretí strany, jakož i komentáre, které jste k nim Vy nebo druzí pripojili, (iii) odešlete-li komentár o svých kontaktech, nebo softwaru a Obsahu, který si tito uživatelé stáhli nebo využívají v rámci urcité Služby nebo Služby tretí strany, mohou ostatní kontakty tohoto uživatele získat prístup k nekterým údajum o vaší osobe (napríklad vašim komentárum, uživatelskému jménu na profilu a profil