LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BLACKBERRY JEGENS U BEPERKEN OF UITSLUITEN EN DIE ANDERS EEN INVLOED HEBBEN OP UW WETTELIJKE RECHTEN. DEZE OVEREENKOMST VERANDERT NIETS AAN UW VERPLICHTE WETTELIJKE RECHTEN WELKE IN UW RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING ZIJN, VOOR ZOVER U DEZE VERPLICHTE WETTELIJKE RECHTEN KUNT INROEPEN.

Deze Licentieovereenkomst voor BBM (de "Overeenkomst") is een wettelijke overeenkomst tussen u:

als natuurlijk persoon, indien u deze aangaat in de hoedanigheid van privépersoon, of indien u gemachtigd bent om de BBM Solution (zoals hieronder gedefinieerd) namens uw bedrijf of een andere entiteit te verwerven of te gebruiken, tussen de entiteit in wier naam u optreedt (in beide gevallen, "u") en BlackBerry UK Limited, Bedrijfsnr. 4022422 ("BlackBerry"), gevestigd te 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Verenigd Koninkrijk SL1 3XE (gezamenlijk te noemen "Partijen" en elk afzonderlijk "Partij").

UW ACCEPTATIE VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT AANGEGEVEN DOOR OP DE ONDERSTAANDE KNOP "ACCEPTEREN" TE KLIKKEN. INDIEN U VRAGEN OF OPMERKINGEN HEEFT OVER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET BlackBerry VIA LEGALINFO@blackberry.COM.

INDIEN U VOORAFGAAND AAN HET ACTIVEREN OF GEBRUIKEN VAN DE BBM SOLUTION BESLUIT DAT U NIET AKKOORD WENST TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEEFT U NIET HET RECHT DE BBM SOLUTION TE GEBRUIKEN EN DIENT U:

(A) DE SOFTWARE ONVERWIJLD TE DEÏNSTALLEREN OF TE WISSEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD); EN (B) ALS U HEFFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE BBM SOLUTION, EEN VERGOEDING TE VRAGEN AAN DE OFFICIËLE MERCHANT OF RECORD OF BETALINGSPROCESSOR IN OVEREENSTEMMING MET HUN TOEPASSELIJKE TERUGBETALINGSBELEID.

1. Definities. Tenzij de context om een andere uitleg vraagt, hebben de volgende begrippen de betekenis als hieronder omschreven (en waar de context dit toelaat, wordt met het enkelvoud tevens het meervoud bedoeld en vice versa).

"Airtime Service" betekent draadloze WAN-verbindingen, overige netwerkverbindingen (met inbegrip van draadloze lokale netwerk-, satelliet- en internetverbindingen) en alle overige door uw Airtime Serviceproviders verstrekte diensten voor gebruik in combinatie met uw BBM Solution.

"Airtime Serviceprovider" betekent een entiteit die Airtime Services verstrekt.

"BBM Solution" betekent de BBM instant messaging solution (ook gekend als BlackBerry Messenger), die bestaat uit Diensten en Software, samen met de bijbehorende Documentatie.

"BlackBerry ID" betekent de aanmeldgegevens die u gebruikt om zich aan te melden op uw BBM Solution en andere producten en diensten die de aanmeldgegevens van de BlackBerry ID ondersteunen.

"Inhoud" betekent gegevens, teksten, muziek, geluiden, ringtones, foto's, afbeeldingen, video's, berichten, tags of ander digitaal materiaal of andere digitale informatie.

"Documentatie" betekent de betreffende standaard-eindgebruikersdocumentatie, waaronder gedragscodes, richtlijnen of gebruiksregels, welke door BlackBerry zijn opgesteld en verstrekt voor de BBM Soltuion.

De Documentatie bevat geen eindgebruikersdocumentatie die is opgesteld door een ander dan BlackBerry of wijzigingen in de documentatie die door een ander dan BlackBerry zijn aangebracht.

"Toestel" betekent eender welk toestel, zoals een smartphone of tablet, waarop de Software of een deel daarvan, is ontwikkeld en dat door BlackBerry mag worden gebruikt, en dat in eigendom is van en wordt gecontroleerd door u.

"Betaalde diensten" betekent diensten waarvoor u zich moet registreren en een vergoeding moet betalen aan BlackBerry, of de toepasselijke merchant-of-record ("MoR") of betalingsprocessor.

"Dienst(en)" betekent de diensten die beschikbaar worden gesteld aan u door of namens BlackBerry of een dochteronderneming van BlackBerry voor gebruik als deel van de BBM Solution, omvattende one-to-one en groepstekstberichten, vidoe- en spraakoproepdiensten (wanneer en waar dit beschikbaar is gesteld) en de BlackBerry ID-dienst, maar het feit dat BlackBerry een Dienst van Derden onder eenzelfde merknaam exploiteert, maakt op zichzelf geen Dienst uit.

"Software" betekent de BBM-clienttoepassing die toegang biedt tot de Diensten, en enige andere Software die aan u wordt verstrekt door BlackBerry in overeenstemming met de onderhavige overeenkomst, in welke vorm, via welk medium of op welke manier dan ook verstrekt of later geïnstalleerd en gebruikt (en die kan betaan uit software, bestanden, documentatie, interfaces en Inhoud, ongeacht of deze technisch gezien als softwarecode wordt beschouwd; en Artikelen van Derden). De term "Software" omvat geen Software van Derden of Artikelen van Derden, ongeacht of de Software van Derden of het Artikel van Derden wordt verdeeld door of namens BlackBerry, of ongeacht of de Software van Derden of het Artikel van Derden vergezeld is van, geleverd is met of werkt samen met de BBM Solution.

"Onderdelen van Derden" betekent software en interfaces waarvoor BlackBerry een licentie heeft gekregen van een derde voor verwerking in Software, gedistribueerd als een integraal onderdeel van Software onder een BlackBerry-merk, met uitzondering van Software van Derden.

"Inhoud van Derden" betekent inhoud die aan een derde toebehoort.

"Artikelen van Derden" betekent Inhoud van Derden en Producten van Derden.

"Producten van Derden" betekent Toestellen en Software van Derden en alle overige commerciële producten die geen BlackBerry-Producten zijn.

"Diensten van Derden" betekent diensten verricht door een derde, met inbegrip van Airtime Services, diensten verricht door een MoR of betalingsprocessor van derden, en elke website die niet door BlackBerry wordt beheerd.

"Software van Derden" betekent stand-alone softwareapplicaties welke in eigendom zijn van een derde en welke worden verstrekt of anderszins beschikbaar worden gesteld met, op of door middel van de BBM Solution.

"Uw Inhoud" betekent de Inhoud die U verstuurt naar of anderszins beschikbaar stellen aan een Dienst of een Dienst van Derden.

2. Gebruiksregels van uw BBM Solution. U bent verantwoordelijk voor alle door u ondernomen activiteiten met betrekking tot uw BBM Solution en u dient ervoor te zorgen dat:

(a) u uw BBM Solution en elk onderdeel daarvan uitsluitend gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst, alle toepasselijke wet- en regelgeving en de bijbehorende Documentatie;

(b) u ten minste 16 jaar oud of meerderjarig bent, u een geëmancipeerde minderjarige bent of u in het bezit bent van de wettelijke toestemming van uw ouders of voogd, en volledig in staat en bevoegd bent deze Overeenkomst aan te gaan. In elk geval dient u te bevestigen dat u ten minste 16 jaar oud bent aangezien de BBM Solution en BlackBerry ID niet zijn bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger dan 16 jaar bent, heeft u niet het recht de BBM Solution te gebruiken of een BlackBerry ID te krijgen. Als deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere entiteit, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft deze Overeenkomst aan te gaan namens dit bedrijf of de andere entiteit.

(c) alle aan BlackBerry of de bevoegde distributeur ingevolge deze Overeenkomst verstrekte informatie, met inbegrip bij het registreren voor het gebruik van de BBM Solution of voor het verkrijgen van een account voor gebruik met uw BBM Solution, met inbegrip van een BlackBerry ID, waarheidsgetrouw, juist, up-to-date en volledig is, en zolang u gebruik blijft maken van de BBM Solution of een account heeft, dient u deze informatie te updaten zodat ze waarheidsgetrouw, juisten volledig is;

(d) u niet bewust, na daarover inlichtingen te hebben ingewonnen zoals van een redelijk persoon in uw positie kan worden verwacht, uw BBM Solution of enig onderdeel daarvan geïsoleerd gebruikt of door anderen laat gebruiken of met andere Artikelen van Derden of Diensten van Derden gebruikt of door anderen laat gebruiken op zodanige wijze dat, naar het redelijk oordeel van BlackBerry, software, hardware, systemen, netwerken, inhoud of diensten, welke door enig persoon, met inbegrip van BlackBerry of een Airtime Serviceprovider of een Airtime Serviceprovider, worden gebruikt, wordt gestoord, gecorrumpeerd of aangetast, of anderszins een schadelijk effect heeft op BlackBerry of de dochterondernemingen en filialen van BlackBerry ("BlackBerry Group of Companies"), een Airtime Serviceprovider of een van hun respectievelijke cliënten of infrastructuur of producten of diensten, en dat u deze activiteiten onmiddellijk staakt nadat BlackBerry u daarvan in kennis heeft gesteld;

(e) u geen ongepaste, treiterende, beledigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, onrechtmatige of misleidende inhoud verstuurt, publiceert, post, uploadt, distribueert of verspreidt met gebruikmaking van uw BlackBerry Solution of enig onderdeel daarvan;

(f) u uw BBM of enig onderdeel daarvan niet gebruikt voor het plegen van een misdrijf of het doen van een poging daartoe, of voor het vergemakkelijken van het plegen van een misdrijf of een andere verboden of onrechtmatige daad, met inbegrip van het uploaden, verzamelen, opslaan, posten, versturen, communiceren of anders beschikbaar stellen van informatie of materiaal die u niet mag verzamelen, opslaan of beschikbaar stellen, met inbegrip van in overeenstemming met enige wetgeving of overeenkomst of als schending van enige plicht, hetgeen een inbreuk betekent van het recht of de wetgeving op persoonlijke levenssfeer, illegaal gokken of enige daad die de schending van, inbreuk op of ongeoorloofde toepassing van intellectuele-eigendomsrechten en/of overige eigendomsrechten van derden betekent (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het kopiëren en delen van software of Inhoud die u niet mag kopiëren en delen, of het onrechtmatig omzeilen van beschermingsmaatregelen in het kader van het beheer van digitale rechten);

(g) u de BBM Solution, of enig onderdeel daarvan, niet gebruikt voor het uploaden, posten, versturen of anders beschikbaar stellen van enige software of Inhoud die enig (i) virus, Trojaans paard, worm, backdoor, uitschakelmechanisme, schadelijke code, sniffer, bot, drop-dead mechanisme of spyware bevat; of (ii) enige andere software of Inhoud die waarschijnlijk of opzettelijk (A) een negatieve invloed heeft op de prestatie van enige software, hardware, diensten, systemen of gegevens, of die deze (B) uitschakelt, corrumpeert of beschadigt of (C) die ongeoorloofde toegang daartoe toestaat of vergemakkelijkt of geoorloofde toegang daartoe weigert of ervoor zorgt dat dit voor ongeoorloofde en ongepaste doeleinden wordt gebruikt ("Malware") (en indien u het bestaan van Malware in of met betrekking tot de BBM Solution vaststelt, dient u BlackBeery onmiddellijk op de hoogte te brengen);

(h) u de Software of enige Inhoud, of enig onderdeel daarvan, dat beschikbaar is gesteld aan u als deel van de BBM Solution of uw recht op het gebruik van de BBM Solution of enig onderdeel daarvan niet verkoopt, verhuurt, least of overdraagt (of dit tracht te doen) aan een ander, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BlackBerry;

(i) u geen onbevoegde toegang tracht te verwerven tot enige Diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden aan een Dienst, door middel van hacking, password mining of enige andere middelen, of enig door een Dienst ter beschikking gesteld materiaal of informatie verkrijgt of tracht te verkrijgen door middel enige middelen die niet intentioneel ter beschikking zijn gesteld aan u door de BBM Solution;

(j) u uw BBM Solution, of enig onderdeel daarvan, niet gebruikt om zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of de status te vervalsen of de band van u met een persoon of entiteit anders verkeerd voor te stellen, of een valse identiteit te creëren om anderen te misleiden, met inbegrip van phishing en spoofing; en

(k) u met BlackBerry zult samenwerken en door BlackBerry gevraagde informatie zult verstrekken, om BlackBerry behulpzaam te zijn bij het onderzoek naar en de vaststelling of er sprake is van een inbreuk op de Overeenkomst en zulks door BlackBerry of een door BlackBerry aangestelde onafhankelijke accountant toegang te verschaffen tot de gebouwen en de computers waar de Producten, Diensten of Software van BlackBerry wordt of is gebruikt, alsmede tot de stukken die daarop betrekking hebben. U machtigt BlackBerry hierbij samen te werken met: (i) wetshandhavende instanties bij het onderzoek naar vermoede delicten; (ii) derden bij het onderzoek van handelingen in strijd met deze Overeenkomst; en (iii) systeembeheerders bij internetproviders, netwerken of rekendiensten bij het toezicht op de naleving van deze Overeenkomst. Deze samenwerking kan tevens inhouden dat BlackBerry de gebruikersnaam, het IP-adres of andere persoonsgegevens van u bekendmaakt.

3. Gebruik van Software.

(a) Licentie. Voor bepaalde delen van de BBM Soluiton dient u Software te verkrijgen en te gebruiken voor toegang tot de Diensten. De Software wordt ingevolge deze Overeenkomst in licentie gegeven en niet verkocht. Uw licentie voor het gebruik van de Software is afhankelijk van betaling van de eventuele licentievergoeding. Behoudens de hierin vervatte voorwaarden verleent deze Overeenkomst u een persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op grond waarvan u de Software op het Toestel kunt installeren en gebruiken, of indien uitdrukkelijk toegelaten door de gebruiksregel die van toepassing zijn op de digitale winkel van derden (bijv. iTunes Store voor iOS versies van de Software) waar u de Software heeft gekocht ("Gebruiksregels"), het aantal Toestellen dat uitdrukkelijk is toegelaten door dergelijke Gebruiksregels.

Indien u de Software op basis van een abonnement of als onderdeel van een gratis proefabonnement verkrijgt, zijn de licentierechten als hierboven omschreven uitsluitend van toepassing voor de termijn waarvoor u de verplichte abonnementskosten heeft betaald of, in voorkomend geval, voor de door BlackBerry of haar officiële distributeur toegestane termijn.

In alle gevallen geeft/geven de krachtens deze Overeenkomst verleende licentie(s) u het recht de Software te gebruiken of te doen gebruiken of gebruik te maken van de Diensten uitsluitend voor eigen interne of persoonlijke doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke Gebruiksregels.

(b) Updates en Upgrades. Deze Overeenkomst en de hierin verleende licenties geven geen recht op: (i) toekomstige upgrades of updates van de Software of de Software van Derden; of (ii) het verkrijgen van nieuwe of gewijzigde Diensten. Ongeacht de vorige bepaling kunnen er van tijd tot tijd upgrades of updates van de Software beschikbaar worden gesteld naar goeddunken van BlackBerry. De Software kan een functionaliteit bevatten waarmee automatisch naar updates of upgrades van de Software wordt gezocht en u kunt worden verplicht Software of Software van Derden te updaten om bepaalde diensten te kunnen blijven openen of gebruiken, anders dan nieuwe Software of Artikelen van Derden of Diensten van Derden of onderdelen daarvan. Indien u uw BlackBerry Solution niet configureert ter voorkoming van het doorgeven of gebruiken van upgrades of updates van de Software, gaat u er hierbij mee akkoord dat BlackBerry deze updates of upgrades van tijd tot tijd aan u beschikbaar kan stellen (zonder daartoe verplicht te zijn), en u op de hoogte brengt van de beschikbaarheid van dergelijke upgrades en updates. Updates of upgrades die ingevolge deze Overeenkomst aan U worden geleverd door BlackBerry worden beschouwd als Software, Diensten of Software van Derden.

(c) Reproductierechten. U heeft niet het recht de Software of enige inhoud die ter beschikking is gesteld van u als deel van een Dienst, geheel of gedeeltelijk te distribueren of te wijzigen. Behalve voor zover wettelijke bepalingen BlackBerry uitdrukkelijk beletten deze activiteiten te verbieden, heeft u niet het recht de Software, of enige Inhoud die ter beschikking is gesteld van u als deel van een Dienst, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren of anderszins te dupliceren, behoudens voor zover u daartoe op grond van deze Overeenkomst, de Documentatie voor de toepasselijke Dienst of een afzonderlijke tussen u en BlackBerry of een dochteronderneming van BlackBerry gesloten schriftelijke overeenkomst bevoegd bent. Voor de toepassing van deze bepaling betekent "kopiëren" of "reproduceren" niet het kopiëren van verklaringen en instructies van de Software die vanzelf worden getoond bij een normale uitvoering van het programma en bij een gebruik dat in overeenstemming is met de Documentatie en de daarin omschreven doeleinden of in het kader van het maken van ongewijzigde regelmatige back-ups van de Software of van de computer of van het systeem waarop de Software is geïnstalleerd, overeenkomstig de voor de bedrijfstak gebruikelijke bedrijfsvoering. U heeft niet het recht Documentatie of een gedeelte daarvan te kopiëren. U mag één kopie van de Documentatie downloaden, uitsluitend voor eigen gebruik en voor gebruik in combinatie met het Uw gebruik van Uw BBM Solution.

4. Producten van Derden en Diensten van Derden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Producten van Derden en Diensten van Derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de computersystemen, internetverbinding, draadloze netwerken en Airtime Services) waarmee u gebruik wilt maken van uw BBM Solution, voldoen aan de minimumvereisten van BlackBerry, waaronder zonder enige uitzondering zijn begrepen de software voor het Toestel en de beschikbaarheid van de voor uw BBM Solution vereiste vrije toegang tot het internet, zoals omschreven in de Documentatie, en dat het gebruik van die Producten van Derden en/of Diensten van Derden door u met uw BBM Solution niet in strijd is met enige licenties, voorwaarden, wetten, regels en/of regelingen betreffende het gebruik van die Producten van Derden en Diensten van Derden. In de meeste gevallen is een abonnement voor Airtime Services vereist voor het gebruik van uw BBM Solution. Er kunnen Airtime Service-kosten worden aangerekend met betrekking tot uw gebruik van uw BBM Solution, en u stemt ermee in dat u, in de relatie tussen u en BlackBerry, verantwoordelijk bent voor alle Airtime Service-kosten die zijn opgelopen door dergelijk gebruik. Uw Airtime Serviceprovider kan beperken welke Diensten en Diensten van Derden beschikbaar worden gesteld aan u. Indien u wilt weten welke Airtime Serviceproviders uw BBM Solution op uw locatie ondersteunen, kunt u contact opnemen met BlackBerry via legalinfo@blackberry.com.

5. Aanvullende voorwaarden.

(a) U kunt worden gevraagd in te stemmen met aanvullende voorwaarden::

(i) met BlackBerry in verband met Onderdelen van Derden (bijv. open source-onderdelen) en om bepaalde Diensten of Inhoud te gebruiken of een update of upgrade te verwerven voor een Product of Dienst;

(ii) met derden voor het verwerven of gebruiken van een Artikel van Derden of een Dienst van Derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruiken van een website van derden via de BBM Solution;

(iii) met een MoR of betalingsprocessor voor het plaatsen van een bestelling met betrekking tot of via de BBM Solution; en

(iv) met een Airtime Serviceprovider voor Airtime Services.

(b) U bent verantwoordelijk voor het voldoen aan enige overeenkomst die u sluit met derden en BlackBerry is niet verantwoordelijk of aansprakelijk op welke manier dan ook voor enig verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit uw zaken met dergelijke derden. Als u niet zeker bent of BlackBerry de bron is van enige Inhoud, artikel, product of dienst, neem dan contact op met BlackBerry via legalinfo@blackberry.com. Indien u zaken doet met derden via het Internet of met betrekking tot Diensten van Derden, zorg er dan voor dat u weet met wie u zaken doet, en dat u de voorwaarden kent die zijn verbonden aan deze websites en enige Diensten van Derden of Artikelen van Derden die u mogelijk opent of ontvangt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de leverings- en betalingsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, eindgebruikerlicentievoorwaarden, mogelijkheid om producten terug te sturen, privacyvoorwaarden, privacy-instellingen en beveiligingskenmerken om uw persoonsgegevens te beschermen en uw persoonlijke veiligheid te garanderen.

(c) Deze aanvullende voorwaarden tussen u en de derde zijn in geen geval bindend jegens BlackBerry of kunnen in geen geval BlackBerry op enige wijze aanvullende verplichtingen opleggen of verplichtingen welke niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst en net zoals tussen u en BlackBerry blijven de voorwaarden met betrekking tot de Artikelen van Derden en Diensten van Derden in deze Overeenkomst van toepassing op deze artikelen.

(d) Voor zover op een bepaald Onderdeel van Derden aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op grond waarvan u ruimere rechten heeft m.b.t. het gebruiken, kopiëren, distribueren of wijzigen van het gehele of een gedeelte van dat Onderdeel van een Derde dan u ingevolge deze Overeenkomst zijn toegekend, verkrijgt u het voordeel van die ruimere rechten, uitsluitend voor zover u deze ruimere rechten kunt uitoefenen zonder te handelen in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Met betrekking tot Software van Derden of Diensten van Derden (waaronder software en Inhoud) die beschikbaar worden gesteld aan u door BlackBerry, indien de Software van Derden of de Dienst van Derden niet wordt vergezeld van een afzonderlijke softwarelicentie of voorwaarden, zijn op deze software of dienst de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing alsof het Software of Diensten (indien van toepassing) betreft die deel uitmaken van uw BBM Solution; op voorwaarde dat deze Software van Derden of Dienst van Derden "AS IS" en "AS AVAILABLE" aan u is verstrekt door BlackBerry, zonder uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, goedkeuringen, garanties, verklaringen of vrijwaringsverklaringen net zoals tussen u en BlackBerry zijn de beperkingen, uitsluitingen van aansprakelijkheid, disclaimers en terugbetalingsvoorwaarden die zijn opgenomen in deze Overeenkomst voor Artikelen van Derden en Diensten van Derden, en niet voor Software, van toepassing.

6. Wijziging of beëindiging van BBM Solution.

(a) Wijziging of beëindiging van BBM Solution. U stemt ermee in dat BlackBerry, zonder enige aansprakelijkheid jegens u, op enig ogenblik, enige Dienst, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kan wijzigen, onderbreken, beëindigen, verwijderen, beperken of onmogelijk kan maken; op voorwaarde dat als BlackBerry een dienst permanent beëindigt (in welk geval uw licentie voor het gebruik van enige Software die speciaal is ontworpen voor die Dienst, automatisch wordt beëindigd), en als u betaald hebt om die Dienst beschikbaar te stellen gedurende een specifieke tijdsperiode en geen inbreuk pleegt op deze Overeenkomst, u recht hebt op een terugbetaling of het volledige of een deel van het bedrag dat u hebt betaald aan BlackBerry of de MoR of betalingsprocessor voor de Dienst, zoals bepaald in het op dat ogenblik geldende terugbetalingsbeleid van BlackBerry voor de Dienst. Dergelijke eventuele terugbetaling is uw exclusief recht en BlackBerry's enige verantwoordelijkheid jegens u in geval BlackBerry een Dienst permanent beëindigt.

(b) Onderhoud. Onverminderd het voorgaande behoudt BlackBerry zich het recht voor, en stemt u ermee in dat BlackBerry naar eigen goeddunken de toegang tot de BBM Solution regelmatig kan onderbreken, of de BBM Solution anders regelmatig buiten werking kan stellen, om softwarebugs op te lossen, updates te installeren en diagnoses te stellen en voor andere onderhoudswerkzaamheden van de BBM Solution.

7. Uw bijdragen en overige inhoud.

(a) Feedback. U kunt BlackBerry feedback geven over uw BBM Solution. Tenzij BlackBerry anderszins schriftelijk overeenkomt, gaat u er hierbij mee akkoord dat BlackBerry alle door u aan BlackBerry verstrekte feedback, opmerkingen, suggesties, ideeën, concepten en wijzigingen met betrekking tot uw BBM Solution en alle daarmee verbonden intellectuele-eigendomsrechten in eigendom houdt (gezamenlijk te noemen: "Feedback") en u draagt hierbij al uw (eigendoms)rechten op en belang in de Feedback over aan BlackBerry. U mag niet opzettelijk BlackBerry van Feedback voorzien waaraan intellectuele-eigendomsrechten verbonden zijn. U verklaart dat u volledig met BlackBerry zult samenwerken in verband met het ondertekenen van nadere stukken en het verrichten van andere handelingen waarom BlackBerry u redelijkerwijs kan verzoeken, om te bevestigen dat BlackBerry eigenaar is van de Feedback en om BlackBerry in staat te stellen eventuele daaraan verbonden intellectuele-eigendomsrechten en/of vertrouwelijke informatie te deponeren en/of te beschermen.

(b) Eindgebruikersinhoud, Artikelen van Derden. U, en niet BlackBerry, bent volledig verantwoordelijk voor uw Inhoud. BlackBerry controleert de Inhoud of andere Artikelen van Derden die door eindgebruikers beschikbaar worden gesteld aan u in verband met hun BBM Solution of enige Dienst van Derden die wordt gebruikt tezamen met hun BBM Solution, niet en aanvullend op de algemene disclaimers in Artikel 17 garandeert BlackBerry de nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit van dergelijke Artikelen van Derden niet en kan het daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. BlackBerry kan algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot het gebruik van de BBM Solution vastleggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het volume van Inhoud dat kan worden opgeslagen, de maximum tijdsperiode waarin de Inhoud of berichten/discussies worden bewaard op enige Dienst (waaronder enige cloud storage-dienst), en/of de tijdsperiode waarin u enige Inhoud kunt blijven gebruiken of openen. U mag Inhoud die beschikbaar is gesteld door BlackBerry of een dochteronderneming van BlackBerry, in verband met een dienst uitsluitend gebruiken voor persoonlijke doeleinden en in overeenstemming met de specifieke licentievoorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst. Beperkingen zoals deze die hierboven zijn opgenomen, zullen worden beschreven in de Documentatie voor de toepasselijke Dienst, die u dient te lezen en regelmatig dient te bekijken aangezien BlackBerry wijzigingen kan aanbrengen. U gaat akkoord dat BlackBerry in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor het verliezen, verwijderen, onbevoegd openen of niet opslaan van enige Inhoud en, op voorwaarde dat u de noodzakelijke rechten of licenties hebt om dit te doen, dient u een alternatieve back-upkopie van enige Inhoud te bewaren waarvoor het belangrijk is voor u een kopie te hebben.

(c) Uw inhoud. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst of een addendum daarbij draagt deze Overeenkomst geen eigendom van uw Inhoud aan BlackBerry over. Met betrekking tot enige dergelijke Inhoud die u beschikbaar stelt voor opname op aspecten van de BBM Solution die toegankelijk zijn voor andere gebruikers van de BBM Solution, waaronder BBM Groepen en andere forums die toegankelijk zijn voor uw BBM-Contacten en andere gebruikers van de BBM Solution, geeft u BlackBerry een wereldwijde, permanente, onherroepelijke, overdraagbare, kosteloze en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, verdelen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiek uitvoeren en publiek weergeven van die Inhoud zoals redelijk is in verband met de levering en het beheer van de BBM Solution, of enig deel daarvan, en met betrekking tot enige Inhoud die u beschikbaar stelt voor andere aspecten van de BBM Solution, geeft u BlackBerry een wereldwijde, kosteloze en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, verdelen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiek uitvoeren en publiek weergeven van dergelijke Inhoud zoals redelijkerwijze is vereist om u de BBM Solution te verstrekken; en u garandeert en komt in beide gevallen overeen dat u het recht hebt aan BlackBerry een dergelijke licentie te geven.

(d) Aanstootgevende inhoud en Artikelen van Derden. U begrijpt dat u, door uw BBM Solution of een Dienst van Derden te gebruiken, kunt worden blootgesteld aan Inhoud of Artikelen van Derden die aanstootgevend, ongepast of anders bezwarend zijn of die aldus worden beschouwd door u. BlackBerry en haar gemachtigden hebben het recht (maar zijn niet verplicht) naar eigen goeddunken enige Artikelen van Derden uit de BBM Solution vooraf te screenen, te weigeren of te verwijderen.

(e) Controle door ouders en toezicht van volwassenen. Bepaalde delen van de BBM Solution of Diensten van Derden kunnen instellingen omvatten die u toelaten bepaalde Inhoud, Diensten, Diensten van Derden of Derden te blokkeren of filteren. Het is volledig uw verantwoordelijkheid deze instellingen volgens uw voorkeuren te selecteren en in te schakelen. BlackBerry garandeert niet dat dergelijke instellingen foutvrij zijn, dat ze alle relevante Inhoud, Diensten, Diensten van Derden of Derden blokkeren of niet kunnen worden uitgeschakeld of omzeild door anderen die toegang hebben tot uw BBM Solution. Als u uw kind de toestemming geeft uw BBM Solution, of een deel daarvan, te gebruiken, is het uw verantwoordelijkheid te bepalen of dergelijke Diensten, Diensten van Derden of Artikelen van Derden geschikt zijn voor uw kind, en bent u volledig zelf verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van de BBM Solution, Diensten van Derden en Artikelen van Derden door uw kind, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle financiële kosten of andere aansprakelijkheid voortvloeiend uit dergelijk gebruik of dergelijke toegang.

8. Nooddiensten. De BBM Solution is niet verbonden met een openbaar geschakeld telefoonnetwerk (PSTN, public switched telephone network), maakt geen gebruik van telefoonnummers om te communiceren met andere toestellen en is niet ontworpen of bedoeld om uw gewone mobiele telefoon of vaste telefoon te vervangen. Daarenboven aanvaardt u en gaat u akkoord dat de BBM Solution niet is ontworpen of bedoeld om uw traditionele vaste lijn of draadloze mobiele telefoon te vervangen, en dat ze niet mogen worden gebruikt voor oproepen naar "911", "112", "999", "000" of andere speciale nummers die bedoeld zijn om een gebruiker te verbinden met alarmcentrales of gelijkaardige noodhulpdiensten overeenkomstig plaatselijke communicatiewetten ("Noodhulpdiensten"). Oproepen naar Noodhulpdiensten worden niet verwerkt via de BBM Solution.U aanvaardt en gaat akkoord dat aanvullende overeenkomsten, verschillend van de BBM Solution, moeten worden gesloten voor toegang tot Noodhulpdiensten, en dat Vennootschappen van de BlackBerry Groep en hun respectievelijke bestuurders, directeurs en werknemers in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig persoonlijk letsel, dood of schade voortvloeiend uit of verband houdend met het onvermogen om de Noodhulpdiensten te bereiken via de BBM Solution.

9. Intellectuele eigendom. U verwerft hierbij geen (eigendoms)rechten op of belang in intellectuele eigendommen of andere eigendomsrechten, waaronder begrepen octrooien, ontwerpen, handelsmerken, auteursrecht, databankrechten of rechten in vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen, op of in verband met de BBM Solution of enig onderdeel daarvan, met inbegrip van Inhoud die beschikbaar is gesteld door de BlackBerry Group of Companies en de respectievelijke leveranciers als deel van de BBM Solution, in overeenstemming met deze Overeenkomst. U verwerft evenmin licentierechten op of in verband met de BBM Solution of enig onderdeel daarvan, of op enige Inhoud die beschikbaar is gemaakt voor u via een Service, anders dan de rechten waarvoor deze Overeenkomst, in de bijbehorende Documentatie, of in een eventuele andere door u en BlackBerry gezamenlijk gesloten schriftelijke overeenkomst, u uitdrukkelijk een licentie verleent. Rechten welke niet expliciet krachtens deze Overeenkomst worden verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Voor alle duidelijkheid zijn ongeacht alle overige bepalingen van deze Overeenkomst de op de Software verleende licenties in geen geval van toepassing op, en kunnen deze in geen geval worden opgevat als van toepassing op het gebruik van Diensten van Derden of Artikelen van Derden, hetzij op stand-alone basis of in combinatie met uw BBM Solution en, zonder enige beperking van het hiervoor bepaalde, worden de krachtens deze Overeenkomst verleende licenties in geen geval op zodanige wijze opgevat dat elke leverancier van die Diensten van Derden of Artikelen van Derden met succes kan stellen dat voor het gebruik van die Diensten van Derden of Artikelen van Derden, hetzij in combinatie met de BBM Solution of een onderdeel daarvan, of op stand-alone basis, een licentie is verleend uit hoofde van de octrooien van BlackBerry, op grond van het feit dat in deze Overeenkomst licentie wordt verleend voor de Software. De Software, met inbegrip van eventuele kopieën die u van de Software maakt, wordt uitsluitend aan u in licentie gegeven en niet aan u verkocht, en de Software, alle Documentatie en alle Inhoud die door de BlackBerry Group of Companies aan u is versterkt als deel van de BBM Solution en alle websites die u toegang geven tot Diensten, worden beschermd door Canadese, Amerikaanse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en octrooirecht, alsmede door bepalingen in internationale verdragen. Er bestaan strenge strafmaatregelen, zowel civiele als strafrechtelijke, voor de schending van intellectuele-eigendomsrechten. U gaat ermee akkoord dat niets in deze Overeenkomst eventuele rechten en rechtsmiddelen aantast, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht op een voorlopige voorziening, die BlackBerry en verstrekkers van Inhoud voor een Dienst krachtens toepasselijke wetgeving kunnen toekomen met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van BlackBerry en verstrekkers van Inhoud.

10. Export-, import- en gebruiks beperkingen en Amerikaanse overheidslicenties. De Software kan cryptografische technologie bevatten en u gaat ermee akkoord dat het niet mag worden geëxporteerd, geïmporteerd, gebruikt, overgedragen, of opnieuw geëxporteerd, behalve in overeenstemming met de toepasbare wet-en regelgeving van de betrokken overheidsinstanties. U verklaart hierbij dat: (A) zover u weet, u in aanmerking komt de software onder de toepasbare wetgeving te ontvangen, en u zich niet bevindt in een land dat deel uitmaakt van een VS-embargo, of dat de Amerikaanse overheid heeft aangewezen als een land dat "terroristen ondersteund" en dat u niet op een lijst van de Amerikaanse regering staat van verboden partijen of partijen met een beperking, en (B) U zult de software niet gebruiken in de ontwikkeling, de productie, de behandeling, het onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of hun raketsystemen, of van materialen of apparatuur die kunnen worden gebruikt in dergelijke wapens of hun raketsystemen, of door verkopen of exporteren naar iemand of een entiteit die aan een dergelijke activiteit verbonden is. Niettegenstaande enige overeenkomst met een derde partij of wetsbepaling, regelgeving of enig beleid, als u een agentschap van de regering van de Verenigde Staten van Amerika bent, dan zijn uw rechten ten aanzien van de Software niet meer dan de rechten uit hoofde van deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door BlackBerry in een schriftelijke overeenkomst tussen u en BlackBerry en ondertekend door een Chief Operating Officer of Chief Executive Officer van BlackBerry.

11. Veiligheid, accounts en wachtwoorden.

(a) Gebruik van accounts en wachtwoorden. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het opzetten van de gepaste veiligheidsmaatregelen om de toegang tot uw BBM-oplossing te beheren, met inbegrip van het apparaat waarop u de software installeert. Zonder beperking van het voorgaande, gaat u ermee akkoord sterke wachtwoorden te kiezen, en de veiligheid en betrouwbaarheid van alle wachtwoorden die gebruikt worden om toegang te krijgen tot uw BBM-oplossing of enig deel daarvan te onderhouden, inclusief het gebruik van wachtwoorden om toegang te krijgen tot uw BlackBerry-ID gebruikt in verband met uw BBM-oplossing. U gaat er verder mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden met behulp van uw wachtwoorden, of op of via uw accounts, met inbegrip van alle financiële kosten of andere aansprakelijkheid in geval van een dergelijke activiteit. U gaat ermee akkoord BlackBerry onmiddellijk over onbevoegd gebruik van alle of een deel van uw BBM-oplossing in te lichten, inclusief eventuele wachtwoorden voor elk deel van uw BBM-oplossing, door contact op te nemen met BlackBerry-klantenservice (contactgegevens te vinden op www.blackberry.com / support). Na ontvangst van deze kennisgeving, kan BlackBerry tot bepaalde acties overgaan die het nodig acht, maar is niet verplicht om enige actie te ondernemen. U gaat ermee akkoord dat de kennisgeving aan BlackBerry zoals hierboven uiteengezet, u niet ontdoet van de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden met behulp van uw wachtwoorden, of op of via uw accounts.

(b) BlackBerry-ID. Als u niet al een BlackBerry-ID heeft, wordt u gevraagd er een aan te maken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van uw BBM-oplossing. Zodra aangemaakt, kunt u uw BlackBerry-ID ook gebruiken voor toegang tot andere producten of diensten die de BlackBerry-ID-service biedt en waarvoor u in aanmerking komt ("BlackBerry-ID beschikbare diensten"). Tenzij u en BlackBerry andere voorwaarden voor uw gebruik van uw BlackBerry-ID in samenwerking met dergelijke producten en diensten aangaan, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst die van toepassing zijn op de BlackBerry-ID-service, zowel als service en als onderdeel van de BBM-oplossing, ook van toepassing op het gebruik van uw BlackBerry-ID met BlackBerry-ID beschikbare diensten, met inbegrip, zonder beperkingen, onderdelen 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, en dit onderdeel 11. Bovendien zal elke beëindiging van deze overeenkomst, de toepassing van dergelijke algemene voorwaarden voor uw voortzetting van het gebruik van uw BlackBerry-ID met andere BlackBerry-ID beschikbare diensten niet beïnvloeden, tenzij BlackBerry aangeeft dat een dergelijke beëindiging bedoeld is om het gebruik van uw BlackBerry-ID met andere BlackBerry-ID beschikbare diensten te beëindigen.

12. Vertrouwelijkheid en geen Reverse Engineering. U erkent en gaat ermee akkoord dat de BBM-oplossing: (a) ontwikkeld is met aanzienlijke tijd en kosten voor BlackBerry en / of de BlackBerry Group of Companies, en (b) dat de BBM-oplossing vertrouwelijke informatie, waaronder de handelsgeheimen van BlackBerry, de BlackBerry Group of Companies en hun respectievelijke leveranciers, bevat. Deze overeenkomst geeft u geen recht om van BlackBerry, de BlackBerry Group of Companies, of zijn distributeurs enige broncode voor de software, services, items van derden of diensten van derden te ontvangen en, behalve in zoverre BlackBerry uitdrukkelijk door de wet wordt uitgesloten van het verbieden van deze activiteiten, gaat u ermee akkoord dat u de software, diensten, of items van derden en diensten van derden, of poging daartoe, niet zult veranderen, wijzigen, aanpassen, geen afgeleide werken maken, niet zult vertalen, beschadigen, of reverse engineeren zult toepassen, of zult toestaan, gedogen, toestemming geven of stimuleren dat een andere partij hetzelfde doet. In het kader van deze overeenkomst geldt dat "reverse engineeren" alle acties omvat van revers engineering, vertalen, demonteren, decompileren, decoderen of deconstrueren (met inbegrip van elk aspect van "dumping van RAM / ROM of permanente opslag", "kabel of draadloze verbinding sniffing" , of "black box" reverse engineering) data, software (inclusief interfaces, protocollen, en alle andere gegevens inclusief, of gebruikt in combinatie met, programma's die al dan niet technisch als softwarecode worden beschouwd), service, of hardware of enige methode of procedure van het verkrijgen of het omzetten van enige informatie, gegevens of software van een vorm in een voor mensen leesbare vorm.

13. Termijn. Deze overeenkomst wordt van kracht nadat u aanvaardt aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst gebonden te zijn (zoals beschreven in de aanhef hierboven), en blijft van kracht, tenzij beëindigd in overeenstemming met de hierin vermelde bepalingen.

14. Rechtsmiddelen en beëindiging.

In aanvulling op alle overige rechten of rechtsmiddelen van BlackBerry opgenomen in deze overeenkomst :

(a) Als u in strijd met deze overeenkomst handelt, kan BlackBerry of zijn gemachtigde, maar is dit niet verplicht, stappen tot bepaalde acties ondernemen die zij juist acht. Dergelijke acties kunnen inhouden, maar zijn niet beperkt tot, de onmiddellijke schorsing of beëindiging van alle of enig deel van uw BBM-oplossing of items van derden gebruikt in combinatie met uw BBM-oplossing.

(b) BlackBerry kan, in aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen die onder deze overeenkomst of onder de wet vallen; (i) onmiddellijk de overeenkomst en eventuele andere licentieovereenkomst tussen u en BlackBerry voor enig ander deel van uw BBM-oplossing door u gebruikt beëindigen, indien u in strijd bent met deze overeenkomst of eventuele aanvullingen of andere overeenkomst die van kracht zijn tussen u en BlackBerry of een BlackBerry-filiaal inclusief, door het niet binnen dertig (30) dagen betalen van opeisbare en te betalen bedragen; en / of (ii) het niet meer leveren van enige dienst(en) aan u met betrekking tot uw BBM-oplossing. Als u BlackBerry juiste contactinformatie heeft gegeven, dan zal BlackBerry de nodige moeite doen om u een notitie van beëindiging te leveren.

(c) Daarnaast kan BlackBerry deze overeenkomst beëindigen en / of onmiddellijk ophouden een deel of het geheel van de BBM-oplossing te bieden zonder enige aansprakelijkheid naar u, als BlackBerry verhinderd wordt om een deel of het geheel van de BBM-oplossing door enige wet, regelgeving, verplichting of regel uitgegeven in welke vorm dan ook door rechterlijke of andere overheidsinstantie, of als er een bericht van een overheidsinstantie of -afdeling aangeeft dat het niet is toegestaan dat BlackBerry enig gedeelte of het geheel van de BBM-oplossing geeft. Niets hierin zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor BlackBerry om te zoeken naar een verklaring van afstand van een dergelijke wet, regel, voorschrift of beperking of om te zoeken naar rechterlijke toetsing of beroep van een gerechtelijk bevel. Indien mogelijk, zal BlackBerry de mogelijke moeite doen om u dertig (30) dagen van te voren een berichtgeving te sturen van een dergelijke beëindiging of ophouden in het geval van een betaalde dienst.

(e) Tenzij hierin uitdrukkelijk anders bepaald, is BlackBerry naar u toe niet aansprakelijk voor zaken die voortvloeien uit of verband houden met de beëindiging van deze overeenkomst, of enige hierin verleende rechten of licenties, in overeenstemming met deze overeenkomst.

(f) Elke opzegging op grond van deze overeenkomst door BlackBerry zal van kracht worden zonder het verkrijgen door BlackBerry van enige gerechtelijke of administratieve toestemming, goedkeuring of resolutie in uw rechtsgebied.

15. Effect van beëindiging. Bij beëindiging van deze overeenkomst, de bepaling van de BBM-oplossing of een aan u geleverde dienst, hoe dan ook tot stand gekomen, of als uw abonnement of een gratis proefversie voor de BBM-oplossing, of een gedeelte daarvan, afloopt of wordt beëindigd: (a) Moet u al het gebruik van de BBM-oplossing onmiddellijk staken, en alle kopieën van de betreffende software die in uw bezit of beheer zijn, verwijderen of de-installeren, of in het geval dat deze overeenkomst niet wordt opgezegd, het (de) item(s) van de software waarvoor de vergunning, of in het geval van diensten de levering van de betreffende service, die is beëindigd of verlopen; en (b) BlackBerry heeft het recht om elke overdracht van gegevens naar en van dergelijke software en / of dienst te blokkeren, zonder u hierover kennis te geven. Bij beëindiging of afloop van uw licentie voor het gebruik van de BBM-oplossing of enig gedeelte daarvan, machtigt u BlackBerry om alle bestanden, programma's, gegevens en berichten in verband met uw account voor de BBM-oplossing, of van toepassing zijnde gedeelte hiervan te verwijderen, zonder u hierover kennis te geven. U blijft aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de uiteindelijke datum van beëindiging in verband met het betreffende gedeelte van uw BBM-oplossing en items van derden, inclusief de bedragen ten laste van de door uw geautoriseerde wijze van betaling. In het geval van beëindiging van deze overeenkomst door BlackBerry op grond van bepalingen van deze overeenkomst, moet u aan BlackBerry alle kosten (met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten) en gerelateerde onkosten uitgegeven of gemaakt door BlackBerry in de handhaving van haar rechten, betalen.

16. Verantwoordelijkheid voor uw BBM-oplossing. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw BBM-oplossing en u gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor, en BlackBerry, de BlackBerry Group of Companies, en hun leveranciers, opvolgers, agenten, erkende distributeurs, (met inbegrip van Airtime Service Providers) en rechtverkrijgenden te compenseren, en elk van hun directeuren, functionarissen, werknemers en onafhankelijke contractanten, voor schade, verlies, kosten en uitgaven (inclusief redelijke vergoedingen en kosten van advocaten) geleden of opgelopen door hen in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van uw BBM-oplossing, inclusief eventuele schending door u van deze overeenkomst of een addendum bij deze overeenkomst ("Verliezen"), en alle verliezen die voortvloeien uit vorderingen of procedures door een derde partij. Geen rechtsmiddel hierin verleend aan BlackBerry is bedoeld om, noch zal worden opgevat als, uitsluitend te zijn van enige andere rechtsmiddel zoals hierin voorzien of door de wet of in billijkheid toegestaan , maar al deze rechtsmiddelen zijn cumulatief.

17. Garantie; Disclaimer.

DE WETTEN VAN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF DE UITSLUITING VAN GARANTIE, VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERZEKERINGEN OF VERTEGENWOORDIGEN NIET TOESTAAN IN CONTRACTEN MET CONSUMENTEN EN VOOR ZOVER U EEN CONSUMENT BENT KUNNEN DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR U.

(a) BBM-oplossing. BlackBerry verstrekt de BBM Solution met redelijke zorg en bekwaamheid. BlackBerry doet geen beloftes of verklaringen met betrekking tot de BBM Solution en biedt in het bijzonder geen garanties of enige andere gelijkaardige verzekering dat:

(i) Uw gebruik van uw BBM Solution ononderbroken of foutloos zal zijn of permanent beschikbaar zal zijn; of

(ii) Uw BBM Solution, met inbegrip van enige berichten, Inhoud of informatie die door u of naar u is verzonden of door of namens u is opgeslagen, vrij zal zijn van verlies, corruptie, aanval, virussen, interferentie, hacking of andere inbreuk op de beveiliging, of juist zal zijn, on ongecorrpteerde vorm of binnen een redelijke tijdsperiode zal worden verstuurd.

(b) Algemene garanties.

(i) VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, BEHALVE HIERIN EXPLICIET UITEENGEZET, WORDEN ALLE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERZEKERINGEN, VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE VOORWAARDEN, BELOFTES, OR GARANTIES TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, HET NIET DOEN VAN INBREUK, KWALITEIT OF TITEL, OF ALS GEVOLG VAN EEN RECHT OF EEN HANDELSWIJZE OF HANDELSGEBRUIK, EN ALLE ANDERE GARANTIES, VERTEGENWOORDIGINGEN, VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN OF ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, HIERBIJ AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN.

(ii) Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, worden alle impliciete garanties, goedkeuringen, beloftes, garanties, voorstellingen of voorwaarden met betrekking tot de Software, voor zover deze niet kunnen worden uitgesloten, zoals hierboven is beschreven, maar kunnen worden beperkt, hierbij beperkt tot negentig (90) dagen vanaf de datum waarop u de software voor het eerst op uw apparaat heeft geïnstalleerd.

(c) Artikelen van derden en diensten van derden, gekoppelde sites.

(i) VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT VALLEN DE DIENSTEN EN ARTIKELEN VAN DERDEN NIET ONDER DE CONTROLE VAN BLACKBERRY, BLACKBERRY ONDERSCHRIJFT GEEN BEPAALDE DIENSTEN EN ARTIKELEN VAN DERDEN, EN BLACKBERRY HEEFT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR UW SELECTIE, GEBRUIK, TOEGANG, OF UITVOERING VAN DIENSTEN EN ARTIKELEN VAN DERDEN.

(ii) HET VOORGAANDE IS VAN TOEPASSING ONGEACHT: (A) HOE U ARTIKELEN EN/OF DIENSTEN EN ARTIKELEN VAN DERDEN VERKRIJGT OF ER TOEGANG TOT VERKRIJGT, D.W.Z. OF ONAFHANKELIJK VAN OF VIA BLACKBERRY OF UW SERVICEPROVIDER; OF (B) OF DERGELIJKE ARTIKELEN OF DIENSTEN EN ARTIKELEN VAN DERDEN (INCLUSIEF DIENSTEN VOOR UITZENDING) VERPLICHT ZIJN OM ALLE OF EEN DEEL VAN UW BBM-OPLOSSING TE KUNNEN GEBRUIKEN.

(iii) ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, BEHALVE VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT WORDEN ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN AANGEBODEN OF TOEGANKELIJK GEMAAKT DOOR BLACKBERRY, OF ANDERS DOOR U GEBRUIKT IN COMBINATIE MET DE BBM-OPLOSSING, OP BASIS VAN 'HUIDIGE STAAT' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR', ZONDER ENIGE VOORWAARDE, ONDERSTEUNING, GARANTIE, VERZEKERING, VERTEGENWOORDIGING OF ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN BLACKBERRY ZAL GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VOOR U OF EEN DERDE DIE DOOR OF VIA U WORDT INGEHUURD, VOOR ENIGE PROBLEEM MET BETREKKING TOT DE ARTIKELEN VAN DERDEN, OF DIENSTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF: (A) DE JUISTHEID, OVERDRACHT, TIJDIGHEID OF VOORTDURENDE BESCHIKBAARHEID VAN DERGELIJKE ARTIKELEN VAN DERDEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, OF ENIG GEDEELTE VAN DE SOFTWARE DIE UITSLUITEND IS ONTWORPEN OM DEZE TOEGANG MOGELIJK TE MAKEN; (B) DE PRESTATIES OF HET NIET-PRESTEREN VAN DE ARTIKELEN VAN DERDEN, OF DIENSTEN VAN DERDEN OF (C) DE ONDERLINGE VERWERKINGSWIJZE VAN DE ARTIKELEN VAN DERDEN OF DE DIENSTEN VAN DERDEN MET ALLE OF EEN DEEL VAN UW BBM-OPLOSSING OF (D) HET HANDELEN OF NALATEN VAN EEN DERDE IN VERBAND MET DE ARTIKELEN VAN DERDEN OF DE DIENSTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF, TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS DOOR EEN DERDE.

(iv) ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, GAAT U ER SPECIFIEK MEER AKKOORD DAT BLACKBERY NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR, VIRUSSEN, OF ENIGE BEDREIGENDE, LASTERLIJKE, OBSCENE, ONRECHTMATIGE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE DIENSTEN VAN DERDEN, ARTIKELEN VAN DERDEN OF DE DIENSTEN VAN DERDEN, ARTIKELEN VAN DERDEN OF DE VERZENDING ERVAN, DIE INBREUK MAAKT OP INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DERDEN. UW VERHAAL IN GEVAL VAN EEN DERGELIJKE CLAIM MET BETREKKING TOT ARTIKELEN VAN DERDEN OF DIENSTEN VAN DERDEN ZULLEN ENKEL TEGEN DE RELEVANTE DERDEN ZIJN.

(d) Toepassingen die kritiek zijn voor missie. UW BBM-OPLOSSING EN ELK DEEL ERVAN IS NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN TOEPASSINGEN DIE KRITIEK ZIJN VOOR MISSIE OF IN GEVAARLIJKE OMGEVINGEN OF OMGEVINGEN DIE FAIL-SAFE CONTROLE OF PRESTATIES VEREISEN, INCLUSIEF WERKING VAN KERNCENTRALES, LUCHTVERKEERCONTROLE OF COMMUNICATIESYSTEMEN, LEVENSSYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN OF NOODLOCATOR OF ANDERE HULPDIENSTEN. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U ZULT ZORGEN VOOR VOLDOENDE GEGEVENSHERSTEL- EN BACK-UPSYSTEMEN, EN IN GEVAL VAN: (i) GEBRUIK OF SERVICE-ONDERBREKING OF (ii) MOEILIJKHEDEN OF FOUTEN IN GEGEVENSTRANSMISSIE OF (iii) VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS; U GAAT ONMIDDELLIJK AKKOORD OM: ALLE VERLIEZEN EN SCHADE TE BEPERKEN EN DERGELIJKE PROBLEMEN TE MELDEN AAN BLACKBERRY. ZONDER DE ALGEMENE DISCLAIMER VOOR SCHADE IN DEEL 18(b) TE BEPERKEN, ZAL BLACKBERRY IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN UW BBM-OPLOSSING, OF EEN DEEL ERVAN, VOOR BEDRIJFSKRITISCHE TOEPASSINGEN OF IN GEVAARLIJKE OMGEVINGEN OF OMGEVINGEN WAARIN FAIL -SAFE CONTROLE OF PRESTATIES ZIJN VEREIST, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS ALS BLACKBERRY OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

(e) Software verkregen in de iTunes Store. Met betrekking tot Software verworven in de iTunes Store kunt u in geval van een storing van de software om aan alle toepasselijke garanties te voldoen Apple op de hoogte brengen en Apple zal de aankoopprijs, indien van toepassing, die u heeft betaald voor uw exemplaar van de Software terugbetalen, en Apple zal geen ander verantwoordelijkheid hebben voor enige andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die worden toegerekend aan elke niet-overeenstemming met enige toepasselijke garantie.

18. Beperking van aansprakelijkheid.

SOMMIGE LANDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN GEVOLG-, INDIRECTE OF ANDERE SCHADE IN CONTRACTEN MET CONSUMENTEN NIET TOE EN VOOR ZOVER U CONSUMENT BENT, KUNNEN DE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN IN DIT ARTIKEL NIET VOOR U NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

(a) VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT EN ONDER DE SPECIFIEKE MAATREGELEN IN DEZE OVEREENKOMST ZAL BLACKBERRY IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN VAN DE VOLGENDE SOORTEN SCHADE: GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE, INDIRECTE, SPECIALE SCHADE, MORELE OF ERNSTIGE SCHADE, WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, NIET KUNNEN BEHALEN VAN VERWACHTE BESPARINGEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF INBREUK OP DE VEILIGHEID VAN GEGEVENS, NIET ALLE GEGEVENS VERZENDEN OF ONTVANGEN, PROBLEMEN MET ALLE TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET UW BBM-OPLOSSING OF ALS GEVOLG VAN WIJZIGINGEN OF POGING TOT WIJZIGING VAN UW BBM-OPLOSSING, OF EEN ONDERDEEL DAARVAN, DOOR IEMAND ANDERS DAN BLACKBERRY, KOSTEN DOOR UITVALTIJD, VERLIES VAN GEBRUIK VAN UW BBM-OPLOSSING OF EEN ONDERDEEL DAARVAN OF VAN ARTIKELEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DEKKING, VOORZIENINGEN OF DIENSTEN, KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF UW BBM-OPLOSSING, INCLUSIEF HET GEBRUIK, NIET KUNNEN GEBRUIKEN, DE PRESTATIES OF NIET-PRESTATIES VAN UW BBM-OPLOSSING, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS ALS BLACKBERRY OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

(b) Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van BlackBerry hoger zijn dan: (i) het bedrag dat is betaald voor dat deel van de software in kwestie, (ii) het bedrag dat is betaald voor de betreffende periode van de betaalde dienst, en (iii) vijf (5) United States dollars.

(c) Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, voor zover BlackBerry ten opzichte van u hieronder onderhevig is, zal BlackBerry slechts aansprakelijk zijn voor schade opgelopen tijdens de periode van uitval, vertraging of niet-presteren van uw BBM-oplossing.

(d) Niets in deze sectie beperkt de aansprakelijkheid van BlackBerry om u in het geval van overlijden of lichamelijk letsel, voor zover die rechtstreeks voortvloeit uit onopzettelijke daden, opzettelijke weglatingen of grove nalatigheid van BlackBerry, op voorwaarde dat eventuele schadevergoeding die door BlackBerry te betalen is zal worden verlaagd tot de omvang van uw of andermans bijdrage.

(e) VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT ZAL ELKE PARTIJ JEGENS DE ANDERE ALLEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN ZOALS UITDRUKKELIJK IS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST EN GEEN ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF HET OVEREENKOMST, WANPRESTATIE, WETTELIJK OF ANDERS BETREFT.

(f) VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT ZULLEN DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN AFWIJZINGEN IN DEZE OVEREENKOMST: (i) VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK, VRAAG OF ACTIE VAN U INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OVEREENKOMST, CONTRACTBREUK, OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, (ii) EEN FUNDAMENTELE INBREUK OF VERZUIM VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIGE SCHADELOOSSTELLING HIERIN OVERLEVEN, (iii) NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERPLICHTINGEN TOT SCHADEVERGOEDING HIERIN OF VERDUISTERING OF OVERTREDING DOOR EEN PARTIJ VAN HET INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ANDERE PARTIJ OF INBREUK OP DE ONDERDELEN VAN DEZE OVEREENKOMST MET DE TITELS: 'REGELS VOOR GEBRUIK VAN BBM-OPLOSSING' (SECTIE 2), 'Gebruik van SOFTWARE ' (SECTIE 3), 'INTELLECTUEEL EIGENDOM' (SECTIE 9), 'EXPORT, IMPORT EN GEBRUIK VAN BEPERKINGEN EN VERGUNNINGEN VAN DE V.S. OVERHEID' (SECTIE 10), 'VERTROUWELIJKHEID EN GEEN REVERSE ENGINEERING' (SECTIE 12) EN 'gebruikersgegevens' (Sectie 20), (iv) TOTALE TOEPASSING, OP BLACKBERRY OF DE BLACKBERRY GROEP VAN ONDERNEMINGEN, HUN OPVOLGERS, EN ERKENDE BLACKBERRY-DISTRIBUTEURS (INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS DIE OPTREDEN ALS GEAUTORISEERDE BLACKBERRY-DISTRIBUTEURS VAN DE SOFTWARE ).

(g) IN GEEN GEVAL ZAL EEN OVERHEIDSMEDEWERKER, DIRECTEUR, WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER (ANDERS DAN EEN AANBIEDENDE LEVERANCIER), DIENSTVERLENER, ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER, OF ENIGE LEVERANCIER VAN ZENDTIJDDIENSTEN (BEHALVE ZOALS HIERBOVEN) VAN EEN VAN DE BLACKBERRY-BEDRIJVENGROEP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN OP BASIS VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST.

(h) U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL ZIJN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN EN DAT IN HET GEVAL VAN ONTBREKEN VAN DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN: (i) DE VERGOEDINGEN EN ANDERE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST WEZENLIJK ANDERS ZOUDEN ZIJN; EN (ii) HET VERMOGEN VAN BLACKBERRY OM DE BBM-OPLOSSING, SOFTWARE OF DIENSTEN AAN TE BIEDEN EN UW VERMOGEN OM DEZE TE GEBRUIKEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST EN/OF HET VERMOGEN VAN BLACKBERRY OM ARTIKELEN VAN DERDEN EN DIENSTEN VAN DERDEN TOEGANKELIJK VIA UW BBM-OPLOSSING ZOU WORDEN BEÏNVLOED.

19. Toestemming voor Verzamelen, Gebruiken, Verwerken, Overdragen, Opslaan en Openbaar maken (collectief, "Verwerking" of "Verwerken") van informatie.

Persoonlijke informatie die wordt verwerkt door BlackBerry Groep en hun service providers zullen behandeld worden in pvereenstemming met BlackBerry's privacybeleid (die hierbij door verwijzing is opgenomen in deze overeenkomst en kan worden bekeken op www.blackberry.com/legal of verkregen door te mailen naar legalinfo@blackberry.com). Als u in een land van de Europese Unie of in een Europese Economische Ruimte bent, is de datacontroller met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, indien van toepassing, de BlackBerry-entiteit met wie u deze Overeenkomst bent aangegaan.

(a) Persoonlijke Informatie. Uw gebruik van de BBM Solution (of een deel daarvan), met inbegrip van de installatie en / of gebruik van de Software of bijbehorende Airtime Services, of het creëren van een BlackBerry ID, kan leiden tot de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgeving over U, of als u een bedrijf of een andere vorm van juridische entiteit bent, uw werknemers en andere personen die u machtigt om uw BBM Solution namens uw te gebruiken (gezamenlijk, "Gebruikers") door de BlackBerry Bedrijven Groep en hun service providers, Uw Airtime Service Providers, en derden met producten of diensten die met uw BBM Solution gebruikt worden. Afhankelijk van de Diensten die U gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens informatie omvatten zoals naam, schermafbeelding, status en persoonlijke berichten, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, BlackBerry ID, gebruikersaccount referenties en instellingen, Apparaat informatie (bijvoorbeeld apparaat-id en het apparaatmodel), land en tijdzone, Airtime Service Provider informatie, en informatie over het gebruik van uw BBM Solution functionaliteit en de Diensten of software en hardware gebruikt in combinatie met uw BBM Solution. Afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in de BBM Solution, kan toegang verkregen worden tot adresboek informatie, Apparaat locatiegegevens, kalender, foto's, herinneringen door de BBM Solution en verwerkt door BlackBerry om functionaliteit te verschaffen die deze informatie gebruikt als onderdeel van of in combinatie met BBM Solution (bijvoorbeeld om u een "Beveel BBM aan" e-mail of SMS aan contacten in uw adresboek te laten verzenden). U geeft toestemming aan de BlackBerry Groep dergelijke persoonlijke informatie rechtstreeks van u te verzamelen of te verkrijgen van Airtime Service Providers of derden met producten of diensten die met uw BBM Solution gebruikt worden. Waar U een bedrijf of andere juridische entiteit bent, moet u ervoor zorgen dat u alle noodzakelijke toestemmingen en gezag om akkoord te verkrijgen, en toestemmingen te geven op grond van deze paragraaf 19 vereist zoals zij betrekking hebben op persoonlijke informatie van uw gebruikers die wordt verzameld door middel van hun gebruik van uw BBM Solution.

(b) Doeleinden. Overeenkomstig BlackBerry's privacybeleid, kunnen persoonlijke gegevens door de BlackBerry Groep en hun service providers worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met (i) het begrijpen en voldoen aan uw behoeften en voorkeuren en om u te voorzien van uw BBM Solution en BlackBerry ID; (ii) ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande producten en diensten, met inbegrip van communicatie hierover met U; (iii) het beheren en ontwikkelen van zaken en activiteiten van de BlackBerry Groep; en (iv) voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten. Bovendien kunnen door BlackBerry upgrades of updates, of aankondigingen van upgrades of updates van de Software, of andere BlackBerry producten en diensten, software van derden, Content van Derden of Diensten van Derden en aanverwante producten of diensten aan Gebruikers beschikbaar gesteld of gestuurd worden.

(c) Diensten op "Cloud-basis". U erkent dat de BBM Solution berichten verzending en andere diensten op"cloud-basis" ter beschikking stelt, die kunnen inhouden toegang op afstand, opslag of back-up functionaliteit van de BlackBerry Groep of hun service providers, en U gaat ermee akkoord dat door het gebruik van dergelijke diensten, informatie die U invoert, verstrekt aan, of integreert met dergelijke diensten (bijvoorbeeld displaynamen en -foto's, statusberichten, de lijst met contactpersonen of groepen informatie, kalender of andere apparaat informatie zoals taken en mediabestanden) kunnen worden verwerkt door de BlackBerry Groep om conform uw overeenkomst(en) met BlackBerry diensten te kunnen aanbieden, en U verklaart en garandeert dat u over alle noodzakelijke toestemmingen beschikt om dergelijke gegevens aan BlackBerry te verstrekken.

(d) Sociale Functionaliteit. De BBM Solution omvat "sociale functionaliteit" die het mogelijk maakt om jezelf zichtbaar te maken en te verbinden met andere individuen, en uw ervaring met diensten of software, of Software van Derden of Diensten van Derden die zijn geïntegreerd met de sociale functionaliteit beschikbaar gesteld door BlackBerry te verbeteren. Indien U dergelijke functionaliteit gebruikt, gaat U ermee akkoord dat uw beschikbaarheid om met anderen te communiceren of verbinden aan anderen kan worden aangegeven, en je profiel, schermnamen, schermafbeeldingen, statusberichten, de lidmaatschapsstatus, en andere kenmerken, of informatie kan worden bekeken en becommentarieerd door dergelijke individuen. Bijvoorbeeld, als U gebruik maakt van een dienst of Dienst van Derden, die geïntegreerd is met het BBM sociale platform, gaat U ermee akkoord dat, indien deze functionaliteit bestaat: (I) Uw BlackBerry Messenger-contactpersonen kunnen zien of U gebruik maakt van een dergelijke dienst of Derden Dienst, (ii) Uw contacten Uw profiel kunnen zien en de software en content (zoals spelletjes, muziek of andere mediabestanden, afhankelijk van de Dienst of Software van Derden) die u hebt gedownload, consumeert, of die beschikbaar is om te delen, als onderdeel van uw gebruik van de Dienst of Dienst van Derden, alsmede opmerkingen die U of anderen hierover maakt, (iii) wanneer U commentaar levert op Uw contactpersonen of de software of content die zij hebben gedownload of gebruiken als onderdeel van hun gebruik van de Dienst of van Diensten van Derden , informatie over u (zoals uw commentaar, gebruikersnaam, en schermafbeelding) aan andere contacten van die persoon kunnen worden getoond, en (iv) de Dienst of Dienst van Derden kan geautomatiseerde functionaliteit omvatten die analyses uitvoert om aanbevelingen op basis van uw voorkeuren en gebruik van de Dienst of de Software te ontwikkelen. Controleer de toepasbare optie instellingen voor de toepasselijke Diensten of Software voor de beschikbare opties om beschikbaarheid of privacy-instellingen voor dergelijke Diensten of Software aan te passen.

(e) Integratie met Diensten van Derden. Voor de BBM Solution kan het nodig zijn dat Diensten van Derden functioneren (bijvoorbeeld Airtime Services). Als U ervoor kiest om Uw BBM Solution te integreren of te linken met Diensten van Derden (bijvoorbeeld diensten die Uw gebruik van Uw BBM Solution in combinatie met sociale netwerken of andere diensten aangeboden door derden te vergemakkelijken), machtigt U BlackBerry om uw referenties te gebruiken om voor U toegang te krijgen tot de Diensten van Derden en Uw persoonlijke informatie met betrekking tot dergelijke Diensten van Derden te verwerken om uw toegang tot dergelijke Diensten van Derden te vergemakkelijken voor uw persoonlijke en/of huishoudelijke doeleinden. De verwerkte gegevens kunnen omvatten: (i) Uw BlackBerry ID of andere toepasselijke gebruikers-ID, wachtwoord(en), verificatietickets of andere referenties voor elk van deze derde diensten of andere account(s) die U integreert met uw BBM Solution, (ii) Uw account profielgegevens (bijvoorbeeld, BlackBerry ID, Uw schermafbeelding, weergavenaam, persoonlijke boodschap, beschikbaarheid status, land, tijdzone, unieke apparaat-id, etc.); (iii) on-device contactenlijst informatie, (iv) een aanduiding van welke applicaties van derden of diensten U heeft aangesloten op uw software-account; en (v) sessie gegevens ten gevolge van uw gebruik van de applicaties of diensten van derden die U heeft aangesloten op uw software-account (bijvoorbeeld hoge scores die U heeft behaald in een spel van aangesloten derden of aanvraag voor weergave in uw software accountprofiel vak, instant messaging gegevens als gevolg van instant messaging-chats die U heeft gehouden in een aangesloten externe toepassing of dienst en die mogelijk is gemaakt door de Software instant messaging-functionaliteit, enz.). Ook machtigt u BlackBerry om persoonlijke informatie aan de toepasselijke Derden Service providers vrij te geven (waaronder Airtime Service Providers) voor activering, facturatie, levering, service, onderhoud en deactivering. Dergelijke Diensten van Derden waaraan toegang wordt verkregen zijn niet onder de controle van BlackBerry. Indien uw persoonlijke informatie bekend wordt gemaakt aan uw Airtime Service Provider, of derden met producten of diensten die gebruikt worden met uw BBM Solution, is het onderworpen aan de toepasbare overeenkomst(en) en het privacy beleid van deze derden, en U behoort deze voorwaarden te lezen voordat U diensten van derden en software van derden in gebruik neemt. U moet de opties of het hulp menu van uw apparaat software en de software inzien om meer te leren, en voorzover van toepassing, machtigingen en beschikbare controles op dergelijke diensten van derden en software van derden aan te passen.

(f) Cookies and Soortgelijke Technologieën. De BlackBerry Groep mag gebruik maken van "cookies" (kleine deeltjes van gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat) of soortgelijke hulpmiddelen met behulp van geanonimiseerde gegevens, zodat u zich kunt aanmelden om bepaalde diensten te gebruiken waardoor zowel u als BlackBerry beschermt worden, bepaalde Diensten gemakkelijker te gebruiken zijn of Uw ervaring op maat te maken, of voor analytische toepassingen om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers met onze diensten en de BBM Solution communiceren en hun eigenschappen te verbeteren.

(g) Ondersteuning en Kwaliteitsborging. Als u contact opneemt met BlackBerry voor ondersteuning, of diagnostiek of andere technische informatie naar BlackBerry stuurt via e-mail of logging tools die door BlackBerry voor dergelijke doeleinden worden aangeleverd, gaat U ermee akkoord dat de BlackBerry Groep technische informatie zoals apparaat identificatie, hardware-id en het modelnummer , status van het geheugen, besturingssysteem en milieu informatie, status van de batterij, Wi-Fi/WLAN, radio of draadloze sterkte en verbindingen, lijst met geïnstalleerde applicaties, applicatie gebruik informatie, gegevens met betrekking tot lopende processen en configuratie van het apparaat, systeem evenementen, en andere informatie met betrekking tot de conditie van uw apparaat en de software op uw apparaat die nuttig zijn voor diagnostische doeleinden kan verzamelen. Dergelijke informatie zal worden gebruikt ten behoeve van het oplossen van problemen, klanten ondersteuning, software-updates, en verbetering van de BlackBerry producten en diensten in overeenstemming met het BlackBerry privacybeleid. Als analyse aangeeft dat een product van derden erbij is betrokken, kan BlackBerry bepaalde diagnostische of technische informatie aan de derde partij leverancier van het product sturen als onderdeel van het proces van probleemoplossing. U erkent en aanvaardt dat gesprekken met BlackBerry en haar service providers kunnen worden opgenomen voor training, kwaliteitsborging, klantenservice en referentie doeleinden.

(h) Opslaan van Berichten. De inhoud van de berichten die door de BBM Solution geleverd worden, worden in de normale gang van zaken niet door BlackBerry onderhouden of gearchiveerd. BBM-berichten worden via de data service aan servers verstuurd die door of namens BlackBerry worden beheerd, en doorgestuurd naar de ontvanger(s), als de ontvanger(s) on-line zijn. Zodra een bericht is afgeleverd, is het niet meer op onze servers. Als de ontvanger(s) niet online zijn, wordt het niet-afgeleverde bericht maximaal dertig (30) dagen op servers die door of namens BlackBerry worden beheerd vastgehouden,totdat het afgeleverd kan worden , waarna de niet-afgeleverde berichten van onze servers verwijderd zouden worden. De inhoud van geleverde berichten worden door BlackBerry niet bewaard of behouden, en verblijven direct op de apparaten van de afzender en de ontvanger tenzij verwijderd door die gebruikers. Niettegenstaande het voorgaande, kan BlackBerry transactionele gegevens in verband met de berichten en apparaten (bijvoorbeeld datum-en tijdstempel informatie geassocieerd met succesvol opgeleverd berichten en de apparaten die betrokken zijn bij de berichten), alsmede alle andere informatie behouden die BlackBerry wettelijk verplicht is te verzamelen. Berichten die worden verzonden via de BBM Solution zullen na levering een korte tijd op onze servers aanwezig zijn, maar worden binnen een korte tijd verwijderd en ontdaan van alle identificeerbare informatie in overeenstemming met ons algemene bewaringsbeleid.

(i) Internationale Overdracht. U geeft toestemming en gaat ermee akkoord dat voor het leveren van de BBM Solution (waaronder op "cloud-basis" en toegang op afstand, opslag of back-up functionaliteit), de BlackBerry Groep gegevens mag verwerken, die in sommige gevallen persoonlijke informatie en de inhoud van berichten kan bevatten , op servers die door of namens de BlackBerry Groep beheerd worden binnen of buiten het rechtsgebied waar gebruikers zich bevinden, met inbegrip van Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere landen in de Europese Economische Ruimte, Singapore of andere landen in de regio Asia-Pacific, de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen in het Midden-Oosten, of andere landen waar faciliteiten door of namens de BlackBerry Groep worden beheerd. Als gebruikers inwoners zijn van de Europese Economische Ruimte of een rechtsgebied waarvoor toestemming is vereist om persoonlijke informatie buiten dat rechtsgebied of regio over te dragen, stemt U in met een dergelijke verwerking en garandeert dat u alle nodige toestemmingen onder toepasselijk recht van uw gebruikers hebben verkregen om dit te doen.

20. Gebruikersgegevens. In aanvulling op de vrijgevingen die door paragraaf 19 zijn goedgekeurd, geven U en uw gebruikers toestemming en gaan ermee akkoord dat de BlackBerry Groep gegevens van U en Uw gebruikers, waaronder persoonlijke informatie, de inhoud van uw communicatie en informatie over het gebruik van uw BBM-oplossing functionaliteit en de diensten of software en hardware gebruikt in combinatie met uw BBM Solution mag openen, bewaren en vrijgeven , indien beschikbaar voor BlackBerry ("Gebruikersgegevens"), aan derden, met inbegrip van buitenlandse of binnenlandse overheidsinstanties, zonder berichtgeving volgens de wetten van landen waar de BlackBerry Groep en hun service providers, en andere partners zich bevinden om: (I) te voldoen aan een juridisch proces of verzoek van een overheidsinstantie, of zoals anderszins vereist door de wet, (ii)samen te werken met derden in het onderzoeken van handelingen in strijd met deze Overeenkomst,;of (iii)samen te werken metsysteembeheerders bij Internet service providers, netwerken of computerfaciliteiten om deze Overeenkomst af te dwingen. U garandeert dat U alle nodige toestemmingen onder de toepasselijke wetgeving van uw gebruikers heeft verkregen om gebruikersgegevens vrij te geven aan de BlackBerry Groep en zodat de BlackBerry Groep dergelijke Gebruikersgegevens zoals hierboven beschreven kan verzamelen, gebruiken, verwerken, overdragen en/of vrij te geven.

21. Overdracht en delegatie. BlackBerry mag deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan u overdragen. U mag deze overeenkomst niet in zijn geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlackBerry (deze toestemming mag door BlackBerry worden geweigerd of geconditioneerd) en een eventuele overdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlackBerry is nietig en zonder effect. BlackBerry kan alle verplichtingen die onder deze overeenkomst vallen direct uitvoeren of kan enkele of alle verplichtingen door zijn aannemer of onderaannemer laten uitvoeren.

22. Mededelingen. Tenzij anders bepaald in deze overeenkomst wordt geacht dat alle hieronder vallende mededelingen en overige communicatie naar behoren schriftelijk verstrekt en persoonlijk afgeleverd is, per koerier of verzonden per post, gefrankeerd, aangetekend of het equivalent daarvan, met ontvangstbevestiging en geadresseerd aan het factuuradres dat door u aan BlackBerry is verstrekt en geadresseerd aan BlackBerry UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Verenigd Koninkrijk SL 1 3XE, ter attentie van: Algemeen Directeur. In aanvulling op het voorgaande mag BlackBerry naar wens enige mededeling in het kader van deze overeenkomst elektronisch aan u verstrekken Er wordt geacht dat aan u verstrekte elektronische mededelingen behoren zijn verstrekt indien ze naar een door u opgegeven e-mailadres aan BlackBerry verzonden zijn. Indien u geen e-mailadres aan BlackBerry heeft verstrekt, kunnen mededelingen op http://www.blackberry.com/legal/ geplaatst worden.

23. Overmacht. Ongeacht enige andere bepaling van deze overeenkomst zal geen enkele partij in gebreke gesteld worden wegens niet-nakoming van zijn of haar verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle waarmee u akkoord gegaan bent, waaronder de gebeurtenissen genoemd in paragraaf 17(a)(ii). Deze bepaling mag door geen enkele partij gebruikt worden als een excuus voor niet-nakoming van enige betalingsverplichting jegens de andere partij in het kader van deze overeenkomst.

24. Algemeen.

(a) Derde begunstigden. De gelieerde ondernemingen van BlackBerry en de directeuren, functionarissen en medewerkers van deze ondernemingen zijn beoogde derde begunstigden ten behoeve van de paragrafen van deze overeenkomst getiteld "Hulpdiensten" (paragraaf 8), "Verantwoordelijkheid voor jouw BBM Solution" (paragraaf 16) , "Beperking van de aansprakelijkheid" (paragraaf 18) en "Garantie; disclaimer" (paragraaf 17) alsof elk een partij van deze Overeenkomst was, in overeenstemming met deze paragraaf en de bepalingen van het Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 of England (de "Third Parties Act").. De contentleveranciers voor diensten zijn derde begunstigden voor de bescherming van en beperkingen op het gebruik van hun inhoud genoemd in "Regels voor het gebruik van BBM Solution" (paragraaf 2) en "Intellectueel eigendom" (paragraaf 9) als elk een partij was van deze Overeenkomst, in overeenstemming met deze paragraaf en de bepalingen van de Third Parties Act. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst of de Third Parties Act, heeft enige persoon die geen partij is van deze Overeenkomst geen rechten ingevolge deze Overeenkomst of de Thrid Parties Act.. Als u de software vanuit de iTunes Store van Apple heeft gedownload, erkent en aanvaardt u dat Apple Inc en haar dochterondernemingen derde begunstigden van deze overeenkomst zijn en dat na uw acceptatie van deze overeenkomst Apple en haar dochterondernemingen het recht hebben (en zullen worden geacht dat recht te hebben aanvaard) u deze overeenkomst als derde begunstigde met betrekking tot uw gebruik van BBM Solution op het iOS-platform af te dwingen. U erkent en aanvaardt ook dat Apple Inc en haar dochterondernemingen niet verantwoordelijk zijn voor BBM Solution, voor de afhandeling van claims van u of een derde partij met betrekking tot BBM Solution, of voor het verstrekken van onderhoud en ondersteuning met betrekking tot de BBM Solution.

(b) Afstandsverklaringen van verzuim. Geen partij wordt geacht afstand te doen van of het verbeuren van enig recht in het kader van deze overeenkomst, hetzij op basis van mislukking, vertraging of andere wettelijk of billijk rechtsbeginsel, tenzij de afstandsverklaring schriftelijk is gedaan en ondertekend door een bevoegde ondertekenaar van de partij voor wie de afstandsverklaring bedoeld is. Een afstandsverklaring van enige bepaling of enige schending van enige bepaling van deze overeenkomst in het ene geval geldt niet als afstandsverklaring voor een ander geval.

(c) Handhaving. De bepalingen, voorwaarden en garanties in deze overeenkomst die door hun betekenis en context bedoeld zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst, dienen gehandhaafd te worden tot de overeenkomst is uitgevoerd, opgezegd of beëindigd, met inbegrip van de paragrafen m.b.t. de schadeloosstelling.

(d) Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.. Deze overeenkomst valt onder de wetten van Engeland en Wales, met uizondering van wetgeving inzake wetsconflicten. De partijen komen overeen dat de toepassing van het verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen hierbij in zijn geheel wordt uitgesloten van de overeenkomst.

U dient onherroepelijk afstand te doen van enig bezwaar op grond van rechtsgebied, forum non conveniens of soortgelijke redenen en gaat onherroepelijk akkoord met proces per post of op enige andere wijze die wettelijk is toegestaan en u gaat onherroepelijk akkoord met de jurisdictie van de rechtbanken in Engeland, en u en BlackBerry gaan akkoord met de persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken. Als de rechtbank in uw rechtsgebied u niet toestaat akkoord te gaan met de jurisdictie en het rechtsgebied van de hierboven genoemde rechtbanken, dan is uw lokale jurisdictie en rechtsgebied van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat geschillen niet worden beslecht door juryrechtspraak en doen afstand van alle rechten van een juryrechtspraak in alle aangelegenheden die verband houden met of voortvloeien uit deze overeenkomst. Geen geschil tussen de partijen, of waarbij iemand anders dan u betrokken is, mag worden samengevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlackBerry.

Niets in het voorgaande belet een partij van het zoeken naar een verbodsaanspraak of andere juridische ondersteuning in elke bevoegde rechtbank. In het bijzonder heeft BlackBerry het recht om wettelijke of billijke procedures op te stellen, waaronder het zoeken naar een verbodsaanspraak (of een gelijkwaardig rechtsmiddel in uw rechtsgebied), bij een rechtbank voor vorderingen of geschillen met betrekking tot: (i) vorderingen op u jegens BlackBerry in verband met uw aankoop van uw BBM Solution of enig deel daarvan, indien van toepassing, en (ii) uw schending of dreigende schending van de paragrafen van deze overeenkomst met de titel "Regels voor het gebruik voor uw BBM Solution" (paragraaf 2),"Het gebruik van software"(paragraaf 3), "Intellectueel Eigendom" (paragraaf 9), "Export, import en gebruiksbeperkingen en Amerikaanse overheidslicenties" (paragraaf 10), "Veiligheid, accounts en wachtwoorden" (paragraaf 11), "Vertrouwelijkheid en geen reverse engineering" (paragraaf 12), en "Gevolgen van beëindiging" (paragraaf 15).

(e) Scheidbaarheid. Voor zover enige paragraaf, beding, clausule of een zin of een deel daarvan ("deel") van deze overeenkomst als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bepaald door een bevoegde autoriteit in een rechtsgebied, dan heeft een dergelijke bepaling van dat deel geen invloed op: (i) de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige delen van deze overeenkomst, of (ii) de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van dat deel in een ander rechtsgebied, en dat deel zal indien mogelijk worden beperkt en pas daarna gesplitst worden, indien nodig, om de overeenkomst geldig en afdwingbaar te maken.

(f) Taal. Indien deze overeenkomst is vertaald in een andere taal dan Engels, is de Engels versie doorslaggevend voor zover er sprake is van conflict of tegenstrijdigheid in betekenis tussen de Engels versie en een vertaling daarvan. Tenzij en uitsluitend voor zover bij wet verboden in uw rechtsgebied, zullen alle meningsverschillen, geschillen, bemiddeling, arbitrage of geschillen in verband met deze overeenkomst worden gevoerd in het Engels, met inbegrip van alle correspondentie, ontdekking, conclusies, registratie, pleidooien , mondelinge pleidooien, argumenten, mondelinge argumenten en vonnissen of beschikkingen.

(g) Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst (die voor de toepassing van eventuele addenda hierbij in relatie tot het onderwerp van deze addenda de voorwaarden van de addenda zal bevatten), vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en er zijn geen bepalingen, afspraken, communicaties, verklaringen, garanties, verbintenissen, of gezamenlijke overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot andere software die niet in deze overeenkomst genoemd wordt. Ongeacht het voorgaande kunnen andere overeenkomsten tussen de partijen het gebruik van andere gedeelten van uw BBM Solution regelen. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere of gelijktijdige bepalingen, afspraken, communicaties, verklaringen, garanties, verbintenissen, gezamenlijke overeenkomsten en overeenkomsten tussen de partijen, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp ervan, en u erkent dat u geen beroep heeft gedaan op een van het voorgaande om te stemmen met het aangaan van deze overeenkomst. Deze overeenkomst kan te allen tijde na onderling overleg door de partijen worden gewijzigd. Behalve voor zover BlackBerry uitdrukkelijk wordt uitgesloten door de toepasselijke wetgeving, behoudt BlackBerry zich verder het recht voor om, binnen haar goeddunken, wijzigingen aan te brengen in deze overeenkomst op een prospectieve basis, met inbegrip van het vermelden van veranderingen van of vereist door de wet (met inbegrip van veranderingen om de afdwingbaarheid van deze overeenkomst te garanderen) of veranderingen in de bedrijfsvoering, door u met een redelijke kennis van de verandering, hetzij elektronisch (zoals beoogd door de bepaling hierboven) of door het plaatsen van een mededeling van de verandering op http://www.blackberry.com/legal en u dient deze website regelmatig te controleren op veranderingen. Als u BBM Solution meer dan zestig (60) dagen na kennisgeving van de verandering blijft gebruiken, dan wordt u geacht deze veranderingen te hebben aanvaard. Als u vragen heeft over de verandering(en), kunt u binnen zestig (60) dagen na kennisgeving van de verandering(en) contact opnemen met legalinfo@blackberry.com voor informatie over uw mogelijkheden.

(h) Naleving van de wetgeving. U zult, op uw kosten, alle licenties, registraties en goedkeuringen die vereist worden door de overheid of het toepasselijk recht in uw rechtsgebied ontvangen voor de uitvoering van deze overeenkomst of enige gerelateerde licentieovereenkomsten. In het bijzonder en voor het vermijden van twijfel, dient u de toepasselijke wet- en regelgeving voor de installatie en het gebruik van uw BBM Solution na te leven, met inbegrip van het verkrijgen van de benodigde licentie, registratie en toestemming van de bevoegde overheid voor de invoer en het gebruik van software die commerciële encryptie bevat of enige andere veiligheidsfunctie vereist door de toepasselijke wetgeving. U dient BlackBerry te voorzien van de garanties en officiële documenten die BlackBerry periodiek kan vragen om te controleren of u zich aan deze verplichting houdt. Indien, zonder het voorgaande te beperken (aangezien bepaalde diensten en diensten van derden wereldwijd kunnen worden gebruikt), u ervoor kiest om diensten of diensten van derden op locaties anders dan de landen waarvoor BlackBerry of de toepasselijke derde partij deze diensten of diensten van derden beschikbaar heeft gemaakt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot de export, de import, het gebruik, de overdracht en/of communicatie van de toepasselijke dienst of de dienst van derden, en de bijbehorende inhoud, artikelen of software van derden. Verder garandeert BlackBerry niet dat BBM Solution en de producten van derden die in verband staan met of ter beschikking zijn gesteld via een dienst geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op alle locaties. U gaat ermee akkoord dat u de software of producten van derden niet zult downloaden of op enige andere wijze zult gebruiken, of een poging hiertoe doet, op locaties waar dit illegaal is. Indien, zonder het voorgaande te beperken, de toepasselijke wet u het gebruik van video- en/of spraakoproepfuncties zoals de video- of voicechatfunctie van BBM Solution verbiedt, omdat peer-to-peer, video of internetgebaseerde functionaliteit niet is toegestaan in uw jurisdictie, omdat u jonger bent dan de voorgeschreven leeftijdsgrens, of als gevolg van wetten met betrekking tot hulpdiensten, dan mag u deze functies of producten van BBM Solution niet downloaden of gebruiken en is het uw verantwoordelijkheid om voor een alternatief te zorgen voor toegang tot hulpdiensten.

(i) Uitgebreide betekenissen. De term "inclusief" of "zoals" dient geïnterpreteerd te worden als "inclusief zonder beperking" en "zoals zonder beperking", zoals het geval kan zijn.

ALS U NOG VRAGEN HEEFT OVER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET BLACKBERRY OP legalinfo@blackberry.com.