תנאי שירות BBM

אנא קרא מסמך זה ביסודיות לפני השימוש בשירות ולפני התקנת התוכנה של BBM המאפשרת גישה לשירות ולשימוש בו. הסכם זה כולל הוראות שמגבילות או מסייגות את החבות של BlackBerry כלפיך ומשפיעות על זכויותיך המשפטיות בדרכים אחרות. הסכם זה אינו משפיע על זכויותיך המחייבות לפי חוק באזור השיפוט שלך, במידה ואכן יש לך זכויות מחייבות לפי חוק כאמור.

תנאי שירות BBM אלה (להלן: "ההסכם") מהווים הסכם משפטי בינך באופן אישי, אם אתה מקבל את ההסכם מטעם עצמך; או, אם אתה מוסמך לקבל גישה אל או להשתמש בפתרון BBM (כמוגדר להלן) מטעם החברה שלך או מטעם ישות אחרת, בין הישות שמטעמה אתה פועל (ובשני המקרים: "אתה"), לבין חברת

BlackBerry UK Limited, חברה מס' 4022422 (להלן: "BlackBerry"), שמשרדיה הרשומים נמצאים בכתובת 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE (ביחד "הצדדים" וכל אחד בנפרד "צד").

בעצם לחיצתך על לחצן "אני מסכים" או בהפעלה או שימוש בפתרון BBM או בכל חלק ממנו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולתניות של הסכם זה. אם יש לך שאלות או חששות אודות תנאי הסכם זה, אנא צור קשר עם BlackBerry בכתובת LEGALINFO@BLACKBERRY.COM.

אם תחליט לפני הפעם הראשונה שתפעיל או תשתמש בחלק כלשהו מפתרון BBM שלך שאינך מוכן לקבל את תנאי השירות האלה, אזי לא תהיה לך כל זכות להשתמש בפתרון BBM ויהיה עליך: (א) להסיר או למחוק ללא דיחוי כל תוכנה (כמוגדר להלן); וכן (ב) אם שילמת עבור השימוש בפתרון BBM, לבקש החזר מהסוחר הרשום או ממעבד התשלומים שגבה ממך את התשלום, בהתאם למדיניות החזר תשלומים הישימה שלהם.

ראה את פרטי מדיניות הפרטיות והגנת הנתונים של BlackBerry בסעיפים 19 ו-20 בהסכם זה.

אם אתה תושב צרפת ואם אתה צרכן כמוגדר בחוק הגנת הצרכן בצרפת, אזי הוראות מסוימות בהסכם זה אינן חלות עליך, ובמידה ויש לך זכויות לפי חוק כאמור לעיל, אזי הסכם זה אינו משפיע בשום מקרה על זכויותיך המחייבות על פי החוק.

אם אתה תושב איטליה ואם אתה "צרכן" כמוגדר בחוק האיטלקי מס' 206 מה-6 בספטמבר 2005 (כלומר, אתה אדם הפועל למטרות שאינן קשורות למשלוח היד, העסק או המקצוע שלך) אזי מגיעות לך הזכויות המוגדרות בחוק האיטלקי מס' 206 מה-6 בספטמבר 2005, כפי שיתוקן מעת לעת, ואף אחת מהוראות הסכם זה לא מגבילה או מבטלת את הזכויות האלה, וגם לא את בחירת מערכת החוק הקובעת בהתאם לסעיף 24(ד) בהסכם זה.

1. הגדרות. אלא אם ההקשר מחייב אחרת, יש לפרש את המונחים הבאים כמפורט להלן (וכאשר ההקשר מאפשר זאת, לשון יחיד פירושה גם לשון רבים, ולהפך).

"שירות זמן אוויר" פירושו שירותי רשת אלחוטית המכסה שטח נרחב (רשת WAN), שירותי רשת אחרים (לרבות רשת אלחוטית מקומית, שירותי לווין ושירותי אינטרנט), וכל שירות אחר שמספק ספק(י) שירות זמן אוויר שלך לצרכי שימוש לצד פתרון ה-BBM שלך.

"ספק שירותי זמן אוויר" פירושו ישות המספקת שירותי זמן אוויר.

"פתרון BBM" פירושו פתרון המסרים המיידים BBM (הידוע גם בשם BlackBerry Messenger), המורכב משירותים ותוכנה, לצד תיעוד ישים.

"מזהה BlackBerry" פירושו פרטי הכניסה והסיסמה בהם אתה משתמש כדי להיכנס לפתרון ה- BBM שלך ולמוצרים ושירותים אחרים שתומכים בפרטי הכניסה והסיסמה של מזהה BlackBerry.

"תכנים" פירושם נתונים, טקסט, מוסיקה, צלילים, רינגטון, תמונה, גרפיקה, וידאו, הודעה, או תג כלשהם, או חומר דיגיטלי או מידע דיגיטלי אחר.

"תיעוד" פירושו התיעוד הישים הסטנדרטי למשתמש הקצה, לרבות קודי התנהגות, הנחיות וכללי שימוש כלשהם, שהוכנו וסופקו על ידי BlackBerry עבור פתרון BBM. לשם הוודאות, תיעוד אינו כולל תיעוד משתמש קצה כלשהו שנערך על ידי כל גורם אחר מלבד BlackBerry או שינויים כלשהם שיבצע בתיעוד כל גורם אחר מלבד BlackBerry.

"מכשיר" פירושו כל מכשיר, כגון סמרטפון או טאבלט, ש- BlackBerry תכננה ואישרה שהתוכנה או כל חלק ממנה תפעל בו, וששייך לך או נמצא בשליטתך.

"שירותים בתשלום" פירושם שירותים שעליך להירשם ולשלם ל-BlackBerry, או לחברת סליקה - החברה שמקבלת ממך את התשלום או מעבדת אותו (להלן: "חברת סליקה") כדי לקבל אותם.

"שירות(ים)" – פירושם השירותים שמועמדים לרשותך על ידי או מטעם BlackBerry או חברה המסונפת ל-BlackBerry לצורך שימוש כחלק מפתרון ה-BBM, לרבות שירותי הודעות טקסט, שיחות וידאו ושיחות טלפון בינך לבין יחידים וקבוצות (בזמן ובמקום שבו הם זמינים) ושירות מזהה BlackBerry, אבל העובדה ש-BlackBerry מאשרת לצד שלישי להשתמש במותג שלה לא הופכת, לכשעצמה, את השירות של הצד השלישי לשירות.

"תוכנה" פירושה יישום לקוח BBM המאפשר גישה לשירותים, וכל תוכנה אחרת שסופקה לך על ידי BlackBerry על פי הסכם זה, בכל צורה, מדיום או אופן, או אשר הותקנה או נעשה בה שימוש מאוחר יותר (ועשויה לכלול תוכנה, קבצים, תיעוד, ממשקים ותכנים, בין אם הם מוגדרים מבחינה טכנית כקוד תוכנה ובין אם לאו; ורכיבי צד שלישי). המונח "תוכנה" אינו כולל תוכנת צד שלישי כלשהי או פריטי צד שלישי כלשהם, בין אם תוכנת צד שלישי או פריטי צד שלישי אלה מופצים על ידי BlackBerry או מטעם BlackBerry ובין אם לאו, ובין אם תוכנת צד שלישי או פריטי צד שלישי מתלווים, מסופקים או פועלים בצמוד לפתרון BBM.

"רכיבי צד שלישי" פירושם תוכנה וממשקים של צד שלישי ש-BlackBerry אישרה לשלבם בתוכנה ולהפיצם כחלק בלתי נפרד מאותה תוכנה תחת המותג של BlackBerry, אך הם אינם כוללים תוכנת צד שלישי.

"תכני צד שלישי" פירושם תכנים שהם קניינו של צד שלישי.

"פריטי צד שלישי" פירושם תכני צד שלישי ומוצרי צד שלישי.

"מוצרי צד שלישי" פירושם מכשירים ותוכנת צד שלישי וכל מוצר מסחרי אחר שאינו מוצר של BlackBerry.

"שירותי צד שלישי" פירושם שירותים המסופקים על ידי צד שלישי, לרבות שירותי זמן אוויר, שירותים המסופקים על ידי חברת סליקה כצד שלישי, ועל ידי כל אתר אינטרנט שאינו מופעל על ידי BlackBerry.

"תוכנת צד שלישי" פירושה יישומי תוכנה העומדים בזכות עצמם שהם קניינו של צד שלישי, המסופקים ניתנים עם, על או באמצעות פתרון BBM.

"התכנים שלך" פירושם תכנים כלשהם שאתה שולח או מעמיד לרשותו של שירות או של שירות של צד שלישי.

2. כללי שימוש בפתרון BBM. אתה אחראי לכל הפעילויות הנוגעות לשימוש בפתרון BBM שלך, ועליך לוודא כדלקמן:

(א) השימוש בפתרון BBM שלך, או בכל חלק ממנו, יהיה בהתאם להסכם זה, כל החוקים והתקנות החלים, והתיעוד הישים;

(ב) אתה בן 13 לפחות ובנוסף אתה בגיר, או קטין עצמאי, או שקיבלת הסכמה מהורה או מאפוטרופוס, ואתה כשיר ומסוגל לחלוטין להתקשר בהסכם זה. בכל מקרה, אתה מאשר שאתה בן 13 לפחות, מכיוון שפתרון BBM ומזהה BlackBerry לא נועדו לילדים מתחת גיל 13. אם אתה מתחת גיל 13 אזי אינך מורשה להשתמש בפתרון BBM או לקבל מזהה BlackBerry. אם אתה מתקשר בהסכם זה מטעם חברה או ישות אחרת, אזי אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הסמכות להתקשר בהסכם זה מטעם החברה או הישות האחרת כאמור לעיל;

(ג) כל מידע שניתן ל-BlackBerry או למפיציה המורשים בהמשך להסכם זה, לרבות בעת הרישום לשימוש בפתרון BBM או לקבלת חשבון לשימוש בפתרון BBM שלך, לרבות מזהה BlackBerry, הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא, וכל עוד תמשיך להשתמש בפתרון BBM או להחזיק חשבון, תעדכן את המידע האמור לעיל כדי לוודא שהוא ימשיך להיות נכון, מדויק ומלא;

(ד) לאחר שתבצע בדיקות כפי שאדם סביר במעמדך היה מבצע, לא תשתמש ולא תתיר ביודעין לאחרים להשתמש בפתרון BBM, או בחלק ממנו, בפני עצמו או בשילוב עם כל פריט של צד שלישי או שירות של צד שלישי, באופן שלפי שיקול דעתה הסביר של BlackBerry, פוגע, מפחית מהערך, או משפיע לרעה על כל תוכנה, חומרה, מערכת, רשת, תכנים, או שירות, הנמצאים בשימושו של כל אדם, לרבות BlackBerry או ספק זמן אוויר, או שיש לו השפעה שלילית אחרת על BlackBerry או החברות הבנות שלה והחברות המסונפות שלה (להלן: "קבוצת חברות BlackBerry"), ספק שירותי זמן אוויר או כל אחד מהלקוחות או התשתיות או המוצרים והשירותים של כל אחד מהם, וכי תחדל מכל פעילות כזו מייד כאשר BlackBerry תודיע לך על כך;

(ה) פתרון BBM שלך, או כל חלק ממנו, אינו משמש כדי לשדר, לפרסם, להודיע, להעלות או להפיץ תכנים בלתי הולמים כלשהם, לרבות תכנים שהם בגדר ניבול פה, הטרדה, העלבה, השמצה, הוצאת דיבה, תועבה, עבירה על החוק או והולכת שולל;

(ו) לא נעשה שימוש בפתרון BBM שלך על מנת לבצע, או לנסות לבצע עבירה פלילית, או על מנת לאפשר ביצוע עבירה פלילית או מעשה לא חוקי או מעשה נזיקין אחר, לרבות העלאה, איסוף, אחסון, פרסום, שידור, העברה או הפיכה לנחלת הכלל של כל מידע או חומר שאין לך את הזכות לאסוף, לאחסן או לפרסם, לרבות על פי כל חוק או חוזה או תוך הפרה של חובה כלשהי, תוך הפרת חוקי או זכויות פרטיות, הימורים בלתי חוקיים, או כל פעולה שתפגע, תפר או תמעל בזכויות קניין רוחני ו/או זכויות קנייניות אחרות של צד שלישי כלשהו (לרבות העתקה ושיתוף של תוכנה או תכנים שאין לך זכות להעתיק או לשתף, או עקיפה לא חוקית של הגנות על ניהול זכויות דיגיטליות כלשהן);

(ז) לא נעשה שימוש בפתרון BBM שלך, או כל חלק ממנו, כדי להעלות, לפרסם, לשדר, או להפוך לנחלת הכלל בדרך אחרת כל תוכנה או תכנים שכוללים (i) וירוס, סוס טרויאני, תולעת מחשב, דלת אחורית, מנגנון כיבוי, קוד זדוני, רחרחן, בוט, מנגנון מוות פתאומי (drop dead) או רוגלה כלשהם; (ii) כל תוכנה או תכנים אחרים שצפויים או מיועדים (א) לפגוע בביצועים, (ב) לנטרל, להשחית או לגרום נזק, או (ג) לגרום או לאפשר גישה לא מורשית או למנוע גישה מורשית, או לגרום לשימוש למטרות לא מורשות או בלתי הולמות כלשהן, בתוכנה, חומרה, שירותים, מערכות או נתונים כלשהם (להלן: "תוכנה זדונית") (ואם תהיה מודע לקיומה של תוכנה זדונית בתוך או בהקשר לפתרון BBM, תדווח על כך ל-BlackBerry ללא דיחוי);

(ח) לא תמכור, תשכיר, תחכיר או תעביר, ולא תנסה למכור, להשכיר, להחכיר או להעביר, את התוכנה או תכנים כלשהם או חלקים מהם, שהועמדו לרשותך כחלק מפתרון BBM, או את זכאותך להשתמש בפתרון BBM או בכל חלק ממנו, לכל אדם אחר, ללא רשות מפורשת מ-BlackBerry, מראש ובכתב;

(ט) לא תנסה להשיג גישה לא מורשית לשירותים, חשבונות אחרים, מערכות מחשב או רשתות כלשהם המחוברות לשירות, על ידי פריצת מחשבים (hacking), כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר, ולא תשיג או תנסה להשיג חומרים או מידע כלשהם שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות שירות על ידי שימוש בכל אמצעי אחר שלא הועמד לרשותך במתכוון על ידי פתרון ה- BBM;

(י) פתרון BBM שלך, או כל חלק ממנו, אינו משמש כדי להתחזות לאדם או ישות כלשהם, או כדי להצהיר באופן כוזב או ליצור מצג שווא באופן אחר אודות הקשר בינך לבין אדם או ישות כלשהם, או ליצור זהות כוזבת לצורכי הולכת שולל, לרבות דיוג (phishing) וזיוף נתונים מזהים (spoofing); וכן

(יא) תשתף פעולה עם BlackBerry ותספק מידע ש-BlackBerry תבקש על מנת לסייע ל-BlackBerry לחקור או לקבוע האם בוצעה הפרה של הסכם זה ותספק ל-BlackBerry, או למבקר עצמאי שימונה על ידי BlackBerry, גישה לחצרים ולמכשירים שבהם נעשה שימוש, או בהם מותקנים, או היו מותקנים בעבר, פתרון BBM ורשומות קשורות כלשהן . אתה מסמיך בזאת את BlackBerry לשתף פעולה עם: (i) רשויות אכיפת החוק בחקירת חשדות למעשים פליליים; (2) צדדים שלישיים בחקירת פעולות המהוות הפרה של הסכם זה; וכן (iii) מנהלי מערכות אצל ספקי שירותי אינטרנט, רשתות או מתקני מחשוב, על מנת לאכוף הסכם זה. שיתוף פעולה זה עלול לכלול חשיפת שם משתמש, כתובת IP או מידע אישי אחר שלך ע"י BlackBerry.

3. השימוש בתוכנה

(א) רישיון. חלקים מפתרון BBM מחייבים אותך להשיג את התוכנה ולהשתמש בה כדי לגשת לשירותים. תוכנה זו ניתנת לך ברישיון ואינה נמכרת לך במסגרת הסכם זה. רישיונך לשימוש בתוכנה מותנה בתשלום דמי הרישיון החלים, אם יש כאלה. בכפוף לתנאים ולתניות הקבועים בזאת, הסכם זה מעניק לך רישיון אישי, ניתן לביטול, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, שמתיר לך להתקין את התוכנה ולהשתמש בה על מכשיר, או אם הדבר מאושר במפורש במסגרת כללי השימוש המוגדרים בחנות המקוונת של הצד השלישי (למשל, iTunes Store עבור גרסאות iOS של התוכנה) ממנו רכשת את התוכנה (להלן: "כללי שימוש"), על מספר המכשירים המאושר במפורש על ידי כללי שימוש האמורים.

אם אתה רוכש את התוכנה על בסיס מינוי או כחלק מתקופת ניסיון בחינם, אזי זכויות הרישיון המפורטות לעיל יחולו אך ורק במשך התקופה עבורה שילמת את דמי המנוי הנדרשים או עבור התקופה שאושרה על ידי BlackBerry או על ידי המפיץ המורשה שלה, לפי המקרה.

בכל המקרים, הרישיון(ות) המוענק(ים) במסגרת הסכם זה, מאפשר(ים) לך להשתמש או לאפשר את השימוש בתוכנה או לגשת לשירותים אך ורק למטרות הפנימיות או האישיות שלך ובהתאם לכל כללי השימוש החלים.

(ב) עדכונים ושדרוגים. הסכם זה והרישיונות הניתנים במסגרתו אינם מקנים כל זכויות: (i) לשדרוגים או לעדכונים קבועים או עתידיים של התוכנה או של תוכנת צד שלישי; או (ii) לרכישת שירותים חדשים או שירותים שיעברו שינויים כלשהם. למרות האמור לעיל, BlackBerry עשויה להעמיד לרשותך מעת לעת שדרוגים או עדכונים של התוכנה, על פי שיקול דעתה. התוכנה עשויה לכלול פונקציה אשר בודקת באופן אוטומטי האם קיימים עדכונים או שדרוגים לתוכנה, וייתכן שתידרש לעדכן את התוכנה או תוכנת צד שלישי כדי להמשיך לגשת או להשתמש בשירותים מסוימים, תוכנה חדשה או פריטי צד שלישי או שירותי צד שלישי אחרים, או חלקים מהם. למעט אם תוכנת המכשיר שלך מאפשרת לך למנוע את השידור או השימוש בשדרוגים או עדכונים לתוכנה ואם תיישם בעצמך הגדרות כאמור, אתה מסכים בזאת ש-BlackBerry יכולה (אך אינה חייבת) להעמיד לרשותך עדכונים או שדרוגים כאמור לעיל מעת לעת, ולהודיע לך על זמינותם של עדכונים או שדרוגים כאלה. כל עדכון או שדרוג שיסופק לך על ידי BlackBerry ייחשב כתוכנה, שירותים או תוכנת צד שלישי, על פי המקרה.

(ג) זכויות העתקה. אינך רשאי להפיץ או לשנות את התוכנה, או תכנים כלשהם שהועמדו לרשותך כחלק משירות, במלואם או בחלקם . למעט אם החוק מונע באופן מפורש מ-BlackBerry לאסור על הפעילויות האלה, אינך רשאי להעתיק, ליצור מחדש או לשכפל בכל דרך אחרת את התוכנה, או תכנים כלשהם שהועמדו לרשותך כחלק משירות, במלואם או בחלקם, אלא אם הדבר הותר במפורש בהסכם זה, בתיעוד של השירות הרלוונטי, בכללי השימוש, או בהסכם כתוב נפרד בינך לבין BlackBerry או חברה מסונפת של BlackBerry. לעניין הוראה זו, הביטויים "להעתיק" או "ליצור מחדש" לא יכללו העתקה של פקודות והוראות של התוכנה המתבצעות באופן טבעי במהלך הרצה רגילה של תוכנת מחשב כאשר משתמשים בה בהתאם ולמטרות המתוארות בתיעוד, או כאשר מכינים גיבויים רגילים ללא שינויים של התוכנה או המכשיר שבו מותקנת התוכנה, בהתאם לנוהגים עסקיים מקובלים בתעשייה. אינך רשאי להעתיק תיעוד כלשהו או חלק ממנו שלא למטרת הצרכים האישיים שלך או לשימוש פנימי ולשימוש הקשור בשימוש שתעשה בפתרון BBM.

4. פריטי צד שלישי ושירותי צד שלישי נדרשים. אתה אחראי לוודא שפריטי צד שלישי ושירותי צד שלישי (לרבות המכשירים, חיבור לאינטרנט, רשתות אלחוטיות ושירותי זמן אוויר) שבאמצעותם אתה בוחר להפעיל את פתרון ה-BBM שלך עומדים בדרישות המינימום של BlackBerry, לרבות תוכנת המכשיר והזמינות של גישה ייעודית לאינטרנט הנדרשת עבור פתרון BBM שלך, שפי שמוגדר בתיעוד, ושהשימוש שתעשה בפריטי צד שלישי ו/או בשירותי צד שלישי כאמור לעיל עם פתרון BBM שלך אינו מפר רשיונות, תנאים, התניות, חוקים, כללים ו/או תקנות כלשהם החלים על שימוש בפריטי צד שלישי ובשירותי צד שלישי כאמור לעיל. בדרך כלל יש צורך בשירותי זמן אוויר לצורך שימוש בפתרון BBM שלך. ייתכן שיחולו חיובי שירות זמן אוויר בהקשר לשימושך בפתרון BBM שלך, ואתה מסכים שכמו בינך לבין BlackBerry, אתה אחראי לכל חיובי שירות זמן אוויר שיצטברו במהלך שימוש כאמור. ייתכן שספק שירותי זמן האוויר שלך יגביל את השירותים ואת שירותי צד שלישי שיועמדו לרשותך. אם ברצונך לקבל מידע אודות ספקי שירות זמן אוויר התומכים בפתרון BBM שלך באזור מגוריך, אנא צור קשר עם BlackBerry בכתובת legalinfo@blackberry.com.

5. תנאים נוספים

(א) ייתכן שתידרש להסכים לתנאים והתניות נוספים:

(i) עם BlackBerry בהקשר לרכיבי צד שלישי (כגון רכיבי קוד פתוח) וכדי להשתמש בשירותים או בתכנים מסוימים או כדי להשיג עדכון או שדרוג לפתרון BBM;

(ii) עם צד שלישי כדי לרכוש או להשתמש בפריט של צד שלישי או בשירות של צד שלישי, לרבות שימוש באתר אינטרנט של צד שלישי הנגיש דרך פתרון BBM;

(iii) עם חברת סליקה כדי לבצע רכישה בקשר עם או באמצעות פתרון BBM; וכן

(iv) עם ספק שירות זמן אוויר לצורך שירותי זמן אוויר.

(ב) אתה אחראי לעמוד בתנאיו של כל הסכם שבו התקשרת עם צד שלישי ו-BlackBerry אינה אחראית בשום דרך ואין לה כל חבות עבור כל הפסד או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מקשרי הגומלין בינך לבין צדדים שלישיים כאמור לעיל. אם אינך יודע בוודאות אם BlackBerry היא המקור לתכנים, פריט, מוצר או שירות כלשהם, אנא צור קשר עם BlackBerry בכתובת legalinfo@blackberry.com. אם אתה עובד עם צדדים שלישיים דרך האינטרנט או בהקשר עם שירותי צד שלישי, הקפד לוודא שאתה יודע מול מי אתה עובד, ושאתה מכיר את התנאים וההתניות הקשורים לאתרי האינטרנט האלה וכל שירותי צד שלישי או פריטי צד שלישי שאתה עשוי לקבל או לגשת אליהם, לרבות תנאי אספקה ותשלום, תנאי שימוש, תנאי רשיון משתמש קצה, היכולת להחזיר מוצרים, תנאי הפרטיות, הגדרות הפרטיות ומאפייני האבטחה, על מנת להגן על המידע האישי שלך ולהבטיח את בטיחותך האישית.

(ג) תנאים והתניות כאלה בינך לבין צד שלישי כלשהו לא יחייבו בשום מקרה את BlackBerry ולא יטילו עליה בדרך כלשהי מחויבויות נוספות, או מחויבויות הסותרות את התנאים וההתניות של הסכם זה; והתנאים וההתניות המתייחסים לפריטי צד שלישי ולשירותי צד שלישי בהסכם זה ימשיכו לחול על תנאים אלה כפי שהם חלים בינך לבין BlackBerry.

(ד) עד כמה שרכיבי צד שלישי כלשהם מכוסים על ידי תנאים והתניות נוספים המקנים לך זכויות להשתמש, להעתיק, להפיץ או לשנות רכיבי צד שלישי כאמור, במלואם או בחלקם, וזכויות אלה רחבות יותר מהזכויות המוענקות לך במסגרת הסכם זה עבור התוכנה, אזי, אך ורק עד כמה שאתה יכול לנצל זכויות רחבות יותר כאמור מבלי להפר את התנאים או ההתניות של הסכם זה עבור שאר התוכנה, תוכל ליהנות מהזכויות ההרחבות יותר כאמור. בנוגע לתוכנת צד שלישי או שירותי צד שלישי (הכוללים תוכנה ותכנים) המועמדים לרשותך על ידי BlackBerry, אם תוכנת הצד השלישי או השירות של צד שלישי אינם מלווים ברשיון או בתנאי שירות נפרדים, אזי השימוש בהם יהיה כפוף לתנאים ולהתניות של הסכם זה, כאילו מדובר בתוכנה או בשירותים (לפי המקרה) המהווים חלק מפתרון BBM שלך; כל עוד תוכנת הצד השלישי או שירות של צד שלישי כאמור לעיל מסופקים לך על ידי BlackBerry "כמות שהוא" (as is) ו"על בסיס זמינות" (as available), ללא כל תנאי, המלצה, ערבות, מצג או אחריות, מפורשים או מרומזים, והוראות הסכם זה החלות על מגבלות, החרגות חבות, תניות פטור והחזר כספי בהקשר של פריטי צד שלישי ושירותי צד שלישי ולא בהקשר של תוכנה יחולו כפי שאלה חלות בינך לבין BlackBerry.

6. שינוי או הפסקה של פתרון BBM

(א) שינוי או הפסקה של פתרון BBM. אתה מסכים לכך ש-BlackBerry יכולה, ללא כל חבות כלפיך, לשנות, להשעות, להפסיק, להסיר, להטיל מגבלות, או לנטרל את פתרון BBM, או כל חלק ממנו, בכל עת, באופן זמני או לצמיתות, עם או ללא הודעה; ובלבד שאם BlackBerry תפסיק שירות לצמיתות (ובמקרה זה רשיונך לשימוש בכל תוכנה שנועדה במיוחד לגשת אך ורק לאותו שירות יפקע באופן אוטומטי), ואם שילמת כדי ששירות זה יעמוד לרשותך למשך תקופת זמן מסוימת, ולא הפרת הסכם זה, ייתכן שתהיה זכאי להחזר של הסכום ששילמת עבור השירות, במלואו או בחלקו, כמוגדר במדיניות ההחזר העדכנית של השירות, או של חברת הסליקה שאליה העברת את התשלום. החזר כזה, אם בכלל, יהיה הדבר היחיד שתהיה זכאי לו, והחובה היחידה של BlackBerry ושל חברת הסליקה, במקרה ש-BlackBerry תפסיק לצמיתות את פתרון BBM, או חלק ממנו.

(ב) תחזוקה. מבלי להגביל את האמור לעיל, BlackBerry שומרת לעצמה את הזכות, ואתה מסכים לכך ש-BlackBerry יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות מעת לעת את הגישה לפתרון BBM, או לכל חלק ממנו, או להפסיק באופן אחר את פעולתו של פתרון BBM או כל חלק ממנו, כדי לתקן שגיאות תוכנה, להתקין עדכונים ולבצע אבחון ופעולות תחזוקה אחרות לפתרון BBM.

7.התרומות ותכנים אחרים שלך

(א) משוב. אתה יכול לספק ל-BlackBerry משוב על פתרון BBM. אלא אם BlackBerry תסכים לכך בכתב, אתה מסכים בזאת של-BlackBerry תהיה בעלות על כל משוב, הערות, הצעות, רעיונות, תפיסות ושינויים שאתה תספק ל-BlackBerry בהקשר לפתרון BBM ועל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות (להלן, ביחד: "משוב"), ואתה מעביר בזאת ל-BlackBerry את כל הזכויות והאינטרסים שלך בהם. אתה לא תספק ל-BlackBerry ביודעין כל משוב הכפוף לזכויות קניין רוחני של צד שלישי. אתה מסכים לשתף פעולה עם BlackBerry באופן מלא בנוגע לחתימה על מסמכים נוספים ולנקיטה בפעולות אחרות כפי ש-BlackBerry תבקש ממך באופן סביר על מנת לאשר ש-BlackBerry היא הבעלים של המשוב ולאפשר ל-BlackBerry לרשום ו/או להגן על כל זכויות קניין רוחני קשורות ו/או על כל מידע סודי הקשור בכך.

(ב) תכנים ופריטי צד שלישי ממשתמשי קצה. אתה, ולא BlackBerry, אחראי לתכנים שלך במלואם. ל-BlackBerry אין שליטה על התכנים או על פריטי צד שלישי אחרים המועמדים לרשותך על ידי משתמשי קצה במהלך שימושך בפתרון BBM או כל שירות של צד שלישי שבו נעשה שימוש בהקשר לפתרון BBM שלהם, ובנוסף לתניות הפטור הכלליות בסעיף 17, BlackBerry אינה נותנת אחריות או ערבות דומה אחרת כלשהי לדיוק, לשלמות או לאיכות של פריטי צד שלישי כלשהם כאמור לעיל, ואין לה כל חבות בקשר אליהם. BlackBerry רשאית לקבוע נוהגים ומגבלות כלליים בהקשר לשימוש בפתרון BBM, לרבות נפח התכנים שמותר לאחסן, פרק הזמן המירבי לשמירת התכנים או פריטי מידע שפורסמו כמסרים/הודעות לקבוצות דיון בשירות כלשהו (לרבות כל שירות אחסון בסביבת ענן), ו/או פרק הזמן שבו אתה רשאי להמשיך להשתמש או לגשת לתכנים כלשהם. אתה רשאי להשתמש בתכנים שהועמדו לרשותך על ידי BlackBerry או חברה מסונפת של BlackBerry, בקשר עם השירות, אך ורק לשימושך האישי ובהתאם לתנאים ולהתניות של הרשיון הספציפי החל על השירות, אם קיימים כאלה. הגבלות כגון ההגבלות המפורטות לעיל יפורטו בתיעוד עבור השירות החל, ועליך לוודא שאתה מכיר אותן ולבדוק אותן מעת לעת מכיוון ש-BlackBerry עשויה לבצע שינויים בעתיד. אתה מסכים של-BlackBerry אין כל אחריות או חבות בגין אובדן, מחיקה, גישה לא מורשית, או אי יכולת לאחסן תכנים כלשהם, ובהינתן שיש לך את הזכויות או הרשיונות הנדרשים לשם כך, עליך להחזיק עותק גיבוי חלופי של לכל תוכן שחשוב לך לשמור עותק ממנו.

(ג) התכנים שלך. אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה או בתוספת להסכם, הסכם זה אינו מעביר כל בעלות על התכנים שלך ל-BlackBerry. בהקשר לכל אחד מהתכנים שלך שאתה מעמיד לרשות היבטים של פתרון BBM שנגישים למשתמשים אחרים של פתרון BBM, לרבות קבוצות BBM ופורומים אחרים שנגישים לאנשי קשר BBM שלך ולמשתמשים אחרים בפתרון BBM, אתה מעניק ל-BlackBerry רישיון כלל-עולמי, לצמיתות, בלתי ניתן לביטול, ניתן להעברה, חופשי מתמלוגים ולא בלעדי להשתמש, להפיץ, לשכפל, לשנות, להתאים, לבצע בפומבי, ולהציג בפומבי את אותו תוכן, באופן סביר בהקשר לאספקה ולניהול של פתרון BBM, או כל חלק ממנו, ובהקשר לכל אחד מהתכנים שאתה מעמיד לרשות היבטים אחרים של פתרון BBM, אתה מעניק ל-BlackBerry רישיון כלל-עולמי, לצמיתות, בלתי ניתן לביטול, ניתן להעברה, חופשי מתמלוגים ולא בלעדי להשתמש, להפיץ, לשכפל, לשנות, להתאים, לבצע בפומבי, ולהציג בפומבי את אותם תכנים, כפי שנדרש באופן סביר כדי לספק לך את פתרון BBM; ואתה מתחייב ומבטיח בשני המקרים שיש לך הזכות להעניק ל-BlackBerry את הרשיון האמור לעיל.

(ד) תכנים ופריטי צד שלישי פוגעניים. אתה מבין שעל ידי שימוש בפתרון BBM או בשירות של צד שלישי, אתה עלול להיחשף לתכנים ולפריטי צד שלישי שיהיו או מעליבים, מגונים, או דוחים באופן אחר, או שייחשבו בעיניך ככאלה. ל-BlackBerry ולמי שמונה על ידה ישנה הזכות (אך לא החובה) לסנן מראש, לסרב או להסיר את התכנים שלך או פריטי צד שלישי כלשהם מפתרון BBM, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

(ה) שליטת הורים והשגחת מבוגר. חלקים מפתרון BBM או משירותי צד שלישי עשויים לכלול הגדרות שיאפשרו לך לחסום או לסנן תכנים, שירותים, שירותי צד שלישי או גורמי צד שלישי מסוימים. באחריותך הבלעדית לבחור ולאפשר הגדרות כאלה על פי העדפותיך. BlackBerry אינה ערבה לכך שהגדרות כאלה יהיו חפות משגיאות, שהן יחסמו את כל התכנים, שירותים, שירותי צד שלישי או גורמי צד שלישי הרלוונטיים, או שאחרים שיש להם גישה לפתרון ה-BBM שלך לא יוכלו לעקוף אותן או לנטרל אותן. אם תאפשר לילדך להשתמש בפתרון BBM שלך, או בחלק כלשהו ממנו, באחריותך לקבוע האם שירות, שירות של צד שלישי או פריט של צד שלישי מסוים מתאים לילדך, ויש לך אחריות מלאה לגישה ולשימוש של ילדך בפתרון BBM, שירותי צד שלישי ופריטי צד שלישי, לרבות כל החיובים הכספיים או חבות אחרת שתיגרם בקשר עם השימוש או הגישה האמורים.

8. שירותי חירום. פתרון BBM אינו מקושר למרכזיית טלפונים ציבורית, אינו משתמש במספרי טלפון כדי לתקשר

עם מכשירים אחרים, ואינו מתוכנן או מיועד להוות תחליף למכשיר הטלפון הנייד או הנייח שלך. יתרה מזו, אתה מאשר ומסכים שפתרון BBM אינו מתוכנן או מיועד להוות תחליף לקו הטלפון המסורתי או לטלפון הנייד האלחוטי שלך, ושאי אפשר להשתמש בו כדי להתקשר למספרי טלפון 911, 112, 999, 000 או למספרי טלפון ייעודיים אחרים שנועדו לחבר את המשתמש למרכזי שירות בנושאי בטיחות הציבור או לשירותי חירום דומים בכפוף לחוקי התקשורת המקומיים (להלן: "שירותי חירום"). שיחות טלפון לשירותי חירום אינן מועברות דרך פתרון BBM. אתה מבין ומסכים שעליך לדאוג לסידורים נוספים, בנפרד מפתרון BBM כדי לאפשר גישה לשירותי חירום, וכי קבוצת חברות BlackBerry ונושאי המשרות, הדירקטורים והעובדים של החברות בה בהתאמה לא יישאו באחריות או בחבות כלשהי עקב כל מקרה של פציעה, מוות או נזקים שייגרמו כתוצאה מהעדר הגישה לשירותי חירום דרך פתרון BBM או בקשר עמה.

9. קניין רוחני. בהסכם זה אתה לא רוכש זכויות קניין רוחני, זכויות קניין או אינטרסים כלשהם בקניין רוחני או בזכויות קנייניות אחרות, לרבות פטנטים, עיצובים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות בבסיסי נתונים או זכויות כלשהן במידע סודי או בסודות מסחריים, בפתרון BBM שלך, בקשר אליו, או בכל חלק ממנו, לרבות תכנים המועמדים לרשותך על ידי קבוצת חברות BlackBerry והספקים שלהן בהתאמה כחלק מפתרון BBM, במסגרת הסכם זה. כמו כן, אינך רוכש זכויות רשיון כלשהן בפתרון BBM, בקשר אליו, או בכל חלק ממנו, או בתכנים כלשהם שהועמדו לרשותך באמצעות שירות, למעט זכויות הניתנות לך ברשיון אשר כתובות במפורש בהסכם זה, בתיעוד הקשור, או בכל הסכם אחר בכתב בינך לבין BlackBerry. כל זכות שלא הוענקה באופן מפורש בהסכם זה, נשמרת במפורש. לשם בהירות, למרות כל האמור בהסכם זה, רשיון לפטנט שניתן בזאת בפתרון BBM בשום מקרה לא יחול, או ייחשב כאילו הוא חל, על השימוש בשירותי צד שלישי או על פריטי צד שלישי כלשהם בין אם לכשעצמם ובין אם בקשר עם פתרון BBM שלך, ומבלי לפגוע באמור לעיל, הרשיונות המוענקים בזאת לא יפורשו בשום מקרה כך שספק כלשהו של שירותי צד שלישי או פריטי צד שלישי כאמור לעיל יוכל לטעון בהצלחה, ששימוש בשירותי צד שלישי או בפריטי צד שלישי כאמור לעיל, בין אם ביחד עם פתרון BBM או חלקו ובין אם לכשעצמם, נעשה ברשיון בכפוף לפטנטים של BlackBerry מעצם העובדה שלפתרון BBM, או לחלק כלשהו ממנו, ניתן בזאת רשיון כזה. התוכנה ועותקים כלשהם שתכין מהתוכנה ניתנים לך רישיון בלבד, ואינם נמכרים לך, והתוכנה, כל התיעוד וכל התכנים שמסופקים לך על ידי קבוצת חברות BlackBerry כחלק מפתרון BBM וכל אתר אינטרנט שמאפשר לך לגשת לשירותים כלשהם, מוגנים על ידי דיני הפטנטים וזכויות היוצרים הקנדיים, האמריקאים והבינלאומיים, ועל ידי הוראות אמנות בינלאומיות. קיימים עונשים חמורים במישור האזרחי והפלילי בגין הפרת זכויות קניין רוחני. אתה מסכים ששום דבר מהאמור בהסכם זה לא יפגע בכל זכות או אפשרות לקבל כל סעד, לרבות צו מניעה או סעד מקביל בתחום השיפוט שלך, אשר עשוי לעמוד לרשותם של BlackBerry וספקי תכנים עבור שירותים כלשהם על פי כל דין החל בקשר עם הגנה על הקניין הרוחני או על זכויות קנייניות אחרות של BlackBerry או של ספקי התכנים. אם אתה: (i) תושב בורונדי, חוף השנהב, קוסובו, מוזמביק, סיירה לאונה או טנזניה, או משתמש בפתרון BBM מתחומי בורונדי, חוף השנהב, קוסובו, מוזמביק, סיירה לאונה או טנזניה; או (ii) גר באזור שיפוט שאין בו חקיקה בנושא זכויות יוצרים; או (iii) גר באזור שיפוט שבו החקיקה בנושא זכויות יוצרים אינה מגינה על התוכנה הניתנת לך ברשיון במסגרת הסכם זה, אזי, בנוסף לכל המחויבויות האחרות שייתכן שחלות עליך על פי החוק החל באזור השיפוט שלך, אתה מסכים במפורש שחוק זכויות היוצרים של קנדה יחול עליך ועל השימוש שתעשה בפתרון BBM ובפתרון של צד שלישי.

10. הגבלות יצוא, יבוא ושימוש ורשיונות של ממשלת ארה"ב. התוכנה עשויה לכלול טכנולוגיית הצפנה ואתה מסכים

שלא ניתן לייצא, לייבא, להשתמש, להעביר או לייצא אותה מחדש אלא בהתאם לחוקים ולתקנות החלים של הרשויות הממשלתיות הרלוונטיות. אתה מצהיר בזאת כי: (א) על פי מיטב ידיעתך אתה כשיר לקבל את התוכנה על פי החוק הישים, וכי אינך נמצא במדינה הכפופה לחרם מטעם ממשל ארה"ב, או במדינה שהוגדרה על ידי ממשלת ארה"ב כמדינה "מממנת טרור" ושאתה אינך מופיע באף רשימה שערך הממשל בארצות הברית של אנשים, שהקשר אתם אסור או מוגבל ; וכן (ב) כי לא תשתמש בתוכנה לצרכי פיתוח, ייצור, טיפול, תחזוקה, אחסון, גילוי, זיהוי או הפצה של נשק כימי, ביולוגי או גרעיני או מערכות לשיגור טילים כאלה, או של חומרים או ציוד בהם ניתן להשתמש בכלי נשק כאלה או במערכות כאלה לשיגור טילים, ולא תמכור מחדש או תייצא לאף אדם או ישות המעורבים בפעילות כזו. למרות האמור בכל הסכם עם צד שלישי או בהוראות של חוק, תקנה או מדיניות כלשהם, אם אתה סוכנות של ממשלת ארצות הברית של אמריקה, אזי זכויותיך בהקשר לתוכנה לא יחרגו מזכויותיך על פי הסכם זה, אלא אם BlackBerry הביעה הסכמה מפורשת בהסכם כתוב בינך לבין BlackBerry, שנחתם על ידי הסמנכ"ל לתפעול או המנכ"ל של BlackBerry.

11. אבטחה, חשבונות וסיסמאות

(א) שימוש בחשבונות וסיסמאות. אתה מסכים לקחת על עצמך את מלוא האחריות לקביעת אמצעי אבטחה הולמים כדי לשלוט על הגישה לפתרון BBM שלך, לרבות המכשיר שעליו תתקין את התוכנה. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מסכים לבחור סיסמאות חזקות, ולשמור על ביטחונן וסודיותן של כל הסיסמאות המשמשות לצרכי גישה לפתרון BBM שלך או לכל חלק ממנו, לרבות סיסמאות המשמשות לצרכי גישה למזהה BlackBerry שלך, שבו אתה משתמש בהקשר לפתרון BBM שלך. אתה מסכים גם שאתה אחראי לכל פעילות המתרחשת תוך שימוש בסיסמאות שלך, או בתוך או באמצעות החשבונות שלך, לרבות כל חיוב כספי או חבות אחרת הנגרמת בהקשר לפעילות האמורה לעיל. אתה מסכים להודיע ל-BlackBerry מייד על כל שימוש לא מורשה בפתרון BBM שלך, כולו או חלקו, לרבות סיסמאות כלשהן עבור כל חלק של פתרון BBM שלך, על ידי יצירת קשר עם תמיכת לקוחות של BlackBerry (ניתן למצוא את נתוני ההתקשרות בכתובת: www.blackberry.com/support). BlackBerry עשויה לנקוט בפעולות כפי שתמצא לנכון בעקבות קבלת הודעה כאמור, אך היא אינה מחויבת לנקוט בפעולה כלשהי. אתה מסכים שדיווח ל-BlackBerry כמפורט לעיל אינו פוטר אותך מאחריות לכל פעולה המתבצעת תוך שימוש בחשבונות שלך, בתוך או באמצעות החשבונות שלך.

(ב) מזהה BlackBerry. אם אין לך עדיין מזהה BlackBerry, תתבקש ליצור מזהה BlackBerry על מנת שתוכל לגשת ולהשתמש בפתרון BBM שלך. לאחר שתיצור אותו, תוכל להשתמש במזהה BlackBerry שלך גם כדי לגשת למוצרים או שירותים אחרים המשתמשים בשירות מזהה ,BlackBerry ושאתה רשאי לגשת אליהם (להלן: "שירותים נגישים באמצעות מזהה BlackBerry"). אלא במקרה שאתה ו-BlackBerry תסכימו לתנאים ותניות אחרים שיסדירו את השימוש במזהה BlackBerry שלך בקשר עם למוצרים ושירותים כאמור לעיל, אתה מסכים שהתנאים והתניות של הסכם זה החלים על שירות מזהה BlackBerry, הן כשירות והן כחלק מפתרון BBM, יחולו גם על השימוש במזהה BlackBerry שלך עבור השירותים הנגישים באמצעות מזהה BlackBerry; לרבות, ללא הגבלה, סעיפים 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 וסעיף 11 זה. בנוסף, כל סיום של הסכם זה לא ישפיע על תחולת תנאים והתניות אלה על המשך שימושך במזהה BlackBerry שלך עבור שירותים אחרים הנגישים באמצעות מזהה BlackBerry, אלא אם BlackBerry תודיע שסיום ההסכם מטרתו לסיים את זכותך להשתמש במזהה BlackBerry שלך עבור שירותים אחרים הנגישים באמצעות מזהה BlackBerry.

12. סודיות ואיסור על הנדסה הפוכה (Reverse Engineering). אתה מאשר ומסכים שפתרון BBM: (א) פותח תוך השקעה משמעותית של זמן וכסף על ידי BlackBerry ו/או קבוצת חברות BlackBerry; וכן (ב) שפתרון BBM מכיל מידע סודי לרבות הסודות המסחריים של BlackBerry, קבוצת החברות BlackBerry וספקיהן, בהתאמה. הסכם זה אינו מקנה לך כל זכות לקבל מ-BlackBerry, קבוצת חברות BlackBerry או המפיצים שלהן קוד מקור כלשהו עבור התוכנה, שירותים, פריטי צד שלישי או שירותי צד שלישי, ולמעט עד כמה שהחוק מונע -BlackBerry במפורש לאסור על פעילויות אלה, אתה מסכים שלא תשנה, תתקן, תתאים, תיצור עבודות נגזרות, תתרגם, תשחית, או תבצע הנדסה הפוכה של התוכנה, השירותים, או של פריטי צד שלישי או של שירותי צד שלישי, ושלא תנסה לעשות זאת, ולא תתיר זאת במפורש או בשתיקה, ולא תאשר או תעודד צד אחר כלשהו לעשות פעולות מסוג זה. לצורכי הסכם זה, "הנדסה הפוכה" פירושה כל פעולה של הנדסה הפוכה, תרגום, פירוק (disassembling), הידור לאחור (decompiling), פענוח צופן או פירוק הרכבה (deconstructing) (לרבות כל היבט של הנדסה הפוכה באופן של הצפת RAM/ROM או אחסון קבוע (dumping of RAM/ROM or persistent storage), רחרוח באמצעות כבלים או באופן אלחוטי (cable or wireless link sniffing), או הנדסה הפוכה של "קופסה שחורה") של נתונים, תוכנה (לרבות ממשקים, פרוטוקולים וכל נתון אחר הנכלל או משמש ביחד עם תוכניות, בין אם ניתן להחשיבם כקוד תוכנה מבחינה טכנית ובין אם לאו), שירות או חומרה או כל שיטה או תהליך להשגת או המרת של מידע, נתונים או תוכנה כלשהם מצורה מסוימת לצורה אחרת הניתנת לקריאה על ידי אדם.

13. תוקף. הסכם זה יהיה בתוקף מהמועד שבו תסכים שהתנאים וההתניות של הסכם זה יחייבו אותך (כפי שמתואר במבוא לעיל) וימשיך להיות בתוקף אלא אם יובא לידי סיום בהתאם להוראות המפורטות בהסכם זה.

14. סעדים וסיום ההסכם

בנוסף לכל הזכויות או התרופות האחרות של BlackBerry על פי הסכם זה:

(א) אם תפר הסכם זה, אזי BlackBerry או נציגה יהיו רשאים, אך לא חייבים, לנקוט בפעולות שימצאו לנכון. פעולות אלה עשויות לכלול, אך אינן מוגבלות ל-, השעיה או סיום מיידיים של פתרון BBM שלך או כל פריט של צד שלישי בו נעשה שימוש בהקשר לפתרון BBM שלך, במלואם או בחלקם.

(ב) בנוסף לכל הזכויות והסעדים האחרים המוקנים לה בהסכם זה או על פי החוק, BlackBerry רשאית: (i) לסיים מייד את ההסכם הזה וכל הסכם רשיון אחר בינך לבין BlackBerry לגבי כל חלק אחר של פתרון ה-BBM שלך הנמצא בשימושך, במידה ותפר הסכם זה או כל תוספת או הסכם אחר שיש לך עם BlackBerry או עם חברה מסונפת של BlackBerry, לרבות על ידי אי העברת תשלום כלשהו תוך שלושים (30) יום ממועד הפירעון הנדרש; ו/או (ii) להפסיק לספק לך כל שירות הקשור לפתרון BBM שלך. אם סיפקת ל-BlackBerry נתוני התקשרות מדויקים, אזי BlackBerry תשקיע מאמץ סביר כדי להודיע לך על סיום ההסכם.

(ג) בנוסף, BlackBerry רשאית לסיים הסכם זה ו/או להפסיק מייד לספק חלק כלשהו או את מלוא פתרון BBM שלך ללא כל חבות כלפיך אם BlackBerry תהיה מנועה מאספקת חלק כלשהו או את כל פתרון BBM שלך על פי כל חוק, תקנה, דרישה או פסיקה שנקבעה בכל צורה שהיא על ידי ישות משפטית או ממשלתית, או אם התקבלה הודעה מסוכנות או משרד ממשלתיים על כך שנאסר על BlackBerry לספק חלק כלשהו או את כל פתרון BBM. אין בהסכם זה דבר שייחשב כדרישה ש-BlackBerry תבקש לקבל פטור מעמידה בתנאי חוק, כלל, תקנה או הגבלה כאמור לעיל, או תבקש בדיקה חוזרת או תערער על צו בית משפט כלשהו. במידת האפשר, BlackBerry תשקיע מאמץ סביר כדי להודיע לך מראש שלושים (30) יום לפני סיום ההסכם או הפסקת שירותים כאמור לעיל, במקרה של שירות בתשלום.

(ה) אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, ל-BlackBerry לא תהיה כל חבות כלפיך הנובעת או הקשורה לסיום הסכם זה, או לזכויות או רשיונות כלשהם המוענקים בו, בהתאם להסכם זה.

(ו) כל סיום של הסכם זה על ידי BlackBerry ייכנס לתוקף מבלי ש-BlackBerry תידרש תקבל הסכמה, אישור או החלטה שיפוטיים או מנהליים כלשהם באזור השיפוט שלך.

(ז) אם אתה תושב צרפת, אזי אתה רשאי לסיים הסכם זה על ידי מסירת הודעה שלושים (30) יום מראש אם BlackBerry תפר הסכם זה באופן מהותי, ולא תתקן הפרה כזו במסגרת פרק זמן סביר לאחר קבלת הודעה על הפרה זו.

15. תוצאות הסיום. עם סיום הסכם זה, סיום אספקת פתרון BBM שלך או כל שירות כלפיך, שייגרם מכל סיבה שהיא, או אם המינוי שלך לתקופת ניסיון חינם עבור פתרון BBM, או חלק ממנו, פג או הובא לידי סיום: (א) אתה תחדל מייד מכל שימוש בפתרון BBM, ותמחק או תבטל את ההתקנה של כל העותקים של התוכנה הרלוונטית הנמצאים ברשותך או בשליטתך, או במקרה שבו הסכם זה לא הובא לידי סיום, את הפריט או פריטי התוכנה שעבורם הרשיון, או במקרה של שירותים, אספקת השירות הרלוונטי, הובאו לידי סיום או פגו; וכן (ב) BlackBerry תהיה רשאית לחסום כל שידור של נתונים אל התוכנה ו/או השירות האמורים או מהם, מבלי להודיע לך על כך. מרגע שהרשיון שלך להשתמש בפתרון BBM או בכל חלק ממנו הובא לידי סיום או פג, אתה מאשר ל-BlackBerry למחוק כל קובץ, תוכניות, נתונים ומסרים הקשורים לחשבונך עבור פתרון BBM, מבלי למסור לך הודעה על כך. אתה תמשיך להיות אחראי לתשלום כל הסכומים הזקופים לחובתך עד וכולל תאריך הסיום בפועל של החלק הרלוונטי של פתרון BBM שלך ושל פריטי צד שלישי, לרבות סכומים שתחויב בהם באמצעות שיטת התשלום שאישרת. במקרה של סיום הסכם זה על ידי BlackBerry בכפוף להוראות הסכם זה, תשלם ל-BlackBerry את כל ההוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות סבירות) ואת כל ההוצאות ש-BlackBerry הוציאה או אשר נגרמו לה במסגרת אכיפת זכויותיה על פי הסכם זה.

16. אחריות לפתרון BBM שלך. אתה אחראי לשימוש בפתרון BBM שלך ואתה מסכים להיות אחראי, ולשפות את BlackBerry, קבוצת חברות BlackBerry, ואת ספקיהן, יורשיהן, מוטביהן, מפיציהן המורשים (לרבות ספקי זמן אוויר) ונציגיהן, את כל אחד מהדירקטורים, נושאי המשרות, העובדים והקבלנים העצמאיים שלהם, עבור כל נזק, הפסד, עלויות או הוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות סבירות) שנגרמו בקשר עם או עקב שימושך בפתרון BBM שלך, לרבות כל הפרה של הסכם זה או כל תוספת להסכם זה (להלן "ההפסדים") מצדך, וכל ההפסדים שינבעו מתביעות או מהליכים שננקטו על ידי צד שלישי. אף סעד המוענק ל-BlackBerry על פי הוראות הסכם זה לא נועד להיות, ולא יתפרש, כאילו היה הסעד היחיד והבלעדי, במקום כל סעד אחר המוקנה על פי הסכם זה או המותר על פי החוק או דיני היושר, וכל הסעדים האמורים יהיו סעדים מצטברים.

17. אחריות; התניית פטור

החוקים של אזורי שיפוט מסוימים עשויים לא לאפשר הגבלת חבות או החרגה של אחריות, תנאים, אישורים, ערובות, הבטחות או מצגים בחוזים עם צרכנים, ועד כמה שאתה צרכן, ייתכן שהחרגות אלה לא יחולו עליך. אם אתה תושב צרפת, אזי האחריות המוגבלת המוענקת בהסכם זה אינה פוגעת בזכויות משפטיות כלשהן שייתכן שיש לך על פי החוק הצרפתי או בכל אחריות בנוגע למומים נסתרים משפטיים. אם אתה תושב לוקסמבורג, אזי הסכם זה אינו משפיע על זכויותיך החוקיות בהקשר לפגמים סמויים.

(א) פתרון BBM. BlackBerry תספק את פתרון BBM מתוך דאגה ומיומנות סבירות. BlackBerry אינה מבטיחה או ערבה לשום דבר אחר בהקשר לפתרון BBM ובפרט, היא אינה מבטיחה או ערבה כדלקמן:

(i) שהשימוש בפתרון BBM שלך יהיה ללא הפסקות או שגיאות או יהיה זמין באופן רציף; או

(ii) שפתרון BBM שלך, לרבות מסרים, תכנים או מידע כלשהם ששלחת או שנשלחו אליך או אוחסנו על ידיך או מטעמך, יהיו נקיים מאובדן, השחתה, התקפה, וירוסים, הפרעה, פריצה או פגיעה אחרת באבטחה, או שיהיו מדויקים, ישודרו באופן תקין או בתוך פרק זמן סביר.

(ב) אחריות כללית

(i) עד למידה המרבית המותרת בחוק החל, למעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, כל התנאים, האישורים, הערבויות, ההבטחות, המצגים או האחריות מכל סוג, במפורש או במשתמע, לרבות כל תנאי, אישור, ערבות, מצג או אחריות המתייחסים לעמידות, להתאמה למטרה או שימוש מסוימים, לסחירות, לאי הפרה, לאיכות משביעת רצון או לזכויות קניין, או הנובעים מחוק או נוהג או מאופן ניהול העסקים או נוהג מסחרי, וכל שאר סוגי האחריות, המצגים, תנאים, אישורים או ערבויות מכל סוג, בין אם במפורש או במשתמע, מוצאות ונשללות בזאת. אם אתה תושב פולין, BlackBerry מחריגה באופן מפורש את האחריות הקבועה בחוק (RĘKOJMIA) בנוגע לטובין ו/או לשירותים המסופקים במסגרת הסכם זה.

(ii) עד למידה המרבית המותרת בחוק החל, כל אחריות, אישור, ערבות, הבטחה, מצג או תנאים משתמעים הקשורים לתוכנה ושאינם ניתנים להחרגה כאמור לעיל, אך ניתנים להגבלה, מוגבלים בזאת לתשעים (90) יום מהיום שבו התקנת לראשונה את התוכנה על המכשיר שלך.

(ג) פריטי צד שלישי ושירותי צד שלישי, אתרי אינטרנט מקושרים

(i) מלבד במידה שהדבר נאסר במפורש בחוק החל, שירותי צד שלישי ופריטי צד שלישי אינם בשליטתה של BlackBerry, BlackBerry אינה מאשרת שירותי צד שלישי או פריטי צד שלישי כלשהם, ול-BlackBerry אין שום אחריות לבחירה, שימוש, גישה או יישום על ידך של שירותי צד שלישי או פריטי צד שלישי.

(ii) האמור לעיל חל ללא קשר לגורמים כדלקמן: (א) האופן שבו אתה רוכש או משיג גישה לפריטי צד שלישי ו/או לשירותי צד שלישי, כלומר באופן עצמאי, דרך BlackBerry או דרך ספק שירותי זמן אוויר שלך; ו- (ב) האם פריטי צד שלישי או שירותי צד שלישי כאמור (לרבות שירותי זמן אוויר) נדרשים כדי להשתמש בכל או בחלק מפתרון BBM שלך.

(iii) ללא הגבלת האמור לעיל, למעט במידה שהדבר נאסר במפורש בחוק החל, כל פריטי צד שלישי וכל שירותי צד שלישי מסופקים או מועמדים לרשותך על ידי BlackBerry, או שאתה משתמש בהם באופן אחר בהקשר לפתרון BBM, על בסיס "כמות שהם" (As Is) ו"על בסיס זמינות" (As Available), ללא כל תנאי, אישור, ערבות, הבטחה, מצג או אחריות מכל סוג שהוא, ול-BlackBerry לא תהיה כל חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו המעלה תביעה באמצעותך או דרכך, עבור כל סוגיה הקשורה לפריטי צד שלישי, או לשירותי צד שלישי, לרבות: (א) לדיוק, שידור, עדכניות, או זמינות מתמשכת של פריטי צד שלישי, או שירותי צד שלישי כאמור, או של חלק כלשהו של התוכנה, שנועד אך ורק כדי לאפשר גישה כאמור; (ב) התפקוד או אי התפקוד של פריטי צד שלישי, או שירותי צד שלישי; (ג) יכולת פעולה הדדית של פריטי צד שלישי, או שירותי צד שלישי, עם כל או עם חלק מפתרון BBM שלך; או (ד) נקיטת פעולות או אי נקיטת פעולות על ידי צד שלישי כלשהו בהקשר לפריטי צד שלישי או לשירותי צד שלישי, לרבות בהקשר לשימוש של צד שלישי בנתונים שלך.

(iv) מבלי לפגוע באמור לעיל, למעט במידה שהדבר נאסר במפורש בחוק החל, אתה מסכים בפרט ש-BlackBerry אינה נושאת בשום אחריות או חבות בגין וירוסים כלשהם, או בגין פריטי צד שלישי או שירותי צד שלישי כלשהם שהם מאיימים, משמיצים, מגונים, נזיקיים, פוגעים או בלתי חוקיים, או בגין פריטי צד שלישי או שירותי צד שלישי כלשהם או בגין השידורים שלהם, שפוגעים בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי. בכל מקרה של תביעה כזו בהקשר לפריטי צד שלישי, או שירותי צד שלישי, תוכל לקבל סעד אך ורק מגורמי צד שלישי הרלוונטיים.

(ד) יישומים בעלי חשיבות קריטית. פתרון BBM שלך, וכל חלק ממנו, אינם מתאימים לשימוש ביישומים שיש בהם חשיבות קריטית לביצוע המשימה, או בסביבות מסוכנות המחייבות בקרות או ביצועים מסוג אל-כשל (fail-safe), לרבות הפעלת מתקנים גרעיניים, מערכות ניווט או תקשורת של כלי טייס, בקרת תעבורה אווירית, מערכות תומכות חיים, מערכות נשק או מערכת איתור בחירום או שירותי חירום אחרים. אתה מצהיר ומתחייב שתחזיק מערכות גיבוי נתונים והתאוששות נאותות, וכי במקרה של: (i) הפרעה בשירות או בשימוש; או (ii) קשיים או שגיאות בהעברת נתונים; או (iii) אובדן או השחתה של נתונים; אתה מסכים: להפחית באופן מיידי כל אובדן או נזק ולדווח על סוגיות אלה ל-BlackBerry. ללא הגבלת תניית הפטור הכללית בנושא נזקים בסעיף 18(ב), BlackBerry לא תישא בשום מקרה בחבות בגין נזקים כלשהם שייגרמו משימוש בפתרון BBM שלך, או בחלק כלשהו ממנו, עבור יישומים בעלי חשיבות קריטית או בסביבות מסוכנות או בסביבות המחייבות בקרות או ביצועים מסוג אל-כשל, בין אם ניתן היה לחזות נזקים אלה מראש ובין אם לאו, ואפילו אם נמסרה הודעה ל-BlackBerry לגבי האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

(ה) תוכנה הנרכשת מ-iTunes Store. בנוגע לכל תוכנה הנרכשת –iTunes Store, במקרה שהתוכנה אינה עומדת בתנאי האחריות החלים, אתה יכול להודיע ל-Apple ו-Apple תחזיר לך את סכום הקנייה, אם שילמת עבור העותק שלך של התוכנה, ו-Apple לא תישא בכל אחריות אחרת עבור תביעות, אובדן, חבות, נזק, עלויות או הוצאות אחרות שאותם ניתן לייחס לאי עמידה בתנאי האחריות הישימים.

18. הגבלות חבות

מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלה או החרגה של נזקים תוצאתיים, עקיפים או אחרים בחוזים עם צרכנים, ועד כמה שאתה צרכן, ייתכן שההגבלות או ההחרגות בסעיף זה לא יחולו עליך.

(א) עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל ובכפוף לתרופות הספציפיות המוגדרות בהסכם זה, BlackBerry לא תישא בשום מקרה בחבות לסוגי הנזק הבאים: תוצאתי, מופתי, נסיבתי, עקיף, מיוחד, מוסרי, פיצויי נזיקין או פיצויים מוגברים, נזקים בגיל אובדן רווחים או הכנסות מעסק, אי יכולת לממש חסכון צפוי כלשהו, הפרעה לעסקים, אובדן מידע עסקי, אובדן הזדמנות עסקית, או השחתה או אובדן של נתונים או פגיעות באבטחת נתונים, תקלות בשידור או בקליטה של נתונים כלשהם, בעיות הקשורות ביישומים כלשהם הנמצאים בשימוש ביחד עם פתרון BBM שלך או הנובעות משינויים כלשהם או מניסיונות לשנות את פתרון BBM שלך, או כל חלק ממנו, על ידי כל גורם שאינו BlackBerry, עלויות בגין זמני השבתה, אובדן השימוש בפתרון BBM שלך או בכל חלק ממנו או בשירותי צד שלישי או בפריטי צד שלישי כלשהם, העלות בגין טובין חלופיים, עלויות כיסוי, מתקנים או שירותים, עלות הון, או הפסדים כספיים הנובעים או קשורים להסכם זה או לפתרון BBM שלך, לרבות שימוש, אי יכולת שימוש, ביצועים או חוסר ביצועים של פתרון BBM שלך, בין אם ניתן היה לחזות נזקים אלה מראש ובין אם לאו, ואפילו אם BlackBerry קיבלה הודעה בדבר האפשרות שנזקים כאלה יקרו.

(ב) עד המידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החבות המצטברת של BlackBerry לא תעלה בכל מקרה על הסכום הגבוה מבין: (i) הסכום ששולם עבור אותו חלק של התוכנה שבו היתה בעיה; (ii) הסכום ששולם עבור התקופה הרלוונטית של השירות בתשלום שבו היתה בעיה; או (iii) חמישה (5) דולר ארה"ב.

(ג) עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, ועד למידה שבה BlackBerry נושאת בחבות כלפיך על פי הסכם זה, החבות של BlackBerry תהיה מוגבלת אך ורק לנזקים שנגרמו בפועל בזמן תקלה, עיכוב או חוסר תפקוד של פתרון BBM שלך כאמור לעיל.

(ד) דבר בסעיף זה אינו מגביל את חבותה של BlackBerry כלפיך במקרה של מוות או פגיעת גוף, עד למידה הנובעת באופן ישיר מרשלנות של BlackBerry ובתנאי שכל פיצויי נזיקין ש-BlackBerry תידרש לשלם יופחתו עד לגובה התרומה שלך או של גורם אחר לנזק. אם אתה תושב איטליה או לוקסמבורג, אזי שום דבר בסעיף זה אינו מגביל את החבות של BlackBerry כלפיך במידה שהיא נובעת ישירות מזדון או מרשלנות חמורה מצידה של BlackBerry; ובתנאי שכל פיצויי נזיקין ש-BlackBerry תידרש לשלם יופחתו עד לגובה התרומה שלך או של גורם אחר.

(ה) עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, כל צד יישא בחבות כלפי הצד שני אך ורק כמוגדר במפורש בהסכם זה ולא תהיה לו שום התחייבות, חובה, או חבות אחרות כלשהן, בין אם היא חוזית, על פי דיני נזיקין, על פי החוק או בדרך אחרת.

(ו) עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, ההגבלות, ההחרגות ותניות הפטור בהסכם זה: (i) יחולו בהתעלם מטבע העילה לתביעה, דרישה או פעולה מצדך לרבות, אך ללא הגבלה, רשלנות, עוולה, אחריות קפידה, חוק, הפרת חוזה, או כל תיאוריה משפטית אחרת; (ii) יישארו בתוקף גם לאחר הפרה או הפרות יסודיות או עמידה במטרה היסודית של הסכם זה או כל תרופה הנכללת בו; (iii) לא יחולו על מחויבויות השיפוי המוגדרות בהסכם זה או על או הפקעה או הפרה מצד אחד הצדדים של הקניין הרוחני של הצד האחר, או הפרה של הסעיפים בהסכם הזה הנקראים "כללי שימוש בפתרון BBM" (סעיף 2), "שימוש בתוכנה" (סעיף 3), "קניין רוחני" (סעיף 9), "הגבלות יצוא, יבוא ושימוש ורשיונות של ממשלת ארה"ב" (סעיף 10), "סודיות ואיסור על הנדסה הפוכה" (סעיף 12), ו"נתוני משתמשים" (סעיף 20), וכן (iv) יחולו במצטבר, עבור BlackBerry או קבוצת חברות BlackBerry, יורשיהן, מוטביהן, ומפיצים מורשים של BlackBerry (לרבות ספקי זמן אוויר הפועלים כמפיצים מורשים של BlackBerry לתוכנה).

(ז) בשום מקרה לא תהיה לאף נושא משרה, דירקטור, עובד, סוכן, מפיץ, ספק (אלא אם הוא מספק לחברה), ספק שירות, קבלן עצמאי, או ספק זמן אוויר כלשהו (למעט כמוגדר לעיל) של קבוצת חברות BlackBerry, חבות כלשהי הנובעת או קשורה להסכם זה.

(ח) אתה מאשר ומסכים שתניות הפטור, ההחרגות וההגבלות המפורטות בהסכם זה מהוות מרכיב יסודי בהסכם בין הצדדים ושבהיעדר תניות פטור, החרגות והגבלות כאמור: (i) התשלומים ותנאים אחרים בהסכם זה היו שונים באופן משמעותי; וכן (ii) היכולת של BlackBerry להציע והיכולת שלך להשתמש בפתרון BBM, תוכנה או שירותים במסגרת הסכם זה, ו/או היכולת של BlackBerry להעמיד לרשותך פריטי צד שלישי ושירותי צד שלישי באמצעות פתרון BBM שלך, היו נפגעות.

19. הסכמה לאיסוף, שימוש, עיבוד, העברה, אחסון וגילוי (ביחד: "עיבוד" או "לעבד") מידע

מידע אישי המעובד על ידי קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות שלה יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות של BlackBerry (המשולבת בזאת כסימוכין בהסכם זה, וניתן לראותה בכתובת www.blackberry.com/legal או להשיגה על ידי פנייה בדואל לכתובת legalinfo@blackberry.com). אם אתה נמצא באיחוד האירופי או במדינה השייכת לאזור הכלכלי האירופי, לפי המקרה, אזי בעלת השליטה בנתונים בהקשר לנתונים האישיים שלך היא הישות של BlackBerry שאיתה התקשרת בהסכם זה.

(א) מידע אישי. השימוש שתעשה בפתרון BBM (או בכל חלק ממנו), לרבות ההתקנה ו/או השימוש בתוכנה, או בשירותי זמן אוויר קשורים, או יצירת מזהה BlackBerry, עשויים להביא לעיבוד נתונים אישיים אודותיך כמוגדר בחוק החל, או אם אתה חברה או ישות משפטית מסוג אחר, אודות עובדיך ואנשים אחרים שלהם אתה מרשה להשתמש בפתרון BBM שלך מטעמך (ביחד: "המשתמשים"), על ידי קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות שלה, ספקי שירות זמן אוויר שלך, וגורמי צד שלישי עם מוצרים או שירותים בהם נעשה שימוש ביחד עם פתרון BBM שלך. לפי בשירותים בהם נעשה שימוש, מידע אישי יכול לכלול מידע כגון שם, תמונת תצוגה, סטטוס והודעות אישיות, כתובת דואל, שפה מועדפת, מזהה BlackBerry, נתונים מזהים והגדרות של חשבונות, מידע על המכשיר (למשל, נתונים מזהים על המכשיר וסוג המכשיר), מדינה ואזור זמן, מידע על ספק שירותי זמן אוויר, ומידע על השימוש בפונקציות של פתרון BBM שלך ועל השירותים או התוכנה וחומרה בהם נעשה שימוש בהקשר לפתרון BBM שלך.

(ב) מטרות. בהתאם למדיניות הפרטיות של BlackBerry, מידע אישי עשוי להיות מעובד על ידי קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות שלהן למטרות הבאות: (i) כדי להבין ולתת מענה לצרכים ולהעדפות שלך ולספק לך את פתרון BBM ואת מזהה BlackBerry שלך; (ii) כדי לפתח מוצרים ושירותים חדשים ולשפר מוצרים ושירותים קיימים, לרבות ניהול תקשורת אתך אודותיהם; (iii) כדי לנהל ולפתח את העסקים והתפעול של קבוצת חברות BlackBerry; וכן (iv) כדי לעמוד בדרישות החוק וגורמים רגולטוריים. יתרה מזו, BlackBerry עשויה לשלוח או להעמיד לרשותם של המשתמשים שדרוגים או עדכונים, או הודעות על שדרוגים או עדכונים של התוכנה, או של מוצרים ושירותים אחרים של BlackBerry, תוכנת צד שלישי, תכני צד שלישי או שירותי צד שלישי ושל מוצרים או שירותים קשורים.

(ג) שירותים בסביבת ענן. אתה מאשר שפתרון BBM מעמיד לרשותך שירות מסרים ושירותים אחרים בסביבת ענן, שעשויים לכלול יכולות גישה מרחוק, אחסון או גיבוי, המסופקים על ידי קבוצת חברות BlackBerry או ספקי השירות שלהן, ואתה מסכים שעל ידי שימוש בשירותים כאלה, מידע שאתה מזין, מספק, או משלב עם שירותים כאלה (למשל, שמות תצוגה ותמונות תצוגה, הודעות סטטוס, רשימת אנשי קשר או מידע על קבוצות, לוח שנה, ומידע אחר הנמצא במכשיר כגון משימות וקבצי מדיה) עשוי להיות מעובד על ידי קבוצת חברות BlackBerry כדי לסייע באספקת השירותים המוצעים בהתאם להסכם(ים) שלך עם BlackBerry, ואתה מצהיר ומתחייב שיש לך את כל ההסכמות הנדרשות כדי לספק נתונים כאמור לעיל ל-BlackBerry.

(ד) פונקציונליות חברתית. פתרון BBM כולל "פונקציונלית חברתית" המאפשרת לך לוודא שאנשים אחרים יוכלו לגלות אותך, ליצור קשר עם אנשים אחרים, ולשפר או להרחיב את החוויה שלך על ידי שירותים או תוכנה, או תוכנת צד שלישי או שירותי צד שלישי המשולבים עם הפונקציונליות החברתית, המועמדת לרשותך על ידי BlackBerry. אם אתה משתמש בפונקציונליות זו, אתה מסכים שזמינותך ליצירת קשרי גומלין או ליצירת קשר עם אחרים עשויה להיות מוצגת לאחרים, ושהפרופיל, שמות תצוגה, תמונות תצוגה, הודעות סטטוס, מצב חברות, ומזהים או מידע אחר יהיו ניתנים לצפייה על ידי אנשים כאמור, שאף יוכלו להעיר הערות לגביהם. למשל, אם אתה משתמש בשירות או בשירות של צד שלישי המשולב עם הפלטפורמה החברתית של BBM, אזי אתה מסכים שכאשר פונקציונליות כזו קיימת: (i) אנשי קשר BBM שלך יוכלו לראות האם אתה משתמש בשירות או בשירות של צד שלישי כאמור לעיל, (ii) אנשי הקשר שלך יוכלו לראות את הפרופיל שלך ואת התוכנה והתכנים (כגון משחקים, מוסיקה וקבצי מדיה אחרים, כתלות בשירות או בתוכנת צד שלישי) שהורדת, שבהם אתה משתמש, או שזמינים לשיתוף כחלק משימושך בשירות או בשירות של צד שלישי, וכן גם הערות שאתה או אחרים מעירים עליהם; (iii) כאשר אתה מעיר הערות על אנשי הקשר שלך או על התוכנה או התכנים שהם הורידו או משתמשים בהם כחלק משימושם בשירות או בשירות של צד שלישי, מידע אודותיך (כגון ההערות שלך, שם פרופיל משתמש, ותמונת תצוגה) עשויים להיות מוצגים לאנשי קשר אחרים של אותו אדם, וכן (iv) השירות או שירות של צד שלישי עשוי לכלול פונקציונליות אוטומטית שמבצעת ניתוח כדי לפתח המלצות על בסיס העדפותיך ושימושך בשירות או בתוכנה. אנא בדוק את אופציות ההגדרות המתאימות עבור השירותים או התוכנה הישימים כדי לשנות את הגדרות הזמינות או הפרטיות עבור השירותים או התוכנה האמורים.

(ה) שילוב עם שירותי צד שלישי. ייתכן שפתרון BBM יחייב ששירותי צד שלישי יפעלו (למשל, שירותי זמן אוויר). אם תבחר לשלב או לקשר את פתרון BBM שלך עם שירותי צד שלישי (למשל, שירותים שמאפשרים לך להשתמש בפתרון BBM שלך ביחד עם רשתות חברתיות או שירותים אחרים המוצעים על ידי גורמי צד שלישי), אתה מרשה ל-BlackBerry להשתמש בנתוני הזיהוי שלך כדי לגשת לשירותי צד שלישי מטעמך, ולעבד את הנתונים האישיים שלך הקשורים לשירותי צד שלישי האמורים כדי לאפשר את גישתך לשירותי צד שלישי האמורים למטרותיך האישיות ו/או הביתיות. המידע המעובד עשוי לכלול: (i) מזהה BlackBerry שלך או מזהה חשבון ישים אחר, סיסמא(ות), אסימוני אימות (authentication tokens) או נתוני זיהוי אחרים עבור כל שירות של צד שלישי כאמור לעיל או עבור חשבון או חשבונות אחרים שאתה משלב עם פתרון BBM שלך; (ii) מידע על פרופיל החשבון שלך (למשל, מזהה BlackBerry, תמונת התצוגה שלך, שם תצוגה, הודעה אישית, סטטוס זמינות, מדינה, אזור זמן, מזהים ייחודיים של המכשיר, וכדומה); (iii) מידע על אנשי קשר הנמצא במכשיר; (iv) חיווי על אילו יישומים או שירותי צד שלישי חיברת לחשבון התוכנה שלך,וכן (v) נתוני שיח (session) הנובעים משימושך ביישומים או שירותי צד שלישי שחיברת לחשבון התוכנה שלך (למשל, תוצאות גבוהות שהשגת במשחק או ביישום מקוונים של צד שלישי לצורכי הצגתם בתיבת פרופיל חשבון התוכנה שלך, נתוני מסרים מיידיים הנובעים מצ'אטים של מסרים מיידיים שניהלת בתוך יישום או שירות מקוונים של צד שלישי, ושהסתייעו ביכולת המסרים המיידיים של התוכנה, וכד'). אתה גם מרשה ל-BlackBerry לגלות מידע אישי לספקי שירותי צד שלישי רלוונטיים (לרבות ספקי שירות זמן אוויר) לצרכי הפעלת השירות, חיוב, אספקה, שירות, תחזוקה וביטול השירות. שירותי צד שלישי כאמור שאתה ניגש אליהם אינם בשליטתה של BlackBerry. אם המידע האישי שלך מועבר לספק שירות זמן אוויר שלך, או לגורמי צד שלישי עם מוצרים או שירותים המשמשים אותך ביחד עם פתרון BBM שלך, אזי הוא כפוף להסכם או להסכמים ולמדיניות הפרטיות הישימים של גורמי צד שלישי האמורים, ועליך לבדוק את התנאים האמורים לפי שימוש בשירותי צד שלישי ובתוכנת צד שלישי. עליך לבדוק את האפשרויות או את תפריט העזרה של תוכנת המכשיר שלך ושל התוכנה כדי ללמוד יותר, ולפי הצורך, לשנות את ההרשאות המוענקות ואת הבקרות הזמינות על שירותי צד שלישי ותוכנת צד שלישי האמורים.

(ו) עוגיות וטכנולוגיות דומות. קבוצת חברות BlackBerry וספקיה עשויים להשתמש ב"עוגיות" (פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר שלך) או בכלים דומים המשתמשים במידע בעילום שם כדי לאפשר לך להיכנס לשירותים מסוימים, כדי להגן גם עליך וגם על BlackBerry, להקל על השימוש בשירותים או לסייע בהתאמה אישית של חוויית המשתמש שלך, או לצרכי ניתוח שיעזור לנו להבין כיצד המשתמשים משתמשים בשירותים שלנו ובפתרון BBM וכדי לשפר את תכונותיהם.

(ז) תמיכה ואבטחת איכות. במידה ותתקשר ל-BlackBerry לקבלת תמיכה, או תשלח ל-BlackBerry נתוני אבחון או מידע טכני אחר באמצעות דואל או כלי מעקב ורישום המסופקים על ידי BlackBerry למטרות כאלה, אתה מסכים שקבוצת חברות BlackBerry רשאית לאסוף מידע טכני כגון מזהי מכשיר, מספר סידורי ומספר דגם של החומרה, סטטוס הזיכרון, מידע על מערכת ההפעלה וסביבת הפעולה, מצב הסוללה, Wi-Fi/WLAN, חוזק קשר הרדיו או הקשר האלחוטי וחיבורים, רשימת יישומים מותקנים, מידע על שימוש ביישומים, נתונים אודות תהליכים רצים ותצורת המכשיר, אירועי מערכת, ומידע אחר אודות מצב המכשיר שלך והתוכנה במכשיר שלך, שעשוי לסייע למטרות אבחון. מידע זה ישמש לצרכי איתור ותיקון תקלות, תמיכה בלקוח, עדכוני תוכנה, ושיפור מוצרים ושירותים של BlackBerry בהתאם למדיניות הפרטיות של BlackBerry. אם הניתוח יראה שמוצר של צד שלישי מעורב, BlackBerry עשויה לשלוח נתוני אבחון או נתונים טכניים מסוימים לספק צד שלישי של המוצר, כחלק מתהליך איתור וטיפול בתקלות. אתה מאשר ומסכים ששיחות עם BlackBerry ועם ספקי השירות שלה עשויות להיות מוקלטות לצרכי הדרכה, אבטחת איכות, שירות ללקוח ואסמכתא.

(ח) אחסון מסרים. BlackBerry אינה שומרת או מכניסה לארכיון באופן שגרתי את התכנים של מסרים שנמסרו על ידי פתרון BBM. מסרי BBM נשלחים דרך שירות נתונים אל שרתים המופעלים על ידי BlackBerry או מטעמה, ומנותבים לנמען או לנמענים, אם הם מחוברים לאינטרנט. מרגע שמסר נמסר, הוא לא נמצא יותר על השרתים שלנו. אם הנמען או הנמענים אינם מחוברים לאינטרנט, אזי מסר שלא נמסר מוחזק על שרתים המופעלים על ידי BlackBerry או מטעמה עד שניתן למסור אותו ליעדו, במשך עד שלושים (30) יום, ולאחר מכן מסר שלא נמסר נמחק מהשרתים שלנו. BlackBerry אינה שומרת את התוכן של מסרים שנמסרו, והם שוכנים על המכשירים של השולח והמקבל, אלא אם הם מחקו אותם. למרות האמור לעיל, BlackBerry עשויה להחזיק פרטי עסקאות הקשורים למסרים ולמכשירים (למשל, חותמת תאריך ושעה הקשורה של מסרים שנמסרו בהצלחה והמכשירים המעורבים במסרים), וכן גם כל מידע אחר שהחוק מחייב את BlackBerry לאסוף. מסרים הנשלחים דרך פתרון BBM יישארו על השרתים שלנו במשך תקופת זמן קצרה, אך הם נמחקים, וכל המידע המאפשר זיהוי מוסר מהם תוך זמן קצר, בהתאם למדיניות הכללית שלנו בנושא שמירת מידע.

(ט) העברת מידע בין מדינות. אתה מסכים ומאשר שכדי לספק את פתרון BBM (לרבות בסביבת ענן ויכולות גישה מרחוק, אחסון או גיבוי), קבוצת החברות BlackBerry עשויה לעבד נתונים, שבמקרים מסוימים כוללים נתונים אישיים ואת תוכן התקשורות, על גבי שרתים המופעלים על ידי קבוצת חברות BlackBerry או מטעמה בתוך או מחוץ לאזור השיפוט שבו ממוקמים המשתמשים, לרבות בקנדה, ארצות הברית, בריטניה או מדינות אחרות באזור הכלכלי האירופי, סינגפור או מדינות אחרות באזור אסיה והאוקיינוס השקט, איחוד נסיכויות המפרץ או מדינות אחרות באזור המזרח התיכון, או מדינות אחרות בהן קיימים מתקנים המופעלים על ידי קבוצת חברות BlackBerry או מטעמה. אם המשתמשים הם תושבי האזור הכלכלי האירופי או כל תחום שיפוט שבו נדרשת הסכמה כדי להעביר מידע אישי מחוץ לאותו תחום שיפוט או אזור, אזי אתה מסכים לעיבוד כאמור לעיל ומתחייב שקיבלת מהמשתמשים שלך את כל ההסכמות הנדרשות על פי החוק החל.

20. נתוני משתמשים. בנוסף לכל גילויי המידע שאושרו בסעיף 19, אתה והמשתמשים שלך מסכימים ומאשרים שקבוצת חברות BlackBerry רשאית לגשת אל, לשמור, ולגלות את הנתונים שלך או של המשתמשים שלך, לרבות מידע אישי, תוכן התקשורות שלך או מידע אודות השימוש ביכולות של פתרון BBM שלך והשירותים או התוכנה והחומרה בהם נעשה שימוש לצד פתרון ה-BBM שלך, כאשר הם זמינים ל-BlackBerry (להלן: "נתוני משתמשים"), לגורמי צד שלישי, לרבות ישויות ממשלתיות זרות או מקומיות, מבלי להודיע לך על כך מראש בכפוף לחוקי המדינות שבהן ממוקמים קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות, השותפים והכלולות האחרות שלה, כדי: (i) לציית להליך משפטי או לבקשה ממשלתית הניתנת לאכיפה, או כנדרש באופן אחר בחוק; (ii) לשתף פעולה עם גורמי צד שלישי בחקירת פעולות המהוות הפרה של הסכם זה; או (iii) לשתף פעולה עם מנהלי מערכות אצל ספקי שירותי אינטרנט, רשתות או מתקני מחשוב, על מנת לאכוף הסכם זה. אתה מתחייב שקיבלת מהמשתמשים שלך את כל ההסכמות הנדרשות על פי החוק החל כדי לגלות נתוני משתמשים לקבוצת חברות BlackBerry וכדי שקבוצת חברות BlackBerry תוכל לאסוף, להשתמש, לעבד, לשדר ו/או לגלות נתוני משתמשים, כאמור לעיל.

21. הסבה והאצלה. BlackBerry רשאית להסב הסכם זה מבלי להודיע לך על כך. אסור לך להסב הסכם זה, כולו או חלקו, ללא קבלת הסכמה בכתב מ-BlackBerry מראש (BlackBerry רשאית לסרב או להתנות את הסכמתה, על פי שיקול דעתה). כל הסבה ללא הסכמה בכתב מראש תהיה בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. BlackBerry רשאית לבצע את כל התחייבויותיה במסגרת הסכם זה בעצמה או להעביר את כולן או חלקן לקבלן או לקבלני המשנה שלה.

22. הודעות. למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה, כל ההודעות וכל התקשורות האחרות על פי הסכם זה ייחשבו כאילו ניתנו כדין כאשר יבוצעו בכתב ויימסרו באופן אישי, באמצעות שליח, או יופקדו בדואר, במעטפות מבוילות מראש, בדואר רשום או בשירות מקביל, עם אישור מסירה, וימוענו אליך לפי הכתובת לחיוב שמסרת ל-BlackBerry, או אל BlackBerry UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, Attention: Managing Director. בנוסף לאמור לעיל, BlackBerry רשאית, לפי בחירתה, לשלוח לך הודעות על פי הסכם זה באמצעים אלקטרונים. הודעה אלקטרונית אשר תישלח אליך תיחשב כהודעה שניתנה כדין כאשר תועבר לכתובת הדוא"ל שמסרת ל–BlackBerry. אם לא סיפקת ל-BlackBerry כתובת דוא"ל כאמור לעיל, אזי הודעה תיחשב כאילו ניתנה כדין כאשר היא תוצג באופן בולט בכתובת http://www.blackberry.com/legal/.

23. כוח עליון. למרות כל הוראה אחרת בהסכם זה, אף צד לא ייחשב כמי שהפר הסכם זה עקב אי עמידה בהתחייבויותיו עקב גורמים שמעבר לשליטתו הסבירה, ואתה מסכים לכלול בהם את האירועים המפורטים בסעיף 17(א)(ii). הוראה זו לא תשמש כתירוץ לאי עמידה בתשלום כלשהו של אחד הצדדים לצד האחר על פי הסכם זה.

24. כללי

(א) מוטבי צד שלישי. חברות הבת של BlackBerry והדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים של BlackBerry וחברות הבת שלה הם מוטבי צד שלישי מוגדרים לצורך סעיפי הסכם זה שכותרותיהם "שירותי חירום" (סעיף 8), "אחריות לפתרון BBM שלך" (סעיף 16), "הגבלת חבות" (סעיף 18) ו"אחריות; תניית פטור" (סעיף 17), כאילו שכל אחד מהם היה צד להסכם זה, בהתאם לסעיף זה ולהוראות חוק החוזים (זכויות צד שלישי) 1999 של אנגליה (להלן: "חוק צד שלישי"). ספקי התכנים עבור השירותים הם נהני צד שלישי של ההגנות וההגבלות על השימוש בתכנים שלהם המוגדרים ב"כללי שימוש בפתרון BBM" (סעיף 2) ו"קניין רוחני" (סעיף 9) כאילו כל אחד מהם היה צד להסכם זה, בהתאם לסעיף זה ולהוראות של חוק צד שלישי. למעט אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה או בחוק צד שלישי, לכל אדם שאינו צד להסכם זה אין כל זכויות במסגרת הסכם זה או חוק צד שלישי. אם רכשת את התוכנה מ-iTunes Store של Apple, אזי אתה מודע ומסכים לכך ש-Apple Inc. וחברות הבת שלה הן מוטבי צד שלישי של הסכם זה, ולאחר שהבעת את הסכמתך להסכם זה, ל-Apple ולחברות הבת שלה תהיה הזכות (והן ייחשבו כמי שהסכימו לזכות זו) לאכוף הסכם זה כנגדך כמוטב צד שלישי בהקשר לשימושך בפתרון BBM על פלטפורמת iOS. אתה מודע ומסכים גם ש-Apple Inc. וחברות הבת שלה אינן נושאות באחריות לפתרון BBM, לטיפול בכל תביעה שלך או של צד שלישי בהקשר לפתרון BBM, או לאספקת תחזוקה ותמיכה כלשהן בקשר לפתרון BBM.

(ב) ויתור כברירת מחדל. שום צד לא ייחשב כמי שויתר או איבד כל זכות על פי הסכם זה, בין על בסיס אי נקיטת פעולה, השתהות או כל תורה אחרת של דין או דיני יושר, אלא אם ויתור זה נעשה בכתב ונחתם על ידי מורשה חתימה של הצד אשר נגדו מבוקשת אכיפת הויתור. ויתור חד-פעמי על הוראה כלשהי או על הפרת הוראה כלשהי של הסכם זה לא ייחשב כויתור לגבי מקרה אחר כלשהו.

(ג) המשכיות. התנאים, התניות וההתחייבות הנכללים בהסכם זה שעל פי משמעותם והקשרם נועדו להישאר בתוקף גם לאחר ביצוע ההסכם, יישארו בתוקף גם לאחר השלמת הביצוע, ביטול או סיום הסכם זה, לרבות סעיפי השיפוי.

(ד) הדין החל ויישוב מחלוקות. הסכם זה יוסדר ויתפרש על פי החוקים של אנגליה וויילס, למעט דינים העוסקים בברירת הדין. אם אתה תושב של צרפת ואם אתה צרכן כמוגדר בחוק הגנת הצרכן הצרפתי, אזי ייתכן שהחלת חוק זר בחוזים לא תחול עליך. הצדדים מסכימים שאמנות האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר בינלאומי של טובין מוחרגת בשלמות ולא תחול על הסכם זה.

אתה מוותר באופן שאינו ניתן לביטול על כל התנגדות על רקע של מיקום, אי נוחות עקב המיקום, או סיבות דומות, ומסכים באופן שאינו ניתן לביטול לקבלת זימון לדיון בדואר או בכל דרך אחרת המותרת בחוק החל, ומסכים באופן שאינו ניתן לביטול לקבל את הסמכות השיפוטית של בתי המשפט באנגליה, ואתה ו-BlackBerry מסכימים לקבל את הסמכות השיפוטית האישית בבתי המשפט האמורים. אם בתי המשפט בתחום השיפוט שלך לא ירשו לך להסכים לסמכות השיפוטית ולמקום השיפוט של בתי המשפט שצוינו לעיל, אזי תחום השיפוט ומקום השיפוט המקומיים שלך יחולו על כל מחלוקת שתתעורר בקשר להסכם זה. הצדדים מסכימים במפורש שמחלוקות לא ייושבו באמצעות משפט עם מושבעים ומוותרים בזאת על כל הזכויות למשפט עם מושבעים בכל עניין הקשור או נובע מהסכם זה. לא ניתן לשלב או לצרף מחלוקות בין הצדדים, או שבהם מעורבים אנשים אחרים חוץ ממך, ללא קבלת הסכמה בכתב מראש מ-BlackBerry.

שום דבר האמור לעיל לא ימנע מאף אחד מהצדדים לבקש סעד מניעתי או הליכים אחרים מן היושר בכל בית דין שבתחום השיפוט הכשיר. בפרט עומדת הזכות ל-BlackBerry להתחיל בהליכים משפטיים או הליכי גבייה, לרבות הליכים שמטרתם קבלת סעד מניעתי (או סעד מקביל באזור השיפוט שלך), בבית משפט לתביעות או מחלוקות הקשורות לדברים הבאים: (i) סכומי כסף שאתה חייב ל-BlackBerry בקשר לרכישת פתרון BBM שלך או כל חלק ממנו על ידך, לפי המקרה; וכן (ii) הפרה או איום בהפרה מצדך של הסעיפים בהסכם זה שכותרותיהם "כללי שימוש בפתרון BBM שלך" (סעיף 2), "שימוש בתוכנה" (סעיף 3), "קניין רוחני" (סעיף 9), "הגבלות יצוא, יבוא ושימוש ורשיונות של ממשלת ארצות הברית" (סעיף 10), "אבטחה, חשבונות וסיסמאות" (סעיף 11), "סודיות ואיסור הנדסה הפוכה" (סעיף 12) ו"תוצאות הסיום" (סעיף 15). אם אתה תושב צרפת ואם אתה צרכן כמוגדר בחוק הגנת הצרכן הצרפתי, אזי ייתכן שכל פגיעה בסמכות השיפוטית ובנהלי יישוב מחלוקות בחוזים עם צרכנים על פי החוק הצרפתי לא תחול עליך. אם אתה תושב לוקסמבורג ואם אתה צרכן על פי החוק החל אזי זכויותיך החוקיות, בכפוף לתקנת מועצת אירופה מס' 44/2001 מה-22 בדצמבר 2000 בנושא סמכות שיפוטית והכרה ואכיפת פסקי דין בעניינים אזרחיים ומסחריים, לא יושפעו.

(ה) נתיקות. עד למידה שבה רשות מוסמכת בתחום שיפוט כלשהו תקבע שסעיף, פיסקה, הוראה או משפט או חלק מהם (להלן: "חלק") בהסכם זה אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, אזי קביעה זו ביחס לחלק האמור לא תשפיע על: (i) החוקיות, התקפות או האפשרות לאכוף את ההוראות האחרות של הסכם זה; או (ii) על החוקיות, התקפות או האפשרות לאכוף את אותו חלק בכל תחום שיפוט אחר, וחלק זה יוגבל תחילה, אם הדבר אפשרי, ורק לאחר מכן יופרד, במידת הצורך, במידה הנחוצה על מנת שהסכם זה יהיה בר תוקף וניתן לאכיפה.

(ו) שפה. אם הסכם זה יתורגם לשפה שאיננה אנגלית, אזי לנוסח האנגלי תהיה עדיפות במקרה של סתירה או הבדל במשמעות בין הנוסח האנגלי לבין כל תרגום שלו. במידה שאין איסור, ועד כמה שנאסר, בדין של תחום השיפוט שלך, אזי כל אי הסכמה, מחלוקת, גישור, בוררות או התדיינות משפטית בקשר להסכם זה יתנהלו בשפה האנגלית, לרבות התכתבויות, הליכי גילוי, הגשות, כתבי בית דין, טיעונים, טענות וטיעונים בעל פה, וצווים או פסקי דין כלשהם.

ז. מלוא ההסכמה. הסכם זה (שלמטרות כל תוספת להסכם, יכלול את תנאי התוספות, ביחס לנושא של כל תוספת) ממצה את מלוא ההסכמה בין הצדדים בנוגע לנושאו של הסכם זה, ולא קיימים הוראות, הבנות, תכתובות, מצגים, אחריויות, התחייבויות, הסכמים מקבילים או הסכמות בין הצדדים בקשר לתוכנה, למעט כמפורט בהסכם זה. על אף האמור לעיל, ייתכן שהסכמים אחרים בין הצדדים יחולו על שימוש בחלקים אחרים של פתרון BBM שלך. הסכם זה גובר על כל הוראה, הבנה, תכתובת, מצג, אחריות, התחייבות, הסכם מקביל והסכמה אחרת בין הצדדים, בו-זמניים או קודמים, בכתב או בעל פה, בקשר לנושא הסכם זה, ואתה מאשר שלא הסתמכת ואינך מסתמך על אף אחד מהפריטים הנזכרים לעיל כאשר הסכמת להתקשר בהסכם זה. אפשר לתקן הסכם זה בכל עת בהסכמה הדדית של הצדדים. למעט במידה ש-BlackBerry מנועה מכך באופן מפורש על פי החוק החל, BlackBerry שומרת את הזכות לשנות הסכם זה על פי שיקול דעתה, מאותו יום מאילך, לרבות כדי לשקף שינויים בחוק או שינויים המחויבים על פי חוק (לרבות שינויים שיבטיחו את יכולת האכיפה של הסכם זה), או שינויים בנוהגים עסקיים, על ידי כך שתיתן לך הודעה סבירה על השינוי באופן אלקטרוני (כפי שנקבע בהוראות הנוגעות למתן הודעות לעיל) או על ידי פרסום הודעה על השינוי בכתובת http://www.blackberry.com/legal ומחובתך לבדוק אתר זה באופן סדיר כדי לגלות שינויים. אם תמשיך להשתמש בפתרון BBM במשך יותר מששים (60) יום לאחר מתן ההודעה על השינוי, אזי תיחשב כאילו הסכמת לשינויים הללו. אם יש לך חשש בקשר לשינוי(ים) אנא צור קשר בכתובת legalinfo@blackberry.com בתוך ששים (60) יום לאחר מתן ההודעה על השינוי(ים) על מנת לברר מהן החלופות העומדות בפניך.

(ח) ציות לחוקים. אתה תשיג ותקיים, על חשבונך, את כל הרשיונות, הרישומים והאישורים הנדרשים על ידי הרשויות הממשלתיות או על פי הדין החל בתחום השיפוט שלך, לצורך חתימה וביצוע הסכם זה או כל הסכם רישיון קשור אחר. בפרט, ולמען הסר כל ספק, אתה תציית לכל החוקים והתקנות החלים בעת ההתקנה והשימוש בפתרון BBM שלך, לרבות השגת כל הרשיונות, הרישומים והאישורים הנחוצים מהרשויות הממשלתיות המוסמכות על מנת לייבא ולהשתמש בתוכנה כלשהי אשר מכילה הצפנה מסחרית או תפקודי אבטחה אחרים הנדרשים על ידי חוק ישים. אתה תספק ל-BlackBerry הוכחות ומסמכים רשמיים כפי ש-BlackBerry תבקש מעת לעת על מנת לוודא שאתה ממלא אחר התחייבות זו. בלי להגביל את האמור לעיל, מכיוון ששירותים מסוימים ושירותי צד שלישי מסוימים עשויים לאפשר גישה כלל-עולמית, אם תבחר לגשת לשירותים או לשירותי צד שלישי ממקומות שונים מהמדינות שבהן השירותים או שירותי צד שלישי הוכרזו כזמינים על ידי BlackBerry או הצד השלישי הרלוונטי, אזי אתה עושה זאת ביוזמתך ואתה אחראי לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, לרבות אלה הקשורים לייצוא, יבוא, שימוש, שידור ו/או העברה של השירות, או השירות של צד שלישי הרלוונטי, ושל התכנים, פריטי צד שלישי או תוכנת צד שלישי הקשורים אליהם. יתרה מזו, BlackBerry אינה מצהירה שפתרון BBM ופריטי צד שלישי הקשורים או מועמדים לרשותך באמצעות שירות הם מתאימים או זמינים לשימוש בכל המקומות. אתה מסכים לא להוריד או לגשת באופן אחר לתוכנה או לפריטי צד שלישי, או לנסות לעשות זאת, ממקומות שבהם הדבר בלתי חוקי. בלי להגביל את האמור לעיל, אם החוק החל אוסר עליך להשתמש באפשרויות וידאו ו/או קול בשיחות, כגון יכולת צ'אט עם וידיאו או עם קול במסגרת פתרון BBM, לרבות מכיוון שבתחום השיפוט שלך אסור להשתמש בפונקציות של עמית לעמית, וידאו או אינטרנט, מכיוון שאתה מתחת לגיל הנדרש, או בגלל חוקים הקשורים לשירותי חירום, אזי אסור לך להוריד או להשתמש בתכונות או במוצרים האלה של פתרון BBM, ו/או אתה נושא באחריות לדאוג לסידורים חלופיים כדי לאפשר גישה לשירותי חירום.

(ט) משמעויות מורחבות. המונחים "לרבות" או "כגון" יפורשו כ"לרבות, ללא הגבלה" ו"כגון, ללא הגבלה", לפי המקרה.

אם יש לך שאלות או חששות כלשהם אודות התנאים וההתניות של הסכם זה, אנא צור קשר עם BlackBerry בכתובת legalinfo@blackberry.com.

בנוסף לשימוש במידע האישי שלך כמפורט בהסכם ובמדיניות הפרטיות של BlackBerry (ראה www.blackberry.com/legal), אתה והמשתמשים המורשים שלך מודעים, מאשרים ומסכימים לעיבוד המידע האישי שלך ושל המשתמשים המורשים שלך כמוגדר בחוק החל על ידי קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות שלה בהתאמה, ועבור המטרות המותרות בהסכם זה ובמדיניות הפרטיות של BlackBerry, לרבות מודעות, אישור והסכמה למעקב מצד קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות שלה בקשר לתכונות או שירותים המתבססים על מידע גיאוגרפי תוך שימוש ב-GPS או בשירותי לוויינים דומים (כאשר הם זמינים) או על נקודות גישת Wi-Fi באמצעות מיקור המונים ועל מיקומם של מגדלי תקשורת, ושעשויים לכלול שיווק ופרסום מבוססי מיקום. למשל, כתלות בזמינות, תכונות מסוימות של פתרון BBM עשויות לאפשר לך לשתף את מיקומך עם איש קשר או עם אנשי הקשר שלך, או לאתר אותך ולשלוח לך מסר. קבוצת חברות BlackBerry אינה שומרת מידע כאמור באופן שמאפשר זיהוי של המשתמש, ועשויה להשתמש במידע כאמור כדי לספק לך ולשפר שירותים מבוססי מיקום המסופקים על ידי קבוצת חברות BlackBerry או מטעמה, או המסופקים על ידי שירותי צד שלישי, שהשימוש בהם מתבצע ביחד עם פתרון BBM. חברת קבוצות BlackBerry עשויה גם להשתמש במידע כאמור כדי ליצור נתונים מצרפיים או נתונים בעילום שם כדי לספק מידע המתבסס על מיקום ופרסום רגיש למיקום. בעת שימוש בשירותי צד שלישי שמשתמשים או מספקים נתוני מיקום, אתה כפוף, ועליך לבדוק את התנאים ואת מדיניות הפרטיות של צד שלישי כאמור בנושא השימוש בנתוני מיקום על ידי שירותי צד שלישי כאמור, ועליך לשקול היטב לפני שאתה מסכים שמידע על מיקומך ייחשף בפני אנשים אחרים.

הסכמה לאיסוף, שימוש, עיבוד, העברה, אחסון וגילוי (ביחד: "לעבד" או "עיבוד") מידע

מידע אישי המעובד על ידי קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות שלה יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות של BlackBerry (המשמשת כסימוכין בהסכם זה, וניתן לראותה בכתובת www.blackberry.com/legal או להשיגה על ידי פנייה בדוא"ל לכתובת legalinfo@blackberry.com). אם אתה נמצא באיחוד האירופי או במדינה השייכת לאזור הכלכלי האירופי, לפי המקרה, אזי בעלת השליטה בנתונים בהקשר לנתונים האישיים שלך היא הישות של BlackBerry שאיתה התקשרת בהסכם זה.

(א) מידע אישי. שימושך בפתרון BBM (או בכל חלק ממנו), לרבות ההתקנה ו/או השימוש בתוכנה, או בשירותי זמן אוויר קשורים, או יצירת מזהה BlackBerry, עשויים להביא לעיבוד נתונים אישיים אודותיך כמוגדר בחוק החל, או אם אתה חברה או ישות משפטית מסוג אחר, אודות עובדיך ואנשים אחרים שלהם אתה מרשה להשתמש בפתרון BBM שלך מטעמך (ביחד: "המשתמשים"), על ידי קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות שלה, ספקי שירות זמן אוויר שלך, וגורמי צד שלישי עם מוצרים או שירותים שהשימוש בהם נעשה ביחד עם פתרון BBM שלך. לפיה שירותים בהם נעשה שימוש, מידע אישי יכול לכלול מידע כגון שם, תמונת תצוגה, הודעות סטטוס והודעות אישיות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, שפה מועדפת, מזהה BlackBerry, נתונים מזהים והגדרות של חשבונות, מידע על המכשיר (למשל, נתונים מזהים על המכשיר וסוג המכשיר), מדינה ואזור זמן, מידע על ספק שירותי זמן אוויר, ומידע על השימוש בפונקציות של פתרון BBM שלך ועל השירותים או התוכנה וחומרה בהם נעשה שימוש בהקשר לפתרון BBM שלך. לפי הזמינות של תכונות בפתרון BBM, ייתכן שמידע על ספר הכתובות, נתוני מיקום המכשיר, לוח שנה, תמונות, ותזכורות יהיה נגיש לפתרון BBM, ויעובד על ידי BlackBerry כדי לספק יכולות שמשתמשות במידע זה כחלק או בצמוד לפתרון BBM (למשל, לאפשר לך לשלוח דוא"ל או SMS להמלצה מסוג "Recommend BBM" לאיש או לאנשי קשר בספר הכתובות שלך). אתה מסכים שקבוצת חברות BlackBerry רשאית לאסוף מידע אישי כאמור ישירות ממך, או לקבלו מספקי שירות זמן אוויר או מגורמי צד שלישי עם מוצרים או שירותים בהם נעשה שימוש בפתרון BBM שלך. אם אתה חברה או ישות משפטית אחרת, אתה תוודא שקיבלת את כל ההסכמות והסמכות כדי להסכים, ולתת את האישורים הנדרשים בסעיף זה בקשר למידע אישי של המשתמשים שלך, שנאסף תוך כדי שימושם בפתרון BBM שלך.

(ב) מטרות. בהתאם למדיניות הפרטיות של BlackBerry, מידע אישי עשוי להיות מעובד על ידי קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות שלה למטרות הבאות: (i) כדי להבין ולתת מענה לצרכים ולהעדפות שלך ולספק לך את פתרון BBM ואת מזהה BlackBerry שלך; (ii) כדי לפתח מוצרים ושירותים חדשים ולשפר מוצרים ושירותים קיימים, לרבות ניהול תקשורת אתך אודותיהם; (iii) כדי לנהל ולפתח את העסקים והתפעול של קבוצת חברות BlackBerry; וכן (iv) כדי לעמוד בדרישות החוק וגורמים רגולטוריים. יתרה מזו, BlackBerry עשויה לשלוח או להעמיד לרשותם של המשתמשים שדרוגים או עדכונים, או הודעות על שדרוגים או עדכונים של התוכנה, או של מוצרים ושירותים אחרים של BlackBerry, תוכנת צד שלישי, תכני צד שלישי או שירותי צד שלישי ושל מוצרים או שירותים קשורים.

(ג) שירותים בסביבת ענן. אתה מאשר שפתרון BBM מעמיד לרשותך שירות מסרים ושירותים אחרים בסביבת ענן, שעשויים לכלול יכולות גישה מרחוק, אחסון או גיבוי, המסופקים על ידי קבוצת חברות BlackBerry או ספקי השירות שלה, ואתה מסכים שעל ידי שימוש בשירותים כאלה, מידע שאתה מזין, מספק, או משלב עם שירותים כאלה (למשל, שמות תצוגה ותמונות תצוגה, הודעות סטטוס, רשימות אנשי קשר או מידע על קבוצות, לוח שנה, או מידע אחר הנמצא במכשיר כגון משימות וקבצי מדיה) עשוי להיות מעובד על ידי קבוצת חברות BlackBerry כדי לסייע באספקת השירותים המוצעים בהתאם להסכם(ים) שלך עם BlackBerry, ואתה מצהיר ומתחייב שיש לך את כל ההסכמות הנדרשות כדי לספק נתונים כאמור לעיל ל-BlackBerry.

(ד) פונקציונליות חברתית. פתרון BBM כולל "פונקציונלית חברתית" המאפשרת לך לאפשר לאנשים אחרים לגלות אותך, ליצור קשר עם אנשים אחרים, ולשפר או להרחיב את החוויה שלך על ידי שירותים או תוכנה, או תוכנת צד שלישי או שירותי צד שלישי המשולבים עם הפונקציונליות החברתית, המועמדת לרשותך על ידי BlackBerry. אם אתה משתמש בפונקציונליות זו, אתה מסכים שזמינותך ליצירת קשרי גומלין או ליצירת קשר עם אחרים עשויה להיות מוצגת לאחרים, ושהפרופיל, שמות תצוגה, תמונות תצוגה, הודעות סטטוס, מצב חברות, ומזהים או מידע אחר יהיו ניתנים לצפייה על ידי אנשים כאמור, שאף יוכלו להעיר הערות לגביהם. למשל, אם אתה משתמש בשירות או בשירות של צד שלישי המשולב עם הפלטפורמה החברתית של BBM, אזי אתה מסכים שכאשר פונקציונליות כזו קיימת: (i) אנשי קשר BBM שלך יוכלו לראות האם אתה משתמש בשירות או בשירות של צד שלישי כאמור לעיל; (ii) אנשי הקשר שלך יוכלו לראות את הפרופיל שלך ואת התוכנה והתכנים (כגון משחקים, מוסיקה וקבצי מדיה אחרים, כתלות בשירות או בתוכנת צד שלישי) שהורדת, שבהם אתה משתמש, או שזמינים לשיתוף כחלק משימושך בשירות או בשירות של צד שלישי, וכן גם הערות שאתה או אחרים מעירים עליהם; (iii) כאשר אתה מעיר הערות על אנשי הקשר שלך או על התוכנה או התכנים שהם הורידו או משתמשים בהם כחלק משימושם בשירות או בשירות של צד שלישי, מידע אודותיך (כגון ההערות שלך, שם פרופיל משתמש, ותמונת תצוגה) עשויים להיות מוצגים לאנשי קשר אחרים של אותו אדם; וכן (iv) השירות או שירות של צד שלישי עשוי לכלול ביצוע ניתוח אוטומטי כדי לפתח המלצות על בסיס העדפותיך ושימושך בשירות או בתוכנה. אנא בדוק את אופציות ההגדרות המתאימות עבור השירותים או התוכנה הרלוונטיים כדי לשנות את הגדרות הזמינות או הפרטיות עבור השירותים או התוכנה האמורים.

(ה) שילוב עם שירותי צד שלישי. ייתכן שפתרון BBM יחייב ששירותי צד שלישי יפעלו (למשל, שירותי זמן אוויר). אם תבחר לשלב או לקשר את פתרון BBM שלך עם שירותי צד שלישי (למשל, שירותים שמאפשרים לך להשתמש בפתרון BBM שלך ביחד עם רשתות חברתיות או שירותים אחרים המוצעים על ידי גורמי צד שלישי), אתה מרשה ל-BlackBerry להשתמש בנתוני הזיהוי שלך כדי לגשת לשירותי צד שלישי מטעמך, ולעבד את הנתונים האישיים שלך הקשורים לשירותי צד שלישי האמורים כדי לאפשר את גישתך לשירותי צד שלישי האמורים למטרותיך האישיות ו/או הביתיות. המידע המעובד עשוי לכלול: (i) מזהה BlackBerry שלך או מזהה חשבון ישים אחר, סיסמא(ות), אסימוני אימות (authentication tokens) או נתוני זיהוי אחרים עבור כל שירות של צד שלישי כאמור לעיל או עבור חשבון או חשבונות אחרים שאתה משלב עם פתרון BBM שלך; (ii) מידע על פרופיל החשבון שלך (למשל, מזהה BlackBerry, תמונת התצוגה שלך, שם תצוגה, הודעה אישית, סטטוס זמינות, מדינה, אזור זמן, מזהים ייחודיים של המכשיר, וכדומה); (iii) מידע על אנשי קשר הנמצא במכשיר; (iv) חיווי על אילו יישומים או שירותי צד שלישי חיברת לחשבון התוכנה שלך; וכן (v) נתוני שיח (session) הנובעים משימושך ביישומים או שירותי צד שלישי שחיברת לחשבון התוכנה שלך (למשל, תוצאות גבוהות שהשגת במשחק או ביישום מקוונים של צד שלישי לצורכי הצגתם בתיבת פרופיל חשבון התוכנה שלך, נתוני מסרים מיידיים הנובעים מצ'אטים של מסרים מיידיים שניהלת בתוך יישום או שירות מקוונים של צד שלישי, ושהסתייעו ביכולת המסרים המיידיים של התוכנה, וכד'). אתה גם מרשה ל-BlackBerry לגלות מידע אישי לספקי שירותי צד שלישי רלוונטיים (לרבות ספקי שירות זמן אוויר) לצרכי הפעלת השירות, חיוב, אספקה, שירות, תחזוקה וביטול השירות. שירותי צד שלישי כאמור שאתה ניגש אליהם אינם בשליטתה של BlackBerry. אם המידע האישי שלך מועבר לספק שירות זמן אוויר שלך, או לגורמי צד שלישי עם מוצרים או שירותים המשמשים אותך ביחד עם פתרון BBM שלך, אזי הוא כפוף להסכם או להסכמים ולמדיניות הפרטיות הישימים של גורמי צד שלישי האמורים, ועליך לבדוק את התנאים האמורים לפני שימוש בשירותי צד שלישי ובתוכנת צד שלישי. עליך לבדוק את האפשרויות או את תפריט העזרה של תוכנת המכשיר שלך ושל התוכנה כדי ללמוד יותר, ולפי הצורך, לשנות את ההרשאות המוענקות ואת הבקרות הזמינות על שירותי צד שלישי ותוכנת צד שלישי האמורים.

(ו) עוגיות וטכנולוגיות דומות. קבוצת חברות BlackBerry וספקיה עשויים להשתמש ב"עוגיות" (פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר שלך) או בכלים דומים המשתמשים במידע בעילום שם כדי לאפשר לך להיכנס לשירותים מסוימים, כדי להגן גם עליך וגם על BlackBerry, להקל על השימוש בשירותים או לסייע בהתאמה אישית של חוויית המשתמש שלך, או לצרכי ניתוח שיעזור לנו להבין כיצד המשתמשים משתמשים בשירותים שלנו ובפתרון BBM וכדי לשפר את תכונותיהם.

(ז) תמיכה ואבטחת איכות. אם תיצור קשר עם BlackBerry לקבלת תמיכה, או תשלח ל-BlackBerry נתוני אבחון או מידע טכני אחר באמצעות דוא"ל או כלי מעקב ורישום המסופקים על ידי BlackBerry למטרות כאלה, אתה מסכים שקבוצת חברות BlackBerry רשאית לאסוף מידע טכני כגון מזהי מכשיר, מספר סידורי ומספר דגם של החומרה, סטטוס הזיכרון, מידע על מערכת ההפעלה וסביבת הפעולה, מצב הסוללה, Wi-Fi/WLAN, חיבורי רדיו או קשר אלחוטי ועוצמתם, רשימת יישומים מותקנים, מידע על שימוש ביישומים, נתונים אודות תהליכים רצים ותצורת המכשיר, אירועי מערכת, ומידע אחר אודות מצב המכשיר שלך והתוכנה במכשיר שלך, שעשוי לסייע למטרות אבחון. מידע כזה ישמש לצרכי איתור ותיקון תקלות, תמיכה בלקוח, עדכוני תוכנה, ושיפור מוצרים ושירותים של BlackBerry בהתאם למדיניות הפרטיות של BlackBerry. אם הניתוח יראה שמוצר של צד שלישי מעורב, BlackBerry עשויה לשלוח נתוני אבחון או נתונים טכניים מסוימים לספק צד שלישי של המוצר, כחלק מתהליך איתור וטיפול בתקלות. אתה מאשר ומסכים ששיחות עם BlackBerry ועם ספקי השירות שלה עשויות להיות מוקלטות לצרכי הדרכה, אבטחת איכות, שירות ללקוח והפניה.

(ח) אחסון מסרים. BlackBerry אינה שומרת או מכניסה לארכיון באופן שגרתי את התכנים של מסרים שנמסרו על ידי פתרון BBM. מסרי BBM נשלחים דרך שירות נתונים לשרתים המופעלים על ידי BlackBerry או מטעמה, ומנותבים לנמען או לנמענים, אם הם מחוברים לאינטרנט. מרגע שמסר נשלח, הוא לא נמצא יותר על השרתים שלנו. אם הנמען או הנמענים אינם מחוברים לאינטרנט, אזי מסר שלא נמסר נשמר על שרתים המופעלים על ידי BlackBerry או מטעמה עד שניתן למסור אותו ליעדו, במשך עד שלושים (30) יום, ולאחר מכן מסר שלא נמסר נמחק מהשרתים שלנו. BlackBerry אינה שומרת את התוכן של מסרים שנמסרו, והם נמצאים במכשירים של השולח והמקבל, אלא אם הם מחקו אותם. למרות האמור לעיל, BlackBerry עשויה לשמור פרטי עסקאות הקשורים למסרים ולמכשירים (למשל, חותמת תאריך ושעה הקשורה למסרים שנמסרו בהצלחה והמכשירים המעורבים במסרים), וכן גם כל מידע אחר שהחוק מחייב את BlackBerry לאסוף. מסרים הנשלחים דרך פתרון BBM יישארו על השרתים שלנו למשך פרק זמן קצר, אך הם נמחקים, וכל המידע המאפשר זיהוי מוסר מהם תוך זמן קצר, בהתאם למדיניות הכללית שלנו בנושא שמירת מידע.

(ט) העברת מידע בין מדינות. אתה מסכים ומאשר שכדי לספק את פתרון BBM (לרבות בסביבת ענן ויכולות גישה מרחוק, אחסון או גיבוי), קבוצת חברות BlackBerry עשויה לעבד נתונים, שבמקרים מסוימים כוללים נתונים אישיים ואת תוכן התקשורות, על שרתים המופעלים על ידי קבוצת חברות BlackBerry או מטעמה בתוך או מחוץ לאזור השיפוט שבו המשתמשים נמצאים, לרבות בקנדה, ארצות הברית, בריטניה או מדינות אחרות באזור הכלכלי האירופי, סינגפור או מדינות אחרות באזור אסיה והאוקיינוס השקט, איחוד נסיכויות המפרץ או מדינות אחרות באזור המזרח התיכון, או מדינות אחרות בהן קיימים מתקנים המופעלים על ידי קבוצת חברות BlackBerry או מטעמה. אם המשתמשים הם תושבי האזור הכלכלי האירופי או כל תחום שיפוט שבו נדרשת הסכמה כדי להעביר מידע אישי מחוץ לאותו תחום שיפוט או אזור, אזי אתה מסכים לעיבוד כאמור לעיל ומתחייב שקיבלת מהמשתמשים שלך את כל ההסכמות הנדרשות על פי החוק החל.

נתוני משתמשים.

בנוסף לכל גילויי המידע שאושרו בסעיף למעלה, אתה והמשתמשים שלך מסכימים ומאשרים שקבוצת חברות BlackBerry רשאית לגשת, לשמור ולגלות את הנתונים שלך או של המשתמשים שלך, לרבות מידע אישי, תוכן התקשורות שלך או מידע אודות השימוש ביכולות של פתרון BBM שלך והשירותים או התוכנה והחומרה בהם נעשה שימוש ביחד עם פתרון BBM שלך, כאשר הם זמינים ל-BlackBerry (להלן: "נתוני משתמשים"), לגורמי צד שלישי, לרבות ישויות ממשלתיות זרות או מקומיות, מבלי להודיע לך על כך מראש בכפוף לחוקי המדינות שבהן ממוקמים קבוצת חברות BlackBerry וספקי השירות, השותפים והכלולות האחרות שלה, כדי: (i) לציית להליך משפטי או לבקשה ממשלתית הניתנת לאכיפה, או כנדרש באופן אחר בחוק; (ii) לשתף פעולה עם גורמי צד שלישי בחקירת פעולות המהוות הפרה של הסכם זה; או (iii) לשתף פעולה עם מנהלי מערכות אצל ספקי שירותי אינטרנט, רשתות או מתקני מחשוב, על מנת לאכוף הסכם זה. אתה מתחייב שקיבלת מהמשתמשים שלך את כל ההסכמות הנדרשות על פי החוק החל כדי לגלות נתוני משתמשים לקבוצת חברות BlackBerry וכדי שקבוצת חברות BlackBerry תוכל לאסוף, להשתמש, לעבד, לשדר ו/או לגלות נתוני משתמשים, כאמור לעיל.