TERMA PERKHIDMATAN BBM

SILA BACA DOKUMEN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU MEMASANG ATAU MENGGUNAKAN PERISIAN BBM YANG MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN. PERJANJIAN INI MENGANDUNGI PERUNTUKAN YANG MENGEHAD ATAU MENGECUALIKAN LIABILITI BLACKBERRY KEPADA ANDA DAN MEMBERI KESAN KEPADA HAK PERUNDANGAN ANDA. PERJANJIAN INI TIDAK MENJEJASKAN HAK BERKANUN MANDATORI ANDA YANG TERPAKAI DALAM BIDANG KUASA ANDA, DENGAN SYARAT ANDA DIPERUNTUKKAN DENGAN HAK BERKANUN MANDATORI TERSEBUT .

Terma Perkhidmatan BBM ini ("Perjanjian") merupakan perjanjian undang-undang antara anda: secara individu jika anda bersetuju atas keupayaan anda sendiri; atau jika anda diberi kuasa untuk mengakses atau menggunakan Penyelesaian BBM (seperti yang ditakrifkan di bawah) bagi pihak syarikat anda sendiri atau entiti lain, entiti yang kepentingannya anda mewakili (dalam mana-mana keadaan, "Anda"), dan BlackBerry Singapore Pte. Limited ("BlackBerry") yang pejabat berdaftarnya ialah di 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917 (secara bersama "Pihak-pihak" dan secara individu "Pihak").

DENGAN MENGKLIK BUTANG "SAYA SETUJU" ATAU DENGAN MENGAKTIFKAN ATAU MENGGUNAKAN PENYELESAIAN BBM ATAU SEBAHAGIAN DARIPADANYA, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT PERJANJIAN INI. JIKA ANDA ADA SEBARANG SOALAN ATAU KEBIMBANGAN TENTANG TERMA PERJANJIAN INI, SILA HUBUNGI BLACKBERRY AT LEGALINFO@blackberry.COM

JIKA SEBELUM ANDA MULA MENGAKTIFKAN ATAU MENGGUNAKAN MANA-MANA BAHAGIAN PENYELESAIAN BBM ANDA, ANDA MEMUTUSKAN TIDAK SANGGUP BERSETUJU DENGAN TERMA PERKHIDMATAN INI, ANDA TIDAK BERHAK MENGGUNAKAN PENYELESAIAN BBM DAN ANDA HENDAKLAH: (A) DENGAN SEGERA MENYAHPASANG ATAU MENGHAPUSKAN SEBARANG PERISIAN (SEPERTI DITAKRIFKAN DI BAWAH); DAN (B) JIKA ANDA TELAH MEMBAYAR UNTUK MENGGUNAKAN PENYELESAIAN BBM, DAPATKAN BALIK BAYARAN DARIPADA MERCHANT OF RECORD ATAU PEMPROSES BAYARAN YANG BERKENAAN MENGIKUT POLISI BAYARAN BALIK MEREKA.

Jika Anda penduduk Filipina, hak untuk menggunakan Penyelesaian BBM dan Perisian adalah berasingan dan lain daripada pembelian mana-mana produk secara fizikal dan masa siaran seperti yang dibeli daripada Penyedia Perkhidmatan Masa Siaran Anda. Perjanjian ini antara Anda dan BlackBerry menangani harta intelek dalam Penyelesaian BBM dan Perisian ini dan dianggap telah dimeterai di Singapura.

1. Definisi. Melainkan jika konteksnya menghendaki maksud yang lain, istilah-istilah berikut mempunyai maksud yang dinyatakan di bawah (dan jika konteksnya berkenaan, istilah tunggal hendaklah termasuk jamak, dan sebaliknya).

"Perkhidmatan Masa Siaran" ertinya perkhidmatan rangkaian kawasan luas wayarles, perkhidmatan rangkaian lain (termasuk perkhidmatan rangkaian kawasan tempatan wayarles, satelit dan Internet) dan sebarang perkhidmatan lain yang disediakan oleh Penyedia Perkhidmatan Masa Siaran Anda untuk digunakan bersama Penyelesaian BBM anda.

"Pemberi Perkhidmatan Masa Siaran" ertinya entiti yang menyediakan Perkhidmatan Masa Siaran.

"Penyelesaian BBM" ertinya penyelesaian mesej segera BBM (juga dikenali sebagai BlackBerry Messenger), yang terdiri daripada Perkhidmatan dan Perisian, bersama-sama dengan Dokumentasi yang terpakai.

"ID BlackBerry" ertinya kelayakan mendaftar masuk yang digunakan oleh Anda untuk mendaftar masuk ke Penyelesaian BBM anda dan produk dan perkhidmatan lain yang menyokong kelayakan log masuk ID BlackBerry.

"Kandungan" ertinya sebarang jenis data, teks, muzik, bunyi, nada dering, gambar, grafik, video, mesej, tag, bahan digital atau maklumat digital yang lain.

"Dokumentasi" ertinya dokumentasi pengguna akhir standard yang terpakai, termasuk mana-mana kod etika, garis panduan, atau peraturan penggunaan disediakan dan dibekalkan oleh BlackBerry untuk Penyelesaian BBM. Untuk kepastian, Dokumentasi tidak termasuk sebarang dokumentasi pengguna akhir yang disediakan oleh sesiapa pun selain daripada BlackBerry atau sebarang pengubahsuaian yang dibuat kepada dokumentasi oleh mana-mana orang selain daripada BlackBerry.

"Peranti" ertinya sebarang peranti, seperti telefon pintar atau tablet, yang Perisian atau mana-mana bahagiannya direka dan ditauliah oleh BlackBerry untuk beroperasi, dan dimiliki atau dikawal oleh Anda.

"Perkhidmatan Berbayar" bermaksud Perkhidmatan yang Anda perlu daftar dan bayar yuran kepada BlackBerry, atau merchant-of-rekod ("MoR") atau pemproses pembayaran, untuk menerimanya.

"Perkhidmatan" bermaksud perkhidmatan yang disediakan kepada Anda oleh atau bagi pihak BlackBerry atau sekutu BlackBerry untuk digunakan sebagai sebahagian daripada Penyelesaian BBM, termasuk mesej teks seorang-seorang dan berkumpulan, perkhidmatan panggilan video dan suara (apabila dan jika disediakan) dan perkhidmatan ID BlackBerry, tetapi jika BlackBerry menaja bersama jenama Perkhidmatan Pihak Ketiga, ia tidak semestinya menjadikannya Perkhidmatan.

"Perisian" bermaksud aplikasi pelanggan BBM yang menyediakan akses kepada Perkhidmatan, dan mana-mana perisian lain yang diberikan kepada Anda oleh BlackBerry di bawah Perjanjian ini, dalam apa jua bentuk, medium atau cara disediakan atau kemudiannya dipasang atau digunakan (dan yang terdiri daripada perisian, fail, dokumentasi, antara muka, dan Kandungan, sama ada dianggap kod perisian teknikal atau tidak; dan Komponen Pihak Ketiga). Istilah "Perisian" tidak termasuk mana-mana Perisian Pihak Ketiga atau Item Pihak Ketiga, sama ada Perisian Pihak Ketiga atau Item Pihak Ketiga diedarkan oleh BlackBerry atau bagi pihak BlackBerry atau tidak, atau Perisian Pihak Ketiga atau Item Pihak Ketiga mengiringi, dibekalkan dengan, atau beroperasi bersama Penyelesaian BBM.

"Komponen Pihak Ketiga" ertinya perisian dan antara muka yang dilesenkan oleh BlackBerry daripada pihak ketiga untuk dimasukkan ke dalam Perisian, dan diagihkan sebagai sebahagian daripada perisian di bawah jenama BlackBerry, tetapi tidak termasuk Perisian Pihak Ketiga.

"Kandungan Pihak Ketiga" ertinya Kandungan hak milik pihak ketiga.

"Item Pihak Ketiga" bermaksud Kandungan Pihak Ketiga dan Produk Pihak Ketiga.

"Produk Pihak Ketiga" bermaksud Peranti dan Perisian Pihak Ketiga dan sebarang produk komersial lain yang bukan produk BlackBerry.

"Perkhidmatan Pihak Ketiga" ertinya perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk Perkhidmatan Masa Siaran, perkhidmatan yang disediakan oleh MoR atau pemproses bayaran pihak ketiga, dan sebarang tapak web yang bukan dikendalikan oleh BlackBerry.

"Perisian Pihak Ketiga" bermaksud aplikasi perisian kendiri hak milik pihak ketiga yang disediakan atau tersedia dengan, pada atau melalui Penyelesaian BBM.

"Kandungan Anda" bermaksud mana-mana Kandungan yang Anda hantar atau jadikan tersedia kepada Perkhidmatan atau Perkhidmatan Pihak Ketiga.

2. Peraturan Penggunaan untuk Penyelesaian BBM. Anda bertanggungjawab atas semua aktiviti yang berkenaan dengan penggunaan Penyelesaian BBM Anda, dan Anda akan memastikan bahawa:

(a) Penyelesaian BBM anda, atau mana-mana bahagiannya, digunakan selaras dengan Perjanjian ini, semua undang-undang dan peraturan yang diguna pakai, dan Dokumentasi yang terpakai;

(b) Anda berumur sekurang-kurangnya 13 tahun dan sama ada melebihi umur majoriti, minor yang telah bebas, atau mempunyai persetujuan ibu bapa atau penjaga, dan mampu dan berwibawa sepenuhnya untuk membuat Perjanjian ini. Dalam mana-mana keadaan pun, Anda mengesahkan bahawa Anda berusia sekurang-kurangnya 13 tahun kerana Penyelesaian BBM dan ID BlackBerry tidak ditujukan untuk kanak-kanak berumur bawah 13 tahun. Jika Anda bawah umur 13 tahun Anda tidak dibenarkan menggunakan Penyelesaian BBM atau mendapatkan ID BlackBerry. Jika Anda membuat Perjanjian ini bagi pihak syarikat atau entiti lain, Anda mewakili dan menjamin bahawa Anda mempunyai tauliah untuk membuat Perjanjian ini bagi pihak syarikat atau pihak entiti yang lain;

(c) Sebarang maklumat yang diberikan kepada BlackBerry atau pengedar yang diberi tauliah menurut Perjanjian ini, termasuk semasa mendaftar untuk menggunakan Penyelesaian BBM atau untuk mendapatkan akaun untuk digunakan dengan Penyelesaian BBM anda, termasuk ID BlackBerry, adalah benar, tepat, terkini dan lengkap, dan selagi Anda terus menggunakan Penyelesaian BBM atau mengekalkan akaun, Anda akan mengemaskini maklumat tersebut untuk memastikan ia benar, tepat dan lengkap;

(d) Anda tidak akan secara sengaja, selepas membuat sebarang pertanyaan yang munasabah mengikut kedudukan anda, menggunakan atau membenarkan orang lain menggunakan Penyelesaian BBM, atau sebahagian daripadanya, secara berasingan atau dengan mana-mana Item Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga, dengan cara yang mengikut pengamatan BlackBerry, bertindak secara munasabah, mengganggu, merendahkan atau menjejaskan mana-mana perisian, perkakasan, sistem, rangkaian, Kandungan, atau perkhidmatan, yang digunakan oleh mana-mana orang, termasuk BlackBerry atau Penyedia Perkhidmatan Siaran, atau selainnya memudaratkan BlackBerry atau subsidiari dan sekutu ("BlackBerry Group of Companies"), Pembekal Perkhidmatan Masa Siaran atau mana-mana pelanggan, infrastruktur, produk atau perkhidmatan, dan Anda akan segera menghentikan sebarang aktiviti sebegini apabila BlackBerry menyampaikan notis yang sama kepada Anda;

(e) Penyelesaian BBM anda, atau mana-mana bahagiannya, tidak digunakan untuk menghantar, menerbitkan, menyiarkan, memuat naik, mengedarkan atau menyebarkan sebarang Kandungan yang tidak sesuai, tidak senonoh, mengganggu, kesat, memalukan, memfitnah, lucah, haram atau menipu;

(f) Penyelesaian BBM anda, atau mana-mana bahagiannya, tidak digunakan untuk melakukan atau cuba melakukan jenayah atau memudahkan pelakuan sebarang jenayah atau perbuatan haram atau tort lain, termasuk memuat naik, mengumpul, menyimpan, mencatat, menghantar, berkomunikasi atau selainnya, menyediakan sebarang maklumat atau bahan yang Anda tidak berhak mengumpul, menyimpan atau menjadikan tersedia, termasuk di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah kontrak atau melanggar sebarang kewajipan, melanggar hak privasi atau undang-undang, perjudian haram, atau sebarang perbuatan yang melanggar , menceroboh atau memperuntukkan secara salah mana-mana hak harta intelek dan / atau lain-lain hak mana-mana pihak ketiga (termasuk penyalinan dan berkongsi perisian atau Kandungan yang Anda tidak berhak menyalin dan berkongsi, menyalahi undang-undang atau mengelakkan sebarang perlindungan pengurusan hak digital);

(g) Penyelesaian BBM anda, atau mana-mana bahagiannya, tidak digunakan untuk memuat naik, menyiarkan, menghantar, atau menjadikan tersedia sebarang perisian atau Kandungan yang mengandungi sebarang virus (i), kuda Trojan, cecacing, pintu belakang, mekanisme penutupan, kod berniat jahat, pengintip, bot, mekanisme drop dead, atau spyware, atau (ii) mana-mana perisian atau Kandungan lain yang mungkin atau bertujuan untuk (A) memberi kesan buruk kepada prestasi, (B) melumpuhkan, merosakkan, atau menyebabkan kerosakan pada, atau (C) menyebabkan atau memudahkan akses yang tidak dibenarkan atau menafikan akses kepada, atau menyebabkan penggunaan untuk tujuan yang tidak sah atau tidak sesuai, mana-mana perisian, perkakasan, perkhidmatan, sistem, atau data ("Malware") (dan, jika Anda mengetahui kewujudan mana-mana Malware dalam atau yang berhubungan dengan Penyelesaian BBM, Anda akan memaklumkan BlackBerry dengan segera);

(h) Anda tidak menjual, menyewa, memajak, atau memindahkan, atau cuba untuk menjual, menyewa, memajak, atau memindahkan, Perisian atau mana-mana Kandungan, atau mana-mana bahagiannya, yang disediakan kepada Anda sebagai sebahagian daripada Penyelesaian BBM, atau hak anda kepada Penyelesaian BBM atau mana-mana bahagiannya, kepada sesiapa yang lain, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada BlackBerry;

(i) Anda tidak cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada mana-mana Perkhidmatan, akaun, sistem komputer atau rangkaian lain yang berhubung dengan Perkhidmatan, melalui godaman, curian kata laluan atau sebarang cara lain, atau mendapatkan atau cuba mendapatkan sebarang bahan atau maklumat yang disediakan melalui Perkhidmatan melalui sebarang cara yang tidak disediakan secara sengaja kepada Anda oleh Penyelesaian BBM;

(j) Penyelesaian BBM anda, atau mana-mana bahagiannya, tidak digunakan untuk menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, atau secara palsu menyatakan atau memberi gambaran palsu tentang hubungan anda dengan seseorang atau entiti, atau mencipta identiti palsu untuk mengelirukan orang lain, termasuk phishing dan spoofing; dan

(k) Anda bekerjasama dengan BlackBerry dan memberikan maklumat yang diminta oleh BlackBerry untuk membantu BlackBerry menyiasat atau menentukan sama ada telah berlaku pelanggaran Perjanjian ini dan memberi BlackBerry atau juruaudit bebas yang dilantik oleh BlackBerry akses kepada premis dan Peranti yang Penyelesaian BBM telah gunakan dan mana-mana rekod yang berkaitan. Anda dengan ini memberi kuasa kepada BlackBerry untuk bekerjasama dengan: (i) pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dalam menyiasat pelanggaran jenayah yang disyaki; (ii) pihak-pihak ketiga dalam menyiasat perbuatan yang melanggar Perjanjian ini; dan (iii) pentadbir sistem di penyedia perkhidmatan Internet, kemudahan rangkaian atau komputer bagi menguatkuasakan Perjanjian ini. Kerjasama ini mungkin termasuk BlackBerry mendedahkan nama pengguna, alamat IP, atau maklumat peribadi Anda yang lain.

3. Penggunaan Perisian.

(a) Lesen. Sebahagian daripada Penyelesaian BBM memerlukan anda mendapatkan dan menggunakan Perisian untuk mengakses Perkhidmatan. Perisian ini berlesen dan tidak dijual di bawah Perjanjian ini. Lesen anda untuk menggunakan Perisian ini tertakluk pada pembayaran fi lesen yang berkenaan, jika ada. Tertakluk pada terma dan syarat di dalam, Perjanjian ini memberi Anda lesen yang peribadi, boleh dibatalkan, tidak eksklusif, dan tidak boleh dipindah milik yang membenarkan Anda memasang dan menggunakan Perisian pada peranti, atau jika dibenarkan secara nyata oleh peraturan-peraturan penggunaan yang mengawal kedai digital pihak ketiga (contohnya iTunes Store untuk Perisian versi iOS) tempat Anda memperolehi Perisian ("Peraturan Penggunaan"), bilangan Peranti yang dibenarkan secara nyata oleh Peraturan Penggunaan sebegini.

Jika Anda memperolehi Perisian secara langganan atau sebagai percubaan percuma, maka hak lesen yang dinyatakan di atas hanya terpakai untuk tempoh masa yang Anda telah membayar yuran yang diperlukan atau untuk tempoh masa yang ditauliahkan oleh BlackBerry atau pengedar sahnya, mana-mana yang berkenaan.

Dalam semua keadaan, lesen yang diberikan di bawah Perjanjian ini membenarkan Anda menggunakan atau membenarkan penggunaan Perisian atau untuk mengakses Perkhidmatan hanya untuk tujuan dalaman atau peribadi anda sendiri dan mengikut Peraturan Penggunaan yang berkenaan.

(b) Maklumat dan Naik Taraf. Perjanjian ini dan lesen yang diberikan di sini, tidak bermaksud sebarang hak untuk: (i) peningkatan atau kemas kini yang berkala atau yang akan datang untuk Perisian ini atau Perisian Pihak Ketiga atau (ii) memperoleh mana-mana Perkhidmatan baru atau yang diubahsuai. Begitupun, peningkatan atau kemas kini Perisian boleh disediakan mengikut budi bicara BlackBerry daripada masa ke masa. Perisian mungkin mengandungi fungsi untuk memeriksa secara automatik kemas kini atau peningkatan Perisian, dan Anda mungkin dikehendaki mengemaskini Perisian atau Perisian Pihak Ketiga untuk terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan tertentu, perisian baru yang lain atau Item Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga atau sebahagian daripadanya. Melainkan perisian peranti anda membenarkan Anda menghalang penghantaran atau penggunaan peningkatan atau kemas kini Perisian dan Anda menggunakan tetapan itu, Anda bersetuju bahawa BlackBerry boleh (tetapi tidak diwajibkan untuk) menyediakan kemas kini atau peningkatan tersebut kepada Anda dari masa ke masa, dan memberitahu Anda kewujudan peningkatan atau kemas kini tersebut. Mana-mana kemas kini atau naik taraf yang diberikan kepada Anda oleh BlackBerry di bawah Perjanjian ini akan dianggap sebagai Perisian, Perkhidmatan atau Perisian Pihak Ketiga, mana-mana yang berkenaan.

(c) Hak Pengeluaran Semula. Anda tidak boleh mengedar atau mengubahsuai Perisian, atau mana-mana Kandungan yang disediakan kepada Anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan, secara keseluruhan atau sebahagian. Kecuali BlackBerry dengan nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang daripada menghalang aktiviti ini, Anda tidak boleh menyalin, atau mengeluarkan semula dalam apa-apa cara lain yang Perisian ini, atau sebarang Kandungan yang disediakan kepada Anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan, secara keseluruhan atau sebahagian, kecuali sebagaimana yang dibenarkan secara nyata di dalam Perjanjian ini, dalam Dokumentasi bagi Perkhidmatan yang berkenaan, dalam Peraturan Penggunaan, atau dalam perjanjian bertulis berasingan antara Anda dan BlackBerry atau sekutu BlackBerry. Bagi maksud peruntukan ini, "menyalin" atau "mengeluarkan semula" tidak termasuk menyalin pernyataan dan arahan Perisian yang berlaku secara semulajadi semasa pelaksanaan program biasa apabila digunakan mengikut dan bagi maksud yang diperihalkan dalam Dokumentasi atau semasa membuat sandaran Perisian atau peranti yang berkala dan tidak diubahsuai di tempat perisian dipasang, selaras dengan amalan perniagaan standard industri. Anda tidak boleh menyalin mana-mana Dokumentasi atau sebahagian daripadanya selain daripada untuk kegunaan peribadi atau dalaman anda sendiri dan untuk kegunaan selaras dengan Penggunaan Penyelesaian BBM.

4. Item Pihak Ketiga dan Perkhidmatan Pihak Ketiga Yang Diwajibkan. Anda bertanggungjawab memastikan bahawa Item Pihak Ketiga dan Perkhidmatan Pihak Ketiga (termasuk Peranti, sambungan Internet, rangkaian wayarles dan Perkhidmatan Masa Siaran) yang Anda pilih untuk mengendalikan Penyelesaian BBM anda memenuhi keperluan minimum BlackBerry, termasuk perisian peranti dan ketersediaan capaian Internet khusus yang diperlukan untuk Penyelesaian BBM anda seperti yang dinyatakan di dalam Dokumentasi, dan penggunaan Anda seperti Perkara Pihak Ketiga dan/atau Perkhidmatan Pihak Ketiga dengan Penyelesaian BBM anda tidak melanggar mana-mana lesen, terma, syarat, undang-undang, peraturan dan/atau peraturan-peraturan berkenaan dengan penggunaan sebarang Item Pihak Ketiga dan Perkhidmatan Pihak Ketiga. Perkhidmatan Masa Siaran secara amnya diperlukan untuk menggunakan Penyelesaian BBM Anda. Perkhidmatan Masa Siaran mungkin dicaj atas penggunaan Penyelesaian BBM Anda, dan Anda bersetuju bahawa antara Anda dan BlackBerry, Anda bertanggungjawab atas semua caj Perkhidmatan Masa Siaran yang ditanggung akibat penggunaan sedemikian. Penyedia Perkhidmatan Masa Siaran Anda boleh menyekat Perkhidmatan dan Perkhidmatan Pihak Ketiga mana yang disediakan kepada Anda. Jika Anda ingin mendapatkan maklumat tentang Penyedia Perkhidmatan Masa Siaran mana menyokong Penyelesaian BBM Anda di lokasi Anda sila hubungi BlackBerry melalui legalinfo@blackberry.com

5. Syarat-syarat Tambahan.

(a) Anda mungkin dikehendaki untuk bersetuju dengan terma dan syarat-syarat tambahan:

(i) dengan BlackBerry berhubung dengan Komponen Pihak Ketiga (contohnya komponen sumber terbuka) dan untuk menggunakan Perkhidmatan atau Kandungan tertentu atau untuk mendapatkan kemas kini atau naik taraf Penyelesaian BBM;

(ii) dengan pihak ketiga memperoleh atau menggunakan Item Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga, termasuk untuk menggunakan tapak web Pihak Ketiga yang boleh diakses melalui Penyelesaian BBM;

(iii) dengan MoR atau pemproses bayaran untuk membuat pembelian berhubung dengan atau melalui Penyelesaian BBM; dan

(iv) dengan Penyedia Perkhidmatan Masa Siaran bagi Perkhidmatan Masa Siaran.

(b) Anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana perjanjian yang Anda buat dengan pihak ketiga dan BlackBerry tidak bertanggungjawab atau dalam apa cara sekalipun terhadap sebarang kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk, yang berlaku akibat urusan anda dengan mana-mana pihak ketiga tersebut. Jika Anda tidak pasti sama ada sumber mana-mana Kandungan, item, produk atau perkhidmatan adalah daripada BlackBerry, sila hubungi BlackBerry di legalinfo@blackberry.com. Jika Anda berurusan dengan pihak ketiga melalui Internet atau berkaitan dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga, berhati-hati untuk memastikan Anda tahu siapa yang Anda berurusan, dan bahawa Anda tahu terma dan syarat-syarat yang berkaitan dengan tapak-tapak web dan mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga atau Item Pihak Ketiga Anda boleh akses atau terima, termasuk terma penghantaran dan pembayaran, terma penggunaan, terma lesen pengguna akhir, keupayaan untuk mengembalikan produk, terma privasi, tetapan privasi, dan ciri-ciri keselamatan untuk melindungi maklumat peribadi anda dan untuk memastikan keselamatan peribadi Anda.

(c) Dalam apa keadaan pun terma dan syarat tambahan antara Anda dan mana-mana pihak ketiga tidak akan mengikat BlackBerry atau mengenakan apa-apa kewajipan tambahan, atau kewajipan yang tidak selaras dengan terma dan syarat-syarat Perjanjian ini, terhadap BlackBerry, dan kepada Anda dan BlackBerry, terma dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Produk Pihak Ketiga dan Perkhidmatan Pihak Ketiga dalam Perjanjian ini masih terpakai.

(d) Setakat yang Komponen Pihak Ketiga dilindungi oleh terma dan syarat tambahan yang memberikan Anda hak untuk menggunakan, menyalin, mengedar atau mengubah semua atau sebahagian daripada Komponen Pihak Ketiga lebih luas daripada hak yang diberikan kepada Anda di bawah Perjanjian bagi Perisian ini, maka, setakat Anda boleh menjalankan apa-apa hak yang lebih luas tanpa melanggar terma atau syarat Perjanjian ini bagi baki Perisian, Anda akan mendapatkan faedah hak yang lebih luas. Berkenaan dengan Perisian Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga (termasuk perisian dan Kandungan) disediakan kepada Anda oleh BlackBerry, jika Perisian Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga tidak disertakan dengan lesen atau terma perkhidmatan yang berasingan, penggunaannya hendaklah tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini seolah-olah ia adalah Perisian atau Perkhidmatan (jika berkenaan) yang sebahagian daripada Penyelesaian BBM anda dengan syarat sebarang Perisian Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga yang diberikan kepada Anda oleh BlackBerry "SEADANYA" dan "SETAKAT TERSEDIA", tanpa syarat, sokongan, jaminan, perwakilan atau jaminan, yang nyata atau tersirat antara Anda dan BlackBerry, had dan pengecualian liabiliti, penafian dan peruntukan bayaran balik yang dinyatakan dalam Perjanjian ini bagi Item Pihak Ketiga dan Perkhidmatan Pihak Ketiga, dan bukan untuk Perisian, hendaklah terpakai.

6. Pengubahsuaian atau Penamatan Penyelesaian BBM.

(a) Pengubahsuaian atau Penamatan Penyelesaian BBM. Anda bersetuju bahawa BlackBerry boleh, tanpa liabiliti kepada Anda, mengubahsuai, menggantung, memberhentikan, menghapuskan, mengehadkan, atau melumpuhkan Penyelesaian BBM, atau mana-mana bahagiannya, pada bila-bila masa, buat sementara waktu atau selama-lamanya, dengan atau tanpa notis kepada Anda dengan syarat bahawa jika BlackBerry kekal menghentikan Khidmat (lesen anda untuk menggunakan mana-mana perisian yang direka khusus untuk mengakses Perkhidmatan tertentu sahaja akan tamat secara automatik), dan jika Anda telah membayar untuk Perkhidmatan yang boleh didapati untuk sebahagian masa yang tertentu dan tidak melanggar Perjanjian ini, Anda mungkin berhak dibayar balik kesemua atau sebahagian daripada jumlah yang Anda telah bayar untuk Perkhidmatan ini, seperti yang dinyatakan di dalam polisi pembayaran balik dinyatakan bagi Perkhidmatan, atau MoR atau pemproses bayaran yang Anda membayar yuran . Pembayaran balik sebegini, jika ada, akan menjadi hak eksklusif anda dan BlackBerry, dan MoR dan pemproses pembayaran adalah, liabiliti tunggal kepada Anda jika BlackBerry terus menghentikan Penyelesaian BBM, atau sebahagian daripadanya.

(b) Penyelenggaraan. Tanpa mengehadkan yang disebut di atas, BlackBerry berhak kepada, dan Anda bersetuju bahawa BlackBerry boleh mengikut budi bicara mutlaknya, menggantung akses kepada Penyelesaian BBM secara berkala, atau mana-mana bahagiannya, atau menghentikan operasi Penyelesaian BBM, atau mana-mana bahagiannya, untuk menetapkan pepijat perisian, memasang kemas kini dan melakukan diagnosis dan penyelenggaraan lain terhadap Penyelesaian BBM.

7. Sumbangan anda dan Lain-lain Kandungan.

(a) Maklum balas. Anda boleh memberikan maklum balas kepada BlackBerry mengenai Penyelesaian BBM. Melainkan BlackBerry bersetuju sebaliknya secara bertulis, Anda dengan ini bersetuju semua maklum balas, komen, cadangan, idea, konsep dan perubahan yang Anda berikan kepada BlackBerry mengenai Penyelesaian BBM dan semua hak harta intelek yang berkaitan termasuk, jika Anda seorang penduduk Jepun , semua hak di bawah Artikel 27 dan 28 Akta Hak Cipta Jepun (secara kolektif "Maklum Balas") menjadi hak milik BlackBerry dan Anda dengan ini memberikan kepada BlackBerry semua hak, hak milik dan kepentingan Anda kepadanya. Anda tidak akan dengan sengaja memberikan BlackBerry sebarang maklum balas yang tertakluk pada hak harta intelektual pihak ketiga. Anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya dengan BlackBerry berkenaan menandatangani dokumen selanjutnya dan melakukan apa-apa aktiviti lain yang munasabah yang diminta oleh BlackBerry untuk mengesahkan BlackBerry yang memiliki Maklum Balas dan untuk membolehkan BlackBerry mendaftar dan/atau melindungi mana-mana hak harta intelek yang berkaitan dan/atau maklumat sulit.

(b) Pengguna Akhir Kandungan, Item Pihak Ketiga. Anda, dan bukan BlackBerry, bertanggungjawab sepenuhnya bagi kandungan anda. BlackBerry tidak mengawal Kandungan atau lain-lain Item Pihak Ketiga yang disediakan kepada Anda oleh pengguna akhir yang berkaitan dengan Penggunaan Penyelesaian BBM atau Perkhidmatan Pihak Ketiga yang digunakan bersama Penyelesaian BBM mereka, dan sebagai tambahan kepada penafian umum dalam Seksyen 17, BlackBerry tidak menjamin atau memberikan apa-apa jaminan yang lain yang serupa mengenai ketepatan, integriti atau kualiti, dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa Item Pihak Ketiga. BlackBerry boleh menubuhkan amalan umum dan had-had penggunaan Penyelesaian BBM, termasuk jumlah kandungan yang boleh disimpan, tempoh maksimum Kandungan atau catatan mesej/perbincangan dikekalkan di mana-mana Perkhidmatan (termasuk sebarang perkhidmatan simpanan awan), dan/atau tempoh Anda boleh terus menggunakan atau mengakses mana-mana Kandungan. Anda boleh menggunakan Kandungan yang disediakan oleh BlackBerry atau sekutu BlackBerry, yang berkaitan dengan Perkhidmatan semata-mata untuk kegunaan peribadi anda dan mengikut terma-terma lesen tertentu dan syarat yang terpakai kepada Perkhidmatan ini, jika ada. Sebarang sekatan yang dinyatakan di atas akan diperincikan di dalam dokumentasi bagi Perkhidmatan berkenaan, yang Anda perlu arifkan diri dan mengkaji semula dari semasa ke semasa kerana BlackBerry mungkin membuat perubahan. Anda bersetuju BlackBerry tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti atas kehilangan, penghapusan, akses yang tidak dibenarkan, atau kegagalan menyimpan mana-mana Kandungan dan, sekiranya Anda mempunyai hak atau lesen untuk berbuat demikian, Anda perlu menyimpan salinan sandaran alternatif mana-mana Kandungan yang penting kepada Anda.

(c) Kandungan Anda. Selain daripada yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini atau berhubung addendum, Perjanjian ini tidak memindahkan mana-mana pemilikan Kandungan anda untuk BlackBerry. Berkenaan dengan mana-mana Kandungan Anda yang Anda sediakan untuk dimasukkan ke dalam aspek Penyelesaian BBM yang boleh diakses oleh pengguna Penyelesaian BBM lain, termasuk Kumpulan BBM dan forum yang boleh diakses ke Kenalan BBM anda dan pengguna Penyelesaian BBM lain, Anda memberikan BlackBerry lesen kekal, tidak boleh ditarik balik, tanpa royalti dan bukan eksklusif, di seluruh dunia untuk menggunakan, mengedarkan, mengeluarkan semula, mengubahsuai, menyesuaikan, mempersembahkan kepada umum dan memaparkan kepada umum Kandungan yang munasabah berkaitan penyediaan dan pengurusan Penyelesaian BBM, atau mana-mana bahagiannya, dan berhubung dengan mana-mana Kandungan yang Anda sediakan untuk lain-lain aspek Penyelesaian BBM, Anda memberikan kepada BlackBerry, lesen tanpa royalti dan bukan eksklusif di seluruh dunia untuk menggunakan, mengedarkan, mengeluarkan semula, mengubahsuai, menyesuaikan, mempersembahkan kepada umum dan memaparkan secara umum Kandungan itu sebagaimana yang munasabah dikehendaki untuk menyediakan Anda Penyelesaian BBM tersebut dan Anda menjanjikan dalam kedua-dua keadaan tersebut bahawa Anda berhak memberikan kepada BlackBerry lesen tersebut.

(d) Kandungan Jelik dan Produk Pihak Ketiga. Anda faham bahawa dengan menggunakan Penyelesaian BBM atau Perkhidmatan Pihak Ketiga, Anda mungkin terdedah kepada Kandungan dan Item Pihak Ketiga dan yang merupakan, atau yang Anda anggap sebagai, menyinggung, tidak senonoh atau menjelikkan. BlackBerry dan wakilnya mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan) mengikut budi bicara mutlak mereka untuk menyaring, menolak, atau membuang Kandungan Anda atau mana-mana Produk Pihak Ketiga daripada Penyelesaian BBM.

(e) Kawalan Ibu bapa dan Penyeliaan Dewasa. Sebahagian daripada Penyelesaian BBM atau Perkhidmatan Pihak Ketiga mungkin termasuk tetapan yang membolehkan Anda menyekat atau menapis Kandungan, Perkhidmatan, Perkhidmatan Pihak Ketiga atau pihak ketiga yang tertentu. Adalah tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memilih dan membolehkan tetapan sebegitu kepada pilihan anda. BlackBerry tidak menjamin tetapan tersebut bebas daripada kesilapan, boleh menyekat semua Kandungan, Perkhidmatan, Perkhidmatan Pihak Ketiga, atau pihak ketiga berkenaan, atau tidak boleh dilumpuhkan atau dielakkan oleh orang lain yang mempunyai akses kepada Penyelesaian BBM anda. Jika Anda membenarkan anak anda menggunakan Penyelesaian BBM anda, atau mana-mana bahagiannya, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menentukan sama ada sebarang Perkhidmatan, Perkhidmatan Pihak Ketiga atau Item Pihak Ketiga sesuai untuk Anak Anda, dan Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akses dan penggunaan anak Anda terhadap Penyelesaian BBM, Perkhidmatan Pihak Ketiga dan Item Pihak Ketiga ini, termasuk semua caj kewangan atau liabiliti lain yang ditanggung berhubung dengan penggunaan atau akses tersebut.

8. Perkhidmatan Kecemasan. Penyelesaian BBM tidak berhubung dengan rangkaian telefon bersuis awam (PSTN), tidak menggunakan nombor telefon untuk berkomunikasi dengan peranti lain, dan tidak direka atau dimaksudkan untuk menjadi pengganti telefon talian mudah alih atau talian tetap anda. Di samping itu, Anda mengaku dan bersetuju bahawa Penyelesaian BBM tidak direka atau dimaksudkan untuk menjadi pengganti bagi talian tetap atau telefon mudah alih tanpa wayar biasa anda, dan bahawa ia tidak boleh digunakan untuk membuat panggilan kepada "911", "112", "999","000" atau nombor lain yang bertujuan untuk menyambung pengguna ke poin jawapan keselamatan awam atau perkhidmatan kecemasan yang sama mengikut undang-undang telekomunikasi tempatan ("Perkhidmatan Kecemasan"). Panggilan ke Perkhidmatan Kecemasan tidak diproses melalui Penyelesaian BBM. Anda faham dan bersetuju bahawa cara lain, berasingan daripada Penyelesaian BBM, mesti dibuat untuk mengakses Perkhidmatan Kecemasan, dan BlackBerry Group of Companies, dan pegawai, pengarah, dan pekerja masing-masing tiada tanggungjawab atau liabiliti atas sebarang kecederaan peribadi, kematian atau ganti rugi yang berbangkit daripada atau berhubung dengan ketidakupayaan untuk mengakses Perkhidmatan Kecemasan melalui Penyelesaian BBM.

9. Harta Intelek. Di bawah Perjanjian ini Anda tidak memperoleh apa-apa hak pemilikan, hakmilik atau kepentingan dalam atau mana-mana harta intelek atau hak proprietari lain, termasuk paten, reka bentuk, cap dagang, hak cipta, hak pangkalan data atau hak dalam apa-apa maklumat sulit atau rahsia perdagangan, di dalam atau yang berhubung dengan Penyelesaian BBM atau mana-mana bahagiannya, termasuk Kandungan yang disediakan oleh BlackBerry Group of Companies dan pembekal masing-masing sebagai sebahagian daripada Penyelesaian BBM, di bawah Perjanjian ini. Khususnya, jika Anda penduduk Jepun, Anda tidak memperoleh apa-apa hak pemilikan, hakmilik atau kepentingan dalam atau apa-apa harta perindustrian atau harta intelek dan harta tidak ketara atau lain-lain hak, termasuk paten, reka bentuk, cap dagang, hak cipta, hak moral (chosakusha jinkakuken) hak pangkalan data atau hak dalam apa-apa maklumat sulit atau rahsia perdagangan (eigyo himitsu), dalam atau yang berhubung dengan Penyelesaian BBM anda atau mana-mana bahagiannya, termasuk Kandungan yang disediakan oleh BlackBerry atau sekutunya dan pembekal masing-masing sebagai sebahagian daripada Penyelesaian BBM, di bawah Perjanjian ini. Anda juga tidak memperoleh sebarang hak lesen dalam atau berkaitan dengan Penyelesaian BBM atau mana-mana bahagiannya, atau apa-apa Kandungan yang disediakan kepada Anda melalui Perkhidmatan, selain hak yang nyata dilesenkan kepada Anda di bawah Perjanjian ini, di dalam Dokumentasi yang berkaitan, atau dalam satu lagi perjanjian bertulis yang dipersetujui bersama yang Anda mungkin ada dengan BlackBerry. Sebarang hak yang tidak diberi secara nyata di sini adalah terpelihara. Sebagai penjelasan, selain daripada yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini, dalam apa keadaan pun sebarang lesen paten yang diberikan di dalam Penyelesaian BBM sini dilanjutkan, atau ditafsirkan untuk dilanjutkan, untuk kegunaan mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga atau Item Pihak Ketiga sama ada secara bersendirian atau bersempena Penyelesaian BBM Anda, dan, tanpa mengehadkan yang disebut di atas, dalam apa keadaan pun lesen yang diberikan di bawah ini boleh ditafsirkan agar mana-mana pembekal seperti Perkhidmatan Pihak Ketiga atau Item Pihak Ketiga dapat menegaskan bahawa penggunaan seperti Perkhidmatan Pihak Ketiga atau Item Pihak Ketiga sama ada bersama-sama dengan semua atau sebahagian daripada Penyelesaian BBM atau secara sendiri dilesenkan di bawah paten BlackBerry berdasarkan fakta bahawa Penyelesaian BBM, atau mana-mana bahagiannya, dilesenkan di sini. Perisian dan mana-mana salinan yang Anda buat, hanya dilesenkan, dan tidak dijual, kepada Anda, dan Perisian, semua Dokumentasi dan mana-mana Kandungan yang diberikan kepada Anda oleh BlackBerry Group of Companies sebagai sebahagian daripada Penyelesaian BBM dan mana-mana lokasi yang membolehkan Anda untuk mengakses mana-mana Perkhidmatan adalah dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang Kanada, Amerika Syarikat dan antarabangsa dan oleh peruntukan perjanjian paten antarabangsa. Terdapat hukuman yang berat, sivil dan jenayah, bagi pelanggaran harta intelek. Anda bersetuju bahawa tiada apa di dalam Perjanjian ini boleh menjejaskan hak dan bantuan kepada mana-mana remedi, termasuk pelepasan injunksi atau remedi yang setaraf dengannya dalam bidang kuasa anda, yang BlackBerry dan mana-mana penyedia kandungan bagi Perkhidmatan mungkin mempunyai di bawah mana-mana undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan BlackBerry atau harta intelek pembekal Kandungan atau lain-lain hak. Jika Anda: (i) tinggal di dalam bidang kuasa yang tidak mempunyai undang-undang hak cipta yang berkuat kuasa, atau (ii) tinggal di dalam bidang kuasa yang undang-undang hak cipta yang berkuat kuasa tidak melindungi perisian yang dilesenkan di bawah Perjanjian ini, maka, sebagai tambahan kepada mana-mana kewajipan Anda mungkin ada di bawah undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa Anda, Anda dengan jelas bersetuju bahawa Akta Hak Cipta Kanada hendaklah disifatkan terpakai bagi Anda dan Penggunaan anda terhadap Penyelesaian BBM dan Pihak Ketiga.

10. Sekatan Eksport, Import dan Penggunaan serta Lesen Kerajaan AS. Perisian ini mungkin termasuk teknologi kriptografi dan Anda bersetuju ia tidak boleh dieksport, diimport, digunakan, dipindahkan atau dieksport semula kecuali dengan mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan. Anda dengan ini menyatakan bahawa: (A) sepanjang pengetahuan Anda, Anda layak di bawah undang-undang untuk menerima Perisian, dan tidak berada di dalam negara yang tertakluk pada sekatan Kerajaan AS, atau yang telah ditetapkan oleh Kerajaan AS sebagai negara "menyokong pengganas" dan bahawa Anda tidak disenaraikan di mana-mana senarai larangan atau sekatan Kerajaan AS, dan (B) Anda tidak akan menggunakan Perisian dalam pembangunan, pengeluaran, pengendalian, penyelenggaraan, penyimpanan, pengesanan, pengenalan atau penyebaran senjata kimia, biologi atau nuklear atau sistem penghantaran peluru berpandunya, atau bahan atau peralatan yang boleh digunakan dalam senjata itu atau sistem penghantaran peluru berpandunya, atau menjual semula atau mengeksport kepada sesiapa atau mana-mana entiti yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Walau apa pun perjanjian dengan pihak ketiga atau mana-mana peruntukan undang-undang, peraturan atau dasar, jika Anda mana-mana agensi kerajaan Amerika Syarikat, maka hak-hak anda berkenaan dengan perisian tidak boleh melebihi hak yang diperuntukkan di bawah Perjanjian ini , melainkan dipersetujui bersama oleh BlackBerry dalam perjanjian bertulis antara Anda dan BlackBerry dan ditandatangani oleh Ketua Pegawai Operasi atau Ketua Pegawai Eksekutif BlackBerry.

11. Keselamatan, Akaun dan Kata Laluan.

(a) Penggunaan Akaun dan Kata Laluan. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya menetapkan langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya untuk mengawal akses kepada Penyelesaian BBM anda, termasuk Peranti Anda memasang Perisian. Tanpa mengehadkan yang disebut di atas, Anda bersetuju untuk memilih kata laluan yang kukuh, dan untuk mengekalkan keselamatan dan kerahsiaan semua kata laluan yang digunakan untuk mengakses Penyelesaian BBM anda atau mana-mana bahagiannya, termasuk kata laluan yang digunakan untuk mengakses ID BlackBerry Anda yang digunakan berkaitan dengan Penyelesaian BBM anda. Anda juga bersetuju bahawa anda bertanggungjawab atas semua aktiviti yang berlaku menggunakan kata laluan anda, atau pada atau melalui akaun anda, termasuk semua caj kewangan atau liabiliti lain yang ditanggung berhubung dengan aktiviti tersebut. Anda bersetuju untuk segera memberitahu BlackBerry sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan bagi semua atau mana-mana bahagian Penyelesaian BBM anda, termasuk sebarang kata laluan untuk mana-mana bahagian Penyelesaian BBM anda, dengan menghubungi Sokongan Pelanggan BlackBerry (maklumat hubungan ada di www.blackberry.com/support). BlackBerry boleh mengambil sebarang tindakan yang difikirkan wajar setelah menerima pemberitahuan seperti ini, tetapi tidak wajib mengambil sebarang tindakan. Anda bersetuju bahawa memberitahu BlackBerry seperti yang dinyatakan di atas tidak menghilangkan tanggungjawab Anda atas semua aktiviti yang berlaku menggunakan kata laluan anda, atau pada atau melalui akaun anda.

(b) ID BlackBerry. Jika Anda belum mempunyai ID BlackBerry, Anda akan digesa untuk menciptanya untuk mengakses dan menggunakan Penyelesaian BBM Anda. Setelah dicpta, ID BlackBerry anda juga boleh digunakan oleh Anda untuk mengakses produk atau perkhidmatan lain yang menggunakan perkhidmatan ID BlackBerry yang anda layak mengakses ("Perkhidmatan Boleh Diakses ID BlackBerry"). Melainkan Anda dan BlackBerry bersetuju dengan terma dan syarat-syarat lain yang mengawal penggunaan ID BlackBerry Anda berkaitan produk dan perkhidmatan tersebut, Anda bersetuju bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian ini yang terpakai bagi Perkhidmatan ID BlackBerry, sebagai Perkhidmatan dan juga sebahagian Penyelesaian BBM, juga terpakai kepada penggunaan ID BlackBerry anda dengan Perkhidmatan Boleh Diakses ID BlackBerry, termasuk tanpa batasan, Seksyen 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, dan Seksyen 11 ini. Di samping itu, sebarang penamatan Perjanjian ini tidak akan memberi kesan kepada terma dan syarat-syarat penggunaan berterusan ID BlackBerry anda dengan Perkhidmatan Boleh Diakses ID BlackBerry lain, melainkan BlackBerry menunjukkan bahawa penamatan tersebut bertujuan untuk menamatkan hak anda untuk menggunakan ID BlackBerry Anda dengan lain-lain Perkhidmatan Boleh Diakses ID BlackBerry.

12. Kerahsiaan dan Tiada Kejuruteraan Songsang. Anda mengaku dan bersetuju bahawa Penyelesaian BBM adalah: (a) dibangunkan menggunakan masa dan perbelanjaan yang tinggi oleh BlackBerry dan/atau BlackBerry Group of Companies; dan (b) bahawa Penyelesaian BBM mengandungi maklumat rahsia termasuk rahsia perdagangan (jika Anda bermastautin di Jepun, rahsia perdagangan ini yang dikenali sebagai "eigyo himitsu") BlackBerry, BlackBerry Group of Companies dan pembekal masing-masing. Perjanjian ini tidak memberi hak kepada Anda untuk mendapatkan daripada BlackBerry, BlackBerry Group of Companies, atau pengedarnya sebarang kod sumber bagi Perisian, Perkhidmatan, Produk Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga dan, kecuali setakat yang BlackBerry dihalang dengan nyata oleh undang-undang melarang aktiviti ini, Anda bersetuju bahawa Anda tidak akan mengubah, mengubahsuai, menyesuai, mencipta hasil sampingan, menterjemahkan, merosakkan, atau Menjurutera Songsang Perisian, Perkhidmatan, atau Produk Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga atau cuba untuk berbuat demikian, atau membenarkan, akur, memberi kuasa atau menggalakkan mana-mana pihak lain untuk melakukan perkara yang sama. Bagi maksud Perjanjian ini, "Kejuruteraan Songsang" termasuk sebarang perbuatan kejuruteraan terbalik, menterjemah, membuka, decompiling, decrypting atau deconstructing (termasuk sebarang "dumping RAM/ROM atau storan kekal", "sniffing sambungan kabel atau wayarles" , atau kejuruteraan terbalik "kotak hitam") data, perisian (termasuk antara muka, protokol, dan sebarang data lain yang dimasukkan ke dalam atau digunakan bersama-sama dengan program-program yang mungkin atau mungkin tidak dianggap secara teknikal sebagai kod perisian), perkhidmatan atau perkakasan atau sebarang kaedah atau proses mendapatkan atau menukar sebarang maklumat, data atau perisian daripada satu bentuk ke bentuk yang boleh dibaca manusia.

13. Terma. Perjanjian ini akan berkuat kuasa apabila Anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian ini (seperti yang dinyatakan di dalam mukadimah di atas) dan hendaklah terus berkuat kuasa melainkan jika ditamatkan mengikut peruntukan-peruntukan yang dinyatakan di sini.

14. Remedi dan Penamatan.

Di samping mana-mana hak atau remedi BlackBerry yang ditetapkan dalam Perjanjian ini:

(a) Jika Anda melanggar Perjanjian ini, BlackBerry atau ejennya boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk, mengambil tindakan-tindakan tertentu yang difikirkan sesuai. Tindakan sedemikian boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penggantungan serta-merta atau penamatan semua atau mana-mana bahagian Penyelesaian BBM anda atau mana-mana Item Pihak Ketiga yang digunakan bersama dengan Penyelesaian BBM anda.

(b) BlackBerry boleh, sebagai tambahan kepada segala hak dan remedi lain yang diperuntukkan oleh Perjanjian ini atau oleh undang-undang; (i) dengan serta-merta menamatkan Perjanjian ini dan mana-mana perjanjian lesen lain antara Anda dan BlackBerry untuk mana-mana bahagian lain Penyelesaian BBM Anda yang digunakan oleh Anda jika Anda melanggar Perjanjian ini, atau mana-mana adendum atau perjanjian lain yang Anda ada dengan BlackBerry atau sekutu BlackBerry termasuk, dengan tidak membayar sebarang yuran dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada ia menjadi terhutang dan perlu dibayar dan/atau (ii) berhenti memberikan sebarang perkhidmatan kepada Anda berhubung dengan Penyelesaian BBM anda. Dalam keadaan Anda telah menyediakan BlackBerry maklumat hubungan yang tepat, BlackBerry akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberikan Anda notis penamatan.

(c) Di samping itu, BlackBerry boleh menamatkan Perjanjian ini dan/atau dengan serta merta berhenti memberikan mana-mana bahagian atau kesemua Penyelesaian BBM tanpa sebarang liabiliti kepada Anda jika BlackBerry dihalang daripada memberikan mana-mana bahagian atau kesemua Penyelesaian BBM oleh mana-mana undang-undang, peraturan, kehendak atau keputusan yang dikeluarkan dalam sebarang jua bentuk oleh badan kehakiman atau badan kerajaan yang lain, atau jika notis daripada agensi kerajaan atau jabatan menunjukkan BlackBerry tidak dibenarkan memberikan mana-mana bahagian atau kesemua Penyelesaian BBM. Tiada sebarang kenyataan di dalam ini boleh ditafsirkan sebagai menghendaki BlackBerry untuk mendapatkan penepian mana-mana undang-undang, kaedah, peraturan, atau sekatan, atau mendapatkan semakan kehakiman atau rayuan mana-mana perintah mahkamah. Jika dilaksanakan, BlackBerry akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menyediakan kepada Anda notis penamatan tiga puluh (30) hari daripada penamatan atau pemberhentian jika Perkhidmatan Berbayar.

(e) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata di dalam ini, BlackBerry tidak mempunyai sebarang liabiliti kepada Anda berbangkit daripada atau berhubung dengan penamatan Perjanjian ini, atau sebarang hak atau lesen yang diberikan di sini, mengikut Perjanjian ini.

(f) Mana-mana penamatan di bawah Perjanjian ini dengan BlackBerry akan berkesan tanpa BlackBerry mendapatkan sebarang persetujuan kehakiman atau pentadbiran, kelulusan atau resolusi dalam bidang kuasa anda. . Jika Anda tinggal di Indonesia, Anda dengan ini mengetepikan peruntukan Perkara 1266 Kod Sivil Indonesia setakat bahawa perintah mahkamah atau penghakiman tidak dikehendaki bagi penamatan Perjanjian ini mengikut termanya.

15. Kesan Penamatan. Selepas penamatan Perjanjian ini, peruntukan Penyelesaian BBM atau mana-mana Perkhidmatan kepada Anda, apa sebabnya sekalipun, atau jika langganan atau percubaan percuma Penyelesaian BBM anda, atau bahagiannya, luput atau ditamatkan: (a) Anda akan segera memberhentikan semua penggunaan Penyelesaian BBM, dan menghapus atau menyahpasang semua salinan Perisian yang terjejas yang berada dalam milik atau kawalan anda, atau dalam keadaan Perjanjian ini tidak ditamatkan, item Perisian yang dilesenkan, atau dalam hal Perkhidmatan penyediaan perkhidmatan yang berkenaan, yang telah ditamatkan atau luput; dan (b) BlackBerry akan berhak untuk menghalang mana-mana penghantaran data kepada dan daripada Perisian dan/atau Perkhidmatan, tanpa notis kepada Anda. Selepas penamatan atau habis tempoh lesen anda untuk menggunakan Penyelesaian BBM atau mana-mana bahagiannya, Anda membenarkan BlackBerry menghapus mana-mana fail, program, data dan mesej yang berkaitan dengan akaun anda untuk Penyelesaian BBM tersebut, atau sebahagiannya, tanpa notis kepada Anda. Anda akan terus bertanggungjawab atas semua jumlah terhutang sehingga dan termasuk tarikh kuat kuasa penamatan berhubung dengan bahagian Penyelesaian BBM anda dan Perkara Pihak Ketiga yang terjejas, termasuk jumlah yang dicaj ke kaedah pembayaran yang Anda beri kuasa. Sekiranya berlaku penamatan Perjanjian ini dengan BlackBerry menurut peruntukan-peruntukan Perjanjian ini, Anda hendaklah membayar kepada BlackBerry semua yuran (termasuk yuran dan kos peguam yang munasabah) dan perbelanjaan berkaitan yang dibelanjakan atau ditanggung oleh BlackBerry dalam menguatkuasakan haknya di bawah ini.

16. Tanggungjawab Terhadap Penyelesaian BBM anda. Anda bertanggungjawab atas penggunaan Penyelesaian BBM dan Anda bersetuju untuk bertanggungjawab atas, dan untuk memberi papmpasan kepada BlackBerry, BlackBerry Group of Companies, dan pembekal, pengganti, ejen, pengedar yang sah, (termasuk Penyedia Perkhidmatan Masa Siaran) dan lantikan serta setiap pengarah, pegawai, pekerja dan kontraktor bebas, atas sebarang kerosakan, kerugian, kos atau perbelanjaan (termasuk yuran dan kos peguam yang munasabah) yang dialami atau yang ditanggung oleh mereka berhubung dengan atau yang timbul daripada penggunaan Penyelesaian BBM anda, termasuk sebarang pelanggaran oleh Anda terhadap Perjanjian ini atau mana-mana addendum kepada Perjanjian ini ("Kerugian"), dan sebarang Kerugian yang timbul daripada tuntutan atau prosiding yang dimulakan oleh pihak ketiga. Remedi yang diberikan kepada BlackBerry bertujuan untuk menjadi, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai, eksklusif daripada sebarang remedi lain yang diperuntukkan di dalam ini atau sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang atau ekuiti, tetapi kesemua remedi itu hendaklah kumulatif.

17. Waranti; Penafian.

UNDANG-UNDANG SESETENGAH BIDANG KUASA MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN HAD LIABILITI ATAU PENGECUALIAN WARANTI, SYARAT, PENGENDORSAN, JAMINAN ATAU PERWAKILAN DALAM KONTRAK DENGAN PENGGUNA DAN SELAGI ANDA PENGGUNA PENGECUALIAN INI MUNGKIN TIDAK TERPAKAI UNTUK ANDA.

(a) Penyelesaian BBM. BlackBerry akan menyediakan Penyelesaian BBM dengan penjagaan dan kemahiran yang munasabah. BlackBerry tidak membuat sebarang janji atau jaminan lain mengenai Penyelesaian BBM dan khususnya tidak menjamin atau memberikan sebarang jaminan yang lain bahawa:

(i) Penggunaan Penyelesaian BBM Anda tidak akan terganggu atau bebas daripada kesilapan atau terus tersedia; atau

(ii) Penyelesaian BBM anda, termasuk sebarang mesej, Kandungan atau maklumat yang dihantar oleh Anda atau kepada Anda atau disimpan oleh atau bagi pihak Anda, akan bebas daripada kerugian, kerosakan, serangan virus, gangguan, godaman atau pencerobohan keselamatan lain, atau akan tepat, dihantar dalam bentuk yang tidak rosak atau dalam tempoh masa yang munasabah.

(b) Waranti Am.

(i) SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG, KECUALI YANG DINYATAKAN DI SINI, SEMUA SYARAT, PENGENDORSAN, JAMINAN, PERWAKILAN, ATAU-APA JENIS WARANTI, YANG NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK SEBARANG SYARAT, PENGENDORSAN, JAMINAN, PERWAKILAN ATAU WARANTI KETAHANAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU PENGGUNAAN, KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI YANG BOLEH DIPERDAGANGKAN, BUKAN PELANGGARAN, KUALITI ATAU HAK MILIK YANG MEMUASKAN, ATAU TIMBUL DARIPADA STATUT ATAU KASTAM ATAU SEMASA BERURUSAN ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN, DAN SEMUA WARANTI, PERWAKILAN, SYARAT, PENGENDORSAN JAMINAN ATAU SEBARANG JENIS LAIN, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, ADALAH DENGAN INI DINAFIKAN DAN DIKECUALIKAN.

(ii) Setakat maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang, sebarang jaminan yang tersirat, sokongan, jaminan, perwakilan, atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Perisian selagi mereka tidak boleh dikeluarkan seperti yang dinyatakan di atas, tetapi boleh dihadkan, adalah dengan ini terhad kepada sembilan puluh (90) hari daripada tarikh Anda pertama kali memasang perisian pada peranti anda.

(i) Jika anda penduduk Indonesia, Anda dengan ini mengetepikan sebarang remedi lain yang terpakai yang anda mungkin ada di bawah undang-undang Indonesia

(c) Item Pihak Ketiga dan Perkhidmatan Pihak Ketiga, Tapak Web yang Dipaut.

(i) KECUALI SETAKAT YANG DILARANG SECARA KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG, PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA DAN ITEM PIHAK KETIGA BUKAN BAWAH KAWALAN BLACKBERRY, BLACKBERRY TIDAK MENYOKONG SEBARANG ITEM PIHAK KETIGA ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA TERTENTU, DAN BLACKBERRY TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS PILIHAN, PENGGUNAAN, AKSES, ATAU PELAKSANAAN PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA ATAU ITEM PIHAK KETIGA OLEH ANDA.

(ii) YANG DI ATAS DIGUNAPAKAI TIDAK KIRA: (A) CARA ANDA MEMPEROLEH ATAU MEMPEROLEHI AKSES KEPADA ITEM PIHAK KETIGA DAN/ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, IAITU SAMA ADA TANPA, ATAU MELALUI BLACKBERRY ATAU PENYEDIA PERKHIDMATAN MASA SIARAN ANDA; ATAU (B) SAMA ADA ITEM PIHAK KETIGA ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA (TERMASUK PERKHIDMATAN MASA SIARAN) TERSEBUT PERLU UNTUK MENGGUNAKAN SEMUA ATAU MANA-MANA ??BAHAGIAN PENYELESAIAN BBM ANDA.

(iii) TANPA MENGEHADKAN YANG DISEBUT SEBELUM INI, KECUALI JIKA KHUSUS DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, SEMUA ITEM PIHAK KETIGA DAN PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA YANG DISEDIAKAN ATAU DIAKSES OLEH BLACKBERRY, ATAU DIGUNAKAN OLEH ANDA BERSEMPENA PENYELESAIAN BBM, "SEADANYA" DAN "SEPERTI TERSEDIA", TANPA SEBARANG SYARAT, PENGENDORSAN, JAMINAN, PERWAKILAN ATAU WARANTI DAN BLACKBERRY AKAN TIDAK MEMPUNYAI LIABILITI APAPUN KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA TUNTUTAN ??PIHAK KETIGA OLEH ATAU MELALUI ANDA, TERHADAP SEBARANG ISU YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITEM PIHAK KETIGA, ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, TERMASUK: (A) KETEPATAN, PENGHANTARAN, KETEPATAN MASA ATAU KETERSEDIAAN BERTERUSAN ITEM PIHAK KETIGA, ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, ATAU MANA-MANA ??BAHAGIAN PERISIAN YANG DIREKA SEPENUHNYA UNTUK MEMBOLEHKAN AKSES TERSEBUT; (B) PRESTASI ATAU KELEMAHAN ITEM PIHAK KETIGA, ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA ATAU (C) OPERASI ANTARA ITEM-ITEM PIHAK KETIGA, ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA DENGAN SEMUA ATAU SEBAHAGIAN DARIPADA PENYELESAIAN BBM ANDA ATAU (D) TINDAKAN ATAU BERDIAM DIRI BERHUBUNG DENGAN PIHAK KETIGA DENGAN ITEM PIHAK KETIGA ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, TERMASUK, PENGGUNAAN DATA ANDA OLEH PIHAK KETIGA.

(iv) TANPA MENGEHADKAN YANG DISEBUT INI, KECUALI SETAKAT YANG DILARANG SECARA KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG, ANDA BERSETUJU BAHAWA BLACKBERY TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG ??VIRUS, ATAU MANA-MANA ??PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, ITEM PIHAK KETIGA ATAU UNTUK SEBARANG ITEM PIHAK KETIGA ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA ATAU PENGHANTARAN DARIPADANYA YANG MENGANCAM, MEMFITNAH, LUCAH, TORT, MENYINGGUNG PERASAAN ATAU HARAM, YANG MELANGGAR MANA-MANA HAK HARTA INTELEK ??PIHAK KETIGA. TINDAKAN ANDA SEKIRANYA BERLAKU SEBARANG TUNTUTAN YANG BERKAITAN DENGAN SEBARANG ITEM PIHAK KETIGA, ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, HENDAKLAH SEMATA-MATA TERHADAP PIHAK KETIGA BERKENAAN.

(d) Aplikasi Misi Kritikal. PENYELESAIAN BBM ANDA DAN MANA-MANA ??BAHAGIAN DARIPADANYA, TIDAK SESUAI DIGUNAKAN DALAM APLIKASI MISI KRITIKAL ATAU DALAM PERSEKITARAN BERBAHAYA ATAU YANG MEMERLUKAN PERSEKITARAN KAWALAN ATAU PRESTASI SELAMAT DARIPADA KEGAGALAN, TERMASUK OPERASI KEMUDAHAN NUKLEAR, PENGEMUDIAN ATAU SISTEM KOMUNIKASI PESAWAT TERBANG, KAWALAN TRAFIK UDARA, SOKONGAN HAYAT, SENJATA SISTEM ATAU PENENTU LOKASI KECEMASAN ATAU PERKHIDMATAN KECEMASAN LAIN. ANDA MEWAKILI DAN MENJAMIN BAHAWA ANDA AKAN MENGEKALKAN PEMULIHAN DATA DAN SISTEM SANDARAN YANG MENCUKUPI DAN SEKIRANYA: (i) PENGGUNAAN ATAU PERKHIDMATAN TERGANGGU ATAU (ii) KESUKARAN ATAU KESILAPAN PENGHANTARAN DATA ATAU (iii) KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN DATA; ANDA BERSETUJU UNTUK SEGERA: MENGURANGKAN SEBARANG DAN SEMUA KERUGIAN DAN KEROSAKAN DAN MELAPORKAN ISU SEDEMIKIAN KEPADA BLACKBERRY. TANPA MENGEHADKAN PENAFIAN AM KEROSAKAN DI SEKSYEN 18(b), BLACKBERRY TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN AKIBAT PENGGUNAAN PENYELESAIAN BBM ANDA, ATAU MANA-MANA ??BAHAGIAN DARIPADANYA, UNTUK APLIKASI MISI KRITIKAL ATAU DALAM PERSEKITARAN BERBAHAYA ATAU PERSEKITARAN MEMERLUKAN KAWALAN ATAU PRESTASI SELAMAT DARIPADA GAGAL, SAMA ADA KEROSAKAN YANG BOLEH DIRAMALKAN ATAU YANG TIDAK DIDUGA, DAN WALAUPUN BLACKBERRY TELAH DIMAKLUMKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

(e) Perisian Didapati daripada iTunes Store. Berkenaan sebarang Perisian yang diperolehi daripada iTunes Store, sekiranya berlaku kegagalan Perisian untuk mematuhi sebarang jaminan berkenaan, Anda boleh memberitahu Apple dan Apple akan membayar balik harga pembelian, jika ada, yang Anda telah bayar untuk salinan perisian anda, dan Apple tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kos atau perbelanjaan lain yang boleh dikaitkan dengan kegagalan untuk mematuhi jaminan berkenaan.

18. Had Liabiliti.

SESETENGAH NEGARA TIDAK MEMBENARKAN HAD ATAU PENGECUALIAN KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG ATAU LAINNYA DALAM KONTRAK DENGAN PENGGUNA DAN JIKA ANDA PENGGUNA HAD ATAU PENGECUALIAN DI BAHAGIAN INI MUNGKIN TIDAK TERPAKAI UNTUK ANDA.

(a) SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG DAN TERTAKLUK PADA REMEDI KHUSUS YANG DINYATAKAN DI DALAM PERJANJIAN INI, DALAM APA JUA KEADAAN BLACKBERRY TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG JENIS KEROSAKAN BERIKUT: KEROSAKAN LANGSUNG, TELADAN, SAMPINGAN, TIDAK LANGSUNG (JIKA ANDA PENDUDUK JEPUN, INI DIKENALI SEBAGAI "KANSETSU SONGAI"), KHAS (JIKA ANDA PENDUDUK JEPUN, INI DIKENALI SEBAGAI "TOKUBETSU SONGAI"), HUKUMAN, MORAL ATAU GANTI RUGI TERUK, GANTI RUGI KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN PERNIAGAAN, KEGAGALAN UNTUK MEREALISASIKAN SEBARANG PENJIMATAN YANG DIJANGKAKAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN MAKLUMAT PERNIAGAAN, KEHILANGAN PELUANG PERNIAGAAN, ATAU KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN DATA ATAU PELANGGARAN DATA KESELAMATAN, KEGAGALAN UNTUK MENGHANTAR ATAU MENERIMA SEBARANG DATA, MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN APLIKASI YANG DIGUNAKAN SEMPENA PENYELESAIAN BBM ANDA ATAU AKIBAT SEBARANG PERUBAHAN ATAU CUBAAN PINDAAN TERHADAP PENYELESAIAN BBM ANDA, ATAU MANA-MANA ??BAHAGIAN DARIPADANYA, OLEH SESIAPA SELAIN BLACKBERRY, KOS DOWNTIME, KEHILANGAN PENGGUNAAN PENYELESAIAN BBM ANDA ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA ATAU ITEM PIHAK KETIGA, KOS BARANG PENGGANTI, KOS PERLINDUNGAN, KEMUDAHAN ATAU PERKHIDMATAN, KOS MODAL, ATAU KERUGIAN KEWANGAN SAMA ADA TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU PENYELESAIAN BBM ANDA, TERMASUK PENGGUNAAN, KEGAGALAN MENGGUNAKAN, PRESTASI ATAU KEGAGALAN PRESTASI PENYELESAIAN BBM ANDA, SAMA ADA KEROSAKAN YANG TELAH DIRAMALKAN ATAU YANG TIDAK DIDUGA, DAN WALAUPUN BLACKBERRY TELAH DIMAKLUMKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

(b) Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, dalam apa keadaan pun liabiliti agregat BlackBerry hendaklah tidak melebihi yang lebih besar daripada: (i) jumlah yang dibayar bagi bahagian Perisian yang menjadi isu; (ii) amaun yang dibayar bagi tempoh Perkhidmatan Dibayar yang berkaitan, dan (iii) lima (5) dolar Amerika Syarikat.

(c) Setakat yang maksimum dibenarkan oleh undang-undang, setakat BlackBerry bertanggungjawab kepada Anda di bawah ini, BlackBerry hanya akan bertanggungjawab atas kerosakan yang berlaku semasa tempoh kegagalan, kelewatan atau kegagalan prestasi Penyelesaian BBM anda.

(d) Tiada kenyataan di dalam Seksyen ini menghadkan liabiliti BlackBerry kepada Anda sekiranya berlaku kematian atau kecederaan tubuh badan ke tahap yang terhasil secara langsung akibat daripada kecuaian BlackBerry dengan syarat sebarang ganti rugi yang perlu dibayar oleh BlackBerry hendaklah dikurangkan kepada tahap sumbangan anda atau orang lain.

(e) SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SETIAP PIHAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA YANG LAIN HANYA SEBAGAI SYARAT YANG DINYATAKAN DI DALAM PERJANJIAN INI DAN AKAN TIADA KEWAJIPAN, DUTI, ATAU LIABILITI LAIN APA PUN SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, DALAM STATUT ATAU SEBALIKNYA.

(f) SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, HAD, PENGECUALIAN, DAN PENAFIAN DALAM PERJANJIAN INI HENDAKLAH: (i) TERPAKAI TANPA MENGIRA SEBAB TINDAKAN, PERMINTAAN ATAU TINDAKAN OLEH ANDA TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KECUAIAN, TORT, LIABILITI KETAT, STATUT, PELANGGARAN KONTRAK, ATAU MANA-MANA ??TEORI UNDANG-UNDANG LAIN; (ii) SELAMAT DARIPADA PELANGGARAN ASASI ATAU PELANGGARAN ATAU KEGAGALAN TUJUAN PENTING PERJANJIAN INI ATAU MANA-MANA ??REMEDI TERKANDUNG (iii) TIDAK TERPAKAI KEPADA KEWAJIPAN INDEMNITI YANG DINYATAKAN DI SINI ATAU PENYALAHGUNAAN ATAU PELANGGARAN OLEH MANA-MANA PIHAK AKAN HARTA INTELEK YANG PIHAK LAIN ATAU PELANGGARAN YANG BAHAGIAN PERJANJIAN INI LAYAK: "PERATURAN PENGGUNAAN PENYELESAIAN BBM" (SEKSYEN 2), "Penggunaan PERISIAN " (SEKSYEN 3), "HARTA INTELEK" (SEKSYEN 9), "SEKATAN EKSPORT, IMPORT DAN PENGGUNAAN DAN LESEN KERAJAAN AS" (SEKSYEN 10), "KERAHSIAAN DAN TIADA KEJURUTERAAN SONGSANG" (SEKSYEN 12) DAN "data pengguna" (SEKSYEN 20), DAN (iv) TERPAKAI SECARA AGREGAT, TERHADAP BLACKBERRY ATAU BLACKBERRY GROUP OF COMPANIES, PENGGANTI, LANTIKAN MEREKA, DAN PENGEDAR BLACKBERRY YANG DIBENARKAN (TERMASUK PENYEDIA PERKHIDMATAN MASA SIARAN YANG BERTINDAK SEBAGAI PENGEDAR PERISIAN BLACKBERRY BERTAULIAH).

(g) DALAM MANA-MANA KEADAAN PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, EJEN, PENGEDAR, PEMBEKAL (SELAIN DARIPADA VENDOR YANG MENAWARKAN), PEMBEKAL PERKHIDMATAN, KONTRAKTOR BEBAS, ATAU MANA-MANA ??PENYEDIA PERKHIDMATAN MASA SIARAN (KECUALI YANG DINYATAKAN DI ATAS) BLACKBERRY GROUP OF COMPANIES MEMPUNYAI SEBARANG LIABILITI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI.

(h) ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA PENAFIAN, PENGECUALIAN DAN BATASAN YANG DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN INI MERUPAKAN ELEMEN PENTING DALAM PERJANJIAN ANTARA PIHAK-PIHAK DAN DALAM KETIADAAN PENAFIAN, PENGECUALIAN DAN BATASAN TERSEBUT: (i) BAYARAN DAN TERMA LAIN DALAM PERJANJIAN INI AKAN KETARA BERBEZA; DAN (ii) KEMAMPUAN BLACKBERRY UNTUK MENAWARKAN DAN KEMAMPUAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN PENYELESAIAN BBM, PERISIAN ATAU PERKHIDMATAN DI BAWAH PERJANJIAN INI DAN/ATAU KEBOLEHAN BLACKBERRY UNTUK MEMBERIKAN AKSES ITEM PIHAK KETIGA DAN PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA MELALUI PENYELESAIAN BBM ANDA AKAN TERJEJAS.

19. Persetujuan untuk Mengumpul, Mengguna, Memproses, Memindah, Menyimpan dan Mendedahkan (secara kolektif, "Proses" atau "Pemprosesan") Maklumat.

Maklumat peribadi yang diproses oleh BlackBerry Group of Companies dan pembekal perkhidmatan akan ditangani selaras dengan Dasar Privasi BlackBerry (yang dengan ini digabungkan melalui rujukan kepada Perjanjian ini dan boleh dilihat di www.blackberry.com/legal atau yang diperolehi dengan menge-mel legalinfo@blackberry.com).

(a) Maklumat Peribadi. Penggunaan Penyelesaian BBM (atau mana-mana bahagian daripadanya), termasuk pemasangan dan/atau menggunakan Perisian atau Perkhidmatan Masa Siaran yang berkaitan, atau penciptaan ID BlackBerry, boleh mengakibatkan Pemprosesan maklumat peribadi seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang tentang Anda, atau jika Anda perbadanan atau lain-lain entiti undang-undang, pekerja anda dan individu lain yang Anda benarkan untuk menggunakan Penyelesaian BBM anda bagi pihak anda (secara kolektif, "Pengguna") oleh BlackBerry Group of Companies dan pembekal perkhidmatan, Pembekal Perkhidmatan Masa Siaran Anda, dan pihak ketiga dengan produk atau perkhidmatan yang digunakan dengan Penyelesaian BBM anda. Bergantung pada Perkhidmatan yang digunakan, maklumat peribadi mungkin termasuk maklumat seperti nama, paparan gambar, status dan mesej peribadi, alamat e-mel, nombor telefon, pilihan bahasa, ID BlackBerry, butiran akaun dan tetapan, maklumat peranti (contohnya, pengenalan peranti dan model peranti), negara dan zon masa, maklumat Penyedia Perkhidmatan Masa Siaran, dan maklumat tentang penggunaan fungsi Penyelesaian BBM anda dan Perkhidmatan atau perisian dan perkakasan yang digunakan bersama-sama dengan Penyelesaian BBM anda. Bergantung pada adanya ciri-ciri dalam Penyelesaian BBM, maklumat buku alamat, data lokasi Peranti, kalendar, gambar, peringatan boleh diakses oleh Penyelesaian BBM dan diproses oleh BlackBerry untuk menyediakan fungsi yang menggunakan maklumat ini sebagai sebahagian daripada atau bersama-sama dengan Penyelesaian BBM (contohnya, untuk membolehkan Anda menghantar e-mel atau SMS "Syorkan BBM" untuk kenalan di dalam buku alamat Anda). Anda bersetuju bahawa BlackBerry Group of Companies mungkin mengumpul maklumat peribadi sebegini daripada Anda secara langsung, atau mendapatkannya daripada Pembekal Perkhidmatan Masa Siaran atau pihak ketiga melalui produk atau perkhidmatan yang digunakan dengan Penyelesaian BBM anda. Jika Anda perbadanan atau entiti undang-undang lain, Anda hendaklah memastikan bahawa Anda telah memperolehi semua persetujuan yang diperlukan dan kuasa untuk bersetuju, dan memberikan persetujuan yang dikehendaki di bawah Seksyen 19 ini kerana ia berkaitan dengan maklumat peribadi Pengguna anda yang dikumpul melalui penggunaannya di Penyelesaian BBM anda.

(b) Tujuan. Selaras dengan Dasar Privasi BlackBerry, maklumat peribadi mungkin diproses oleh BlackBerry Group of Companies dan pembekal perkhidmatan mereka untuk tujuan yang berkaitan dengan (i) memahami dan memenuhi keperluan dan keutamaan anda dan untuk menyediakan Penyelesaian BBM dan ID BlackBerry Anda; (ii) membangunkan produk dan perkhidmatan sedia ada yang baru dan meningkatkan, termasuk untuk berkomunikasi dengan Anda tentangnya; (iii) menguruskan dan membangunkan BlackBerry Group of Companies dan operasi Syarikat; dan (iv) memenuhi kehendak undang-undang dan peraturan. Tambahan lagi, BlackBerry boleh menyediakan atau menghantar kepada Pengguna peningkatan atau kemas kini, atau notis peningkatan atau pengemaskinian, Perisian, atau produk dan perkhidmatan BlackBerry, Perisian Pihak Ketiga, Kandungan Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga dan produk atau perkhidmatan yang berkaitan yang lain.

(c) Perkhidmatan "Berasaskan Awan". Anda mengaku bahawa Penyelesaian BBM menyediakan perkhidmatan mesej dan lain-lain "berasaskan awan", yang mungkin termasuk capaian jauh, penyimpanan atau fungsi sandaran disediakan oleh BlackBerry Group of Companies atau pembekal perkhidmatan mereka, dan Anda bersetuju bahawa dengan menggunakan perkhidmatan tersebut, maklumat yang Anda masukkan, beri, atau integrasikan dengan perkhidmatan tersebut (contohnya, nama paparan dan gambar, status mesej, senarai kenalan atau kumpulan maklumat, kalendar, atau lain-lain maklumat dalam peranti seperti tugas dan fail media) boleh diproses oleh BlackBerry Group of Companies untuk memudahkan perkhidmatan yang ditawarkan mengikut perjanjian anda dengan BlackBerry, dan Anda mewakili dan menjamin bahawa Anda mempunyai semua kebenaran yang diperlukan untuk menyediakan data tersebut kepada BlackBerry.

(d) Fungsi Sosial. Penyelesaian BBM termasuk "fungsi sosial" yang membolehkan orang lain menemui Anda dan Anda menghubungi orang lain, dan untuk memperbaiki atau meningkatkan pengalaman anda dengan Perkhidmatan atau perisian, atau Perisian Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga yang bersepadu dengan fungsi sosial yang disediakan oleh BlackBerry. Jika Anda menggunakan fungsi tersebut, Anda bersetuju bahawa ketersediaan anda untuk berinteraksi atau berhubung dengan orang lain boleh ditunjukkan kepada orang lain, dan profil anda, nama paparan, gambar paparan, mesej status, status keahlian, dan pengenalan atau maklumat lain yang boleh dilihat dan diulas oleh individu tersebut. Contohnya, jika Anda menggunakan Perkhidmatan atau Perkhidmatan Pihak Ketiga yang disepadukan dengan platform sosial BBM, Anda bersetuju bahawa, jika fungsi tersebut wujud: (i) kenalan BlackBerry Messenger anda boleh melihat sama ada Anda menggunakan Perkhidmatan atau Perkhidmatan Pihak Ketiga, (ii) kenalan anda boleh melihat profil anda dan perisian dan Kandungan (seperti permainan, muzik atau fail media lain, bergantung pada Perkhidmatan atau Perisian Pihak Ketiga) yang Anda muat turun, gunakan, atau yang boleh dikongsi sebagai sebahagian penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau Perkhidmatan Pihak Ketiga, serta komen Anda atau orang lain buat tentang mereka, (iii) apabila Anda mengemukakan komen mengenai kenalan anda atau perisian atau Kandungan yang mereka telah muat turun atau gunakan sebagai sebahagian daripada penggunaan mereka daripada Perkhidmatan atau Perkhidmatan Pihak Ketiga, maklumat mengenai Anda (seperti komen anda, nama pengguna profil, dan paparan gambar) boleh dipaparkan kepada kenalan lain individu tersebut, dan (iv) Perkhidmatan atau Perkhidmatan Pihak Ketiga boleh termasuk fungsi automatik yang melakukan analisis untuk membangunkan cadangan berdasarkan pilihan dan penggunaan Perkhidmatan atau Perisian anda. Sila semak pilihan tetapan terpakai bagi Perkhidmatan atau Perisian berkenaan untuk pilihan yang ada untuk menyesuaikan ketersediaan atau tetapan privasi untuk Perkhidmatan atau Perisian tersebut.

(e) Integrasi Dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga. Penyelesaian BBM mungkin memerlukan Perkhidmatan Pihak Ketiga untuk berfungsi (contohnya, Perkhidmatan Masa Siaran). Sekiranya Anda memilih untuk mengintegrasikan atau menghubungkan Penyelesaian BBM anda dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga (sebagai contoh, perkhidmatan yang memudahkan penggunaan Penyelesaian BBM Anda berkenaan rangkaian sosial atau perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh pihak ketiga), Anda membenarkan BlackBerry menggunakan kelayakan anda untuk mengakses Perkhidmatan Pihak Ketiga bagi pihak Anda dan Memproses maklumat peribadi anda yang berkaitan dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga itu untuk memudahkan akses anda kepada Perkhidmatan Pihak Ketiga itu untuk tujuan peribadi dan/atau domestik. Maklumat yang diproses mungkin termasuk: (i) ID BlackBerry Anda atau ID akaun lain yang berkenaan, kata laluan, token pengesahan atau kelayakan lain bagi setiap perkhidmatan pihak ketiga atau akaun lain tersebut yang Anda integrasikan dengan Penyelesaian BBM anda; (ii) maklumat profil akaun anda (contohnya, ID BlackBerry, gambar paparan anda, nama paparan, mesej peribadi, status ketersediaan, negara, zon masa, pengecam peranti unik, dan lain-lain); (iii) maklumat kenalan pada peranti, (iv) petunjuk aplikasi pihak ketiga atau perkhidmatan yang Anda sambung kepada akaun Perisian Anda, dan (v) data sesi yang terhasil daripada penggunaan aplikasi pihak ketiga atau perkhidmatan yang Anda sambung kepada akaun Perisian Anda (misalnya, markah yang tinggi Anda telah capai dalam permainan pihak ketiga yang dihubungkan atau aplikasi untuk paparan dalam Perisian akaun kotak Profil anda, data mesej segera akibat daripada perbualan mesej segera yang Anda laksanakan dalam aplikasi berkaitan pihak ketiga atau perkhidmatan dan yang telah dibantu oleh fungsi Perisian mesej segera, dan lain-lain) . Anda juga membenarkan BlackBerry mendedahkan maklumat peribadi kepada pembekal berkenaan Perkhidmatan Pihak Ketiga (termasuk Penyedia Perkhidmatan Masa Siaran) untuk pengaktifan, bil, penyediaan, perkhidmatan, penyelenggaraan dan tujuan penyahaktifan. Perkhidmatan Pihak Ketiga sebegini yang dicapai bukan di bawah kawalan BlackBerry. Jika maklumat peribadi anda didedahkan kepada Penyedia Perkhidmatan Masa Siaran Anda, atau pihak ketiga dengan produk atau perkhidmatan yang digunakan dengan Penyelesaian BBM anda, ia tertakluk pada perjanjian yang berkenaan dan dasar privasi pihak ketiga tersebut, dan Anda hendaklah mengkaji semula sebarang terma sebelum menggunakan Perkhidmatan Pihak Ketiga dan Perisian Pihak Ketiga. Anda perlu mengkaji semula pilihan atau membantu menu perisian Peranti Anda dan Perisian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai, dan di mana berkenaan, kebenaran menyesuaikan yang diberikan dan kawalan yang boleh didapati atas apa-apa Perkhidmatan Pihak Ketiga dan Perisian Pihak Ketiga.

(f) Kuki dan Teknologi-teknologi Serupa. BlackBerry Group of Companies boleh menggunakan "kuki" (cebisan data yang disimpan pada peranti anda) atau alat yang serupa menggunakan maklumat tidak bernama untuk membolehkan Anda mendaftar masuk ke perkhidmatan tertentu untuk melindungi Anda dan BlackBerry, membantu membuat Perkhidmatan lebih mudah untuk menggunakan atau menyesuaikan pengalaman anda, atau untuk tujuan analisis untuk membantu kami memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan Perkhidmatan dan Penyelesaian BBM dan untuk meningkatkan cirinya.

(g) Sokongan dan Jaminan Kualiti. Jika Anda hubungi BlackBerry untuk sokongan, atau menghantar diagnostik atau maklumat teknikal lain untuk BlackBerry melalui e-mel atau alat log yang disediakan oleh BlackBerry untuk tujuan itu, Anda bersetuju bahawa BlackBerry Group of Companies boleh mengumpul maklumat teknikal seperti pengenalan peranti, ID perkakasan dan nombor model, status memori, sistem operasi dan persekitaran maklumat, status bateri, Wi-Fi/WLAN, radio atau kekuatan dan hubungan wayarles, senarai aplikasi yang dipasang, maklumat penggunaan aplikasi, data mengenai proses yang berjalan dan konfigurasi, peristiwa sistem peranti, dan lain-lain maklumat mengenai keadaan peranti anda dan perisian pada peranti anda yang mungkin berguna untuk tujuan diagnostik. Maklumat tersebut akan digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah, sokongan pelanggan, kemas kini perisian, dan peningkatan produk dan perkhidmatan BlackBerry selaras dengan Dasar Privasi BlackBerry. Jika analisis menunjukkan bahawa produk pihak ketiga yang terlibat, BlackBerry boleh menghantar maklumat diagnostik atau teknikal tertentu kepada vendor pihak ketiga produk sebagai sebahagian daripada proses penyelesaian masalah. Anda mengaku dan bersetuju bahawa panggilan dengan BlackBerry dan pembekal perkhidmatan boleh direkodkan untuk jaminan latihan, kualiti, perkhidmatan pelanggan dan tujuan rujukan.

(h) Penyimpanan Mesej. Kandungan mesej yang telah dihantar oleh Penyelesaian BBM tidak dikekalkan atau diarkibkan oleh BlackBerry sepanjang proses biasa perniagaan. Mesej BBM dihantar melalui perkhidmatan data kepada pelayan yang dikendalikan oleh atau bagi pihak BlackBerry, dan dihantar ke penerima, jika penerima dalam talian. Apabila mesej telah dihantar, ia tidak lagi tinggal di pelayan kami. Jika penerima tidak berada dalam talian, mesej yang dihantar ditahan di pelayan yang dikendalikan oleh atau bagi pihak BlackBerry sehingga ia boleh diserahkan sehingga tiga puluh (30) hari, selepas itu mesej dihantar akan dipadam daripada pelayan kami. Kandungan mana-mana mesej yang dihantar tidak disimpan atau disimpan oleh BlackBerry, dan tersimpan secara langsung pada penghantar dan penerima peranti ini kecuali dihapuskan oleh pengguna tersebut. Walau apa pun yang di atas, BlackBerry boleh mengekalkan butir-butir transaksi yang berkaitan dengan mesej dan Peranti (contohnya, maklumat terkini dan cop masa yang berkaitan dengan mesej berjaya dihantar dan Peranti yang terlibat dalam mesejt tersebut), serta apa-apa maklumat lain yang BlackBerry terpaksa kumpul dari segi undang-undang. Mesej yang dihantar melalui Penyelesaian BBM akan tinggal di pelayan kami selepas dihantar untuk tempoh yang singkat, tetapi akan dihapuskan dan dilucutkan sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti dalam tempoh yang singkat mengikut dasar pengekalan am kami.

(i) Pemindahan Antarabangsa. Anda membernarkan dan bersetuju bahawa untuk menyediakan Penyelesaian BBM (termasuk "berasaskan awan" dan capaian jauh, penyimpanan atau fungsi sandaran), BlackBerry Group of Companies boleh Memproses data, yang mungkin dalam beberapa kes termasuk maklumat peribadi dan kandungan komunikasi , pada pelayan yang dikendalikan oleh atau bagi pihak BlackBerry Group of Companies di dalam atau di luar bidang kuasa lokasi Pengguna, termasuk di Kanada, Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara-negara lain di Kawasan Ekonomi Eropah, Singapura atau negara-negara lain di rantau Asia Pasifik, Emiriyah Arab Bersatu atau negara-negara lain di rantau Timur Tengah, atau negara-negara lain yang terdapat kemudahan yang dikendalikan oleh atau bagi pihak BlackBerry Group of Companies. Jika Pengguna penduduk Kawasan Ekonomi Eropah atau mana-mana bidang kuasa yang memerlukan kebenaran untuk memindahkan maklumat peribadi di luar bidang kuasa atau kawasan, Anda bersetuju untuk pemprosesan tersebut dan menjamin bahawa Anda telah memperolehi semua persetujuan yang diperlukan di bawah undang-undang daripada Pengguna anda untuk melakukan demikian.

20. Data Pengguna. Di samping mana-mana pendedahan yang dibenarkan oleh Seksyen 19, Anda dan Pengguna Anda memberi kebenaran dan bersetuju bahawa BlackBerry Group of Companies boleh mengakses, memelihara, dan mendedahkan data anda atau Pengguna anda, termasuk maklumat peribadi, kandungan komunikasi atau maklumat anda tentang penggunaan fungsi Penyelesaian BBM anda dan perkhidmatan atau perisian dan perkakasan yang digunakan bersama-sama dengan Penyelesaian BBM anda yang tersedia untuk BlackBerry ("Data Pengguna"), kepada pihak ketiga, termasuk entiti kerajaan asing atau domestik, tanpa memberi notis kepada Anda di bawah undang-undang negara lokasi BlackBerry Group of Companies dan pembekal perkhidmatan, rakan-rakan niaga dan sekutunya: (i) mematuhi proses undang-undang atau permintaan kerajaan dikuatkuasakan, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang; (ii) bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga dalam menyiasat perbuatan yang melanggar Perjanjian ini, atau (iii) bekerjasama dengan pentadbir sistem di penyedia perkhidmatan Internet, rangkaian atau kemudahan komputer untuk menguatkuasakan Perjanjian ini. Anda menjamin bahawa Anda telah memperolehi semua persetujuan yang diperlukan di bawah undang-undang daripada Pengguna anda untuk mendedahkan Data Pengguna kepada BlackBerry Group of Companies dan agar BlackBerry Group of Companies mengumpul, menggunakan, memproses, menghantar, dan/atau mendedahkan sebarang Data Pengguna seperti yang dinyatakan atas.

21. Tugasan dan Perwakilan. BlackBerry boleh menyerahhakkan Perjanjian ini tanpa notis kepada Anda. Anda tidak boleh menyerahhakkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebahagian tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada BlackBerry (persetujuan tersebut boleh ditahan atau diubah syarat mengikut budi bicara BlackBerry) dan sebarang penyerahhakan tanpa kebenaran bertulis BlackBerry adalah batal dan tidak sah dan tidak berkesan. BlackBerry boleh melaksanakan segala kewajipan yang perlu dilakukan di bawah Perjanjian ini secara langsung atau tidak, dan mungkin menetapkan beberapa atau semua kewajipan dilakukan oleh kontraktor atau subkontraktor tersebut.

22. Notis. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini, semua notis atau komunikasi lain di bawah ini hendaklah disifatkan telah diberikan dengan sewajarnya apabila dibuat secara bertulis dan dihantar secara peribadi, melalui kurier atau peti surat, pos prabayar, pos berdaftar atau yang setaraf, yang resit pulangan diminta, dan dialamatkan kepada Anda di alamat bil yang dibekalkan kepada BlackBerry oleh Anda, dan dialamatkan kepada BlackBerry Singapore Pte. Limited di 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917, Perhatian: Pengarah Urusan Di samping perkara di atas, BlackBerry boleh, mengikut pilihannya, memberi Anda notis di bawah Perjanjian ini secara elektronik. Notis elektronik kepada Anda hendaklah disifatkan telah diberikan dengan sewajarnya apabila dihantar ke alamat e-mel yang diberikan oleh Anda kepada BlackBerry dan jika Anda tidak memberikan BlackBerry alamat tersebut, notis boleh diberikan dengan sewajarnya apabila dipaparkan dengan jelas di http://www.blackberry.com/legal/.

23. Force Majeure. Walau apa pun sebarang peruntukan lain dalam Perjanjian ini, mana-mana Pihak tidak boleh disifatkan sebagai ingkar Perjanjian ini atas kegagalan memenuhi kewajipan atas sebab-sebab yang di luar kawalan yang munasabah, yang Anda bersetuju termasuk peristiwa-peristiwa yang disenaraikan di bawah Seksyen 17(a)(ii). Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan tidak melaksanakan sebarang kewajipan oleh mana-mana Pihak untuk membuat pembayaran kepada Pihak yang satu lagi di bawah Perjanjian ini.

24. Umum.

(a) Benefisiari Pihak Ketiga. Sekutu BlackBerry dan BlackBerry dan pengarah sekutu-sekutunya, pegawai dan pekerja adalah benefisiari pihak ketiga bagi maksud Seksyen Perjanjian ini yang bertajuk, "Perkhidmatan Kecemasan" (Seksyen 8), "Tanggungjawab Penyelesaian BBM Anda" (Seksyen 16) , "Batasan Liabiliti" (Seksyen 18) dan "Jaminan; Penafian" (Seksyen 17) seolah-olah setiap orang ialah pihak kepada Perjanjian ini, selaras dengan Seksyen ini dan peruntukan-peruntukan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 2001 Singapura ("Hak Akta Pihak Ketiga"). Pembekal Kandungan Perkhidmatan adalah benefisiari pihak ketiga untuk perlindungan dan sekatan atas penggunaan Kandungan mereka yang dinyatakan dalam "Peraturan Penggunaan Penyelesaian BBM" (Seksyen 2) dan "Harta Intelek" (Seksyen 9) seolah-olah setiap orang ialah pihak kepada Perjanjian ini, selaras dengan Seksyen ini dan peruntukan-peruntukan Akta Hak Pihak Ketiga. Jika Anda memperoleh Perisian dari Apple iTunes Store, Anda mengaku dan bersetuju bahawa Apple Inc dan anak-anak syarikatnya adalah benefisiari pihak ketiga dalam Perjanjian ini, dan bahawa setelah penerimaan Anda berkenaan Perjanjian ini, Apple dan anak-anak syarikatnya akan mempunyai hak (dan akan dianggap telah menerima hak) untuk menguatkuasakan Perjanjian ini terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga berkenaan dengan Penggunaan Penyelesaian BBM anda pada platform IOS. Anda juga mengaku dan bersetuju bahawa Apple Inc dan anak-anak syarikatnya tidak bertanggungjawab atas Penyelesaian BBM, untuk menangani sebarang tuntutan oleh Anda atau pihak ketiga mengenai Penyelesaian BBM, atau untuk memberikan sebarang penyelenggaraan dan sokongan berkenaan Penyelesaian BBM. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara khusus di dalam Perjanjian ini dan Akta Hak Pihak Ketiga, peruntukan yang terkandung di sini adalah untuk kebaikan Pihak-pihak dan bukan untuk mana-mana orang atau entiti lain.

(b) Pengecualian lalai. Mana-mana Parti tidak disifatkan telah mengetepikan atau dilucuthakkan sebarang hak di bawah Perjanjian ini, sama ada atas dasar kegagalan, kelewatan atau mana-mana doktrin undang-undang atau ekuiti lain, melainkan jika penepian itu dibuat secara bertulis yang ditandatangani oleh penandatangan yang diberi kuasa oleh Pihak yang pengecualian itu hendak dikuatkuasakan. Penepian mana-mana peruntukan, atau sebarang pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak akan boleh digunakan bagi sebarang keadaan lain.

(c) Hidup. Terma, syarat dan waranti yang terkandung dalam Perjanjian ini, dengan keadaan dan konteksnya dimaksudkan untuk terus digunakan walaupun Perjanjian ini selesai, dibatalkan atau ditamatkan, termasuk seksyen ganti rugi.

(d) Undang-undang yang Dipakai dan Resolusi Pertikaian. PERJANJIAN INI AKAN DITADBIR OLEH DAN DITAFSIRKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG SINGAPURA, MELAINKAN SEBARANG UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR KONFLIK UNDANG-UNDANG. Pihak-pihak bersetuju bahawa Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak bagi Penjualan Barang-Barang Antarabangsa dengan ini dikecualikan seluruhnya daripada pemakaian Perjanjian ini.

Anda bersetuju tidak akan mengenakan sebarang bantahan atas alasan tempat, forum non-conveniens atau sebarang alasan serupa dan membenarkan tanpa boleh menarik balik kebenaran untuk menyampaikan proses melalui surat atau dalam sebarang cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang dan tidak boleh dibatalkan persetujuan dan wakil mutlak kepada bidang kuasa mahkamah yang terletak di Singapura, dan Anda dan BlackBerry bersetuju dengan bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut. Jika mahkamah dalam bidang kuasa anda tidak akan membenarkan Anda bersetuju kepada bidang kuasa dan tempat mahkamah yang dirujuk di atas, maka bidang kuasa dan lokasi tempatan anda akan dikenakan kepada mana-mana pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Pihak-pihak khususnya bersetuju bahawa pertikaian tidak boleh diselesaikan melalui perbicaraan juri dan dengan ini mengetepikan semua hak kepada perbicaraan oleh juri dalam sebarang perkara yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada Perjanjian ini. Tiada pertikaian antara Pihak-Pihak, atau yang melibatkan mana-mana orang selain Anda, boleh dicantum atau digabung bersama, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada BlackBerry.

Tiada sebarang kenyataan sebelum ini boleh menghalang Pihak sama ada daripada mendapatkan injunksi atau lain-lain pelepasan setara di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa. Khususnya, BlackBerry mempunyai hak untuk memulakan prosiding undang-undang atau ekuiti, termasuk prosiding memohon pelepasan injunksi (atau remedi setaraf dengannya dalam bidang kuasa Anda), di mahkamah undang-undang bagi tuntutan atau pertikaian berkenaan: (i) amaun yang terhutang oleh Anda kepada BlackBerry berkaitan dengan pengambilalihan Penyelesaian BBM Anda atau mana-mana bahagiannya, jika berkenaan; dan (ii) pelanggaran atau ancaman melanggar Anda terhadap bahagian Perjanjian ini yang bertajuk "Peraturan Penggunaan Penyelesaian BBM Anda" (Seksyen 2), "Penggunaan Perisian "(Seksyen 3), "Harta Intelek" (Seksyen 9), "Sekatan Eksport, Import dan Penggunaan dan Lesen Kerajaan AS" (Seksyen 10), "Keselamatan, Akaun dan Kata Laluan " (Seksyen 11), "Kerahsiaan dan Tiada Kejuruteraan Songsang" (Seksyen 12), dan "Kesan Penamatan" (Seksyen 15).

(e) Pengasingan. Setakat mana-mana bahagian, fasal, peruntukan atau ayat atau sebahagian daripadanya ("Bahagian") dalam Perjanjian ini ditentukan menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa di mana-mana bidang kuasa, maka penentuan Bahagian itu tidak akan menjejaskan: ( i) kesahihan, kesahan atau penguatkuasaan Bahagian selebihnya bagi Perjanjian ini, atau (ii) kesahihan, kesahan atau kebolehlaksanaan Bahagian itu dalam mana-mana bidang kuasa lain, dan Bahagian tersebut akan dihadkan jika boleh dan hanya selepas itu dicabut, jika perlu, setakat yang diperlukan untuk menjadikan Perjanjian ini sah dan boleh dikuatkuasakan.

(f) Bahasa. Jika Perjanjian ini diterjemahkan ke dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi setakat yang terdapat pertelingkahan atau percanggahan dalam maksud antara versi Bahasa Inggeris dan sebarang terjemahannya. Melainkan, dan hanya setakat, dilarang oleh undang-undang dalam bidang kuasa Anda, sebarang dan semua perselisihan, pertikaian, pengantaraan, timbang tara atau litigasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris, termasuk sebarang surat-menyurat, penemuan, penghujahan, pemfailan, pliding , pliding lisan, hujah, hujah lisan dan perintah atau penghakiman.

(g) Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini (yang bagi maksud mana-mana tambahan, hendaklah berhubung dengan hal perkara yang ditambah, termasuk syarat-syarat tambahan), menjadi perjanjian keseluruhan antara Pihak-Pihak berkenaan perkara tersebut dan tiada peruntukan, kefahaman, komunikasi, perwakilan, waranti, aku janji, perjanjian cagaran atau perjanjian antara Pihak-Pihak yang berhubungan dengan Perisian selain daripada yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini. Walau apa pun yang tersebut di atas, perjanjian lain antara Pihak-Pihak boleh mengawal penggunaan bahagian lain Penyelesaian BBM anda. Perjanjian ini menggantikan mana-mana peruntukan, kefahaman, komunikasi, perwakilan, waranti, aku janji, perjanjian cagaran dan perjanjian antara Pihak-Pihak, terdahulu atau semasa, sama ada secara lisan atau bertulis, berkaitan dengan perkara di atas dan Anda mengaku bahawa Anda tidak bergantung pada mana-mana yang terdahulu dalam persetujuan untuk menyertai Perjanjian ini. Perjanjian ini boleh dipinda bila-bila masa atas persetujuan bersama oleh Pihak-Pihak. Kecuali setakat yang BlackBerry nyata dihalang oleh undang-undang, BlackBerry berhak, dalam budi bicara mutlaknya, membuat perubahan kepada Perjanjian ini secara prospektif, termasuk untuk mencerminkan perubahan dalam atau oleh undang-undang (termasuk perubahan untuk memastikan penguatkuasaan Perjanjian ini) atau perubahan dalam amalan perniagaan, dengan menyediakan Anda dengan notis yang munasabah perubahan sama ada secara elektronik (seperti yang dimaksudkan oleh peruntukan Notis di atas) atau dengan menyiarkan notis perubahan di http://www.blackberry.com/legal dan Anda hendaklah menyemak tapak web ini untuk perubahan. Jika Anda terus menggunakan Penyelesaian BBM lebih daripada enam puluh (60) hari selepas notis perubahan diberikan, maka Anda akan dianggap telah menerima perubahan tersebut. Jika Anda ada keraguan tentang perubahan ini sila hubungi legalinfo@blackberry.com dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas notis perubahan diberikan untuk bertanya tentang pilihan anda.

(h) Pematuhan Undang-Undang. Anda akan, atas perbelanjaan Anda, mendapatkan dan mengekalkan semua lesen, pendaftaran dan kelulusan yang diperlukan oleh pihak berkuasa kerajaan atau undang-undang dalam bidang kuasa Anda bagi pelaksanaan dan prestasi Perjanjian ini atau mana-mana perjanjian lesen yang berkaitan. Khususnya dan bagi mengelakkan keraguan, Anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan di dalam pemasangan dan penggunaan Penyelesaian BBM anda, termasuk mendapatkan sebarang lesen, pendaftaran dan kelulusan yang diperlukan daripada pihak berkuasa kerajaan yang berwibawa bagi pengimportan dan penggunaan mana-mana Perisian yang mengandungi penyulitan komersial atau fungsi keselamatan lain yang dikehendaki oleh undang-undang. Anda akan menyediakan BlackBerry dengan jaminan dan dokumen rasmi bahawa BlackBerry boleh meminta secara berkala untuk mengesahkan pematuhan anda dengan kewajipan ini. Tanpa mengehadkan yang disebut di atas, oleh kerana Perkhidmatan dan Perkhidmatan Pihak Ketiga tertentu boleh diakses secara global, jika Anda memilih untuk mengakses Perkhidmatan atau Perkhidmatan Pihak Ketiga daripada lokasi lain daripada negara-negara yang BlackBerry atau pihak ketiga yang berkenaan menunjukkan Perkhidmatan atau Perkhidmatan Pihak Ketiga tersedia, Anda berbuat demikian atas inisiatif anda sendiri dan Anda bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan, termasuk yang berkaitan dengan eksport, import, penggunaan, penghantaran dan/atau komunikasi Perkhidmatan yang berkenaan, atau Perkhidmatan Pihak Ketiga, dan yang berkaitan Kandungan, Produk Pihak Ketiga atau Perisian. Di samping itu, BlackBerry tidak menunjukkan bahawa Penyelesaian BBM dan Item Pihak Ketiga yang dikaitkan dengan atau disediakan melalui Perkhidmatan adalah sesuai atau sedia digunakan di semua lokasi. Anda bersetuju bahawa Anda tidak akan memuat turun atau sebaliknya mengakses Perisian atau Perkara Pihak Ketiga, atau cuba untuk berbuat demikian, dari lokasi yang mengharamkan berbuat demikian. Tanpa mengehadkan yang disebut di atas, jika undang-undang melarang Anda daripada menggunakan ciri-ciri video dan/atau panggilan suara seperti fungsi sembang video atau suara Penyelesaian BBM, termasuk kerana peer-to-peer, video atau fungsi berasaskan Internet tidak dibenarkan dalam bidang kuasa anda, kerana Anda bawah had umur yang ditetapkan, atau kerana undang-undang yang berkaitan dengan Perkhidmatan Kecemasan, maka Anda tidak boleh memuat turun atau menggunakan ciri-ciri Penyelesaian BBM atau produk dan/atau bahawa adalah tanggungjawab anda untuk membuat perkiraan lain untuk mengakses Perkhidmatan Kecemasan.

(i) Maksud yang Dilanjutkan. Istilah "termasuk" atau "seperti" hendaklah ditafsirkan sebagai bermaksud "termasuk tanpa had" dan "seperti tanpa had", mengikut mana-mana yang berkenaan.

(j) Tiada Kekebalan. Jika Anda penduduk Brunei, Anda bersetuju dan mengaku bahawa Anda tertakluk kepada undang-undang komersil swasta dan guaman di bawah Undang-Undang Brunei Darussalam dan mana-mana bidang kuasa lain yang menyentuh Anda, dan harta atau aset Anda tidak berhak mendapat kekebalan berdaulat di bawah Undang-Undang Negara Brunei Darussalam atau mana-mana bidang kuasa lain. Setakat yang Anda mungkin layak untuk menuntut kekebalan daripada guaman atau penahanan (sama ada bantuan atau pelaksanaan, sebelum anugerah atau penghakiman atau selainnya) atau proses undang-undang, tidak boleh ditarik balik Anda bersetuju untuk tidak menuntut atau untuk mengetepikan kekebalan itu setakat yang dibenarkan oleh undang-undang bidang kuasa tersebut.

(k) Menjalankan Perniagaan di Filipina. Pihak-pihak mengaku bahawa adalah dalam kepercayaan mereka dengan niat yang baik bahawa urus niaga dan aktiviti-aktiviti BlackBerry yang dimaksudkan oleh Perjanjian ini tidak akan menyebabkan BlackBerry dianggap sebagai menjalankan perniagaan di Filipina untuk tujuan, antara lain, Seksyen 123, 133 dan 144 Kod Perbadanan Filipina dan Akta Republik No. 7042, sebagaimana yang dipinda, yang memerlukan BlackBerry mendapatkan lesen untuk menjalankan perniagaan di Filipina. Dalam hal jarang berlaku jika BlackBerry, akibat urus niaga dan aktiviti-aktiviti seperti ini yang dianggap sebagai menjalankan perniagaan di Filipina, Pihak-pihak dengan ini mengaku bahawa mereka mengharapkan untuk menerima manfaat yang berpatutan menurut Perjanjian ini dan pematuhan Pihak lain dengan kewajipan di bawah ini. Anda bersetuju dan mengaku bahawa Anda akan ditahan daripada, dan tidak akan melawan BlackBerry, atau merayu untuk meleraikan, sebarang tindakan yang diambil oleh BlackBerry di Filipina, berhujah bahawa BlackBerry tiada kausa tindakan atau tiada kapasiti undang-undang untuk mendakwa, atau sebarang pembelaan lain yang timbul daripada sebarang kegagalan BlackBerry untuk mendapatkan lesen untuk menjalankan perniagaan di Filipina atau kerana BlackBerry menjalankan perniagaan di Filipina tanpa lesen.

JIKA ANDA ADA SEBARANG soalan atau kebimbangan tentang TERMA ATAU SYARAT PERJANJIAN INI, SILA HUBUNGI BLACKBERRY DI legalinfo@blackberry.com.