OGÓLNE WARUNKI UMOWY O SWIADCZENIE USLUG BBM

PRZED SKORZYSTANIEM Z USLUG, ZAINSTALOWANIEM LUB UZYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA BBM, POZWALAJACEGO NA KORZYSTANIE Z USLUG, ZAPOZNAJ SIE UWAZNIE Z PONIZSZYM DOKUMENTEM. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA POSTANOWIENIA OGRANICZAJACE LUB WYLACZAJACE ODPOWIEDZIALNOSC BLACKBERRY WOBEC USLUGOBIORCÓW, KTÓRE WPLYWAJA NA ICH SYTUACJE PRAWNA. NINIEJSZA UMOWA NIE NARUSZA BEZWGLEDNYCH PRAW PRZYSLUGUJACYM USLUGOBIORCOM NA TERENIE WLASCIWEJ IM JURYSDYKCJI, W ZAKRESIE USTALONYM PRZEZ OBOWIAZUJACE PRAWA.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy o Swiadczenie Uslug BBM ("Umowa") stanowia umowe pomiedzy: osobno, jezeli Uslugobiorca w zakresie wlasnej zdolnosci zgadza sie na niniejsze warunki; lub jezeli Uslugobiorca korzysta lub jest uprawniony do korzystania z Rozwiazan BBM (zgodnie z ponizszym) w imieniu wlasnej firmy lub innego podmiotu, pomiedzy podmiotem, na rzecz którego dziala (w jakiejkolwiek sprawie "Uslugobiorca"), a spólka BlackBerry UK Limited, zarejestrowana pod numerem: 4022422 ("BlackBerry"), której zarejestrowana siedziba znajduje sie przy ul. 200 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3XE Wielka Brytania (zwanych dalej lacznie jako "Strony" lub osobno jako "Strona").

PRZEZ PRZYCISNIECIE PRZYCISKU "WYRAZAM ZGODE" LUB PRZEZ AKTYWACJE LUB UZYTKOWANIE ROZWIAZAN BBM BADZ ICH ELEMENTÓW, USLUGOBIORCA OSWIADCZA, IZ JEST ZWIAZANY WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAN LUB WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH WAURNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z BLACKBERRY WYSYLAJAC WIADOMOSC TEKSTOWA NA NASTEPUJACY ADRES: LEGALINFO@blackberry.COM.

JEZELI PRZED MOMENTEM AKTYWACJI LUB ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA ROZWIAZAN BBM, USLUGOBIORCA NIE WYRAZA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, WÓWCZAS NIE MA PRAWA DO UZYTKOWANIA ROZWIAZAN BBM I POWINIEN: (A) NIEZWLOCZNIE ODINSTALOWAC LUB USUNAC WSZELKIE OPROGRAMOWANIE (ZGODNIE Z PONIZSZYM); ORAZ (B) JEZELI USLUGOBIORCA UISCIL OPLATE ZA KORZYSTANIE Z ROZWIAZAN BBM, WÓWCZAS MOZE ZADAC ZWROTU SRODKÓW OD WLASCIWEGO KONCOWEGO ODBIORCY PLATNOSCI LUB PODMIOTU PRZETWARZAJACEGO PLATNOSCI ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI ZWROTÓW.

ZAPOZNAJ SIE Z POLITYKA PRYWATNOSCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH BLACKBERRY OPISANYCH W USTEPIE 19 I 20.

JEZELI USLUGOBIORCA JEST STALYM MIESZKANCEM FRANCJI LUB KONSUMENTEM W ROZUMIENIU FRANCUSKIEGO KODEKSU KONSUMENCKIEGO, WÓWCZAS, W ZAKRESIE BEWZGLEDNIE PRZYSLUGUJACYM MU UPRAWNIEN, NIEKTÓRE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MAJA ZASTOSOWANIA. W ZADNYM WYPADKU, NINIEJSZA UMOWA NIE NARUSZA BEZWGLEDNYCH PRAW USLUGOBIORCY.

JEZELI USLUGOBIORCA JEST STALYM MIESZKANCEM WLOCH LUB KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ROZPORZADZENIA NR 206 Z DNIA 6 WRZESNIA 2005 ROKU (CO OZNACZA, ZE USLUGOBIORCA JEST KONSUMENTEM NIE DZIALAJACYM W CELACH HANDLOWYCH, GOSPODARCZYCH LUB ZAWODOWYCH), WÓWCZAS PRZYSLUGUJA USLUGOBIORCY PRAWA USTANOWIONE W ROZPORZADZENIU NR 206 Z DNIA 6 WRZESNIA 2005 ROKU WRAZ ZE ZMIANAMI, A ZADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOGA NARUSZAJC LUB WYLACZAC TYCH PRAW, PODOBNIE JAK UMOWY PROROGACYJNE I DEROGACYJNE, ZGODNIE Z USTEPEM 24(d) NINIEJSZEJ UMOWY.

1. Definicje. Jezeli z kontekstu nie wynika inaczej, ponizsze terminy maja znaczenie ponizej zdefiniowane (jezeli kontekst na to wskazuje, liczba pojedyncza odnosi sie równiez do liczby mnogiej, i odwrotnie).

"Uslugi Telefonii Komórkowej" oznaczaja uslugi realizowane przez bezprzewodowa rozlegla siec komunikacyjna lub inne uslugi sieciowe (w tym bezprzewodowa lokalna siec komputerowa, satelitarna i uslugi Internetowe), a takze wszelkie inne uslugi swiadczone przez Dostawce(-ów) Uslug Telefonii Komórkowej do uzytkowania w polaczeniu z Rozwiazaniami BBM.

"Dostawca Uslug Telefonii Komórkowej" oznacza podmiot swiadczacy Uslugi Telefonii Komórkowej.

"Rozwiazania BBM" oznaczaja stale rozwiazania tekstowe BBM (znane równiez jako BlackBerry Messenger), które skladaja sie z Uslug i Oprogramowania, wraz z odpowiednia Dokumentacja.

"Identyfikator BlackBerry" oznacza uwierzytelniona tozsamosc Uslugobiorcy pozwalajaca na korzystanie z Rozwiazan BBM lub innych produktów i uslug dostarczanych uwierzytelnionemu i zarejestrowanemu posiadaczowi Identyfikatora BlackBerry.

"Tresci" oznaczaja wszelkie dane, teksty, muzyke, dzwieki, dzwonki, zdjecia, grafike, nagrania wideo, wiadomosci, etykiety lub inne cyfrowe materialy i informacje.

"Dokumentacja" oznacza wlasciwa standardowa koncowa dokumentacje uzytkownika, zawierajaca wszelkie reguly postepowania, przewodniki oraz zasady uzytkowania Rozwiazan BBM przygotowane i dostarczone przez BlackBerry. W celu unikniecia watpliwosci, przyjmuje sie, iz Dokumentacja nie zawiera jakichkolwiek dokumentacji uzytkownika koncowego, przygotowanych lub zmienionych przez jakikolwiek inny podmiot niz BlackBerry.

"Urzadzenie" oznacza urzadzenie takie jak smartphone badz tablet, na którym wykorzystano Oprogramowanie lub jego czesc, które zostalo zaprojektowane i autoryzowane przez BlackBerry w celu uzytkowania, bedace w posiadaniu i podlegajace kontroli Uslugobiorcy.

"Platne Uslugi" oznaczaja uslugi, które zarejestrowany Uslugobiorca jest zobowiazany oplacic BlackBerry lub wlasciwemu koncowemu odbiorcy platnosci, badz podmiotowi przetwarzajacemu platnosci.

"Usluga(-i)" oznaczaja usluge(-i) wchodzace w sklad Rozwiazan BBM swiadczone Uslugobiorcy przez lub w imieniu BlackBerry lub filii BlackBerry, obejmujace wysylanie indywidualnych i grupowych wiadomosci tekstowych, nagran i wiadomosci glosowych (w czasie i miejscu, w którym sa dostepne) oraz usluge Identyfikacji BlackBerry, z zastrzezeniem, iz marki wspólpracujace z BlackBerry, dzialajace jako osoby trzecie nie swiadcza uslug w rozumieniu niniejszej definicji.

"Oprogramowanie" oznacza aplikacje uzytkownika BBM, która umozliwia dostep do Uslug oraz jakiegokolwiek oprogramowania dostarczanego Uslugobiorcy przez BlackBerry, na podstawie niniejszej Umowy, w jakiejkolwiek formie, srodku lub sposobie dostarczania, nastepnie uzytej lub zainstalowanej (która moze skladac sie z oprogramowania, plików, dokumentacji, interfejsów oraz Tresci, bez wzgledu na ujmowany technicznie kod oprogramowania; a takze Komponenty Dostawcy Zewnetrznego). Termin "Oprogramowanie" nie zawiera jakiegokolwiek Oprogramowania lub Elementów Dostawcy Zewnetrznego, bez wzgledu na to czy dane Oprogramowanie lub Elementy Dostawcy Zewnetrznego jest rozprowadzane przez BlackBerry lub w porozumieniu z BlackBerry, czy tez Oprogramowanie lub Elementy Dostawcy Zewnetrznego towarzysza, sa dostarczane lub wspóldzialaja z Rozwiazaniami BBM.

"Komponenty Dostawcy Zewnetrznego" oznaczaja oprogramowanie i interfejsy licencjonowane przez BlackBerry pochodzace od osób trzecich i przeznaczone do wlaczenia do Oprogramowania, a takze rozprowadzane jako integralna czesc tego Oprogramowania pod marka BlackBerry, ale nie zawierajaca Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego.

"Tresci Dostawcy Zewnetrznego" oznaczaja Tresci nalezace do Dostawcy Zewnetrznego.

"Elementy Dostawcy Zewnetrznego" oznaczaja Tresci Dostawcy Zewnetrznego i Produkty Dostawcy Zewnetrznego.

"Produkty Dostawcy Zewnetrznego" oznaczaja Urzadzenia i Oprogramowanie Dostawcy Zewnetrznego oraz jakiekolwiek inne produkty handlowe, które nie sa produktami BlackBerry.

"Uslugi Dostawcy Zewnetrznego" oznaczaja uslugi swiadczone przez Dostawce Zewnetrznego, które obejmuja Uslugi Telefonii Komórkowej, uslugi swiadczone przez osoby trzecie, koncowych odbiorców platnosci i podmioty przetwarzajace platnosci, a takze kazda inna witryne internetowa, która nie jest prowadzona przez BlackBerry.

"Oprogramowanie Dostawcy Zewnetrznego" oznacza samodzielne aplikacje wchodzace w sklad oprogramowania nalezacego do osób trzecich, które sa dostarczane lub udostepniane poprzez Rozwiazania BBM.

"Tresci Uslugobiorcy" oznaczaja wszelkie Tresci Uslugobiorcy przedstawione lub udostepnione przez Uslugi lub Uslugi Dostawcy Zewnetrznego.

2. Zasady uzytkowania Rozwiazan BBM. Uslugobiorca jest odpowiedzialny za wszelkie czynnosci w zwiazku z uzytkowaniem Rozwiazan BBM, a takze zapewnia, ze:

(a) Rozwiazania BBM lub jakakolwiek ich czesc jest wykorzystywana zgodnie z niniejsza Umowa, wszelkimi majacymi zastosowanie prawami i regulacjami oraz wlasciwa Dokumentacja;

(b) Ma przynajmniej 13 lat lub jest powyzej wieku pelnoletniego, jest usamodzielnionym nieletnim, lub posiada prawna zgode rodzica lub opiekuna, oraz jest w pelni uprawniony i upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy. W kazdym razie, Uslugobiorca potwierdza, iz ma przynajmniej 13 lat, jako ze Rozwiazania BBM oraz Identyfikacja BlackBerry nie jest przeznaczona dla dzieci ponizej 13 roku zycia. Jezeli Uslugobiorca jest w wieku ponizej 13 lat, nie jest uprawniony do uzytkowania Rozwiazan BBM lub otrzymania Identyfikatora BlackBerry. Jezeli uslugobiorca zawiera niniejsza Umowa w imieniu firmy lub innego podmiotu, wówczas reprezentuje on i zapewnia, iz jest upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu tej firmy lub innego podmiotu;

(c) Jakakolwiek informacja przedstawiona BlackBerry lub jej autoryzowanym dystrybutorom, zgodnie z niniejsza Umowa, w tym podczas procesu rejestracji dokonanego w celu uzytkowania Rozwiazan BBM lub otrzymania konta w celu korzystania z Rozwiazan BBM, jak równiez w trakcie Identyfikacji BlackBerry, jest prawdziwa, dokladna, obowiazujaca i zupelna, a takze do czasu zakonczenia korzystania z Rozwiazan BBM lub utraty konta, Uslugobiorca bedzie aktualizowal informacje w celu zachowania ich prawdziwosci, dokladnosci i zupelnosci;

(d) Swiadomie, po uzyskaniu informacji nie podejmie, uzyje lub zezwoli innym osobom na korzystanie z Rozwiazan BBM lub ich elementów, osobno jak i z wszelkimi Elementami i Uslugami Dostawcy Zewnetrznego, w sposób, który wedlug BlackBerry ingeruje, degraduje lub negatywnie wplywa na wszelkie oprogramowanie, sprzet, system, siec komputerowa, Tresci lub uslugi uzytkowane przez jakakolwiek osobe, w tym BlackBerry lub Dostawce Uslug Telefonii Komórkowej, czy tez wywiera szkodliwy wplyw na BlackBerry lub jej spólki zalezne i filie ("Grupa Kapitalowa BlackBerry"), Dostawce Uslug Telefonii Komórkowej lub jakichkolwiek ich klientów, infrastrukture, produkty lub uslugi, a takze niezwlocznie zaprzestanie takiej dzialalnosci po doreczeniu mu zawiadomienia przez BlackBerry;

(e) Rozwiazania BBM lub kazdy ich element nie beda wykorzystywane do transmisji, publikacji, przesylania, zamieszczania w sieci, dystrybucji lub rozpowszechniania jakiejkolwiek nieodpowiedniej, agnostycznej, negatywnej, obrazliwej, znieslawiajacej, nieprzyzwoitej, bezprawnej lub wprowadzajacej w blad Tresci;

(f) Rozwiazania BBM lub kazdy jej element nie beda wykorzystywane do popelnienia lub próby popelnienia przestepstwa lub ulatwienia popelnienia jakiekolwiek przestepstwa czy tez innych bezprawnych czy niedozwolonych czynów, w tym udostepniania w sieci, gromadzenia, przechowywania, przesylania, transmisji, porozumiewania lub udostepniania wszelkich materialów lub informacji, których Uslugobiorca nie ma prawa gromadzic, przechowywac, czy tez udostepniac, na podstawie wszelkiego prawa lub umów, badz tez naruszenia obowiazków, prawa prywatnosci, nielegalnego hazardu, lub innego dzialania, które narusza, pogwalca, sprzeniewierza wszelkie prawa autorskie oraz/lub inne prawa wlasnosci innych osób trzecich (w tym kopiowanie, dzielenie sie oprogramowaniem lub Tresciami, których Uslugobiorca nie ma praw kopiowac i udostepniac badz bezprawnie obchodzic cyfrowe zabezpieczenia kontrolne);

(g) Rozwiazania BBM lub kazdy ich element nie beda wykorzystywane do udostepniania w sieci, przesylania, transmisji lub udostepniania oprogramowania lub Tresci, które zawieraja jakiekolwiek (i) wirusy, konie trojanskie, robaki, nieautoryzowane sciezki dostepu, mechanizmy wylaczajace, zlosliwe kody, szperacze, boty, mechanizmy typu drop dead lub oprogramowanie spyware; albo (ii) inne oprogramowania lub Tresci sklonne czy zmierzajace do (A) wywolania niekorzystnego wplywu na ich wydajnosc, (B) uniemozliwienia, zepsucia lub uszkodzenia, albo (C) umozliwienia lub ulatwienia nieautoryzowanego dostepu badz odmowy autoryzowanego dostepu lub tez wykorzystania dla jakichkolwiek nieautoryzowanych lub nieodpowiednich celów oprogramowania, sprzetu, uslug, systemów, danych ("Zlosliwe Oprogramowanie") (a takze, gdy Uslugobiorca jest swiadomy istnienia dowolnego zlosliwego oprogramowania zwiazanego z Rozwiazaniami BBM niezwlocznie zawiadomi BlackBerry);

(h) Nie sprzeda, wynajmie, wydzierzawi lub przeniesie, czy tez podejmie próby sprzedazy, wynajecia, wydzierzawienia lub przeniesienia Oprogramowania lub jakiejkolwiek Tresci, jak tez wszelkich ich elementów; nie udostepni jako czesci Rozwiazan BBM lub prawa do Rozwiazan BBM albo jakichkolwiek jego elementów zadnej innej osobie bez wczesniejszej pisemnej zgody BlackBerry;

(i) Nie podejmie prób uzyskania nieautoryzowanego dostepu do wszelkich Uslug, innych kont, systemów lub sieci komputerowych poprzez hackerstwo, lamanie hasel, lub inne sposoby badz nabycie innych materialów i informacji udostepnionych przez Uslugi za pomoca wszelkich srodków nieumyslnie udostepnionych Uslugobiorcy poprzez Rozwiazania BBM;

(j) Rozwiazania BBM, lub jakikolwiek ich element, nie beda uzywane do podawania sie za inne osoby lub podmioty badz do skladania falszywych oswiadczen, czy tez sprzeniewierzenia powiazan Uslugobiorcy z inna osoba lub podmiotem, a takze tworzenia nieprawdziwych tozsamosci w celu wprowadzenia w blad innych osób, a zwlaszcza phishing'u oraz podszywanie sie; i

(k) Bedzie wspólpracowal z BlackBerry i w celu wyjasnienia i ustalenia zaistnienia ewentualnych naruszen niniejszej Umowy bedzie dostarczal informacje BlackBerry lub wyznaczonemu przez BlackBerry niezaleznemu rewidentowi majacemu dostep do pomieszczen i Urzadzen, w których sa lub zostaly uzyte Rozwiazania BBM i jakiekolwiek inne powiazane nagrania. Uslugobiorca niniejszym upowaznia BlackBerry do wspólpracy z: (i) organami egzekwujacymi prawo prowadzacymi dochodzenia, których przedmiotem sa karne naruszenia; (ii) osobami trzecimi w czynnosciach dochodzeniowych w zwiazku z naruszeniem niniejszej Umowy; oraz (iii) administratorami systemów uslug internetowych, sieci lub infrastruktury komputerowej w celu wykonania niniejszej Umowy. Przedmiotowa wspólpraca moze pociagac za soba ujawnienie nazwy uzytkownika Uslugobiorcy, jego adresu IP, lub innych danych osobowych.

3. Zasady Uzytkowania Oprogramowania.

(a) Licencja. Elementy Rozwiazan BBM wymagaja od Uslugobiorcy nabycia i uzytkowania Oprogramowania w celu uzyskania dostepu do Uslug. Oprogramowanie podlega licencji i nie moze byc przedmiotem sprzedazy na podstawie niniejszej Umowy. Licencja Uslugobiorcy do uzytkowania oprogramowania uzalezniona jest od wczesniejszego uiszczenia odpowiedniej oplaty licencyjnej, jezeli taka jest przewidziana. Zgodnie z niniejszymi warunkami, Umowa przydziela Uslugobiorcy osobista, odwolywalna, niewylaczna, nieprzenoszalna licencje, która pozwala Uslugobiorcy zainstalowac i uzytkowac Oprogramowanie na urzadzeniu lub jezeli wyraznie zezwalaja na to reguly uzytkowania dostawców (np. Sklep iTunes dla wersji Oprogramowania iOS), od których Uslugobiorca nabyl Oprogramowanie ("Zasady Uzytkowania Oprogramowania") lub na wiekszej liczbie urzadzen dopuszczalnych przez przedmiotowe Zasady Uzytkowania Oprogramowania.

Jezeli Uslugobiorca nabywa Oprogramowanie w ramach subskrypcji lub bezplatnego wypróbowania, wówczas wyzej wskazane uprawnienia licencyjne maja zastosowanie wylacznie przez okres, za który Uslugobiorca zaplacil wymagana oplate abonencka lub na okres przedstawiony przez BlackBerry czy tez jej autoryzowanego dystrybutora.

We wszystkich przypadkach, licencja(-e) przyznane na podstawie niniejszej umowy zezwalaja Uslugobiorcy na korzystanie z Oprogramowania lub dostep do Uslug wylacznie na uzytek wlasny lub w celach osobistych zgodnie z wlasciwymi Zasadami Uzytkowania.

(b) Aktualizacje i Ulepszenia. Niniejsza Umowa i przyznane na jej podstawie licencje nie uprawniaja do: (i) regularnego lub przyszlego ulepszania badz aktualizowania Oprogramowania lub Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego; lub (ii) nabycia nowych lub zmodyfikowanych Uslug. Niezaleznie od powyzszego, aktualizacje i ulepszenia Oprogramowania czasami moga byc udostepniane przez BlackBerry. Oprogramowanie moze zawierac funkcje automatycznego wyszukiwania aktualizacji badz ulepszen Oprogramowania, a Uslugobiorca moze byc zobowiazany do aktualizowania Oprogramowania lub Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego, w celu zachowania dalszego dostepu lub mozliwosci korzystania z pewnych Uslug, nowego Oprogramowania, czy tez Elementów i Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego i ich czesci. Jezeli urzadzenie Uslugobiorcy nie zezwala mu na wylaczenie transmisji lub korzystania z aktualizacji badz ulepszen Oprogramowania, a Uslugobiorca zastosuje takie ustawienia, tym samym wyraza zgode na to, by BlackBerry moglo (jednak nie jest do tego zobowiazany) dokonac takich aktualizacji lub ulepszen udostepnionych niekiedy Uslugobiorcy oraz doreczyc mu zawiadomienie o mozliwosci dokonania takich ulepszen lub aktualizacji. Jakiekolwiek aktualizacje lub ulepszenia udostepnione przez BlackBerry Uslugobiorcy na podstawie niniejszej Umowy uwazane sa za Oprogramowanie, Uslugi lub Uslugi Dostawcy Zewnetrznego.

(c) Prawa reprodukcji. Uslugobiorca nie moze w calosci lub czesciowo rozprowadzac lub modyfikowac Oprogramowania lub jakiejkolwiek udostepnionej mu Tresci jako czesc Uslug. W zakresie jakim BlackBerry jest wyraznie uprawniona do zakazania tych czynnosci, Uslugobiorca nie moze kopiowac, reprodukowac lub w zaden inny sposób duplikowac Oprogramowania lub udostepnionej mu w ramach Uslugi Tresci, w calosci lub czesciowo; z wyjatkiem wyraznie wskazanych uprawnien w niniejszej Umowie, Dokumentacji wlasciwej dla danej Uslugi, Zasadach Uzytkowania lub w oddzielnej pisemnej umowie zawartej pomiedzy Uslugobiorca a BlackBerry lub jej filia. W rozumieniu niniejszego postanowienia "kopiowanie" lub "reprodukcja" nie zawiera kopiowania oswiadczen i instrukcji Oprogramowania, które maja miejsce podczas normalnego uzytkowania programu, wykorzystywanego dla celów opisanych w Dokumentacji lub w ramach dokonywania niezmodyfikowanych kopii zapasowych Oprogramowania badz Urzadzenia, na których zainstalowane jest Oprogramowanie, zgodnie ze standardowymi praktykami profesjonalnej dzialalnosci. Uslugobiorca nie moze kopiowac jakiejkolwiek Dokumentacji lub jej czesci, poza wykorzystaniem jej w celach osobistych, dla wlasnego uzytku lub w zwiazku z wykorzystaniem Rozwiazan BBM.

4. Wymagane Elementy i Uslugi Dostawcy Zewnetrznego. Uslugobiorca odpowiada i zapewnia, iz Elementy i Uslugi Dostawcy Zewnetrznego (w tym Urzadzenia, lacznosc internetowa, sieci bezprzewodowe i Uslugi Telefonii Komórkowej), które Uslugobiorca wybral w ramach Rozwiazan BBM spelniaja minimalne wymagania BlackBerry, w tym Oprogramowania Urzadzenia oraz dostepnosci Internetu, wymaganego dla Rozwiazan BBM i ustalonego w Dokumentacji, jak równiez korzystania z Elementów oraz/lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego. Uslugi Telefonii Komórkowej niezbedne do korzystania z Rozwiazan BBM Uslugobiorcy. Oplaty za Uslugi Telefonii Komórkowej moga byc pobierane w zwiazku z korzystaniem z Rozwiazan BBM przez Uslugobiorce, który wyraza zgode na to, iz w stosunku pomiedzy nim a BlackBerry jest zobowiazany do ponoszenia oplat za Uslugi Telefonii Komórkowej naliczone w zwiazku z ich eksploatacja. Dostawca Uslug Telefonii Komórkowej moze ograniczyc Uslugobiorcy dostepnosc Uslug i Uslug Dostawcy Zewnetrznego. Wszelkie pytania odnosnie Dostawców Uslug Telefonii Komórkowej dostarczajacych Rozwiazania BBM w lokalizacji Uslugobiorcy nalezy kierowac pod nastepujacy adres: legalinfo@blackberry.com.

5. Zasady dodatkowe.

(a) Uslugobiorca moze byc zobowiazany do wyrazenia zgody na przestrzeganie dodatkowych warunków i zasad:

(i.) w przypadku BlackBerry, w zwiazku z Komponentami Dostawcy Zewnetrznego (np. ogólnie dostepne komponenty) i w celu korzystania z pewnych Uslug lub Tresci, czy tez uaktualnienia lub ulepszenia Rozwiazan BBM;

(ii.) w przypadku Dostawcy Zewnetrznego, w celu nabycia lub korzystania z Elementów lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego, w tym korzystania ze strony internetowej Dostawcy Zewnetrznego, poprzez rozwiazania BBM;

(iii.) w przypadku koncowych odbiorców platnosci lub podmiotów przetwarzajacych platnosci , w celu dokonania zakupu w zwiazku z lub poprzez wykorzystanie Rozwiazan BBM; i

(iv.) w przypadku Dostawcy Uslug Telefonii Komórkowej, aby korzystac z Uslug Telefonii Komórkowej.

(b) Uslugobiorca jest zobowiazany do przestrzegania jakiejkolwiek umowy zawartej z osoba trzecia a BlackBerry nie odpowiada w zaden sposób za wszelkie straty lub zniszczenia powstale w wyniku umów Uslugobiorcy z osobami trzecimi. Jezeli Uslugobiorca nie jest pewny, czy BlackBerry jest dostawca jakiejkolwiek Tresci, elementu, produktu lub uslugi, powinien skontaktowac sie z BlackBerry pod nastepujacym adresem: legalinfo@blackberry.com. Jezeli Uslugobiorca zawiera umowy z osobami trzecimi przez Internet lub z wykorzystaniem Uslug Dostawcy Zewnetrznego, powinien upewnic sie, ze wie z kim zawiera dana umowe, a takze zapoznac sie z warunkami obowiazujacymi w odniesieniu do korzystania z okreslonych stron internetowych i Elementów lub Uslug Dostawców Zewnetrznych, do których Uslugobiorca ma dostep lub mu zaoferowanych, w zakresie ich dostawy i platnosci, warunków uzytkowania, warunków licencji uzytkowania koncowego, mozliwosci zwrotu produktów, warunków i ustawien prywatnosci oraz funkcji bezpieczenstwa zapewniajacych ochrone danych osobowych oraz bezpieczenstwo osobiste Uslugobiorcy.

(c) W zadnym wypadku BlackBerry nie jest zwiazany dodatkowymi warunkami wiazacymi Uslugobiorce i dostawce zewnetrznego, które ponadto nie moga nakladac jakichkolwiek zobowiazan lub zobowiazan sprzecznych z warunkami niniejszej Umowy. W zakresie umowy zawartej pomiedzy Uslugobiorca a BlackBerry, warunki niniejszej Umowy dotyczace Elementów i Uslug Dostawcy Zewnetrznego wciaz znajduja zastosowanie w odniesieniu do tych elementów.

(d) W zakresie jakim Komponenty Dostawcy Zewnetrznego podlegaja dodatkowym warunkom, które zapewniaja Uslugobiorcy prawo uzytkowania, kopiowania, rozprowadzania lub modyfikowania calosci lub czesci tych Komponentów Dostawcy Zewnetrznego, w zakresie szerszym niz wynikajacym z praw przyznanych Uslugobiorcy na podstawie niniejszej Umowy, w odniesieniu do Oprogramowania, wówczas, wylacznie w zakresie, jakim Uslugobiorca moze wykonywac te szersze uprawnienia bez naruszania warunków niniejszej Umowy w odniesieniu do pozostalego Oprogramowania. Zgodnie z Oprogramowaniem lub Uslugami Dostawcy Zewnetrznego (które zawieraja Oprogramowanie i Tresci) udostepnionych Uslugobiorcy przez BlackBerry, jezeli Oprogramowanie lub Usluga Dostawcy Zewnetrznego nie podlega osobnej licencji lub warunkom swiadczenia uslug, ich uzytecznosc powinna byc przedmiotem warunków niniejszej Umowy, tak jakby byly Oprogramowaniem lub Uslugami (jezeli znajduje zastosowanie) wchodzacymi w sklad Rozwiazan BBM; z zastrzezeniem, iz takie Oprogramowanie i Uslugi Dostawcy Zewnetrznego dostarczane Uslugobiorcy przez BlackBerry "JEZELI JEST" i "JEZELI DOSTEPNE", bez wyraznych lub sugerowanych warunków, zatwierdzen, gwarancji, reprezentacji lub zapewnien, jak równiez pomiedzy Uslugobiorca a BlackBerry, ograniczenia oraz wylaczenia odpowiedzialnosci, postanowienia dotyczace zwrotów pienieznych ustalone w niniejszej Umowie dotyczace Elementów i Uslug Dostawcy Zewnetrznego, nie majace zastosowania odnosnie Oprogramowania, powinny znalezc zastosowanie.

6. Zmiana lub Przerwanie stosowania Rozwiazan BBM.

(a) Zmiana lub Przerwanie stosowania Rozwiazan BBM. Uslugobiorca oswiadcza, iz BlackBerry moze nie ponosic odpowiedzialnosci, w kazdym momencie, tymczasowo lub permanentnie, z lub bez zawiadomienia Uslugobiorcy o tych czynnosciach; zmodyfikowac, zawiesic, rozwiazac, wprowadzic ograniczenia Rozwiazan BBM lub ich czesci, z zastrzezeniem, iz jesli BlackBerry stale przerywa swiadczenie Uslug (w takim przypadku licencja Uslugobiorcy na uzywanie jakiegokolwiek Oprogramowania szczególnie zaprojektowanego w celu dostepu do Uslug powinna wygasac automatycznie), oraz jezeli Uslugobiorca oplacil te Uslugi, w celu uzyskania dostepu przez dany okres i nie naruszyl niniejszej Umowy, wówczas jest uprawniony do zwrotu calosci lub czesci oplaty uiszczonej za Uslugi, zgodnie z ustaleniami obowiazujacego regulaminu zwrotów za Uslugi lub regulaminów ustanowionych przez koncowych odbiorców platnosci lub podmiotów przetwarzajacych platnosci, na rzecz których dokonano oplaty. Tego rodzaju zwrot jest wylacznym uprawnieniem przyslugujacym Uslugobiorcy i wylacznym zobowiazaniem BlackBerry oraz koncowych odbiorców platnosci lub podmiotów przetwarzajacych platnosci, w przypadku stalego przerywania dzialania Rozwiazan BBM lub ich czesci.

(b) Utrzymanie. Bez wprowadzania ograniczen do powyzszego, BlackBerry moze wedle wlasnego uznania, okresowo zawieszac dostep do Rozwiazan BBM badz ich czesci lub w przeciwnym wypadku wylaczyc Rozwiazania BBM badz ich czesc w celu naprawienia bledów oprogramowania, zainstalowania aktualizacji i diagnozowania lub wykonywania innych czynnosci zmierzajacych do utrzymania Rozwiazan BBM.

7. Wklad Uslugobiorcy i inne Tresci.

(a) Informacje zwrotne. Uslugobiorca moze zglosic BlackBerry swoja opinie dotyczaca Rozwiazan BBM. Jezeli BlackBerry nie wyrazi zgody na pismie, Uslugobiorca niniejszym zezwala, aby do BlackBerry nalezaly wszelkie opinie, komentarze, sugestie, pomysly, koncepcje i zmiany, które Uslugobiorca przedstawil BlackBerry odnosnie Rozwiazan BBM i wszystkie zwiazane z nimi prawa wlasnosci intelektualnej (lacznie "Informacja zwrotna"), ponadto Uslugobiorca niniejszym przenosi na BlackBerry wszystkie swoje prawa, tytuly i zwiazane z tym korzysci. Uslugobiorca nie bedzie swiadomie przedstawial BlackBerry jakichkolwiek Informacji zwrotnych bedacych przedmiotem praw wlasnosci intelektualnej osób trzecich. Uslugobiorca godzi sie na calkowita wspólprace z BlackBerry zgodnie z podpisanymi pózniej dokumentami i wykonanie podobnych czynnosci, zasadnie zazadanych przez BlackBerry w celu potwierdzenia, iz do BlackBerry nalezy Informacja zwrotna i umozliwieniu BlackBerry rejestracji i/lub ochrony wszelkich powiazanych praw wlasnosci intelektualnej i/lub informacji poufnych.

(b) Tresci Uzytkownika Koncowego. Elementy Dostawcy Zewnetrznego. BlackBerry nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za Tresci Uslugobiorcy. BlackBerry nie kontroluje Tresci lub innych Elementów Dostawcy Zewnetrznego, które sa udostepniane Uslugobiorcy przez uzytkowników koncowych w zwiazku z korzystaniem z Rozwiazan BBM lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego przez Uslugobiorce, a takze w odniesieniu do ogólnych wylaczen okreslonych w ustepie 17. BlackBerry nie gwarantuje ani nie dostarcza jakichkolwiek podobnych zapewnien odnosnie dokladnosci, integralnosci lub jakosci tych Uslug, a takze nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek Elementy Dostawcy Zewnetrznego. Black Berry moze ustalic ogólne praktyki i ograniczenia dotyczace uzytkowania Rozwiazan BBM, w tym maksymalnego poziomu przechowywania Tresci, maksymalnego okresu, podczas którego Tresci lub wiadomosc/posty dyskusyjne beda przetrzymywane w ramach wszelkich Uslug (w tym uslug w chmurze), i/lub okresu, podczas którego Uslugobiorca moze kontynuowac uzytkowanie lub dostep do wszelkich Tresci. Uslugobiorca moze korzystac z Tresci udostepnionych przez BlackBerry lub jego file i powiazanych z Uslugami do wylacznego uzytku Uslugobiorcy zgodnie z konkretnymi warunkami licencji majacymi zastosowanie do Uslugi. Przedstawione powyzej ograniczenia zostana blizej okreslone w Dokumentacji udostepnianych Uslug, z która Uslugobiorca powinien sie zapoznac i okresowo przegladac, jako ze BlackBerry moze dokonac potencjalnych zmian. Uslugobiorca oswiadcza, iz BlackBerry nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty i opóznienia, nieuprawniony dostep lub niewlasciwe przechowywanie Tresci, z zastrzezeniem, iz Uslugobiorca powinien przechowywac dodatkowa kopie zapasowa istotnych Tresci, jezeli jest do tego uprawniony.

(c) Tresci Uslugobiorcy. Jezeli Umowa lub jej zalaczniki nie wskazuja inaczej, przyjmuje sie, iz Umowa ta nie przenosi zadnych praw wlasnosci Tresci Uslugobiorcy na BlackBerry. Z uwagi na jakakolwiek Tresc Uslugobiorcy, która zostala udostepniona wraz z Rozwiazaniami BBM dostepnymi dla innych uzytkowników Rozwiazan BBM, w tym Grup BBM lub innych forach dostepnych w Kontaktach Uslugobiorcy BBM i innych uzytkowników Rozwiazan BBM, Uslugobiorca przyznaje BlackBerry globalna, stala, nieodwolalna, przenoszalna, bezplatna i niewylaczna licencje do korzystania, dystrybucji, reprodukcji, modyfikacji, adaptowania, publicznego wykonywania i wyswietlania jego Tresci, które sa odpowiednie z postanowieniami i zarzadzaniem Rozwiazaniami BBM lub jakakolwiek ich czescia, a w zwiazku z wszelkimi Tresciami, które Uslugobiorca udostepnia przez Rozwiazania BBM, Uslugobiorca przyznaje BlackBerry globalna, stala, nieodwolalna, przenoszalna, bezplatna i niewylaczna licencje do korzystania, dystrybucji, reprodukcji, modyfikacji, adaptowania, publicznego wykonywania i wyswietlania tej Tresci, która jest podstawnie wymagana w celu udostepnienia Uslugobiorcy Rozwiazan BBM; ponadto, Uslugobiorca upowaznia i zapewnia w obu przypadkach, iz jest uprawniony do przyznania BlackBerry takiej licencji.

(d) Niedopuszczalne Tresci i Elementy Dostawcy Zewnetrznego. Uslugobiorca jest swiadomy tego, iz korzystanie z Rozwiazan BBM lub Dostawcy Zewnetrznego moze byc ujawnione Tresciom i Elementom Dostawcy Zewnetrznego, które sa lub sa uwazane przez Uslugobiorce za szkodliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niedopuszczalne. BlackBerry i uprawnione przez niego podmioty maja prawo (lecz nie obowiazek), wedlug wlasnego uznania, do wczesniejszego wyswietlania, odmowy lub usuniecia Tresci Uslugobiorcy, lub wszelkich Elementów Dostawcy Zewnetrznego z Rozwiazan BBM.

(e) Kontrola Rodzicielska i Nadzór Sprawowany Przez Pelnoletnich. Elementy Rozwiazan BBM lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego moga zawierac ustawienia, które pozwalaja Uslugobiorcy na blokowanie lub filtrowanie pewnych Tresci, Uslug, Uslug Dostawcy Zewnetrznego lub osób trzecich. Do wylacznej odpowiedzialnosci Uslugobiorcy nalezy wybieranie i wlaczenie tego rodzaju ustawien zgodnie z jego osobistymi preferencjami. BlackBerry nie gwarantuje, ze przedmiotowe ustawienia sa bezbledne i beda w stanie zablokowac cale wlasciwe Tresci, Uslugi, Uslugi Dostawcy Zewnetrznego, czy tez osób trzecich, lub nie zostana wylaczone ani pominiete przez inne osoby majace dostep do Rozwiazan BBM. Jezeli Uslugobiorca zezwoli swojemu dziecku na korzystanie z Rozwiazan BBM badz ich czesci, po jego stronie lezy obowiazek ustalenia, czy poszczególne Uslugi, Uslugi lub Elementy Dostawcy Zewnetrznego sa odpowiednie dla jego dziecka; Uslugobiorca jest w pelni odpowiedzialny za skutki dostepu swojego dziecka do korzystania z Rozwiazan BBM, Uslug lub Elementów Dostawcy Zewnetrznego, w tym za wszystkie oplaty finansowe lub inne zobowiazania powstale w wyniku korzystania lub dostepu.

8. Uslugi Awaryjne. Rozwiazania BBM nie sa polaczone z publicznymi sieciami telefonicznymi (PSTN), nie wykorzystuja numerów telefonicznych do komunikacji z innymi urzadzeniami oraz nie sa zaprojektowane lub przeznaczone jako zamiennik telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego. Ponadto Uslugobiorca jest swiadomy i oswiadcza, ze Rozwiazania BBM nie sa zaprojektowane lub przeznaczone jako zamiennik telefonu stacjonarnego, lub bezprzewodowego telefonu komórkowego, oraz, ze nie moga zostac uzyte do wybierania nastepujacych numerów "911", "112", "999", "000" lub innych wyznaczonych numerów przeznaczonych do laczenia uzytkownika z punktami bezpieczenstwa publicznego lub podobnymi Uslugami Awaryjnymi zgodnymi z miejscowymi prawami telekomunikacyjnymi ("Uslugi awaryjne"). Polaczenia z Uslugami Awaryjnymi nie sa obslugiwane przez Rozwiazania BBM. Uslugobiorca jest swiadomy i oswiadcza, iz dodatkowe porozumienia, zawarte poza Rozwiazaniami BBM, musza miec mozliwosc dostepu do Uslug Awaryjnych oraz, ze Grupa Kapitalowa BlackBerry i jej upowaznieni kierownicy, dyrektorzy i pracownicy nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia ciala, smierc lub szkody powstale w zwiazku z brakiem dostepu do Uslug Awaryjnych przez Rozwiazania BBM.

9. Wlasnosc intelektualna. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Uslugobiorca nie nabywa jakichkolwiek praw wlasnosciowych, tytulów, korzysci lub wszelkich innych praw wlasnosci intelektualnej, takich jak patenty, wzory, znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych lub prawa do wszelkich poufnych informacji lub tajemnic handlowych, dotyczacych Rozwiazan BBM badz jakichkolwiek ich czesci, w tym Tresci udostepnionych przez Grupe Kapitalowa BlackBerry i jej upowaznionych dostawców wchodzacych w sklad Rozwiazan BBM. Uslugobiorca nie nabywa równiez zadnych praw licencyjnych dotyczacych Rozwiazan BBM badz jakiekolwiek ich czesci, czy tez wszelkich Tresci udostepnianych Uslugobiorcy przez Uslugi inne niz prawa wyraznie przyznane na podstawie licencji Uslugobiorcy zgodnie z niniejsza Umowa, pozostajaca w zwiazku ze stosowna Dokumentacja lub w innej wspólnie uzgodnionej pisemnej umowie zawartej w przyszlosci z BlackBerry. Jakiekolwiek prawa nieprzyznane wyraznie w niniejszej Umowie sa zastrzezone. Precyzujac, niezaleznie od czegokolwiek innego zawartego w niniejszej Umowie w zadnym wypadku nie rozszerzaja ani podlegaja interpretacji w celu poszerzenia zakresu zastosowania licencji patentowych przyznanych w ramach Rozwiazan BBM, majacych na celu korzystanie z Uslug lub Elementów Dostawcy Zewnetrznego na podstawowych zasadach lub w polaczeniu z Rozwiazaniami BBM.. Nie ograniczajac powyzszego, w zadnym wypadku, przyznane niniejszym licencje nie moga byc interpretowane w ten sposób, ze dostawca takich Uslug lub Elementów Dostawcy Zewnetrznego jest w stanie skutecznie zapewnic, ze te Uslugi lub Elementy Dostawcy Zewnetrznego, zarówno w polaczeniu z caloscia lub czescia Rozwiazan BBM jak i w oparciu o standardowe podstawy podlegaja licencji i patentom BlackBerry ze wzgledu na fakt, iz Rozwiazania BBM badz jakakolwiek ich czesc podlega niniejszej licencji. Oprogramowania i kopie wykonane przez Uslugobiorce, podlegaja wylacznej licencji i nie moga byc przedmiotem sprzedazy na rzecz Uslugobiorcy; Oprogramowanie, wszelka Dokumentacja i inne tresci dostarczone Uslugobiorcy przez Grupe Kapitalowa BlackBerry jako czesc Rozwiazan BBM jak i stron(-y), które zezwalaja Uslugobiorcy na dostep do Uslug i sa chronione przez wladze Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz miedzynarodowe prawa autorskie i patentowe, a takze inne umowy miedzynarodowe. Za naruszenia praw wlasnosci intelektualnej groza sankcje karne i cywilne. Uslugobiorca oswiadcza, iz postanowienia niniejszej umowy nie wplywaja negatywnie na prawa i srodki ochrony prawnej, w tym srodki zabezpieczajace lub kompensacyjne, obowiazujace na terenie jurysdykcji Uslugobiorcy, które moga przyslugiwac BlackBerry lub innym dostawcom Tresci dla Uslug, na podstawie wlasciwych praw ochrony wlasnosci intelektualnej lub innych praw wlasnosciowych BlackBerry lub dostawców Tresci. Jezeli Uslugobiorca: (i) jest stalym mieszkancem Burundi, Wybrzeza Kosci Sloniowej, Mozambiku, Sierra Leone lub Tanzanii, czy tez (ii) mieszka na terenie jurysdykcji, na której nie obowiazuje egzekwowalne prawnie prawo autorskie, lub (iii) mieszka na terenie jurysdykcji, w której prawa licencyjne do Oprogramowania w rozumieniu niniejszej Umowy nie sa prawnie chronione, wówczas, poza obowiazkami, do wykonania których Uslugobiorca jest zobowiazany na terenie wlasciwej mu jurysdykcji, oswiadcza, iz Ustawa o Prawach Autorskich obowiazujaca na terenie Kanady, znajdzie zastosowanie w stosunku do niego, a takze w przypadku korzystania z Rozwiazan BBM i Dostawcy Zewnetrznego przez Uslugobiorce.

10. Ograniczenia eksportu, importu i uzytkowania oraz licencje dla rzadu amerykanskiego. Oprogramowanie moze zawierac technologie kryptograficzne, a Uslugobiorca zgadza sie, iz nie moze ono byc przedmiotem eksportu, importu, uzytkowania, przeniesienia lub ponownego eksportu, za wyjatkiem przypadków zgodnych z prawem i regulacjami wydanymi przez upowaznione wladze rzadowe. Uslugobiorca niniejszym oswiadcza, iz: (A) jest w pelni swiadomy o prawie do otrzymania Oprogramowania zgodnie z wlasciwym prawem i nie znajduje sie na terenie panstwa, które podlega embargo Wladz Stanów Zjednoczonych, lub w panstwie uznanym przez Wladze Stanów Zjednoczonych za kraj wspierajacy terroryzm oraz, ze nie jest czlonkiem zadnych partii zakazanych przez Wladze Stanów Zjednoczonych; oraz (B) nie bedzie uzywal Oprogramowania w celu rozwijania, produkcji, manipulacji, utrzymania, przechowywania, wykrywania, identyfikacji lub rozpowszechniania broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej, czy tez systemów rakietowych lub materialów czy wyposazenia, które mogloby zostac uzyte do broni tego rodzaju lub systemów rakietowych lub odsprzedazy badz eksportu jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zaangazowanemu w tego rodzaju dzialalnosc. Niezaleznie od umów zawartych z osobami trzecimi lub przepisów prawa, regulacji, czy polityki, jezeli organ rzadu Stanów Zjednoczonych jest Uslugobiorca, wówczas jego uprawnienia dotyczace Oprogramowania nie moga przekraczac praw, które nadaje niniejsza Umowa, chyba ze BlackBerry wyrazi na to zgode w formie pisemnego porozumienia zawartego z Uslugobiorca i podpisanego przez Dyrektora Operacyjnego (Chief Operating Officer) lub Dyrektora Wykonawczego (Chief Executive Officer) BlackBerry.

11. Bezpieczenstwo, konta i hasla.

(a) Korzystanie z konta uzytkownika i hasel dostepu. Uslugobiorca oswiadcza, iz ponosi pelna odpowiedzialnosc za ustanowienia odpowiednich srodków zabezpieczen, aby kontrolowac swój dostep do Rozwiazan BBM, w tym Urzadzen, na których zainstalowane jest Oprogramowanie. Nie ograniczajac powyzszego, Uslugobiorca oswiadcza, iz wybierze wystarczajace silne hasla oraz utrzyma w bezpieczenstwie i w tajemnicy przed osobami trzecimi wszelkie hasla dostepu do Rozwiazan BBM lub jakichkolwiek ich czesci, w tym hasla dostepu do Identyfikatora BlackBerry Uslugobiorcy wykorzystywane w zwiazku z Rozwiazaniami BBM. Uslugobiorca nastepnie oswiadcza, iz jest odpowiedzialny za jakakolwiek dzialalnosc, która powstala w zwiazku z uzywaniem hasel Uslugobiorcy lub na i przez jego konta, w tym wszelkie oplaty finansowe lub inne zobowiazania powstale w zwiazku tymi czynnosciami. Uslugobiorca oswiadcza, iz w trybie natychmiastowym zawiadomi BlackBerry o jakimkolwiek nieautoryzowanym uzytkowaniu calosci lub czesci jego Rozwiazan BBM, w tym wszelkich hasel do jakiejkolwiek czesci jego Rozwiazan BBM, poprzez kontakt z Obsluga Klienta BlackBerry (informacje kontaktowe dostepne sa na stronie internetowej www.blackberry.com/support). BlackBerry moze podjac takie dzialania, które uzna za odpowiednie po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia, jednakze nie jest do tego zobowiazany. Uslugobiorca oswiadcza, iz zawiadomienia BlackBerry przedstawione powyzej nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za wszelkie czynnosci, które powstana w zwiazku z wykorzystaniem jego hasel dostepu lub na i przez jego konta.

(b) Identyfikator BlackBerry. Jezeli Uslugobiorca nie posiada jeszcze Identyfikatora BlackBerry, bedzie musial utworzyc taki identyfikator, aby miec dostep i móc korzystac z Rozwiazan BBM. Utworzony Identyfikator BlackBerry moze byc wykorzystywany przez Uslugobiorce takze w celach dostepu do innych produktów i uslug, które sa stosowane przez udostepnione uslugi dla Identyfikatora BlackBerry. ("Uslugi Dostepne dla Identyfikatora BlackBerry"). Jezeli Uslugobiorca i BlackBerry nie wyraza zgody na inne warunki ustalajace zasady korzystania z Identyfikatora BlackBerry przez Uslugobiorce w polaczeniu z odpowiednimi produktami i uslugami, Uslugobiorca wyraza zgode, iz warunki niniejszej Umowy znajduja zastosowanie do Uslug Identyfikatora BlackBerry, zarówno jako Uslugi jak i czesc Rozwiazan BBM, a takze do korzystania z Identyfikatora BlackBerry Uslugobiorcy wraz z Uslugami Dostepnymi dla Identyfikatora BlackBerry; w tym bez ograniczen, Ustepy nr 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 oraz Ustep 11. Ponadto jakiekolwiek rozwiazanie niniejszej Umowy nie wplynie na zastosowanie wskazanych warunków wobec Uslugobiorcy, który kontynuuje korzystanie z Identyfikatora BlackBerry wraz z Uslugami Dostepnymi dla Identyfikatora BlackBerry, o ile BlackBerry nie wskaze, iz przedmiotowe rozwiazanie ma na celu zakonczenie prawa do korzystania z Identyfikatora BlackBerry przez Uslugobiorce wraz z innymi Uslugami Dostepnymi dla Identyfikatora BlackBerry.

12. Klauzula poufnosci i zakaz zastosowania technik inzynierii wstecznej. Uslugobiorca przyznaje i oswiadcza, iz Rozwiazania BBM byly: (a) rozwiniete w odpowiednim okresie i kosztem poniesionym przez BlackBerry i/lub Grupe Kapitalowa BlackBerry; i (b) Rozwiazania BBM zawieraja poufne informacje, w tym tajemnice handlowe BlackBerry, Grupy Kapitalowej BlackBerry i jej upowaznionych dostawców. Niniejsza Umowa nie przyznaje Uslugobiorcy zadnych praw, aby otrzymac od BlackBerry, Grupy Kapitalowej BlackBerry lub jej upowaznionych dystrybutorów, jakichkolwiek kodów zródlowych Oprogramowania, Uslug, Elementów lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego, z wylaczeniem zakresu w jakim BlackBerry jest wyraznie uprawniony do zakazania takich czynnosci, Uslugobiorca oswiadcza, iz nie bedzie zmienial, modyfikowal, adaptowal, wykonywal prac pochodnych, tlumaczyl, niszczyl lub stosowal inzynierie wsteczna Oprogramowania, Uslug lub Elementów i Uslug Dostawcy Zewnetrznego, badz usilowal takich czynnosci, a takze zezwalal, przyzwalal, upowaznial lub zachecal jakakolwiek inna osobe trzecia do podjecia takich dzialan. W rozumieniu niniejszej Umowy, stosowanie "inzynierii wstecznej" obejmuje jakakolwiek czynnosc zwiazana z inzynieria wsteczna, tlumaczeniem, dezasemblacja, dekompilacja, odszyfrowaniem, dekonstrukcja (w tym wszelkie aspekty dokonywania zrzutu pamieci RAM/ROM, "sniffingu" kablowego lub bezprzewodowego, lub inzynierii wstecznej czarnej skrzynki "black box") danych, oprogramowania (w tym interfejsów, protokolów lub wszelkich innych danych zawartych w nich lub wykorzystanych w polaczeniu z programami, które formalnie rzecz biorac moga lub nie moga byc uwazane ze kod oprogramowania), uslug lub sprzetu, badz jakiejkolwiek metody, czy procesu otrzymania lub konwertowania wszelkich informacji, danych lub oprogramowania na forme zrozumiala dla czlowieka.

13. Okres obowiazywania Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie po wyrazeniu zgody przez Uslugobiorce na warunki niniejszej Umowy (zgodnie z powyzej wymienionymi ustaleniami) i trwa do czasu jej rozwiazania zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

14. Srodki ochrony prawnej i rozwiazanie Umowy.

Poza wszelkimi innymi prawami lub srodkami ochrony prawnej przyslugujacymi BlackBerry przyznanymi niniejsza Umowa przyjmuje sie, iz:

(a) Jezeli Uslugobiorca naruszy niniejsza Umowe, wówczas BlackBerry lub upowaznione przez nia organy moga, lecz nie sa zobowiazani podjac okreslone czynnosci uznane przez nich za stosowne. Tego rodzaju dzialania moga obejmowac, zwlaszcza natychmiastowe zawieszenie lub rozwiazanie wszelkich Rozwiazan BBM lub Elementów Dostawcy Zewnetrznego jak ich czesci wspóldzialajacych z Rozwiazaniami BBM Uslugobiorcy.

(b) Ponadto, poza wszelkimi prawami i srodkami ochrony prawnej zawartymi w niniejszej Umowie lub przyznanymi przez prawo BlackBerry moze: (i) natychmiast rozwiazac niniejsza Umowe lub jakiekolwiek inne umowy licencyjne zawarte pomiedzy Uslugobiorca a BlackBerry, których przedmiotem jest jakakolwiek czesc Rozwiazan BBM wykorzystywana przez Uslugobiorce, i jezeli naruszy on postanowienia tej umowy badz wszelkie jej zmiany lub inna umowe, która obowiazuje pomiedzy nim a BlackBerry lub filiami BlackBerry poprzez nieoplacenie jakichkolwiek oplat w ciagu trzydziestu (30) dni od momentu ich wymagalnosci; oraz/lub (ii) zaprzestac swiadczenia jakichkolwiek Uslug zwiazanych z Rozwiazaniami BBM Uslugobiorcy. Jezeli Uslugobiorca przedstawil BlackBerry aktualne informacje kontaktowe, BlackBerry dolozy wszelkich staran, aby doreczyc Uslugobiorcy zawiadomienie o rozwiazaniu umowy.

(c) Ponadto BlackBerry moze rozwiazac niniejsza Umowe oraz/lub natychmiast zaprzestac swiadczenia w calosci lub jakiejkolwiek czesci Rozwiazan BBM, bez zadnych zobowiazan wobec Uslugobiorcy, jezeli swiadczenie calosci lub czesci Rozwiazan BBM jest niemozliwe ze wzgledu na prawo, regulacje, wymagania, czy tez orzeczenie wydane przez jakikolwiek organ sadowy, administracyjny lub rzadowy, które zabroni BlackBerry dostarczac calosci lub czesci Rozwiazan BBM. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze zobowiazac BlackBerry to zrzeczenia sie jakichkolwiek praw, zasad, regulacji lub ograniczen, czy tez prawa do ochrony sadowej, w tym apelacji. W ramach mozliwosci, BlackBerry dolozy wszelkich staran, aby wciagu trzydziestu (30) dni doreczyc Uslugobiorcy wczesniejsze zawiadomienie o rozwiazaniu lub zaprzestaniu swiadczenia uslug odnoscie Platnych Uslug.

(e) Jezeli niniejsze postanowienia nie stanowia inaczej, BlackBerry nie jest zobowiazany wobec Uslugobiorcy z tytulu rozwiazania niniejszej Umowy lub w zwiazku z prawami, czy licencjami przyznanymi zgodnie z niniejsza Umowa

(f) Jakiekolwiek rozwiazanie niniejszej Umowy przez BlackBerry nie bedzie skuteczne bez uzyskania przez BlackBerry do wolnych sadowych lub administracyjnych zgód, zezwolen lub uchwal na terenie jurysdykcji, której podlega Uslugobiorca.

(g) Jezeli Uslugobiorca jest stalym mieszkancem Francji, wówczas, w przypadku naruszenia przez BlackBerry niniejszej Umowy lub nienaprawienia tego naruszenia w odpowiednim okresie, Uslugobiorca moze rozwiazac niniejsza Umowe za wczesniejszym trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem, po otrzymaniu przez BlackBerry zawiadomienia o zaistnieniu przedmiotowego naruszenia.

15. Skutki rozwiazania Umowy. W chwili rozwiazania niniejszej Umowy lub przerwania dostarczania dowolnego z Rozwiazan BBM lub jakichkolwiek innych Uslug swiadczonych na rzecz Uslugobiorcy, niezaleznie od powodu lub jezeli subskrypcja Uslugobiorcy, czy tez bezplatna próba rozwiazan BBM badz ich czesc wygasa lub ulega rozwiazaniu: (a) Uslugobiorca natychmiast zaprzestanie uzywania Rozwiazan BBM oraz usunie lub odinstaluje wszystkie kopie z Oprogramowania, które sa w jego posiadaniu lub pod jego kontrola, lub w przypadku, gdy niniejsza Umowa nie ulega rozwiazaniu, przedmiot(-y) Oprogramowania, do którego licencja, a w przypadku Uslug, postanowienia majace do nich zastosowanie zostaly rozwiazane lub wygasly; i (b) BlackBerry ma prawo zablokowac jakakolwiek transmisje Danych do lub z Oprogramowania i/lub Uslug bez wczesniejszego zawiadomienia Uslugobiorcy. W razie rozwiazania lub wygasniecia licencji uzytkowania Rozwiazan BBM lub jakichkolwiek ich czesci, Uslugobiorca upowaznia BlackBerry do usuniecia wszelkich plików, programów, danych i wiadomosci tekstowych zwiazanych z kontem Uslugobiorcy w ramach rozwiazan BBM lub odpowiednich ich czesci, bez koniecznosci wczesniejszego zawiadomienia Uslugobiorcy. Uslugobiorca jest w dalszym ciagu zobowiazany do zaplaty wszelkich zaleglych kwot powstalych do czasu rozwiazania niniejszej Umowy w zwiazku z odpowiednia czescia Rozwiazan BBM Uslugobiorcy lub Elementów Dostawcy Zewnetrznego, w tym kwot pobieranych po zatwierdzeniu sposobu zaplaty przez Uslugobiorce. W przypadku rozwiazania niniejszej Umowy przez BlackBerry, stosownie do postanowien niniejszej Umowy, Uslugobiorca zobowiazany jest do zaplaty BlackBerry wszelkich naleznosci (w tym koniecznych wydatków na obsluge prawna) i wydatków poniesionych przez BlackBerry w zwiazku z egzekucja niniejszych praw.

16. Odpowiedzialnosc Uslugobiorcy za korzystanie z Rozwiazan BBM. Uslugobiorca ponosi odpowiedzialnosc z tytulu korzystania z Rozwiazan BBM i oswiadcza, ze jest zobowiazany do naprawienia szkody wyrzadzonej BlackBerry, Grupy Kapitalowej BlackBerry, jej dostawców, nastepców prawnych, organów, upowaznionych dystrybutorów (w tym Dostawców Uslug Telefonii Komórkowej) i zleceniobiorców i kazdego z jego dyrektorów, organów, pracowników i niezaleznych wykonawców za jakiekolwiek szkody, straty, koszty lub wydatki (w tym konieczne wydatki na obsluge prawna) poniesione przez nich w zwiazku z lub powstalych w wyniku uzytkowania Rozwiazan BBM, w tym jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub dodatku do niej ("Straty") oraz za wszelkie straty powstale w wyniku roszczen lub postepowan wszczetych przez osoby trzecie. Zaden ze srodków ochrony prawnej przyznanych BlackBerry na podstawie niniejszej Umowy nie jest lub nie moze byc interpretowany jako wylaczajacy zastosowanie innych srodków prawnych przyznanych przez niniejsza Umowe, prawo lub zasady sprawiedliwosci, a wszelkie srodki prawne moga podlegac lacznemu zastosowaniu.

17. Rekojmia; Zrzeczenie sie.

PRAWO OBOWIAZUJACE NA TERENIE NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJI MOZE NIE DOPUSZCZAC OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI LUB WYLACZENIA REKOJMI, WARUNKÓW, POTWIERDZEN, GWARANCJI, ZAPEWNIEN LUB PRZEDSTAWICIELSTW W STOSUNKACH Z KONSUMENTAMI I W ZAKRESIE JAKIM USLUGOBIORCA JEST UWAZANY ZA KONSUMENTA; TAKIE WYLACZENIA NIE ZNAJDUJA WOBEC NIEGO ZASTOSOWANIA. JEZELI USLUGOBIORCA JEST STALYM MIESZKANCEM FRANCJI, POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY OGRANICZAJACE REKOJMIE, NIE MOGA NARUSZAC USTAWOWYCH LUB BEZWGLEDNYCH PRAW PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRAWO FRANCUSKIE LUB JAKIEJKOLWIEK REKOJMI W PRZYPADKU UKRYTYCH WAD. JEZELI USLUGOBIORCA JEST STALYM MIESZKANCEM LUKSEMBURGU, NINIEJSZA UMOWA NIE WPLYWA NA JEGO USTAWOWE PRAWA W ZAKRESIE REKOJMI ZA UKRYTE WADY.

(a) Rozwiazania BBM. BlackBerry zobowiazany jest swiadczyc Rozwiazania BBM z nalezyta starannoscia i profesjonalizmem. BlackBerry nie zapewnia zadnych innych gwarancji lub zapewnien odnosnie Rozwiazan BBM, a w szczególnosci nie gwarantuje i nie zapewnia, iz:

(i.) korzystanie z rozwiazan BBM przez Uslugobiorce bedzie nieprzerwane lub pozbawione bledów oraz tez nieustannie dostepne;

(ii.) Rozwiazania BBM Uslugobiorcy zawieraja jakiekolwiek wiadomosci tekstowe, Tresci lub informacje przesylane przez lub do Uslugobiorcy, badz przechowywane przez lub w imieniu Uslugobiorcy, sa wolne od strat, zniszczen, ataków, wirusów, zaklócen, hakerstwa lub innych naruszen bezpieczenstwa, a takze beda precyzyjne, transmitowane we wlasciwej formie lub w nalezytym czasie.

(b) Ogólna rekojmia.

(i.) W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO, O ILE NINIEJSZE POSTANOWIENIA NIE STANOWIA INACZEJ, WSZELKIE WARUNKI, POTWIERDZENIA, GWARANCJE, ZAPEWNIENIA, PRZEDSTAWICIELSTWA LUB REKOJMIE WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAZNIE WSKAZANE LUB DOROZUMIANE, OBEJMUJACE WARUNKI, POTWIERDZENIA, GWARANCJE, PRZEDSTAWICIELSTWA LUB REKOJMIE WYTRZYMALOSCI, ZASTOSOWANIA W DANYM CELU LUB UZYTKU, ZDOLNOCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKOSCI, NIENARUSZALNOSCI PRAW INNYCH OSÓB, NALEZYTEJ JAKOSCI LUB TYTULU PRAWNEGO CZY TEZ WYNIKJAJACE Z USTAWY, ZWYCZAJU, ZASAD PROWADZENIA DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ I WSZELKICH INNYCH REKOJMI, PRZEDSTAWICIELSTW, WARUNKÓW, POTWIERDZEN LUB GWARANCJI WSZELKIEGO RODZAJU ZARÓWNO WYRAZNIE WSKAZANYCH JAK I DOROZUMIANYCH, SA NINIEJSZYM WYLACZONE. JEZELI USLUGOBIORCA JEST STALYM MIESZKANCEM POLSKI, WÓWCZAS BLACKBERRY WYRAZNIE WYLACZA ZASTOSOWANIE POSTANOWIEN USTAWOWYCH DOTYCZACYCH REKOJMII W ZAKRESIE DÓBR I/LUB USLUG SWIADCZONYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY.

(ii.) W zakresie dozwolonym przez wlasciwe prawo, obowiazywanie wszelkich dorozumianych rekojmi, potwierdzen, gwarancji, zapewnien, reprezentacji lub warunków zwiazanych z oprogramowaniem, w zakresie, w którym nie moga byc zgodnie z powyzszym wykluczone, aczkolwiek mogace podlegac ograniczeniu, jest niniejszym ograniczone do dziewiecdziesieciu (90) dni od momentu instalacji przez Uslugobiorce Oprogramowania na swoim Urzadzeniu.

(c) Elementy i Uslugi Dostawcy Zewnetrznego, Powiazania stron.

(i.) W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WLASCIWE PRAWO, USLUGI I ELEMENTY DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO NIE PODLEGAJA KONTROLI BLACKBERRY, KTÓRE NIE ZATWIERDZA JAKICHKOLWIEK POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I USLUG DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO ORAZ NIE PONOSI ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WYBORY, KORZYSTANIE, DOSTEP LUB IMPLEMENTACJE ELEMENTÓW LUB USLUG DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO PRZEZ USLUGOBIORCE.

(ii.) POWYZSZE STOSUJE SIE BEZ WZGLEDU NA: (A) SPOSÓB NABYCIA LUB UZYSKANIA DOSTEPU DO ELEMENTÓW LUB/I USLUG DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO, NP. ZARÓWNO DZIALAJACYCH NIEZALEZNIE, CZY POPRZEZ BLACKBERRY, BADZ DOSTAWCE USLUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ; LUB (B) WSZELKIE ELEMENTY LUB USLUGI DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO ( W TYM WYMAGALNOSC DZIALANIA USLUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DO KORZYSTANIA Z CALOSCI LUB CZESCI ROZWIAZAN BBM.

(iii.) NIE OGRANICZAJAC POWYZSZEGO, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WLASCIWE PRAWO, WSZYSTKIE ELEMENTY I USLUGI DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO SA DOSTARCZANE LUB UDOSTEPNIANE PRZEZ BLACKBERRY, BADZ WYKORZYSTYWANE PRZEZ USLUGOBIORCE WE WSPÓLPRACY Z ROZWIAZANIAMI BBM, NA ZASADACH "JEZELI JEST" I "JEZELI DOSTEPNY", BEZ JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, POTWIERDZEN, GWARANCJI, ZAPEWNIEN LUB REKOJMI WSZELKIEGO RODZAJU, A TAKZE BLACKBERRY NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOSCI WOBEC USLUGOBIORCY LUB ZA WSZELKIE ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH POWSTALE PRZEZ LUB W ZWIAZKU Z DZIALANIEM USLUGOBIORCY ORAZ JAKIEKOLWIEK KWESTIE ZWIAZANE Z ELEMENTAMI LUB USLUGAMI DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO, W TYM: (A) DOKLADNOSC, TRANSMISJE, PUNKTUALNOSC LUB TRWAJACA DOSTEPNOSC TEGO RODZAJU ELEMENTÓW LUB USLUG DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO JAK I WSZELKA CZESC TEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRA ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA WYLACZNIE W CELU UMOZLIWIENIA DOSTEPU; (B) WYKONANIE LUB NIEWYKONANIE ELEMENTÓW LUB USLUG DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO; LUB (C) INTEROPERACYJNOSC ELEMENTÓW LUB USLUG DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO Z CALOSCIA LUB CZESCIA ROZWIAZAN BBM USLUGOBIORCY; LUB (D) DZIALANIA CZY POMINIECIA JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH W ZWIAZKU Z ELEMENTAMI LUB USLUGAMI DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO, W TYM Z UZWGLEDNIENIEM KORZYSTANIA Z DANYCH USLUGOBIORCY PRZEZ OSOBY TRZECIE.

(iv.) NIE OGRANICZAJAC POWYZSZEGO, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NINIEJSZYM USLUGOBIORCA OSWIADCZA, IZ BLACKBERRY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK WIRUSY, ZAGROZENIA, AKTY ZNIESLAWIENIA, ZGORSZENIA, CZYNY NIEDOZWOLONE, SZKODLIWE LUB BEZPRAWNE ELEMENTY LUB USLUGI DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO, BADZ ZA ELEMENTY LUB USLUGI DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO, ZENIESLAWIENIE, ZGORSZENIE, CZYNY NIEDOZWOLONE, SZKODLIWE BADZ BEZPRAWNE USLUGI LUB ELEMENTY DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO, CZY TEZ USLUGI LUB ELEMENTY I USLUGI DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO LUB ICH TRANSMISJE, KTÓRE NARUSZAJA JAKIEKOLWIEK PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH. SRODKI PRAWNE PRZYSLUGUJACE USLUGOBIORCY W PRZYPADKU ROSZCZEN ZWIAZANYCH Z ELEMENTAMI LUB USLUGAMI DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO MAJA ZASTOSOWANIE WYLACZNIE WOBEC WLASCIWYCH OSÓB TRZECICH.

(d) Aplikacje o krytycznym znaczeniu. ROZWIAZANIA BBM USLUGOBIORCY I JAKAKOLWIEK ICH CZESC NIE SA PRZEZNACZONE DO UZYTKU W APLIKACJACH O KRYTYCZNYM ZNACZENIU LUB NIEBEZPIECZNYM SRODOWISKU LUB SRODOWISKU WYMAGAJACYM KONTROLI BEZPIECZENSTWA LUB WYKONANIU, W TYM OPEROWANIU URZADZENIAMI NUKLEARNYMI, NAWIGACJI POWIETRZNEJ LUB SYSTEMÓW KOMUNIKACJI, KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, OPIEKI ZDROWOTNEJ, SYSTEMÓW OBRONNYCH LUB LOKALIZATORA AWARII LUB INNYCH USLUG AWARYJNYCH. USLUGOBIORCA OSWIADCZA I GWARANTUJE, IZ BEDZIE ZAPEWNIAL MOZLIWOSC ODZYSKIWANIA DANYCH I UTRZYMYWAL SYSTEM KOPII ZAPASÓW, A W PRZYPADKU: (i) KORZYSTANIA LUB PRZERWANIA USLUG; LUB (ii) UTRUDNIEN LUB BLEDÓW W TRANSMISJI DANYCH; LUB (iii) STRAT BADZ USZKODZENIA DANYCH; USLUGOBIORCA OSWIADCZA, IZ NATYCHMIAST: ZMINIMIALIZUJE WSZELKIE STRATY I SZKODY, A TAKZE POWIADOMI BLACKBERRY O TEGO RODZAJU KWESTIACH. NIE OGRANICZAJAC POSTANOWIEN DOTYCZACYCH OGÓLNEGO ZRZECZENIA SIE ODSZKODOWANIA ZAWARTYCH W USTEPIE 18(b), W ZADNYM PRZYPADKU BLACKBERRY NIE JEST ZOBOWIAZANA ZA SZKODE POWSTALA W SKUTEK UZYTKOWANIA PRZEZ USLUGOBIORCE ROZWIAZAN BBM LUB ICH CZESCI W APLIKACJACH O KRYTYCZNYM ZNACZENIU LUB W NIEBEZPIECZNYCH SRODOWISKACH BADZ WYMAGAJACYCH KONTROLI BEZPIECZENSTWA, BEZ WZGLEDU NA TO, CZY TAKIE SZKODY BYLY PRZEWIDZIANE, CZY TEZ NIE, A TAKZE JEZELI BLACKBERRY ZOSTAL POUCZONY O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH SZKÓD.

(e) Oprogramowanie nabyte od iTunes. W odniesieniu do jakiegokolwiek Oprogramowania nabytego ze sklepu iTunes, w przypadku niezgodnosci Oprogramowania w zwiazku z wlasciwa rekojmia, Uslugobiorca moze zawiadomic Apple, który zwróci zaplacona kwote, która Uslugobiorca przeznaczyl na zakup kopii Oprogramowania. Ponadto Apple nie ponosi zadnej innej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek inne roszczenia, straty, zobowiazania, szkody, koszty lub wydatki zwiazane z niewlasciwym wykonaniem, któremu odpowiada wlasciwa rekojmia.

18. Ograniczenia odpowiedzialnosci.

NIEKTÓRE PANSTWA NIE DOPUSZCZAJA MOZLIWOSCI OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA IMPLIKUJACYCH, POSREDNICH LUB INNYCH ROSZCZEN ODSZKODOWAWCZYCH W UMOWACH ZAWARTYCH Z KONSUMENTAMI I W ZAKRESIE JAKIM USLUGOBIORCA UZNANY JEST ZA KONSUMENTA, OGRANICZENIA LUB WYLACZENIA NINIEJSZEGO USTEPU NIE MAJA DO NIEGO ZASTOSOWANIA.

(a) W MOZLIWIE DOZWOLONYM PRZEZ WLASCIWE PRAWO ZAKRESIE I W RAMACH OKRESLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE SRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, W ZADNYM PRZYPADKU BLACKBERRY NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK PONIZSZE KATEGORIE SZKÓD: WYNIKAJACE, PRZYKLADOWE, PRZYPADKOWE, POSREDNIE, SZCZEGÓLNE, KARNE, MORALNE, KWALIFIKOWANE, ODSZKODOWANIA ZA UTRACONY ZAROBEK, NIEMOZLIWOSC RELIZACJI WSZELKICH PRZEWIDYWANYCH OSZCZEDNOSCI, PRZERWANIA PROWADZENIA DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ, STRATY INFORMACJI PRZEDSIEBIORSTWA, STRATY MOZLIWOSCI GOSPODARCZYCH, CZY TEZ USZKODZENIA I STRATY DANYCH LUB NARUSZENIA BEZPIECZENSTWA DANYCH, PROBLEMÓW Z TRANSMIJSA LUB OTRZYMYWANIEM JAKICHKOLWIEK DANYCH, PROBLEMÓW POWIAZANYCH Z JAKIMIKOLWIEK APLIKACJAMI UZYWANYMI W POLACZENIU Z ROZWIAZANIAMI BBM LUB WYNIKAJACEMU ZE ZMIAN LUB PRÓBY ZMIAN ROZWIAZAN BBM BADZ JAKICHKOLWIEK ICH CZESCI, PRZEZ KOGOKOLWIEK INNEGO NIZ BLACKBERRY, KOSZTAMI ZWIAZANYMI Z ZAPRZESTANIEM DZIALANIA URZADZENIA, STRATAMI WYNIKAJACYMI Z KORZYSTANIA Z ROZWIAZAN BBM LUB JAKIEJKOLWIEK JEGO CZESCI, CZY TEZ USLUG LUB ELEMENTÓW DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO, KOSZTAMI ZAMIENNIKÓW, KOSZTÓW POKRYCIA URZADZEN LUB USLUG, KOSZTÓW FINANSOWYCH, CZY TEZ INNYCH STRAT PIENIEZNYCH POWSTALYCH W ZWIAZKU Z NINIEJSZA UMOWA LUB ROZWIAZANIAMI BBM USLUGOBIORCY, OBEJMUJACYCH KORZYSTANIE, NIEKORZYSTANIE, WYKONYWANIE BADZ NIEWYKONYWANIE ROZWIAZAN BBM USLUGOBIORCY, BEZ WZGLEDU NA TO CZY TAKIE SZKODY BYLY PRZEWIDZIANE BADZ NIEPRZEWIDZIANE, A TAKZE W PRZYPADKU, GDY BLACKBERRY BYLA UPRZEDZONA O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH SZKÓD.

(b) W zakresie dozwolonym przez wlasciwe prawo, w zadnym przypadku calkowita odpowiedzialnosc BlackBerry nie moze przekroczyc: (i) poczatkowej kwoty zaplaconej za czesc Oprogramowania; (ii) poczatkowej kwoty zaplaconej za odpowiedni okres swiadczenia Uslug Platnych; oraz (iii) pieciu (5) dolarów.

(c) W zakresie dozwolonym przez wlasciwe prawo, w stosunku jakim BlackBerry odpowiada wobec Uslugobiorcy na podstawie niniejszej Umowy, BlackBerry jest odpowiedzialna jedynie za szkody powstale w momencie niewykonania lub opóznienia wykonania Rozwiazan BBM.

(d) Zadne postanowienie niniejszego Ustepu nie ogranicza odpowiedzialnosci BlackBerry wobec Uslugobiorcy, w przypadku smierci badz uszkodzenia ciala wywolanych niedbaloscia BlackBerry; z zastrzezeniem, iz jakiekolwiek odszkodowania platne przez BlackBerry ulegaja obnizeniu proporcjonalnie do winy Uslugobiorcy lub innej osoby. W przypadku gdy Uslugobiorca jest mieszkancem Wloch badz Luksemburgu, zadne postanowienie niniejszego Ustepu nie ogranicza odpowiedzialnosci BlackBerry wobec Uslugobiorcy wynikajacej bezposrednio z umyslnego dzialania lub razacej niedbalosci BlackBerry; z zastrzezeniem iz jakiekolwiek odszkodowania platne przez BlackBerry ulegaja obnizeniu proporcjonalnie do winy Uslugobiorcy lub innej osoby.

(e) W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WLASCIWE PRAWO, KAZDA ZE STRON JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC DRUGIEJ WYLACZNIE JESLI NINIEJSZA UMOWA WYRAZNIE NA TO WSKAZUJE ORAZ NIE JEST ZOBOWIAZANA I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, USTAWOWEJ LUB INNEJ.

(f) W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WLASCIWE PRAWO, OKRESLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE OGRANICZENIA, WYLACZENIA ORAZ ZRZECZENIA POWINNY: (i) MIEC ZASTOSOWANIE BEZ WZGLEDU NA PRZYCZYNE DZIALANIA LUB ZADANIA USLUGOBIORCY, A ZWLASZCZA NIEDBALSTWA, DELIKTU, BEZWGLEDNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI, USTAWY, NARUSZENIA UMOWY LUB INNEJ PRAWNEJ KONCPECJI; (ii) OBEJMOWAC PODSTAWOWE NARUSZENIA UMOWY LUB NIEWYKONANIE KLUCZOWYCH ZOBOWIAZAN UMOWY BADZ SRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ W NIEJ OKRESLONYCH; (iii) NIE MIEC ZASTOSOWANIA DO ZOBOWIAZAN ODSZKODOWAWCZYCH NINIEJSZYM USTALONYCH LUB SPRZENIEWIERZENIA, CZY TEZ NARUSZENIA PRZEZ KTÓRAKOLWIEK ZE STRON USTEPÓW NINIEJSZEJ UMOWY ZATYTULOWANYCH: "ZASADY UZYTKOWANIA ROZWIAZAN BBM (USTEP 2), "ZASADY UZYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA" (USTEP 3), "WLASNOSC INTELEKTUALNA" (USTEP 9), "OGRANICZENIA EKSPORTU, IMPORTU I UZYTKOWANIA ORAZ LICENCJE DLA RZADU AMERYKANSKIEGO" (USTEP 10), "KLAUZULA POUFNOSCI I ZAKAZ ZASTOSOWANIA TECHNIK INZYNIERII WSTECZNEJ" (USTEP 12) ORAZ "DANE UZYTKOWNIKA" (USTEP 20) I (iv) MIEC ZASTOSOWANIE W CALOSCI DO BLACKBERRY LUB GRUPY KAPITALOWEJ BLACKBERRY, ICH NASTEPCÓW PRAWNYCH, ZLECENIOBIORCÓW ORAZ UPOWAZNIONYCH DYSTRYBUTORÓW BLACKBERRY (W TYM DOSTAWCÓW USLUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DZIALAJACYCH JAKO UPOWAZNIENI DYSTRYBUTORZY OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY).

(g) W ZADNYM PRZYPADKU JAKIKOLWIEK KIEROWNIK, DYREKTOR, PRACOWNIK, DYSTRYBUTOR, DOSTAWCA (INNY NIZ SPRZEDAWCA), DOSTAWCA USLUG, NIEZALEZNY WYKONAWCA LUB DOSTAWCA USLUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ (POZA WSKAZANYMI POWYZEJ) KTÓREJKOLWIEK GRUPY KAPITALOWEJ BLACKBERRY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI POWSTALEJ NA PODSTAWIE LUB W ZWIAZKU Z NINIEJSZA UMOWA.

(h) USLUGOBIORCA JEST SWIADOMY I OSWIADCZA, IZ ZRZECZENIA, WYLACZENIA, OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE POMIEDZY STRONAMI ORAZ W PRZYPADKU ICH NIE UREGULOWANIA: (i) OPLATY I INNE WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE BEDA ISTOTNIE INNE; (ii) WPLYNA NA MOZLIWOSC OFEROWANIA USLUG PRZEZ BLACKBERRY, A TAKZE NA MOZLIWOSC KORZYSTANIA PRZEZ USLUGOBIORCE Z ROZWIAZAN BBM, OPROGRAMOWANIA LUB USLUG W ROZUMIENIU NINIEJSZEJ UMOWY I/LUB MOZLIWOSC UDOSTEPNIANIA PRZEZ BLACKBERRY ELEMENTÓW I USLUG DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO POPRZEZ ROZWIAZANIA BBM.

19. Zgoda na zbieranie, korzystanie, przetwarzanie, przekazywanie, przechowywanie i ujawnianie (lacznie "Przetwarzanie") Informacji.

Informacja osobista, która jest przetwarzana przez Grupe Kapitalowa BlackBerry i jej dostawców uslug jest traktowana zgodnie z Polityka Prywatnosci Blackberry (która jest wlaczona do niniejszej Umowy i jest zamieszczona na nastepujacej stronie internetowej www.blackberry.com/legal, ponadto moze zostac otrzymana przez wyslanie wiadomosci tekstowej na adres mailowy legalinfo@blackberry.com). Jezeli Uslugobiorca pochodzi z kraju, który nalezy do Unii Europejskiej badz jest czescia Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kontrolerem danych odpowiadajacym danym osobowym Uslugobiorcy jest BlackBerry, z która podpisal on niniejsza Umowe.

(a) Dane osobowe. Korzystanie z Rozwiazan BBM (lub jakiejkolwiek ich czesci), w tym instalacja i/lub Oprogramowania lub powiazane Uslugi Telefonii Komórkowej badz stworzenie Identyfikatora BlackBerry moze skutkowac przetwarzaniem danych osobowych Uslugobiorcy, co zostalo zdefiniowane zgodnie wlasciwym dla Uslugobiorcy prawem lub jesli Uslugobiorca jest korporacja badz tez innym podmiotem prawnym, Pracowników Uslugobiorcy i innych osób upowaznionych przez Uslugobiorce do uzytkowania Rozwiazan BBM w jego imieniu (lacznie "Uzytkownicy") przez Grupe Kapitalowa BlackBerry i jej dostawców uslug, Dostawców Uslug Telefonii Komórkowej, i osoby trzecie z produktami lub uslugami wykorzystywanymi wraz z Rozwiazaniami BBM. W zaleznosci od uzywanych Uslug, dane osobowe moga zawierac informacje, takie jak imie, wyswietlone zdjecie, status i prywatne wiadomosci, adres e-mail, numery telefonów, wybrany jezyk, Identyfikator BlackBerry, ustawienia i uwierzytelnienia konta, informacje o Urzadzeniu (np. identyfikatory Urzadzenia i jego model), kraj i strefa czasowa, informacje o Dostawcy Uslug Telefonii Komórkowej oraz informacje odnosnie funkcjonalnosci Rozwiazan BBM i Uslug lub Oprogramowania i Sprzetu wspólpracujacego w polaczeniu z Rozwiazaniami BBM. W zaleznosci od dostepnosci funkcji w Rozwiazaniach BBM, ksiazka adresowa, dane o lokalizacji Urzadzenia, kalendarz, zdjecia, przypomnienia moga byc udostepnione Rozwiazaniom BBM i przetwarzane przez BlackBerry w celu zapewnienia funkcjonalnosci korzystajacej z tych informacji w ramach lub w zwiazku z Rozwiazaniami BBM (na przyklad, aby umozliwic wyslanie "Polec BBM" e-mail lub SMS do kontaktu(-ów) w ksiazce adresowej Uslugobiorcy). Uslugobiorca oswiadcza, iz Grupa Kapitalowa BlackBerry jest uprawniona do gromadzenia takich danych osobowych bezposrednio od Uslugobiorcy lub uzyskania ich od Dostawcy Uslug Telefonii Komórkowej lub osób trzecich z produktów lub uslug wykorzystywanych przy Rozwiazaniach BBM. Jezeli Uslugobiorca jest korporacja lub innym podmiotem prawnym, musi sie upewnic, ze zostaly uzyskane wszystkie niezbedne zgody i upowaznienie do wyrazenia zgody, oraz wyrazenia zgody wymaganej na podstawie niniejszego Ustepu 19 wlasciwe dla danych osobistych uzytkowników Uslugobiorcy, gromadzonych w zwiazku z Rozwiazaniami BBM.

(b) Cele. Zgodnie z Polityka Prywatnosci BlackBerry, dane osobowe moga byc przetwarzane przez Grupe Kapitalowa BlackBerry i ich dostawców uslug do celów zwiazanych ze (i) zrozumieniem i spelnieniem potrzeb i preferencji oraz zapewnienia Uslugobiorcy Rozwiazan BBM oraz Identyfikatora BlackBerry; (ii) rozwojem nowych i udoskonalaniem istniejacych produktów i uslug, w tym do komunikowania sie w ich sprawie z Uslugobiorca, (iii) zarzadzaniem i rozwojem dzialalnosci Grupy Kapitalowej BlackBerry oraz (iv) spelnianiem wymogów prawnych i regulacyjnych. Ponadto BlackBerry moze udostepnic lub wyslac do Uzytkowników ulepszenia lub aktualizacje, czy tez zawiadomienia o dostepnych ulepszeniach lub aktualizacjach Oprogramowania, czy tez innych produktów i uslug BlackBerry, Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego, Tresci lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego oraz zwiazanych z nimi produktów lub uslug.

(c) Uslugi z chmury. Uslugobiorca oswiadcza, iz Rozwiazania BBM umozliwiaja wysylanie wiadomosci tekstowych z chmury i inne uslugi, które moga obejmowac zdalny dostep, przechowywanie lub dodatkowe funkcjonalnosci dostarczane przez Grupe Kapitalowa BlackBerry lub ich dostawców uslug, a takze Uslugobiorca zgadza sie, ze za pomoca takich uslug, informacje wprowadzone, dostarczone lub zintegrowane z takimi uslugami (na przyklad wyswietlane nazwy i zdjecia, statusy, informacje o liscie kontaktów lub grupy, kalendarz lub inne informacje o urzadzeniach jak zadania i pliki multimedialne), moga byc przetwarzane przez Grupe Kapitalowa BlackBerry w celu ulatwienia uslug oferowanych zgodnie z niniejsza Umowa(-ami) z BlackBerry, a Uslugobiorca oswiadcza, iz posiada wszelkie niezbedne zezwolenia do przekazywania danych do BlackBerry.

(d) Funkcja spolecznosciowa. Rozwiazania BBM zawieraja "funkcje spolecznosciowa", która pozwala na wykrywanie i laczenie sie z innymi osobami, a takze poprawe lub wzbogacenie swojego doswiadczenia dotyczacego Uslug lub Oprogramowania, albo Oprogramowania oraz Uslug Dostawcy Zewnetrznego, które sa zintegrowane z funkcja spolecznosciowa udostepniana przez BlackBerry. Wraz ze skorzystaniem z takiej funkcji, Uslugobiorca jest swiadomy tego, iz jego mozliwosc interakcji lub laczenia sie z innymi moze byc widoczna dla innych, a wyswietlane nazwy, obrazy, komunikaty statusu, status czlonkostwa i inne identyfikatory lub informacje moga byc przegladane i komentowane przez takie osoby. Przykladowo, jesli Uslugobiorca korzysta z Uslugi Osoby Trzeciej, która jest zintegrowana z platforma spolecznosciowa BBM, wyraza zgode na to, iz w przypadku gdy taka funkcja istnieje: (i) kontakty programu BlackBerry Messenger moga sprawdzic, czy korzysta z takiej Uslugi lub Uslugi Osoby Trzeciej, (ii) kontakty Uslugobiorcy moga zobaczyc jego profil i oprogramowanie oraz ich Tresci (np. gry, muzyke i inne pliki multimedialne, w zaleznosci od Uslugi lub Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego), które zostaly pobrane, wykorzystane, albo, ze jest dostepny w ramach korzystania z Uslugi lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego, jak równiez komentarze ich dotyczace, (iii) w momencie tworzenia komentarzy o swoich kontaktach lub Oprogramowaniu badz Tresci, które Uslugobiorca pobral lub wykorzystal w ramach Uslugi lub Uslugi Osoby Trzeciej, informacje o Uslugobiorcy (takie jak komentarze, nazwa profilu uzytkownika i wyswietlone obrazy) moga byc widoczne dla innych kontaktów Uslugobiorcy, oraz (iv) Uslugi lub Uslugi Dostawcy Zewnetrznego moga zawierac funkcje automatycznej analizy rozwoju.

(e) Integracja z Uslugami Dostawców Zewnetrznych. Funkcjonowanie Rozwiazan BBM moze byc uzaleznione od dzialania Uslug Dostawcy Zewnetrznego (np. Uslugi Telefonii Komórkowej). Jesli Uslugobiorca zdecyduje sie polaczyc Rozwiazania BBM z Uslugami Dostawcy Zewnetrznego (np. uslugami ulatwiajacymi korzystanie z Rozwiazan BBM w polaczeniu z sieciami spolecznosciowymi i innymi uslugami oferowanymi przez osoby trzecie), tym samym zezwala BlackBerry na wykorzystywanie uwierzytelnien dostepu Uslug Dostawcy Zewnetrznego oraz przetwarzanie jego danych dotyczacych Uslug Dostawcy Zewnetrznego, w celu ulatwienia Uslugobiorcy dostepu do takich Uslug Dostawcy Zewnetrznego, do osobistego i/lub domowego uzytku. Przetworzone informacje moga obejmowac: (i) Identyfikator BlackBerry lub inne zastosowanie konta Identyfikatora, haslo(-a), znaki uwierzytelniania lub inne poswiadczenia dla kazdej takiej uslugi osób trzecich lub innych kont(-a) zintegrowanych z Rozwiazaniami BBM, (ii) informacje o profilu konta (np. Identyfikator BlackBerry, zdjecie profilowe, nazwa wyswietlana, prywatna wiadomosc, status dostepnosci, kraj, strefa czasowa, unikalne identyfikatory urzadzen itp.), (iii) informacje o kontaktach, (iv) wskazanie, które aplikacje lub uslugi zewnetrzne zostaly podlaczone do konta Oprogramowania oraz (v) dane sesji wynikajace z korzystania z zewnetrznych aplikacji lub uslug, podlaczonych do konta Oprogramowania (np. najwyzsze wyniki osiagniete przez Uslugobiorce w podlaczonych grach lub aplikacjach osób trzecich wyswietlane na profilowym koncie Oprogramowania, natychmiastowe informacje o wiadomosciach wynikajacych z rozmów podjetych w ramach stosowania zewnetrznej aplikacji lub uslugi, a które zostalo umozliwione przez funkcje programu Instant Messaging itp.). Uslugobiorca zezwala równiez BlackBerry na ujawnienie danych osobowych Dostawcom Uslug Dostawcy Zewnetrznego (w tym Dostawcy Uslug Telefonii Komórkowej) w celu aktywacji, rozliczania, dostarczania, serwisu, konserwacji i dezaktywacji. Takie udostepnione Uslugi Dostawcy Zewnetrznego, nie podlegaja kontroli BlackBerry. Jesli dane osobowe Uslugobiorcy zostana ujawniane Dostawcom Uslug Telefonii Komórkowej, lub osobom trzecim wraz z produktami lub uslugami wykorzystywanymi przy Rozwiazaniach BBM, wówczas podlegaja one stosownej umowie(-om) i polityce prywatnosci tych osób trzecich, a Uslugobiorca przed uzyciem Uslug i Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego powinien sie z nimi zapoznac. Uslugobiorca powinien zapoznac sie z opcjami i menu pomocy dotyczacej Oprogramowania urzadzenia i Oprogramowania, aby dowiedziec sie wiecej na ich temat, a w stosownych przypadkach, uzyskac informacje o zmianach przyznanych zezwolen i dostepnych kontrolach na takich Uslugach i Oprogramowaniu Dostawcy Zewnetrznego.

(f) Ciasteczka i inne podobne technologie. Grupa Kapitalowa BlackBerry moze korzystac z "ciasteczek" (niewielkie porcje danych zapisanych na urzadzeniu) lub podobnych narzedzi, wykorzystujacych anonimowe informacje w celu umozliwienia Uslugobiorcy zarejestrowania sie w okreslonych uslugach, by chronic zarówno Uzytkownika jak i BlackBerry, usprawnic korzystanie z uslug BlackBerry lub dostosowac je do Uslugobiorcy, albo w celach analizy pozwalajacej BlackBerry zrozumiec w jaki sposób uzytkownicy korzystaja z uslug BlackBerry i Rozwiazan BlackBerry oraz udoskonalic ich mozliwosci.

(g) Wsparcie i zapewnienie jakosci. W przypadku kontaktu z BlackBerry w celu uzyskania pomocy lub wyslania diagnoz lub innych informacji technicznych do BlackBerry poprzez e-mail narzedzi logujacych udostepnianych przez BlackBerry w takim celu, Uslugobiorca oswiadcza, iz Grupa Kapitalowa BlackBerry moze gromadzic informacje techniczne, takie jak identyfikatory Urzadzen, sprzetu oraz numer modelu, informacje o stanie pamieci, systemie operacyjnym i otoczeniu, stanie baterii, Wi-Fi/WLAN, radio lub wytrzymalosci i polaczeniu bezprzewodowym, liscie zainstalowanych aplikacji, informacji o sposobie stosowania, dane dotyczace uruchomionych procesów i urzadzen, konfiguracji, zdarzen systemowych oraz inne informacje dotyczace stanu urzadzenia Uslugobiorcy i Oprogramowania na Urzadzeniu, które moga byc pomocne dla celów diagnostycznych. Informacje te zostana wykorzystane w celu rozwiazywania problemów, obslugi klienta, aktualizacji oprogramowania, doskonalenia produktów i uslug BlackBerry zgodnie z Polityka Prywatnosci BlackBerry. Jesli analiza wskazuje, ze produkt innej firmy jest zaangazowany, BlackBerry moze wyslac dostawcy zewnetrznego produktu pewna diagnoze lub techniczne informacje w ramach procesu rozwiazywania problemu. Uslugobiorca przyjmuje do wiadomosci i oswiadcza, iz polaczenia z BlackBerry i dostawcami jego uslug moga byc rejestrowane w celu zapewnienie szkolenia, odpowiedniej jakosci i obslugi klienta oraz dla celów referencyjnych.

(h) Przechowywanie wiadomosci. Tresc wiadomosci, które zostaly dostarczone za pomoca Rozwiazan BBM nie sa utrzymywane lub archiwizowane przez BlackBerry w normalnym toku dzialalnosci. Wiadomosci BBM wysylane sa poprzez uslugi przesylania danych do serwerów obslugiwanych przez lub w imieniu BlackBerry, a kierowane do odbiorcy(-ów), jezeli sa dostepni w trybie online. Dostarczona wiadomosc nie znajduje sie juz na serwerach BlackBerry. Jesli odbiorca(-y) nie jest dostepny w trybie online, niedostarczone wiadomosci sa przechowywane na serwerach obslugiwanych przez lub w imieniu BlackBerry, dopóki nie zostana dostarczone w ciagu trzydziestu (30) dni, po uplywie których wiadomosc zostanie usunieta z serwerów BlackBerry. Tresc dostarczonych wiadomosci nie jest przechowywana lub przetrzymywana przez BlackBerry, lecz bezposrednio na urzadzeniach nadawcy i odbiorcy, o ile nie zostanie usunieta przez tych uzytkowników. Niezaleznie od powyzszego, BlackBerry moze zachowac dane transakcyjne zwiazane z wiadomosciami i Urzadzeniami (np. czas doreczenia wiadomosci i zwiazanych z nimi Urzadzen), jak równiez wszelkie inne informacje, które BlackBerry jest zobowiazany gromadzic. Wiadomosci przesylane przez Rozwiazania BBM po ich doreczeniu przebywaja na serwerach BlackBerry przez krótki okres i po chwili sa usuwane i pozbawione elementów identyfikacyjnych, zgodnie z niniejszymi ogólnymi zasadami przechowywania.

(i) Transfery miedzynarodowe. Uzytkownik oswiadcza i potwierdza, iz w celu zapewnienia Rozwiazan BBM (w tym "uslug w chmurze" i zdalnego dostepu, przechowywania lub funkcji kopii zapasowych), Grupa Kapitalowa BlackBerry moze przetwarzac dane, które niekiedy zawieraja dane osobowe i tresci korespondencji, na serwerach obslugiwanych przez lub w imieniu Grupy Kapitalowej BlackBerry, wewnatrz lub poza krajem, w którym znajduja sie Uzytkownicy, w tym w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Singapurze i innych krajach w regionie Azji i Pacyfiku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajach Bliskiego Wschodu, lub krajach, w których znajduja sie Urzadzenia obslugiwane przez lub w imieniu Grupy Kapitalowej BlackBerry. Jesli Uzytkownicy sa mieszkancami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w której do transferu danych osobowych poza jurysdykcje lub region wymagana jest zgoda, Uslugobiorca wyraza zgode na takie przetwarzanie i oswiadcza, iz uzyskane zostaly wszelkie niezbedne zgody Uzytkowników wymagane przez prawo.

20. Dane uzytkownika. Poza wszelkimi dozwolonymi formami ujawnien ustalonymi w Ustepie 19, Uslugobiorca i jego Uzytkownicy oswiadczaja i potwierdzaja, iz Grupa Kapitalowa BlackBerry ma dostep i moze zachowywac i ujawniac dane Uslugobiorcy i jego Uzytkowników, w tym dane osobowe, tresci polaczen lub informacji dotyczacych korzystania z Rozwiazan BBM i ich funkcjonalnosci, uslug lub oprogramowania i sprzetu stosowanego w polaczeniu z Rozwiazaniami BBM, dostepnym na BlackBerry ("Dane uzytkownika"), na rzecz osób trzecich, w tym zagranicznych lub krajowych instytucji rzadowych, bez zawiadomienia Uslugobiorcy, zgodnie z prawem panstw, na terenie których znajduje sie Grupa Kapitalowa BlackBerry i jej dostawcy uslug, inni partnerzy i podmioty powiazane; w celu: (i) przestrzegania procedur prawnych lub wykonania skutecznego zadania wladz, lub zachowania sie w inny sposób wymagany przez prawo, (ii) wspólpracy ze stronami trzecimi w zakresie badania dzialan naruszajacych niniejsza Umowe, lub (iii) wspólpracy z administratorami uslug internetowych, sieci lub urzadzen komputerowych swiadczonych przez dostawców, w celu wykonania niniejszej Umowy. Uslugobiorca oswiadcza, iz uzyskal wszelkie niezbedne zgody swoich Uzytkowników wymagane przez obowiazujace prawo potrzebne do ujawnienia danych Uzytkownika na rzecz Grupy Kapitalowej BlackBerry w celu gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania, przekazywania i / lub ujawniania opisanych powyzej danych Uzytkownika.

21. Przeniesienie praw i obowiazków i podzlecanie. BlackBerry moze przeniesc prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy bez wczesniejszego powiadomienia. Jednakze, Uslugobiorcy nie przysluguje tozsame uprawnienie, bez uzyskania wczesniej pisemnej zgody BlackBerry (taka zgoda moze zostac wstrzymana lub uwarunkowana wedlug uznania BlackBerry), kazde takie przeniesienie praw i obowiazków bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody BlackBerry bedzie niewazne i nieskuteczne. BlackBerry moze wykonywac wszystkie obowiazki, wynikajace z niniejszej Umowy, bezposrednio lub poprzez wykonawców badz podwykonawców.

22. Zawiadomienia. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty w rozumieniu niniejszej Umowy beda uwazane za doreczone, jezeli zostana sporzadzone na pismie i dostarczone osobiscie, poczta kurierska lub zlozone na poczcie, wyslane z oplacona oplata pocztowa w formie przesylki poleconej lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a skierowane do Uslugobiorcy na wskazany adres, a w przypadku zawiadomien skierowanych do BlackBerry UK Limited na adres: 200 Bath Road, Slough Berkshire, Wielka Brytania SL1 3XE, ze wskazaniem na Dyrektora Zarzadzajacego. Ponadto BlackBerry moze, wedlug wlasnego uznania, doreczac Uslugobiorcy zawiadomienie w formie elektronicznej. Zawiadomienie wyslane w formie elektronicznej bedzie uznane za doreczone w przypadku przeslania go na adres e-mail wskazany przez Uslugobiorce, a jesli Uslugobiorca nie wskazal BlackBerry takiego adresu, zawiadomienie moze byc doreczone w formie wyraznego wpisu na stronie internetowej: http://www.blackberry.com/legal/.

23. Sila wyzsza. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy, zdarzenia niezalezne od stron odpowiadajace zdarzeniom wymienionym w Ustepie 17(a) (ii) nie sa uwazane za niewykonanie niniejszej Umowy. Jednakze, powyzsze postanowienie nie moze byc interpretowane rozszerzajaco jako usprawiedliwienie niespelnienia swiadczenia pienieznego na rzecz drugiej Strony przez którakolwiek ze Stron zgodnie z niniejsza Umowa.

24. Postanowienia ogólne.

(a) Osoby trzecie uprawnione do dochodzenia praw na mocy niniejszej Umowy. Filie BlackBerry, BlackBerry i jego dyrektorzy, kierownicy i pracownicy sa zamierzona grupa beneficjentów w rozumieniu ustepów niniejszej Umowy zatytulowanych: "Uslugi awaryjne" (Ustep 8)", "Odpowiedzialnosc Uslugobiorcy za korzystanie z Rozwiazan BBM" (Ustep 16), " Ograniczenia odpowiedzialnosci" (Ustep 18) oraz "Rekojmia. Zrzeczenie sie" (Ustep 17), sa traktowani jako strona niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Ustepu oraz przepisami Umowy (Prawa osób trzecich),Ustawy Wielkiej Brytanii z roku 1999 ("Ustawa o osobach trzecich"). Dostawcy Tresci dotyczacych Uslug sa beneficjentami niebedacymi strona umowy korzystajacy z zabezpieczen i ograniczen wykorzystania ich Tresci okreslonej w Ustepie 2 zatytulowanym "Zasady Uzytkowania Rozwiazan BBM", a takze Ustepie 9 zatytulowanym "Wlasnosc intelektualna" tak jakby byli strona niniejszej Umowy, oraz "Wlasnosc intelektualna" (Ustep 9) tak, jakby byli strona niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu oraz Ustawy o osobach trzecich. Z wyjatkiem przypadków wyraznie okreslonych w niniejszej Umowie lub Ustawie o osobach trzecich, jakiejkolwiek osobie, która nie jest strona niniejszej Umowy nie przysluguja zadne prawa wynikajace z niniejszej Umowy badz Ustawy o osobach trzecich. Jezeli Uslugobiorca nabyl Oprogramowanie od iTunes firmy Apple, wówczas jest swiadomy i oswiadcza, ze Apple Inc. i jego spólki zalezne sa beneficjentem niniejszej Umowy, oraz, ze po przyjeciu warunków niniejszej Umowy, Apple i jego spólki zalezne beda uprawnione (co jest równoznaczne z zaakceptowaniem takiego uprawnienia) jako beneficjenci niebedacy strona umowy do wyegzekwowania postanowien niniejszej Umowy wobec Uslugobiorcy w zwiazku z korzystaniem z Rozwiazan BBM na platformie iOS. Ponadto, Uslugobiorca przyjmuje do wiadomosci i oswiadcza, iz Apple Inc. i jego spólki zalezne nie sa odpowiedzialni za Rozwiazania BBM, w zwiazku z roszczeniami podnoszonymi przez Uslugobiorce lub osoby trzecie dotyczace Rozwiazan BBM, a takze za zapewnienie konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Rozwiazan BBM.

(b) Zrzeczenie sie praw do dochodzenia roszczen z tytulu niniejszej Umowy. Nie zostanie uznane, iz Strona odstapila lub zrzekla sie jakiegokolwiek uprawnienia wynikajacego z niniejszej Umowy, zarówno na podstawie niewykonania zobowiazania, opóznienia, badz jakiejkolwiek innej prawnej lub slusznej doktryny, do momentu, gdy takie odstapienie od Umowy zostanie sporzadzone w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez upowaznionego do tej czynnosci sygnatariusza Strony, wobec której roszczenie ma byc egzekwowane. Odstapienie lub naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy w konkretnym stanie faktycznym, nie stanowi podstawy do takiego odstapienia w jakimkolwiek innym przypadku.

(c) Zachowanie waznosci postanowien niniejszej Umowy. Sens i kontekst warunków i zapewnien zawartych w niniejszej Umowie maja w zalozeniu trwac do momentu zakonczenia wykonania, uniewaznienia, badz rozwiazania niniejszej Umowy, w tym postanowien dotyczacych zabezpieczenia.

(d) Prawo wlasciwe i rozstrzyganie sporów. POSTANOWIENIA NIENIEJSZEJ UMOWY SA REGULOWANE I PODLEGAJA INTERPRETACJI ZGODNIE Z PRAWEM ANGLII I WALII, Z WWYLACZENIEM POSTANOWIEN JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ORGANU STANOWIACEGO O PRZEPISACH DOTYCZACYCH KOLIZJI PRAWA. JEZELI STALYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA USLUGOBIORCY JEST FRANCJA ORAZ JEST ON KONSUMENTEM W ROZUMIENIU FRANSUCKIEGO KODEKSU KONSUMENCKIEGO, TO STOSOWANIE PRAWA OBCEGO WLASCIWEGO DLA UMÓW W PRZYPADKU TEGO USLUGOBIORCY MOZE NIE MIEC ZASTOSOWANIA. Strony oswiadczaja, iz Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów nie znajduje zastosowania do niniejszej Umowy.

Uslugobiorca nieodwolalnie zrzeka sie podnoszenia wszelkich zastrzezen do sposobu dostarczania, lub wyboru forum non-conveniens lub w oparciu o dowolne inne podobne podstawy i nieodwolalnie wyraza zgode na dostarczania pism procesowych droga pocztowa lub w dowolny inny dozwolony przez wlasciwe prawo sposób, a takze oswiadcza, iz podda sie jurysdykcji sadów znajdujacych sie w Anglii, oraz Uslugobiorca i BlackBerry wyrazaja zgode na uznanie jurysdykcji powyzszych sadów. Jezeli sady pod których jurysdykcja znajduje sie Uslugobiorca nie zezwalaja na mozliwosc zastosowania powyzej okreslonej jurysdykcji i miejsca postepowania sadowego, wówczas w zwiazku z wszelkimi powstalymi lub zwiazanymi z niniejsza Umowa sporami stosuje sie lokalna jurysdykcje i miejsce postepowania sadowego wlasciwe Uslugobiorcy. Strony wyraznie oswiadczaja, iz spory nie beda rozstrzygane przez lawe przysieglych i zrzekaja sie wszelkich praw do procesu z udzialem lawy przysieglych prowadzonego w zwiazku z jakakolwiek kwestia zwiazana lub powstala w zwiazku z niniejsza umowa. Zaden spór miedzy Stronami, badz w który zaangazowana jest jakakolwiek inna osoba poza Uslugobiorca, moga byc polaczone bez wczesniejszej pisemnej zgody BlackBerry.

Zadne powyzsze postanowienie nie pozbawia zadnej ze Stron mozliwosci dochodzenia zabezpieczenia roszczen lub innego slusznego odszkodowania we wlasciwym dla sprawy sadzie. W szczególnosci, BlackBerry jest uprawniony do wszczecia slusznego i sprawiedliwego postepowania sadowego, w tym postepowania zabezpieczajacego (lub innego wlasciwego dla jurysdykcji Uslugobiorcy) w przypadku dochodzenia roszczen lub zaistnialych sporów dotyczacych: (i) naleznych od Uslugobiorcy na rzecz BlackBerry kwot pienieznych w zwiazku z nabyciem przez Uslugobiorce Rozwiazan BBM lub jakiekolwiek ich czesci, jezeli dotyczy; i (ii) naruszenia lub potencjalnego naruszenia postanowien ustepów niniejszej Umowy zatytulowanych "Zasady uzytkowania Rozwiazan BBM" (ustep 2), "Zasady uzytkowania Oprogramowania" (ustep 3), "Wlasnosc intelektualna" (ustep 9), "Ograniczenia eksportu, importu i uzytkowania oraz licencje dla rzadu amerykanskiego" (ustep 10), " Bezpieczenstwo, konta i hasla" (ustep 11), "Klauzula poufnosci i zakaz zastosowania technik inzynierii wstecznej" (ustep 12) oraz "Skutki rozwiazania Umowy" (ustep 15). JEZELI STALYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA USLUGOBIORCY JEST FRANCJA ORAZ JEST ON KONSUMENTEM W ROZUMIENIU FRANSUCKIEGO KODEKSU KONSUMENCKIEGO, TO WSZELKIE ODSTEPSTWA OD JURYSDYKCJI I PROCEDURY ROZWIAZYWANIA SPORÓW POWSTALYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z KONSUMENTAMI PODLEGAJACYMI PRAWU FRANCUSKIEMU MOGA NIE MIEC ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU TEGO USLUGOBIORCY. JEZELI STALYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA USLUGOBIORCY JEST LUKSEMBURG ORAZ JEST ON KONSUMENTEM W ROZUMIENIU OBOWIAZUJACEGO TAM PRAWA, WÓWCZAS JEGO USTAWOWE PRAWA, ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM RADY (WE) NR 44/2001 Z DNIA 22 GRUDNIA 2000 ROKU W SPRAWIE JURYSDYKCJI, UZNANAWANIA I WYKONYWANIA ORZECZEN SADOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I GOSPODARCZYCH, SA NIESKUTECZNE.

(e) Rozlacznosc postanowien. Jezeli jakikolwiek ustep, klauzula, postanowienie, zdanie lub jakakolwiek jego czesc ("Czesc") zostanie uznane przez wlasciwy organ sadowy za nielegalne, niewazne lub niewykonalne, to takie postanowienie dotyczace okreslonej czesci nie ma wplywu na: (i) zgodnosc z prawem, waznosc badz wykonalnosc pozostalych Czesci niniejszej Umowy; lub (ii) zgodnosc z prawem, waznosc badz wykonalnosc tej Czesci w jakiejkolwiek innej jurysdykcji oraz, ze o ile to mozliwe Czesc ta bedzie ograniczona, a dopiero wówczas – jezeli bedzie to konieczne –usunieta z Umowy, aby zachowac waznosc i wykonalnosc niniejszej Umowy.

(f) Jezyk umowy. Jezeli niniejsza Umowa zostanie przetlumaczona na jezyk inny niz angielski, to wersja angielska ma pierwszenstwo przed pozostalymi tlumaczeniami w przypadku wystapienia jakichkolwiek sprzecznosci i rozbieznosci pomiedzy wersja angielska a jakimkolwiek tlumaczeniem. Z wylaczeniem przypadków, zakazanych przez przepisy prawa obowiazujace w jurysdykcji Uslugobiorcy, wszelkie rozbieznosci, spory, mediacje, arbitraz i postepowania zwiazane z niniejsza Umowa beda prowadzone w jezyku angielskim, w tym korespondencja, fakty i dokumenty przedstawiane przed sadem, oswiadczenia, akta, pisma procesowe, ustne oswiadczenia przedstawiajace powództwo lub obrone procesowa, argumenty przedstawione na pismie, ustne argumenty, nakazy, polecenia i wyroki.

(g) Calosc Umowy. Niniejsza umowa (która na potrzeby zmian Umowy powinna, w zaleznosci od przedmiotu zmian okreslac warunki dokonania zmian), ustanawia (a) calosc porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i nie istnieja przepisy, porozumienia, komunikaty, oswiadczenia, gwarancje, zobowiazania, umowy zabezpieczenia lub porozumienia pomiedzy Stronami w zwiazku z innym Oprogramowaniem niz zawarte w niniejszej Umowie. Niezaleznie od powyzszego, inne umowy miedzy Stronami moga regulowac kwestie korzystania z innych czesci Rozwiazan BBM Uslugobiorcy. Niniejsza umowa zastepuje wszelkie wczesniejsze lub obecne przepisy, porozumienia, komunikaty, oswiadczenia, gwarancje, zobowiazania, umowy zabezpieczen, a takze ustne lub pisemne umowy miedzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, a Uslugobiorca potwierdza, iz nie opieral sie na czymkolwiek z powyzszego w momencie wyrazania zgody na zawarcie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa moze zostac zmieniona w dowolnym czasie za obopólna zgoda Stron. Z wyjatkiem sytuacji, w których BlackBerry jest wyraznie wykluczony przez wlasciwe prawo, BlackBerry zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Umowie wedlug wlasnego uznania, w tym poprawek odzwierciedlajacych zmiany w prawie lub wymagane przez prawo (w tym zmiany majace na celu zapewnienie wykonalnosci niniejszej Umowy) jak tez zmiany w praktykach biznesowych, które moga zostac wprowadzone po uprzednim doreczeniu Uslugobiorcy zawiadomienia o planowanych zmianach zarówno droga elektroniczna (jak zostalo okreslone powyzej w postanowienia dotyczacych zawiadomienia) jak i poprzez zamieszczenie zawiadomienia o planowanej zmianie postanowien niniejszej Umowy na stronie internetowej http://www.blackberry.com/legal, w zwiazku z powyzszym Uslugobiorca powinien odwiedzac powyzsza strone internetowa w celu sprawdzania ewentualnych zmian. Jezeli Uslugobiorca korzysta z Rozwiazan BBM wiecej niz szescdziesiat (60) po otrzymaniu zawiadomienia o planowanych zmianach, to zaklada sie, iz Uslugobiorca wyrazil na nie zgode i je akceptuje. Jezeli Uslugobiorca ma jakiekolwiek obawy w zwiazku z planowana zmiana/zmianami, to w ciagu szescdziesieciu (60) dni od daty otrzymania zawiadomienia o tej zmianie/zmianach moze w celu dowiedzenia sie uzyskania informacji o mozliwych wariantach skontaktowac sie wysylajac wiadomosc tekstowa na adres mailowy legalinfo@blackberry.com.

(h) Przestrzeganie prawa. Uslugobiorca zobowiazany jest do uzyskania i utrzymania na wlasny koszt wszelkich licencji, rejestracji oraz zezwolen wymaganych przez organy panstwowe lub wlasciwe w jurysdykcji i postanowienia niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych powiazanych z nia umów licencyjnych. W szczególnosci i w celu unikniecia watpliwosci, Uslugobiorca bedzie przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych w sprawie instalacji i uzytkowania Rozwiazan BBM, w tym dotyczacych uzyskania wszelkich niezbednych licencji, rejestracji i zatwierdzen wydawanych przez upowaznione do tego organy panstwowe dzialajace w dziedzinie przywozu i korzystania z jakiegokolwiek Oprogramowania, które zawiera kodowanie lub inne funkcje zabezpieczajace wymagane przez wlasciwe prawo. Uslugobiorca zobowiazuje sie dostarczyc BlackBerry zapewnienia i dokumenty urzedowe, które BlackBerry okresowo moze zazadac, aby zweryfikowac wywiazanie sie z tego obowiazku. Bez ograniczania powyzszych postanowien, ze wzgledu na to, iz dostep do okreslonych Uslug Dostawców Zewnetrznych moze byc uzyskiwany globalnie, jesli Uslugobiorca zdecyduje sie uzyskac dostep do Uslug lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego z lokalizacji innej niz kraje wskazane przez BlackBerry lub Dostawce Zewnetrznego jako obszary, gdzie te Uslugi BlackBerry lub Dostawcy Zewnetrznego sa udostepniane. Uslugobiorca dokonuje tego z wlasnej inicjatywy, tym samym, ponosi odpowiedzialnosc za zgodnosc postanowien ze wszystkimi odpowiednimi prawami i regulacjami, w tym przepisami zwiazanymi z eksportem, importem, uzytkowaniem, transmisja i/lub komunikacja odpowiednich Uslug lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego, zwiazanej Tresci, Elementów lub Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego. Ponadto BlackBerry nie gwarantuje, iz Rozwiazania BBM i Elementy Dostawcy Zewnetrznego zwiazane z lub udostepniane za posrednictwem Uslugi/Uslug odpowiednie lub dostepne we wszystkich mozliwych lokalizacjach. Uslugobiorca oswiadcza, ze nie bedzie pobieral, a oprócz tego uzyskiwal dostep do Oprogramowania lub Elementów Dostawcy Zewnetrznego, jak tez podejmowac próbe takich czynnosci z lokalizacji, w których dzialania takie uznane sa za nielegalne. Nie ograniczajac powyzszego, jezeli wlasciwe prawa zakazuja Uslugobiorcy korzystania z funkcji wideo lub polaczen glosowych, takich jak czat, sprawnosc czatu wideo lub glosowego w Rozwiazaniach BBM, w tym z powodu funkcjonalnosci peer-to-peer, wideo lub internetowej nie jest dozwolone na terenie jurysdykcji, której podlega Uslugobiorca, z uwagi na fakt, iz nie osiagnal odpowiedniego wieku, z powodu obowiazujacych wlasciwych praw zwiazanych ze swiadczeniem Uslug awaryjnych, wówczas Uslugobiorca nie moze pobierac lub korzystac z funkcji lub produktów Rozwiazan BBM i/lub w gestii Uslugobiorcy pozostaje podjecie dodatkowych, alternatywnych porozumien w celu dostepu do Uslug awaryjnych.

(i) Rozszerzone znaczenia. Okreslenie "w tym/wlacznie" lub "takie jak" nalezy rozumiec jako oznaczajace "w tym, miedzy innymi" oraz "w tym, ale nie wylacznie", zaleznie od przypadku.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAN LUB WATPLIWOSCI ODNOSNIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY USLUGOBIORCA MOZE SKONTAKTOWAC SIE Z BLACKBERRY WYSYLAJAC WIADOMOSC NA PONIZSZY ADRES: legalinfo@blackberry.com.

Poza wykorzystaniem danych osobowych Uslugobiorcy, zgodnie z niniejsza Umowa oraz Polityka Prywatnosci BlackBerry (sprawdz na www.blackberry.com/legal), Uslugobiorca i jego Uzytkownicy upowazniaja i wyrazaja zgode na to by Grupa Kapitalowa BlackBerry i jej dostawcy byli uprawnieniu do Przetwarzania danych osobowych Uslugobiorcy i jego Uzytkowników, w celach dozwolonych przez niniejsza Umowa i Polityke Prywatnosci BlackBerry, w tym, do wyrazania zgody, upowazniania oraz dawania zezwolen na powyzsze przez Grupe Kapitalowa BlackBerry i jego dostawców uslug w zakresie funkcji i uslug, które opieraja sie na gromadzeniu danych o lokalizacji uzyskanych za pomoca GPS lub podobnych uslug satelitarnych (jesli sa dostepne) lub punktów Wi-Fi oraz wiez transmisyjnych. Przykladowo, w przypadku gdy, dostepne funkcje Rozwiazan BBM pozwalaja na udostepnianie lokalizacji Uslugobiorcy jego kontaktom badz zlokalizowanie i wyslanie wiadomosci Uslugobiorcy. Grupa Kapitalowa BlackBerry nie zachowuja takich informacji w sposób umozliwiajacy identyfikacje uzytkownika, i moze wykorzystac te informacje, aby zapewnic Uslugobiorcy udoskonalenie uslug lokalizacyjnych swiadczonych przez lub w imieniu Grupy Kapitalowej BlackBerry badz dostarczane przez Uslugi Dostawcy Zewnetrznego w zwiazku z Rozwiazaniami BBM. Grupa Kapitalowa BlackBerry moze korzystac z takich informacji w celu tworzenia danych, które zostaly polaczone lub wykorzystane do przesylania anonimowych informacji o polecanych uslugach lokalnych. Podczas korzystania z Uslug Dostawcy Zewnetrznego, które uzywaja lub dostarczaja dane lokalizacji, Uslugobiorca podlega warunkom i polityce prywatnosci ustalonym przez taka osobe trzecia, tym samym powinien sie z nimi dokladnie zapoznac przez wyrazeniem zgody na ujawnieniem innym osobom dotyczacych go informacji.

Zgoda na zbieranie, korzystanie, przetwarzanie, przekazywanie, przechowywanie i ujawnianie (lacznie "Przetwarzanie") Informacji.

Informacja osobista, która jest przetwarzana przez Grupe Kapitalowa BlackBerry i jej dostawców uslug jest traktowana zgodnie z Polityka Prywatnosci Blackberry (która jest wlaczona do niniejszej Umowy i jest zamieszczona na nastepujacej stronie internetowej www.blackberry.com/legal, ponadto moze zostac otrzymana przez wyslanie wiadomosci tekstowej na adres mailowy legalinfo@blackberry.com). Jezeli Uslugobiorca pochodzi z kraju, który nalezy do Unii Europejskiej badz jest czescia Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kontrolerem danych odpowiadajacym danym osobowym Uslugobiorcy jest BlackBerry, z którym podpisal on niniejsza Umowe.

(a) Dane osobowe. Korzystanie z Rozwiazan BBM (lub jakiejkolwiek ich czesci), w tym instalacja i/lub Oprogramowania lub powiazane Uslugi Telefonii Komórkowej badz stworzenie Identyfikatora BlackBerry moze skutkowac przetwarzaniem danych osobowych Uslugobiorcy, co zostalo zdefiniowane zgodnie wlasciwym dla Uslugobiorcy prawem lub jesli Uslugobiorca jest korporacja badz tez innym podmiotem prawnym, Pracowników Uslugobiorcy i innych osoby upowaznionych przez Uslugobiorce do uzytkowania Rozwiazan BBM w jego imieniu (lacznie, "Uzytkownicy") przez Grupe Kapitalowa BlackBerry i jej dostawców uslug, Dostawców Uslug Telefonii Komórkowej, i osoby trzecie z produktami lub uslugami wykorzystywanymi wraz z Rozwiazaniami BBM. W zaleznosci od uzywanych Uslug, dane osobowe moga zawierac informacje takie jak imie, wyswietlone zdjecie, status i prywatne wiadomosci, adres e-mail, numery telefonów, wybrany jezyk, Identyfikator BlackBerry, ustawienia i uwierzytelnienia konta, informacje o Urzadzeniu (np. identyfikatory Urzadzenia i jego model), kraj i strefa czasowa, informacje o Dostawcy Uslug Telefonii Komórkowej oraz informacje odnosnie funkcjonalnosci Rozwiazan BBM i Uslug lub Oprogramowania i Sprzetu wspólpracujacego w polaczeniu z Rozwiazaniami BBM. W zaleznosci od dostepnosci funkcji w Rozwiazaniach BBM, ksiazka adresowa, dane o lokalizacji Urzadzenia, kalendarz, zdjecia, przypomnienia moga byc udostepnione Rozwiazaniom BBM i przetwarzane przez BlackBerry w celu zapewnienia funkcjonalnosci korzystajacej z tych informacji w ramach lub w zwiazku z Rozwiazaniami BBM (na przyklad, aby umozliwic wyslanie "Polec BBM" e-mail lub SMS do kontaktu (-ów) w ksiazce adresowej Uslugobiorcy). Uslugobiorca oswiadcza, iz Grupa Kapitalowa BlackBerry jest uprawniona do gromadzenia takich danych osobowych bezposrednio od Uslugobiorcy lub uzyskania ich od Dostawcy Uslug Telefonii Komórkowej lub osób trzecich z produktów lub uslug wykorzystywanych przy Rozwiazaniach BBM. Jezeli Uslugobiorca jest korporacja lub innym podmiotem prawnym, musi sie upewnic, ze zostaly uzyskane wszystkie niezbedne zgody i upowaznienie do wyrazenia zgody, oraz wyrazenia zgody wymaganej na podstawie niniejszego Ustepu 19 wlasciwe dla danych osobistych uzytkowników Uslugobiorcy, gromadzonych w zwiazku z Rozwiazaniami BBM.

(b) Cele. Zgodnie z Polityka Prywatnosci BlackBerry, dane osobowe moga byc przetwarzane przez Grupe Kapitalowa BlackBerry i ich dostawców uslug do celów zwiazanych z (i) zrozumieniem i spelnieniem potrzeb i preferencji oraz zapewnienia Uslugobiorcy Rozwiazan BBM oraz Identyfikatora BlackBerry; (ii) rozwojem nowych i udoskonalaniem istniejacych produktów i uslug, w tym do komunikowania sie w ich sprawie z Uslugobiorca, (iii) zarzadzaniem i rozwojem dzialalnosci Grupy Kapitalowej BlackBerry oraz (iv) spelnianiem wymogów prawnych i regulacyjnych. Ponadto, BlackBerry moze udostepnic lub wyslac do Uzytkowników ulepszenia lub aktualizacje, czy tez zawiadomienia o dostepnych ulepszeniach lub aktualizacjach Oprogramowania lub innych produktów i uslug BlackBerry, Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego, Tresci lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego oraz zwiazanych z nimi produktów lub uslug.

(c) Uslugi z chmury. Uslugobiorca oswiadcza, iz Rozwiazania BBM umozliwiaja wysylanie wiadomosci tekstowych z chmury i inne uslugi, które moga obejmowac zdalny dostep, przechowywanie lub dodatkowe funkcjonalnosci dostarczane przez Grupe Kapitalowa BlackBerry lub ich dostawców uslug, a takze Uslugobiorca zgadza sie, ze za pomoca takich uslug, informacje wprowadzone, dostarczone, lub zintegrowane z takimi uslugami (na przyklad wyswietlane nazwy i zdjecia, statusy, informacje o liscie kontaktów lub grupy, kalendarz lub inne informacje o urzadzeniach jak zadania i pliki multimedialne), moga byc przetwarzane przez Grupe Kapitalowa BlackBerry w celu ulatwienia uslug oferowanych zgodnie z niniejsza Umowa (-ami) z BlackBerry, a Uslugobiorca oswiadcza, iz posiada wszelkie niezbedne zezwolenia do przekazywania danych do BlackBerry.

(d) Funkcja spolecznosciowa. Rozwiazania BBM zawieraja "funkcje spolecznosciowa", który pozwala na wykrywanie i laczenie sie z innymi osobami, a takze poprawe lub wzbogacenie swojego doswiadczenia dotyczacego Uslug lub Oprogramowania lub Oprogramowania oraz Uslug Dostawcy Zewnetrznego, które sa zintegrowane z funkcja spolecznosciowa udostepniana przez BlackBerry. Wraz ze skorzystaniem z takiej funkcji, Uslugobiorca jest swiadomy tego, iz jego mozliwosc interakcji lub laczenia sie z innymi moze byc widoczna dla innych, a wyswietlane nazwy, obrazy, komunikaty statusu, status czlonkostwa i inne identyfikatory lub informacje moga byc przegladane i komentowane przez takie osoby. Przykladowo, jesli Uslugobiorca korzysta z Uslugi Osoby Trzeciej, która jest zintegrowana z platforma spolecznosciowa BBM, wyraza zgode na to, iz w przypadku gdy taka funkcja istnieje: (i) kontakty programu BlackBerry Messenger moga sprawdzic, czy korzysta z takiej Uslugi lub Uslugi Osoby Trzeciej, (ii) kontakty Uslugobiorcy moga zobaczyc jego profil i oprogramowanie oraz ich Tresci (np. gry, muzyke i inne pliki multimedialne, w zaleznosci od Uslugi lub Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego), które zostaly pobrane, wykorzystane, albo, ze jest dostepny w ramach korzystania z Uslugi lub Uslug Dostawcy Zewnetrznego, jak równiez komentarze ich dotyczace, (iii) w momencie tworzenia komentarzy o swoich kontaktach lub Oprogramowaniu badz Tresci, które Uslugobiorca pobral lub wykorzystal w ramach Uslugi lub Uslugi Osoby Trzeciej, informacje o Uslugobiorcy (takie jak komentarze, nazwa profilu uzytkownika i wyswietlone obrazy) moga byc widoczne dla innych kontaktów Uslugobiorcy, oraz (iv) Uslugi lub Uslugi Dostawcy Zewnetrznego moga zawierac funkcje automatycznej analizy rozwoju.

(e) Integracja z Uslugami Dostawców Zewnetrznych. Funkcjonowanie Rozwiazan BBM moze byc uzaleznione od dzialania Uslug Dostawcy Zewnetrznego (np. Uslugi Telefonii Komórkowej). Jesli Uslugobiorca zdecyduje sie polaczyc Rozwiazania BBM z Uslugami Dostawcy Zewnetrznego (np. uslugami ulatwiajacymi korzystanie z Rozwiazan BBM w polaczeniu z sieciami spolecznosciowymi i innymi uslugami oferowanymi przez osoby trzecie), tym samym, zezwala BlackBerry na wykorzystywanie uwierzytelnien dostepu Uslug Dostawcy Zewnetrznego oraz przetwarzanie jego danych dotyczacych Uslug Dostawcy Zewnetrznego, w celu ulatwienia Uslugobiorcy dostepu do takich Uslug Dostawcy Zewnetrznego, do osobisty i / lub domowego uzytku. Przetworzone informacje moga obejmowac: (i) Identyfikator BlackBerry ID lub inne zastosowanie konta Identyfikatora, haslo (-a), znaki uwierzytelniania lub inne poswiadczenia dla kazdej takiej uslugi osób trzecich lub innych kont(-a) zintegrowanych z Rozwiazaniami BBM, (ii) informacje o profilu konta (np. Identyfikator BlackBerry, zdjecie profilowe, nazwa wyswietlana, prywatna wiadomosc, status dostepnosci, kraj, strefa czasowa, unikalne identyfikatory urzadzen, itp.), (iii) informacje o kontaktach, (iv) wskazanie, które aplikacje lub uslugi zewnetrzne zostaly podlaczone do konta Oprogramowania oraz (v) dane sesji wynikajace z korzystania z zewnetrznych aplikacji lub uslug, podlaczonych do konta Oprogramowania (np. najwyzsze wyniki osiagniete w Podlaczone grach lub aplikacjach osób trzecich wyswietlane na profilowym koncie Oprogramowania, natychmiastowe informacje o wiadomosciach wynikajacych rozmów podjetych w ramach stosowania zewnetrznej aplikacji lub uslugi, a które zostalo umozliwione przez funkcje programu Instant Messaging, itp.). Uslugobiorca zezwala równiez BlackBerry na ujawnienie danych osobowych Dostawcom Uslug Dostawcy Zewnetrznego (w tym Dostawcy Uslug Telefonii Komórkowej) w celu aktywacji, rozliczania, dostarczania, serwisu, konserwacji i dezaktywacji. Takie udostepnione Uslugi Dostawcy Zewnetrznego, nie podlegaja kontroli BlackBerry. Jesli dane osobowe Uslugobiorcy zostana ujawniane Dostawcom Uslug Telefonii Komórkowej, lub osobom trzecim wraz z produktami lub uslugami wykorzystywanymi przy Rozwiazaniach BBM, wówczas podlegaja one stosownej umowie(-om) i polityce prywatnosci tych osób trzecich, a Uslugobiorca, przed uzyciem Uslug i Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego powinien sie z nimi zapoznac. Uslugobiorca powinien zapoznac sie z opcjami i menu pomocy dotyczacej Oprogramowaniem urzadzenia i Oprogramowania, aby dowiedziec sie wiecej na ich temat, a w stosownych przypadkach, uzyskac informacje o zmianach przyznanych zezwolen i dostepnych kontrolach kontrole takich Uslug i Oprogramowania Dostawcy Zewnetrznego.

(f) Ciasteczka i inne podobne technologie. Grupa Kapitalowa BlackBerry moze korzystac z "ciasteczek" (niewielkie porcje danych zapisanych na urzadzeniu) lub podobnych narzedzi, wykorzystujacych anonimowe informacje w celu umozliwienia Uslugobiorcy zarejestrowania sie w okreslonych uslugach, by chronic zarówno Uzytkownika jak i BlackBerry, usprawnic korzystanie z uslug BlackBerry lub dostosowac je do Uslugobiorcy albo w celach analizy pozwalajacej BlackBerry zrozumiec w jaki sposób uzytkownicy korzystaja z uslug BlackBerry i Rozwiazan BlackBerry oraz udoskonalic ich mozliwosci.

(g) Wsparcie i zapewnienie jakosci. W przypadku kontaktu z BlackBerry w celu uzyskania pomocy lub wyslania diagnoz lub innych informacji technicznych do BlackBerry poprzez e-mail narzedzi logujacych udostepnianych przez BlackBerry w takim celu, Uslugobiorca oswiadcza, iz Grupa Kapitalowa BlackBerry moze gromadzic informacje techniczne, takie jak identyfikatory Urzadzen, sprzetu oraz numer modelu, informacje o stanie pamieci, systemie operacyjnym i otoczeniu, stanie baterii, Wi-Fi/WLAN, radio lub wytrzymalosci i polaczeniu bezprzewodowym, liscie zainstalowanych aplikacji, informacji o sposobie stosowania, dane dotyczace uruchomionych procesów i urzadzen, konfiguracji, zdarzen systemowych oraz inne informacje dotyczace stanu urzadzenia Uslugobiorcy i Oprogramowania na Urzadzeniu, które moga byc pomocne dla celów diagnostycznych. Informacje te zostana wykorzystane w celu rozwiazywania problemów, obslugi klienta, aktualizacji oprogramowania, doskonalenia produktów i uslug BlackBerry zgodnie z Polityka Prywatnosci BlackBerry. Jesli analiza wskazuje, ze produkt innej firmy jest zaangazowany, BlackBerry moze wyslac dostawcy zewnetrznego produktu pewna diagnoze lub techniczne informacje w ramach procesu rozwiazywania problemu. Uslugobiorca przyjmuje do wiadomosci i oswiadcza, iz polaczenia z BlackBerry i dostawcami jego uslug moga byc rejestrowane w celu zapewnienie szkolenia, odpowiedniej jakosci i obslugi klienta oraz dla celów referencyjnych.

(h) Przechowywanie wiadomosci. Tresc wiadomosci, które zostaly dostarczone za pomoca Rozwiazan BBM nie sa utrzymywane lub archiwizowane przez BlackBerry w normalnym toku dzialalnosci. Wiadomosci BBM wysylane sa poprzez uslugi przesylania danych do serwerów obslugiwanych przez lub w imieniu BlackBerry, a kierowane do odbiorcy (-ów), jezeli sa dostepni w trybie online. Dostarczona wiadomosc, nie znajduje sie juz na serwerach BlackBerry. Jesli odbiorca (-y) nie jest dostepny w trybie online, niedostarczone wiadomosci sa przechowywane na serwerach obslugiwanych przez lub w imieniu BlackBerry, dopóki nie zostana dostarczone w ciagu trzydziestu (30) dni, po uplywie których wiadomosc zostanie usunieta z serwerów BlackBerry. Tresc dostarczonych wiadomosci nie jest przechowywana lub przetrzymywana przez BlackBerry, lecz bezposrednio na urzadzeniach nadawcy i odbiorcy, o ile nie zostanie usunieta przez tych uzytkowników. Niezaleznie od powyzszego, BlackBerry moze zachowac dane transakcyjne zwiazane z wiadomosciami i Urzadzeniami (np. czas doreczenia wiadomosci i zwiazanych z nimi Urzadzen), jak równiez wszelkie inne informacje, które BlackBerry jest zobowiazany gromadzic. Wiadomosci przesylane przez Rozwiazania BBM po ich doreczeniu przebywaja na serwerach BlackBerry przez krótki okres czasu, i po chwili sa usuwane i pozbawione elementów identyfikacyjnych, zgodnie z niniejszymi ogólnymi zasadami przechowywania.

(i) Transfery miedzynarodowe. Uzytkownik oswiadcza i potwierdza, iz w celu zapewnienia Rozwiazan BBM (w tym "uslug w chmurze" i zdalnego dostepu, przechowywania lub funkcji kopii zapasowych), Grupa Kapitalowa BlackBerry moze przetwarzac dane, które niekiedy zawieraja dane osobowe i tresci korespondencji, na serwerach obslugiwanych przez lub w imieniu Grupy Kapitalowej BlackBerry, wewnatrz lub poza krajem, w którym znajduja sie Uzytkownicy, w tym w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Singapurze i innych krajach w regionie Azji i Pacyfiku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajach Bliskiego Wschodu, lub krajach, w których znajduja sie Urzadzenia obslugiwane przez lub w imieniu Grupy Kapitalowej BlackBerry. Jesli Uzytkownicy sa mieszkancami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w której do transferu danych osobowych poza jurysdykcje lub region wymagana jest zgoda, Uslugobiorca wyraza zgode na takie przetwarzanie i oswiadcza, iz uzyskane zostaly wszelkie niezbedne zgody Uzytkowników wymagane przez prawo.

Dane uzytkownika

Poza wszelkimi dozwolonymi formami ujawnien ustalonymi w powyzej Uslugobiorca i jego Uzytkownicy oswiadczaja i potwierdzaja, iz Grupa Kapitalowa BlackBerry ma dostep i moze zachowywac i ujawniac dane Uslugobiorcy i jego Uzytkowników, w tym dane osobowe, tresci polaczen lub informacji dotyczacych korzystania z Rozwiazan BBM i ich funkcjonalnosci, uslug lub oprogramowania i sprzetu stosowanego w polaczeniu z Rozwiazaniami BBM, dostepnym na BlackBerry ("Dane uzytkownika"), na rzecz osób trzecich, w tym zagranicznych lub krajowych instytucji rzadowych, bez zawiadomienia Uslugobiorcy, zgodnie z prawem panstw, na terenie których znajduje sie Grupa Kapitalowa BlackBerry i jej dostawcy uslug, inni partnerzy i podmioty powiazane; w celu: (i) przestrzegania procedur prawnych lub wykonania skutecznego zadania wladz, lub zachowania sie w inny sposób wymagany przez prawo, (ii) wspólpracy ze stronami trzecimi w zakresie badania dzialan naruszajacych niniejsza Umowe, lub (iii) wspólpracy z administratorami uslug internetowych, sieci lub urzadzen komputerowych swiadczonych przez dostawców, w celu wykonania niniejszej Umowy. Uslugobiorca oswiadcza, iz uzyskal wszelkie niezbedne zgody swoich Uzytkowników wymagane przez obowiazujace prawo potrzebne do ujawnienia danych Uzytkownika na rzecz Grupy Kapitalowej BlackBerry w celu gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania, przekazywania i / lub ujawniania opisanych powyzej danych Uzytkownika.