ข้อกำหนดการบริการของ BBM

โปรดอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการนี้ หรือก่อนติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ BBM ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการนี้ ข้อตกลงนี้มีบทบัญญัติที่จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับ BLACKBERRY (แบล็คเบอร์รี่) ที่มีต่อท่าน และมิฉะนั้นมีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน ข้อตกลงนี้ไม่มีผลต่อสิทธิที่บังคับตามกฎหมายของท่าน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจของท่าน ในขอบเขตที่ว่าท่านอาจมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิที่บังคับตามกฎหมายดังกล่าว

ข้อกำหนดการบริการของ BBM เหล่านี้ ("ข้อตกลง") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน หากท่านยอมรับด้วยตัวท่านเอง หรือระหว่างนิติบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำของท่าน หากท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงหรือใช้โซลูชัน BBM (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่าง) ในนามของบริษัทของท่านหรือนิติบุคคลอื่น (ในทั้งสองกรณีเรียกว่า "ท่าน") และ BlackBerry Singapore Pte. Limited (รีเสิร์ช อิน โมชัน สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด) ("BlackBerry") สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917 (เลขที่ 1 อินเตอร์เนชันแนล บิซิเนส พาร์ค อาคารซินเนอร์จีย์ ชั้น 2 ประเทศสิงคโปร์ 609917) (เรียกรวมกันว่า "คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย" และเรียกแยกกันว่า "คู่สัญญา")

เมื่อท่านคลิกที่ปุ่ม "ฉันยอมรับ" หรือเมื่อท่านเปิดใช้งานหรือใช้โซลูชัน BBM หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อ BLACKBERRY ที่ LEGALINFO@BLACKBERRY.COM

หากก่อนที่ท่านจะเปิดใช้งานหรือใช้ส่วนใดของโซลูชัน BBM ของท่าน ท่านตัดสินใจว่าท่านไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อกำหนดการบริการเหล่านี้ ท่านไม่มีสิทธิที่จะใช้โซลูชัน BBM และท่านควร (ก) ถอนการติดตั้งหรือลบซอฟต์แวร์ใดๆ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่าง) ทันที และ (ข) ขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบการที่จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการคืนเงินที่ผู้ประกอบการหรือผู้ประมวลผลรายนั้นๆ ใช้ หากท่านได้ชำระเงินสำหรับการใช้โซลูชัน BBM แล้ว

หากท่านเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สิทธิในการใช้โซลูชัน BBM และซอฟต์แวร์นี้จะแยกและเป็นอิสระจากการซื้อผลิตภัณฑ์ทางกายภาพใดๆ และเวลาสื่อสารทางอากาศที่ท่านได้ซื้อจากผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศของท่าน ข้อตกลงระหว่างท่านกับ BlackBerry นี้มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในโซลูชัน BBM และซอฟต์แวร์นี้ และถือว่าเข้าทำข้อตกลงกันในประเทศสิงคโปร์

1. คำจำกัดความ คำที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีความหมายที่กำหนดไว้ด้านล่าง เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น (และคำที่อยู่ในรูปเอกพจน์จะรวมถึงพหูพจน์และกลับกันด้วย เมื่อบริบทยอมให้ทำเช่นนั้นได้)

"บริการเวลาสื่อสารทางอากาศ" หมายถึง บริการเครือข่ายไร้สายบริเวณกว้าง บริการเครือข่ายอื่นๆ (รวมถึงเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ไร้สาย บริการดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต) และบริการอื่นใด ซึ่งให้บริการโดยผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศของท่านเพื่อใช้ร่วมกับโซลูชัน BBM ของท่าน

"ผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศ" หมายถึง นิติบุคคลที่ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศ

"โซลูชัน BBM" หมายถึง โซลูชันส่งข้อความทันที BBM (ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ BlackBerry Messenger) ซึ่งประกอบด้วยบริการและซอฟต์แวร์ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

"BlackBerry ID" หมายถึง ข้อมูลประจำตัวเข้าสู่ระบบที่ท่านใช้ในการเข้าสู่ระบบของโซลูชัน BBM ของท่าน และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่รองรับข้อมูลประจำตัวเข้าสู่ระบบ BlackBerry ID

"เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูล ข้อความ ดนตรี เสียง เสียงเรียกเข้า ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ สาร ป้ายระบุใดๆ หรือวัสดุดิจิทัลอื่นๆ หรือข้อมูลดิจิทัลอื่นๆ

"เอกสาร" หมายถึง เอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ขั้นปลาย รวมถึงจรรยาบรรณ แนวทาง หรือกฎการใช้งานใดๆ ซึ่ง BlackBerry ได้เตรียมและให้ไว้สำหรับโซลูชัน BBM กล่าวอย่างชัดเจนคือ เอกสารไม่รวมถึงเอกสารใดๆ ของผู้ใช้ขั้นปลาย ซึ่งบุคคลใดๆ ที่มิใช่ BlackBerry ได้เตรียมขึ้น หรือการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ซึ่งบุคคลใดๆ ที่มิใช่ BlackBerry ได้ทำขึ้น

"อุปกรณ์" หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ BlackBerry ได้ออกแบบและให้สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ และท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมได้

"บริการแบบเสียค่าบริการ" หมายถึง บริการที่ท่านต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ BlackBerry หรือผู้ประกอบการที่จัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน ("MoR") หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับบริการ

"บริการ" หมายถึง บริการที่ท่านได้รับจากหรือในนามของ BlackBerry หรือบริษัทในเครือของ BlackBerry เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน BBM รวมถึงการส่งข้อความแบบหนึ่งต่อหนึ่งและแบบกลุ่ม บริการสนทนาทางวิดีโอและเสียง (ในเวลาและสถานที่ที่ให้บริการ) และบริการ BlackBerry ID แต่ข้อเท็จจริงที่ว่า BlackBerry ใช้ตราสินค้าร่วมกับบริการของบุคคลภายนอกนั้นมิได้ทำให้เกิดบริการขึ้นเอง

"ซอฟต์แวร์" หมายถึง ไคลเอนต์แอพพลิเคชันของ BBM ซึ่งให้การเข้าถึงบริการต่างๆ และซอฟต์แวร์อื่นใด ซึ่ง BlackBerry จัดหาให้แก่ท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ สื่อ หรือลักษณะใดก็ตาม หรือติดตั้งหรือใช้ในภายหลัง (และซึ่งอาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ ไฟล์ เอกสาร ส่วนต่อประสาน และเนื้อหา ไม่ว่าจะถือว่าเป็นรหัสซอฟต์แวร์ในทางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของบุคคลภายนอก) ทั้งนี้ คำว่า "ซอฟต์แวร์" ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะจัดจำหน่ายโดย BlackBerry หรือในนามของ BlackBerry หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกดังกล่าวมาพร้อมกับ จัดหาให้พร้อมกับ หรือใช้งานร่วมกับโซลูชัน BBM หรือไม่ก็ตาม

"ส่วนประกอบของบุคคลภายนอก" หมายถึง ซอฟต์แวร์และส่วนต่อประสานจากบุคคลภายนอก ซึ่ง BlackBerry อนุญาตให้รวมเข้ากับซอฟต์แวร์ และจัดจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์นั้นภายใต้ตราสินค้า BlackBerry แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก

"เนื้อหาของบุคคลภายนอก" หมายถึง เนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

"รายการสิ่งของของบุคคลภายนอก" หมายถึง เนื้อหาของบุคคลภายนอกและผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก

"ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก" หมายถึง อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อื่นใดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ BlackBerry

"บริการของบุคคลภายนอก" หมายถึง บริการที่บุคคลภายนอกจัดหาให้ รวมถึงบริการเวลาสื่อสารทางอากาศ บริการที่ MoR หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกจัดหาให้ และเว็บไซต์ใดๆ ที่มิได้อยู่ภายใต้การดำเนินการของ BlackBerry

"ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก " หมายถึง ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันที่เป็นเอกเทศ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่จัดหาให้หรือมิฉะนั้นให้ด้วย บน หรือผ่านทางโซลูชัน BBM

"เนื้อหาของท่าน" หมายถึง เนื้อหาใดๆ ที่ท่านส่งหรือมิฉะนั้นให้แก่บริการหรือบริการของบุคคลภายนอก

2. กฎการใช้โซลูชัน BBM ท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้โซลูชัน BBM ของท่าน และท่านจะต้องมั่นใจว่า

(ก) โซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวถูกใช้ตามข้อตกลงนี้ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ข) ท่านเป็นบุคคลซึ่งมีอายุอย่างน้อย 13 ปี และเป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้เยาว์ที่เป็นอิสระ หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสามารถและมีความสามารถที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้ได้โดยสมบูรณ์ ท่านยืนยัน ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ว่าท่านมีอายุอย่างน้อย 13 ปีบริบูรณ์ เนื่องจากโซลูชัน BBM และ BlackBerry ID มิได้มีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านมีอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โซลูชัน BBM หรือได้รับ BlackBerry ID หากท่านเข้าทำข้อตกลงนี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้ในนามของบริษัทดังกล่าวหรือนิติบุคคลอื่น
(ค) ข้อมูลใดๆ ที่ให้แก่ BlackBerry หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้ รวมถึงเมื่อลงทะเบียนที่จะใช้โซลูชัน BBM หรือรับบัญชีเพื่อใช้กับโซลูชัน BBM ของท่าน รวมถึง BlackBerry ID เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนทุกประการ และตราบใดที่ท่านยังคงใช้โซลูชัน BBM หรือรักษาบัญชีไว้ ท่านจะต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ
(ง) หลังจากการสอบถามข้อมูลดังเช่นที่บุคคลที่เหมาะสมในตำแหน่งของท่านจะทำ ท่านจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้โซลูชัน BBM หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว ไม่ว่าจะแยกหรือกับรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกใดๆ โดยเจตนาในลักษณะ ซึ่งในดุลยพินิจของ BlackBerry และการกระทำอย่างสมเหตุสมผล จะแทรกแซง ลดเกรด หรือส่งผลอันไม่พึงประสงค์ต่อซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบ เครือข่าย เนื้อหา หรือบริการใดๆ ที่บุคคลใดๆ รวมถึง BlackBerry หรือผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศใช้ หรือมิฉะนั้นมีผลที่เป็นอันตรายต่อ BlackBerry หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ("กลุ่มบริษัท BlackBerry ") ผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศ หรือลูกค้าที่เกี่ยวข้อง หรือโครงสร้างพื้นฐาน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ และท่านจะหยุดกิจกรรมใดๆ ดังกล่าวทันทีที่ BlackBerry แจ้งให้ท่านทราบให้เรื่องเดียวกัน
(จ) โซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวมิได้ถูกใช้เพื่อส่งผ่าน เผยแพร่ โพสต์ อัพโหลด แจกจ่าย หรือกระจายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย คุกคาม ดูถูก หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย หรือหลอกลวงใดๆ
(ฉ) โซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวมิได้ถูกใช้เพื่อก่อหรือพยายามที่จะก่ออาชญากรรม หรือให้ความช่วยเหลือในการก่ออาชญากรรมใดๆ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือที่เป็นละเมิดอื่นๆ รวมถึงการอัพโหลด การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การโพสต์ การส่งผ่าน การสื่อสาร หรือมิฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลหรือวัสดุใดๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผย รวมถึงภายใต้กฎหมายใดๆ หรือภายใต้สัญญา หรือที่เป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ การฝ่าฝืนสิทธิหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัว การเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำใดๆ ที่จะละเมิด ฝ่าฝืน หรือเบียดบังสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และ/หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ (รวมถึงการคัดลอกและการแบ่งปันซอฟต์แวร์หรือเนื้อหา ซึ่งท่านไม่มีสิทธิที่จะคัดลอกและแบ่งปัน หรือการหลีกเลี่ยงการคุ้มครองการจัดการสิทธิดิจิทัลใดๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย)
(ช) โซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวมิได้ถูกใช้เพื่ออัพโหลด โพสต์ ส่งผ่าน หรือมิฉะนั้นเปิดเผยซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ได้แก่ (i) ไวรัส ม้าโทรจัน หนอน แบ็คดอร์ กลไกการปิดเครื่อง รหัสอันตราย สนิฟเฟอร์ บอท กลไกดรอปเดด หรือสปายแวร์ หรือ (ii) ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นใดมีแนวโน้มหรือมีเจตนาที่จะ (ก) มีผลอันไม่พึงประสงค์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของ (ข) ปิดใช้งาน ทำให้เกิดการวิบัติ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ หรือ (ค) ก่อให้เกิดหรือช่วยให้เกิดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อ หรือปฏิเสธการเข้าถึงที่ได้รับอนุญาตต่อ หรือก่อให้เกิดการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสมใดๆ กับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการ ระบบ หรือข้อมูลใดๆ ("มัลแวร์") (และหากท่านเกิดรับทราบว่ามีมัลแวร์ใดๆ อยู่ในหรือที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน BBM ท่านจะแจ้ง BlackBerry ทันที)
(ซ) ท่านมิได้จำหน่าย เช่า ให้เช่า หรือโอน หรือพยายามที่จะจำหน่าย เช่า ให้เช่า หรือโอนซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใดๆ หรือส่วนใดของซอฟต์แวร์หรือเนื้อหา ซึ่งท่านได้รับมาเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน BBM หรือการมีสิทธิในโซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BlackBerry ก่อน
(ฌ) ท่านมิได้พยายามที่จะเข้าถึงบริการใดๆ บัญชีอื่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ การถอดรหัสผ่าน หรือโดยวิธีการอื่นใด หรือได้รับหรือพยายามที่จะได้รับวัสดุหรือข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยผ่านบริการผ่านทางวิธีการใดๆ ซึ่งโซลูชัน BBM ไม่ได้ให้แก่ท่านโดยเจตนา
(ญ) โซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวมิได้ถูกใช้เพื่อปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือแถลงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมิฉะนั้นบิดเบือนความเกี่ยวเนื่องของท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคล หรือสร้างตัวตนปลอมเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด รวมถึงฟิชชิงและสปูฟิง และ
(ฎ) ท่านให้ความร่วมมือกับ BlackBerry และให้ข้อมูลที่ BlackBerry ร้องขอเพื่อช่วย BlackBerry ในการสืบสวนหรือพิจารณาว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือไม่ และให้ BlackBerry หรือผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งของ BlackBerry เข้าไปยังสถานที่และเข้าถึงอุปกรณ์ ซึ่งมีหรือมีการใช้โซลูชัน BBM และบันทึกที่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งนี้ ท่านอนุญาตให้ BlackBerry ให้ความร่วมมือกับ (i) เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนทางอาญา (ii) บุคคลภายนอกในการสืบสวนการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ และ (iii) ผู้ดูแลระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่าย หรือสถานประกอบการคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ การให้ความร่วมมือดังกล่าวอาจรวมถึงการที่ BlackBerry เปิดเผยชื่อผู้ใช้ เลขที่อยู่ไอพี หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่าน

3. การใช้ซอฟต์แวร์

(ก) การอนุญาตใช้สิทธิ ส่วนต่างๆ ของโซลูชัน BBM กำหนดให้ท่านต้องมีและใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ซอฟต์แวร์นี้มีลิขสิทธิ์และมิได้จำหน่ายภายใต้ข้อตกลงนี้ การอนุญาตให้ท่านใช้ซอฟต์แวร์นี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากมี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ ข้อตกลงนี้ให้การอนุญาตใช้สิทธิที่เป็นส่วนบุคคล เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้แก่ท่าน ซึ่งอนุญาตให้ท่านติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ได้ หรือจำนวนอุปกรณ์ที่กฎการใช้งานอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง หากกฎการใช้งานที่กำกับดูแลหน้าร้านดิจิทัลของบุคคลภายนอก (เช่น iTunes Store สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชัน iOS) ซึ่งเป็นร้านที่ท่านได้ซอฟต์แวร์มา ("กฎการใช้งาน") ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง

หากท่านได้รับซอฟต์แวร์มาด้วยการบอกรับเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้ฟรี สิทธิการอนุญาตใช้สิทธิที่กำหนดไว้ข้างต้นจะใช้เฉพาะกับช่วงเวลา ซึ่งท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมการบอกรับเป็นสมาชิกที่จำเป็น หรือกับช่วงเวลาที่ BlackBerry หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอนุญาต แล้วแต่กรณี

ในทุกกรณี การอนุญาตใช้สิทธิที่ให้ภายใต้ข้อตกลงนี้จะอนุญาตให้ท่านใช้หรืออนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือเข้าถึงบริการเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ภายในหรือส่วนบุคคลของท่านเองเท่านั้น และตามกฎการใช้งานที่เกี่ยวข้องใดๆ

(ข) อัพเดตและอัพเกรด ข้อตกลงนี้และการอนุญาตใช้สิทธิที่ให้ในที่นี้มิได้ให้สิทธิใดๆ ต่อ (i) การอัพเกรดหรืออัพเดตซอฟต์แวร์นี้หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกตามปกติหรือในอนาคต หรือ (ii) การได้รับบริการใหม่หรือบริการที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ทั้งนี้ อัพเกรดหรืออัพเดตของซอฟต์แวร์อาจมีขึ้นเป็นระยะๆ ตามดุลยพินิจของ BlackBerry โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยฟังก์ชันที่ตรวจหาอัพเดตหรืออัพเกรดของซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ และท่านอาจต้องอัพเดตซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการบางอย่าง ซอฟต์แวร์ใหม่อื่นๆ หรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอก หรือส่วนต่างๆ ของรายการสิ่งของหรือบริการดังกล่าวต่อได้ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า BlackBerry อาจ (แต่ไม่ผูกพันที่จะต้อง) ให้อัพเดตหรืออัพเกรดดังกล่าวแก่ท่านเป็นระยะๆ และแจ้งให้ท่านทราบว่ามีอัพเกรดหรืออัพเดตดังกล่าว เว้นแต่ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของท่านจะอนุญาตให้ท่านห้ามมิให้มีการส่งผ่านหรือใช้อัพเกรดหรืออัพเดตกับซอฟต์แวร์ และท่านใช้การตั้งค่าดังกล่าว อัพเดตหรืออัพเกรดใดๆ ที่ BlackBerry จัดหาให้แก่ท่านภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี

(ค) สิทธิในการทำซ้ำ ท่านอาจไม่แจกจ่ายหรือแก้ไขเพิ่มเติมซอฟต์แวร์นี้ หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีไว้ให้แก่ท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ หรือทำสำเนาซอฟต์แวร์นี้หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีไว้ให้แก่ท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ในลักษณะอื่นใด ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ในเอกสารสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง ในกฎการใช้งาน หรือในข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากระหว่างท่านและ BlackBerry หรือบริษัทในเครือของ BlackBerry ยกเว้นในขอบเขตที่ว่ากฎหมายห้ามอ้าง BlackBerry จากการห้ามมิให้ทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง สำหรับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัตินี้ "คัดลอก" หรือ "ทำซ้ำ" จะไม่รวมถึงการคัดลอกข้อความและคำแนะนำของซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในระหว่างการกระทำการโปรแกรมตามปกติเมื่อใช้ตามและเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในเอกสารหรือในช่วงการทำการสำรองข้อมูลของซอฟต์แวร์หรือของอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ตามปกติโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม ท่านไม่สามารถคัดลอกเอกสารใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนอกเหนือจากการคัดลอกเพื่อใช้ส่วนบุคคลหรือภายในของท่านเอง และเพื่อใช้ร่วมกับการใช้โซลูชัน BBM ของท่าน

4. รายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอกที่จำเป็น ท่านต้องรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่ารายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอก (รวมถึงอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย และบริการเวลาสื่อสารทางอากาศ) ซึ่งท่านเลือกในการใช้งานโซลูชัน BBM ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ BlackBerry รวมถึงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์และความพร้อมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเฉพาะงาน ซึ่งจำเป็นสำหรับโซลูชัน BBM ของท่านตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร และการใช้รายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและ/หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวกับโซลูชัน BBM ของท่านมิได้เป็นการฝ่าฝืนการอนุญาตใช้สิทธิ ข้อกำหนด เงื่อนไข กฎหมาย กฎ และ/หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยทั่วไปบริการเวลาสื่อสารทางอากาศมักเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้โซลูชัน BBM ของท่าน ค่าบริการเวลาสื่อสารทางอากาศอาจถูกเรียกเก็บจากการที่ท่านใช้โซลูชัน BBM ของท่าน และท่านยอมรับว่าท่านต้องรับผิดชอบค่าบริการเวลาสื่อสารทางอากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดการใช้ดังกล่าวตามข้อตกลงระหว่างท่านและ BlackBerry ผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศของท่านอาจจำกัดบริการและบริการของบุคคลภายนอกที่ท่านจะใช้บริการได้ หากท่านประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศที่รองรับโซลูชัน BBM ของท่านในพื้นที่ของท่าน โปรดติดต่อ BlackBerry ผ่านทาง legalinfo@blackberry.com

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

(ก) ท่านอาจต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
(i) กับ BlackBerry ในเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบของบุคคลภายนอก (เช่น ส่วนประกอบโอเพนซอร์ส) และเพื่อใช้บริการหรือเนื้อหาบางอย่าง หรือเพื่อรับการอัพเดตหรืออัพเกรดโซลูชัน BBM
(ii) กับบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้รับหรือใช้รายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอก รวมถึงเพื่อใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงผ่านทางโซลูชัน BBM ได้
(iii) กับ MoR หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินเพื่อทำการซื้อที่เกี่ยวข้องกับหรือผ่านทางโซลูชัน BBM และ
(iv) กับผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศสำหรับบริการเวลาสื่อสารทางอากาศ

(ข) ท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ ที่ท่านเข้าทำกับบุคคลภายนอก และ BlackBerry จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ท่านติดต่อกับบุคคลภายนอกใดๆ ดังกล่าวในทุกกรณี หากท่านไม่แน่ใจว่า BlackBerry เป็นแหล่งต้นทางของเนื้อหา รายการสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ หรือไม่ โปรดติดต่อ BlackBerry ที่ legalinfo@blackberry.com หากท่านติดต่อกับบุคคลภายนอกผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือใช้บริการของบุคคลภายนอก โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าท่านทราบว่าท่านกำลังติดต่อกับบุคคลใดอยู่ และท่านทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านั้นและบริการของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งท่านอาจเข้าถึงหรือได้รับ รวมถึงข้อกำหนดการส่งมอบและการชำระเงิน ข้อกำหนดการใช้ ข้อกำหนดการอนุญาตใช้สิทธิของผู้ใช้ขั้นปลาย ความสามารถในการคืนผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยส่วนบุคคลของท่าน

(ค) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมระหว่างท่านและบุคคลภายนอกใดๆ ดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันกับ BlackBerry หรือมีข้อผูกพันเพิ่มเติมใดๆ หรือข้อผูกพันที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้กับ BlackBerry ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอกในข้อตกลงนี้จะยังคงใช้กับข้อกำหนดเหล่านั้นตามข้อตกลงระหว่างท่านและ BlackBerry

(ง) ในขอบเขตที่ว่าส่วนประกอบของบุคคลภายนอกใดๆ จะอยู่ภายใต้การครอบคลุมของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งให้สิทธิท่านในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย หรือแก้ไขเพิ่มเติมส่วนประกอบของบุคคลภายนอกดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ซึ่งกว้างกว่าสิทธิที่ให้แก่ท่านภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เฉพาะในขอบเขตที่ว่าท่านสามารถใช้สิทธิที่กว้างกว่าดังกล่าวโดยไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้สำหรับซอฟต์แวร์ที่เหลือ ท่านจะได้รับประโยชน์จากสิทธิที่กว้างกว่าดังกล่าว สำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และเนื้อหา) ที่ BlackBerry มีไว้ให้แก่ท่าน หากซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ได้มาพร้อมกับการอนุญาตใช้สิทธิหรือข้อกำหนดการบริการแยกต่างหาก การใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ราวกับว่าซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นซอฟต์แวร์หรือบริการ (ตามความเหมาะสม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน BBM ของท่าน โดยมีเงื่อนไขว่า BlackBerry จัดหาซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้แก่ท่าน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "เท่าที่มีอยู่" โดยไม่ให้เงื่อนไข ข้อกำหนดต่อท้าย การรับรอง การเป็นตัวแทน หรือการรับประกันอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และจะเป็นไปตามข้อจำกัดและข้อยกเว้นความรับผิด การปฏิเสธความรับผิด และบทบัญญัติการคืนเงินที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สำหรับรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอก และมิใช่สำหรับซอฟต์แวร์ ตามข้อตกลงระหว่างท่านและ BlackBerry

6. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการยกเลิกโซลูชัน BBM

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการยกเลิกโซลูชัน BBM ท่านยอมรับว่า BlackBerry อาจแก้ไขเพิ่มเติม ระงับ ยกเลิก ลบ วางข้อจำกัด หรือปิดใช้งานโซลูชัน BBM หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ โดยไม่ต้องรับผิดต่อท่าน โดยมีเงื่อนไขว่าหาก BlackBerry ยกเลิกบริการเป็นการถาวร (ซึ่งในกรณีดังกล่าว การอนุญาตใช้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ออกแบบมาให้เข้าถึงเฉพาะบริการนั้นเพียงอย่างเดียวของท่านจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ) และหากท่านได้ชำระเงินสำหรับบริการนั้นเพื่อให้ใช้งานได้ในช่วงเวลาจำเพาะ และไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ท่านอาจมีสิทธิที่จะได้รับเงินจำนวนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งที่ท่านได้ชำระไปสำหรับบริการดังกล่าวคืนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินในปัจจุบันสำหรับบริการ หรือ MoR หรือผู้ประมวลผลการชำระเงิน ซึ่งได้รับการชำระค่าธรรมเนียมจากท่าน การคืนเงินดังกล่าว หากมี จะเป็นสิทธิของท่านแต่เพียงผู้เดียว และเป็นการรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของ BlackBerry และของ MoR และผู้ประมวลผลการชำระเงินที่มีต่อท่านในกรณีที่ BlackBerry ยกเลิกโซลูชัน BBM หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโซลูชันเป็นการถาวร

(ข) การบำรุงรักษา BlackBerry ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิที่จะ และท่านยอมรับว่า BlackBerry อาจระงับการเข้าถึงโซลูชัน BBM หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวเป็นการชั่วคราว หรือมิฉะนั้นหยุดการทำงานของโซลูชัน BBM หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ ติดตั้งอัพเดต และทำการวินิจฉัยและการบำรุงรักษาอื่นๆ กับโซลูชัน BBM ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้

7. สิ่งที่ท่านให้และเนื้อหาอื่นๆ

(ก) ผลตอบรับ ท่านอาจให้ผลตอบรับเกี่ยวกับโซลูชัน BBM แก่ BlackBerry ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า BlackBerry จะเป็นเจ้าของผลตอบรับ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิด แนวคิด และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน BBM และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงหากท่านเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สิทธิทั้งหมดภายใต้มาตรา 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่านให้แก่ BlackBerry (เรียกรวมกันว่า "ผลตอบรับ") และท่านขอมอบหมายสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในผลตอบรับดังกล่าวให้แก่ BlackBerry เว้นแต่ BlackBerry จะยอมรับเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ท่านจะไม่ให้ผลตอบรับใดๆ ซึ่งเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกให้แก่ BlackBerry โดยเจตนา อีกทั้ง ท่านยอมรับที่จะให้ความร่วมมือกับ BlackBerry อย่างเต็มที่ในเรื่องการลงนามในเอกสารเพิ่มเติมและการกระทำการอื่นๆ ดังกล่าวตามที่ BlackBerry ร้องขอตามสมควรเพื่อยืนยันว่า BlackBerry เป็นเจ้าของผลตอบรับ และช่วยให้ BlackBerry สามารถลงทะเบียนและ/หรือคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือข้อมูลอันเป็นความลับที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้

(ข) เนื้อหาของผู้ใช้ขั้นปลาย รายการสิ่งของของบุคคลภายนอก ท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดของท่าน แต่ BlackBerry ไม่ต้อง ทั้งนี้ BlackBerry มิได้ควบคุมเนื้อหาหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ผู้ใช้ขั้นปลายมีให้แก่ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้โซลูชัน BBM ของท่านหรือบริการของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ใช้ร่วมกับโซลูชัน BBM และนอกเหนือจากการปฏิเสธความรับผิดทั่วไปในหัวข้อ 17 แล้ว BlackBerry มิได้รับประกันหรือให้ความเชื่อมั่นอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของรายการสิ่งของของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดต่อรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกใดๆ ดังกล่าว อีกทั้ง BlackBerry อาจกำหนดวิธีปฏิบัติและข้อจำกัดทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โซลูชัน BBM รวมถึงปริมาณของเนื้อหาที่อาจจัดเก็บไว้ ช่วงเวลาสูงสุดในการเก็บรักษาเนื้อหาหรือการโพสต์ข้อความ/การสนทนาไว้บนบริการใดๆ (รวมถึงบริการจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆใดๆ) และ/หรือช่วงเวลาที่ท่านอาจยังคงใช้หรือเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ได้ ท่านอาจใช้เนื้อหาที่ BlackBerry หรือบริษัทในเครือของ BlackBerry มีไว้ให้ร่วมกับบริการเพียงเพื่อการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้นและตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการ หากมี ทั้งนี้ ข้อจำกัด เช่น ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะมีรายละเอียดแสดงอยู่ในเอกสารสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านควรทำความคุ้นเคยด้วยตัวท่านเองและทบทวนเป็นระยะๆ เนื่องจาก BlackBerry อาจทำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท่านยอมรับว่า BlackBerry ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสีย การลบ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการไม่สามารถเก็บรักษาเนื้อหาใดๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม โดยมีเงื่อนไขว่าท่านมีสิทธิหรือการอนุญาตใช้สิทธิที่จำเป็นให้ทำเช่นนั้นได้ ท่านควรเก็บสำเนาเนื้อหาใดๆ ซึ่งท่านเห็นว่าจำเป็นต้องเก็บรักษาสำเนาไว้ด้วยการสำรองข้อมูล

(ค) เนื้อหาของท่าน นอกเหนือจากที่ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้หรือข้อเพิ่มเติมของข้อตกลงนี้แล้ว ข้อตกลงนี้มิได้โอนความเป็นเจ้าของใดๆ ของเนื้อหาของท่านให้แก่ BlackBerry ทั้งนี้ สำหรับเนื้อหาใดๆ ของท่านที่ท่านให้ไว้สำหรับการรวมไว้ในลักษณะต่างๆ ของโซลูชัน BBM ซึ่งผู้ใช้โซลูชัน BBM รายอื่นสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงกลุ่ม BBM และฟอรัมอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ BBM ของท่านและผู้ใช้รายอื่นของโซลูชัน BBM ได้ ท่านให้การอนุญาตใช้สิทธิตลอดชีพทั่วโลกที่เพิกถอนไม่ได้ สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่มีค่าสิทธิ และไม่ผูกขาดแก่ BlackBerry สำหรับการใช้ แจกจ่าย ทำซ้ำ แก้ไขเพิ่มเติม ปรับ ดำเนินการอย่างเปิดเผย และแสดงอย่างเปิดเผยกับเนื้อหานั้นตามที่สมควรในการจัดหาและจัดการโซลูชัน BBM หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว และที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านมีให้สำหรับลักษณะอื่นๆ ของโซลูชัน BBM ท่านให้การอนุญาตใช้สิทธิตลอดชีพทั่วโลกที่เพิกถอนไม่ได้ สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่มีค่าสิทธิ และไม่ผูกขาดแก่ BlackBerry สำหรับการใช้ แจกจ่าย ทำซ้ำ แก้ไขเพิ่มเติม ปรับ ดำเนินการอย่างเปิดเผย และแสดงอย่างเปิดเผยกับเนื้อหาดังกล่าวตามที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้โซลูชัน BBM แก่ท่าน และท่านรับประกันและให้คำมั่นสัญญาในทั้งสองกรณีว่าท่านมีสิทธิที่จะให้การอนุญาตใช้สิทธิดังกล่าวแก่ BlackBerry

(ง) เนื้อหาและรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกที่น่ารังเกียจ ท่านเข้าใจว่าเมื่อท่านใช้โซลูชัน BBM หรือบริการของบุคคลภายนอก ท่านอาจได้พบเห็นเนื้อหาและรายการสิ่งของของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นหรือซึ่งท่านถือว่าเป็นเนื้อหาหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจ BlackBerry และผู้ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิ (แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาของท่านหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกใดๆ ออกจากโซลูชัน BBM

(จ) การควบคุมของผู้ปกครองและการดูแลของผู้ใหญ่ ส่วนต่างๆ ของโซลูชัน BBM หรือบริการของบุคคลภายนอกอาจประกอบด้วยการตั้งค่า ซึ่งอนุญาตให้ท่านปิดกั้นหรือกรองเนื้อหา บริการ บริการของบุคคลภายนอก หรือบุคคลภายนอกบางส่วนได้ ทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะเลือกและเปิดใช้งานการตั้งค่าดังกล่าวไปยังการตั้งค่าที่ท่านต้องการ BlackBerry มิได้รับประกันว่าการตั้งค่าดังกล่าวไม่มีข้อผิดพลาด จะปิดกั้นเนื้อหา บริการ บริการของบุคคลภายนอก หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือไม่สามารถถูกปิดใช้งานหรือหลีกเลี่ยงโดยบุคคลอื่น ซึ่งสามารถเข้าถึงโซลูชัน BBM ของท่านได้ หากท่านอนุญาตให้บุตรหลานของท่านใช้โซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว จะถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะตัดสินว่าบริการจำเพาะ บริการของบุคคลภายนอก หรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกดังกล่าวเหมาะสมสำหรับบุตรหลานของท่านหรือไม่ และท่านต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงและการใช้โซลูชัน BBM ของบุตรหลานของท่าน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินทั้งหมดหรือความรับผิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงดังกล่าวโดยสมบูรณ์

8. บริการฉุกเฉิน โซลูชัน BBM มิได้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN) มิได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น และมิได้ออกแบบมาหรือมีเจตนาที่จะแทนที่โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์พื้นฐานทั่วไปของท่าน นอกจากนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่าโซลูชัน BBM มิได้ออกแบบมาหรือมีเจตนาที่จะแทนที่โทรศัพท์พื้นฐานแบบดั้งเดิมหรือโทรศัพท์มือถือไร้สายของท่าน และไม่สามารถใช้ในการโทรศัพท์ติดต่อ "911", "112", "999", "000" หรือหมายเลขที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ โดยมีเจตนาที่จะเชื่อมต่อผู้ใช้กับจุดตอบรับความปลอดภัยของประชาชนหรือบริการฉุกเฉินที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายโทรคมนาคมในพื้นที่ ("บริการฉุกเฉิน") การโทรศัพท์ติดต่อบริการฉุกเฉินจะไม่ได้รับการดำเนินการผ่านทางโซลูชัน BBM ท่านเข้าใจและยอมรับว่าต้องมีการเตรียมการเพิ่มเติม ซึ่งแยกต่างหากจากโซลูชัน BBM ในการเข้าถึงบริการฉุกเฉิน และกลุ่มบริษัท BlackBerry และพนักงาน กรรมการ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายของบุคคลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถเข้าถึงบริการฉุกเฉินผ่านทางโซลูชัน BBM ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

9. ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ข้อตกลงนี้ ท่านมิได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือต่อทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงสิทธิบัตร การออกแบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล หรือสิทธิในข้อมูลอันเป็นความลับหรือความลับทางการค้าใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน BBM หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาที่กลุ่มบริษัท BlackBerry และผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทเปิดเผยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน BBM ภายใต้ข้อตกลงนี้ กล่าวอย่างจำเพาะคือ หากท่านเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ท่านมิได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือต่อทรัพย์สินอุตสาหกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาและที่ไม่มีรูปร่างใดๆ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงสิทธิบัตร การออกแบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม (chosakusha jinkakuken) สิทธิในฐานข้อมูล หรือสิทธิในข้อมูลอันเป็นความลับหรือความลับทางการค้าใดๆ (eigyo himitsu) ในหรือที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาที่ BlackBerry หรือบริษัทในเครือและผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องเปิดเผยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน BBM ภายใต้ข้อตกลงนี้ อีกทั้ง ท่านยังมิได้รับสิทธิการอนุญาตใช้สิทธิใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน BBM หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว หรือในเนื้อหาใดๆ ที่มีไว้ให้แก่ท่านผ่านทางบริการ นอกเหนือจากสิทธิที่ท่านได้รับอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือในข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ยอมรับร่วมกันอื่นๆ ที่ท่านอาจมีกับ BlackBerry อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ กล่าวอย่างชัดเจนโดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดในข้อตกลงนี้คือ การอนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรใดๆ ที่ให้ในโซลูชัน BBM ในที่นี้จะไม่ขยายหรือถูกตีความว่าขยายการใช้บริการของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างเป็นเอกเทศหรือร่วมกับโซลูชัน BBM ของท่านก็ตาม และการอนุญาตใช้สิทธิที่ให้หลังจากนี้จะไม่ถูกตีความเพื่อทำให้ผู้จัดหารายใดๆ ของบริการของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถยืนยันได้สำเร็จว่าการใช้บริการของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ร่วมกับโซลูชัน BBM ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรืออย่างเป็นเอกเทศ ได้รับอนุญาตใช้สิทธิภายใต้สิทธิบัตรของ BlackBerry โดยอาศัยอำนาจแห่งความจริงที่ว่าโซลูชัน BBM หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวได้รับอนุญาตใช้สิทธิหลังจากนี้ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ ซอฟต์แวร์นี้และสำเนาใดๆ ที่ท่านทำขึ้นจากซอฟต์แวร์นี้มีลิขสิทธิ์และมิได้จำหน่ายให้แก่ท่าน และซอฟต์แวร์ เอกสารทั้งหมด และเนื้อหาใดๆ ซึ่งกลุ่มบริษัท BlackBerry จัดหาให้แก่ท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน BBM และเว็บไซต์ใดๆ ซึ่งอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการใดๆ ได้นั้นได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรแห่งประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และระหว่างประเทศ และบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีโทษรุนแรง ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ท่านยอมรับว่าไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จะมีผลอันไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิใดๆ และต้องอาศัยการเยียวยาใดๆ รวมถึงการเยียวยาโดยการขอคุ้มครองชั่วคราวหรือการเยียวยาที่เทียบเท่ากับการเยียวยาดังกล่าวในเขตอำนาจของท่าน ซึ่ง BlackBerry และผู้ให้เนื้อหาใดๆ สำหรับบริการอาจมีภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ของ BlackBerry หรือผู้ให้เนื้อหาดังกล่าว หากท่าน (i) อาศัยอยู่ในเขตอำนาจ ซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ หรือ (ii) อาศัยอยู่ในเขตอำนาจ ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ไม่ได้คุ้มครองซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้ ท่านอาจมีข้อผูกพันนอกเหนือจากข้อผูกพันอื่นใดภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจของท่าน ท่านยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าตัวท่านและการใช้โซลูชัน BBM และบุคคลภายนอกจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งประเทศแคนาดา

10. ข้อจำกัดการส่งออก การนำเข้า และการใช้ และการอนุญาตใช้สิทธิของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ และท่านยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้ไม่สามารถถูกส่งออก นำเข้า ใช้ โอน หรือส่งออกซ้ำ ยกเว้นจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านขอรับรองว่า (ก) เท่าที่ท่านทราบ ท่านมีสิทธิที่จะได้รับซอฟต์แวร์นี้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และมิได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งการสั่งห้ามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้กำหนดว่าเป็นประเทศ "ที่ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และท่านมิได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือที่ถูกจำกัดใดๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และ (ข) ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการพัฒนา การผลิต การจัดการ การบำรุงรักษา การจัดเก็บ การตรวจหา การระบุ หรือการกระจายอาวุธเคมี ชีวภาพ หรือนิวเคลียร์ หรือระบบส่งขีปนาวุธของอาวุธดังกล่าว หรือวัสดุหรืออุปกรณ์ ซึ่งสามารถใช้ในอาวุธดังกล่าวหรือระบบส่งขีปนาวุธของอาวุธดังกล่าว หรือจำหน่ายต่อหรือส่งออกไปยังบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว หากท่านเป็นหน่วยงานใดๆ ของรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิของท่านเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้จะไม่เกินสิทธิที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่ BlackBerry จะได้ตกลงไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างท่านและ BlackBerry และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BlackBerry ได้ลงนามกำกับไว้ โดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงใดๆ กับบุคคลภายนอกหรือบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบาย

11. การรักษาความปลอดภัย บัญชี และรหัสผ่าน

(ก) การใช้บัญชีและรหัสผ่าน ท่านยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการเข้าถึงโซลูชัน BBM ของท่าน รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ไว้อย่างเต็มที่ ท่านยอมรับที่จะเลือกรหัสผ่านที่แข็งแรง และรักษาการรักษาความปลอดภัยและการรักษารหัสผ่านทั้งหมดที่ใช้ในการเข้าถึงโซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว รวมถึงรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึง BlackBerry ID ของท่านที่ใช้ร่วมกับโซลูชัน BBM ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ท่านยังยอมรับว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยใช้รหัสผ่านของท่าน หรือบนหรือผ่านทางบัญชีของท่าน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินทั้งหมดหรือความรับผิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ท่านยอมรับที่จะแจ้ง BlackBerry ทันทีเมื่อมีการใช้โซลูชัน BBM ของท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใด รวมถึงรหัสผ่านใดๆ สำหรับส่วนใดของโซลูชัน BBM ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ BlackBerry (ข้อมูลติดต่อมีอยู่ที่ www.blackberry.com/support) BlackBerry อาจดำเนินการที่เห็นว่าเหมาะสมหลังจากได้รับการแจ้งดังกล่าว แต่ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการใดๆ ท่านยอมรับว่าการแจ้ง BlackBerry ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นมิได้บรรเทาความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยใช้รหัสผ่านของท่าน หรือบนหรือผ่านทางบัญชีของท่าน

(ข) BlackBerry ID หากท่านยังไม่ได้มี BlackBerry ID อยู่แล้ว ท่านจะต้องสร้างขึ้นมาหนึ่งอันทันทีเพื่อเข้าถึงและใช้โซลูชัน BBM ของท่าน เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว ท่านยังสามารถใช้ BlackBerry ID ของท่านในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่ใช้บริการ BlackBerry ID และท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงได้ ("บริการที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย BlackBerry ID") ท่านยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ซึ่งใช้กับบริการ BlackBerry ID ทั้งที่เป็นบริการและเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน BBM ยังจะใช้กับการใช้ BlackBerry ID ของท่านกับบริการที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย BlackBerry ID รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง หัวข้อ 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 และหัวข้อ 11 นี้ เว้นแต่ท่านและ BlackBerry จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำกับดูแลการที่ท่านใช้ BlackBerry ID ของท่านกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว นอกจากนี้ การสิ้นสุดลงของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม จะไม่มีผลต่อการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวกับการที่ท่านใช้ BlackBerry ID ของท่านกับบริการที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย BlackBerry ID อื่นๆ ต่อ เว้นแต่ BlackBerry จะระบุว่าการสิ้นสุดดังกล่าวมีเจตนาที่จะยุติสิทธิของท่านในการใช้ BlackBerry ID ของท่านกับบริการที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย BlackBerry ID อื่นๆ

12. การรักษาความลับและการไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ท่านรับทราบและยอมรับว่าโซลูชัน BBM (ก) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย BlackBerry และ/หรือกลุ่มบริษัท BlackBerry โดยใช้เวลานานและค่าใช้จ่ายสูง และ (ข) เป็นโซลูชัน BBM ที่มีข้อมูลอันเป็นความลับ รวมถึงความลับทางการค้า (หากท่านเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ความลับทางการค้าจะเรียกว่า "eigyo himitsu") ของ BlackBerry กลุ่มบริษัท BlackBerry และผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงนี้มิได้ให้สิทธิที่จะได้รับรหัสต้นฉบับใดๆ สำหรับซอฟต์แวร์ บริการ รายการสิ่งของของบุคคลภายนอก หรือบริการของบุคคลภายนอกจาก BlackBerry กลุ่มบริษัท BlackBerry หรือผู้แทนจำหน่ายแก่ท่าน และท่านยอมรับว่าท่านจะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ปรับ สร้างงานดัดแปลง แปล เปลี่ยนโฉม หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ บริการ หรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอก หรือพยายามที่จะทำเช่นนั้น หรืออนุญาต ยอมรับโดยปริยาย ให้สิทธิ หรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นใดทำเช่นนั้น ยกเว้นในขอบเขตที่ว่ากฎหมายห้ามอ้าง BlackBerry จากการห้ามมิให้ทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ "วิศวกรรมย้อนกลับ" รวมถึงการกระทำใดๆ ในการทำวิศวกรรมย้อนกลับ การแปล การกระจาย การแปลกลับ การถอดรหัสลับ หรือการแยก (รวมถึงการทำวิศวกรรมย้อนกลับ "การเทข้อมูลออกจาก RAM/ROM หรือหน่วยเก็บถาวร" "การดักจับข้อมูลแบบมีการเชื่อมต่อสายเคเบิลหรือไร้สาย" หรือ "กล่องดำ" ในลักษณะใดๆ) ข้อมูล ซอฟต์แวร์ (รวมถึงส่วนต่อประสาน โพรโทคอล และข้อมูลอื่นใดที่รวมไว้ในหรือใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ซึ่งอาจหรืออาจไม่ถือว่าเป็นรหัสซอฟต์แวร์ในทางเทคนิค) บริการ หรือฮาร์ดแวร์ หรือวิธีการหรือกระบวนการใดๆ ในการได้รับหรือแปลงข้อมูล สารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์จากรูปแบบหนึ่งให้เป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้

13. ข้อกำหนด ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ (ตามที่อธิบายไว้ในอารัมภบทข้างต้น) และจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในที่นี้

14. การเยียวยาและการสิ้นสุด

นอกเหนือจากสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดของ BlackBerry ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว

(ก) หากท่านฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ BlackBerry หรือตัวแทนอาจ แต่ไม่ผูกพันที่จะต้อง ลงมือกระทำการบางอย่างที่เห็นว่าเหมาะสม โดยการกระทำดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การระงับหรือการสิ้นสุดโซลูชัน BBM ของท่านหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกที่ใช้ร่วมกับโซลูชัน BBM ของท่านทั้งหมดหรือส่วนใดทันที

(ข) นอกเหนือจากสิทธิและการเยียวยาอื่นๆ ทั้งหมดที่ข้อตกลงนี้หรือกฎหมายให้ไว้แล้ว BlackBerry อาจ (i) สิ้นสุดข้อตกลงนี้และข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิอื่นใดระหว่างท่านและ BlackBerry สำหรับส่วนอื่นใดของโซลูชัน BBM ของท่านที่ท่านใช้ทันที หากท่านฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือข้อเพิ่มเติมใดๆ หรือข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งท่านมีที่มีผลบังคับใช้กับ BlackBerry หรือบริษัทในเครือของ BlackBerry รวมถึงโดยการไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ภายในสามสิบ (30) วันนับจากครบกำหนดและต้องชำระ และ/หรือ (ii) หยุดให้บริการใดๆ แก่ท่านที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน BBM ของท่าน ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องแก่ BlackBerry BlackBerry จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งการสิ้นสุดข้อตกลงให้ท่านทราบ

(ค) นอกจากนี้ BlackBerry อาจสิ้นสุดข้อตกลงนี้และ/หรือหยุดให้โซลูชัน BBM ส่วนใดหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อท่าน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม หาก BlackBerry ถูกห้ามมิให้จัดหาโซลูชัน BBM ส่วนใดหรือทั้งหมดให้โดยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือกฎใดๆ ก็ตาม ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม หรือหากหนังสือบอกกล่าวจากหน่วยงานของรัฐหรือกระทรวงบ่งชี้ว่า BlackBerry ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหาโซลูชัน BBM ส่วนใดหรือทั้งหมด ไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่ควรถูกตีความว่ากำหนดให้ BlackBerry ต้องขอการยกเว้นจากกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อจำกัดใดๆ ดังกล่าว หรือขอทบทวนการพิจารณาคดีหรืออุทธรณ์คำสั่งศาลใดๆ BlackBerry จะใช้ความพยายามตามสมควร หากทำได้ เพื่อให้เวลาท่านสามสิบ (30) วันก่อนการแจ้งการสิ้นสุดหรือการหยุดดังกล่าวในกรณีของบริการแบบเสียค่าบริการ

(ง) BlackBerry จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อท่าน ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดข้อตกลงนี้ หรือสิทธิหรือการอนุญาตใช้สิทธิใดๆ ที่ให้ในที่นี้ตามข้อตกลงนี้ ยกเว้นได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

(จ) การสิ้นสุดใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้โดย BlackBerry จะมีผลบังคับใช้โดยที่ BlackBerry ไม่ต้องได้รับความยินยอม การรับรอง หรือมติของศาลหรือในทางการปกครองใดๆ ในเขตอำนาจของท่าน หากท่านเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ท่านจะได้รับการยกเว้นบทบัญญัติของมาตรา 1266 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งแห่งประเทศอินโดนีเซีย ในขอบเขตที่ว่าการสิ้นสุดข้อตกลงนี้จะไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งศาลหรือการตัดสินตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

15. ผลของการสิ้นสุด เมื่อมีการสิ้นสุดข้อตกลงนี้ แม้ว่าบทบัญญัติของโซลูชัน BBM หรือบริการใดๆ ที่มีต่อท่านจะหยุดลง หรือหากการบอกรับสมาชิกของท่านหรือการทดลองใช้ฟรีสำหรับโซลูชัน BBM หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวจะหมดอายุลงหรือสิ้นสุดลง แต่ (ก) ท่านจะต้องหยุดการใช้โซลูชัน BBM ทั้งหมดทันที และลบหรือถอนการติดตั้งสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อตกลงนี้ไม่ได้สิ้นสุดลง รายการสิ่งของของซอฟต์แวร์ซึ่งการอนุญาตใช้สิทธิหรือการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องในกรณีของบริการสิ้นสุดหรือหมดอายุลง และ (ข) BlackBerry จะมีสิทธิที่จะปิดกั้นการส่งผ่านข้อมูลใดๆ ไปยังและจากซอฟต์แวร์และ/หรือบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อการอนุญาตใช้สิทธิของท่านในการใช้โซลูชัน BBM หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวสิ้นสุดหรือหมดอายุลง ท่านอนุญาตให้ BlackBerry ลบไฟล์ โปรแกรม ข้อมูล และข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านสำหรับโซลูชัน BBM หรือส่วนที่เกี่ยวข้องของโซลูชันดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ท่านจะยังคงต้องรับผิดต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ค้างชำระจนถึงและรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้ของการสิ้นสุดที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ได้รับผลกระทบของโซลูชัน BBM ของท่านและรายการสิ่งของของบุคคลภายนอก รวมถึงจำนวนที่เรียกเก็บในรูปแบบการชำระเงินที่ท่านอนุญาต ในกรณีที่ BlackBerry สิ้นสุดข้อตกลงนี้ตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความตามสมควร) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง BlackBerry ได้ใช้และทำให้เกิดขึ้นในการบังคับใช้สิทธิหลังจากนี้ให้แก่ BlackBerry

16. ความรับผิดชอบที่มีต่อโซลูชัน BBM ของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้โซลูชัน BBM ของท่าน และท่านยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อและชดเชย BlackBerry กลุ่มบริษัท BlackBerry และผู้จัดหา ผู้รับช่วง ตัวแทน ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศ) และผู้รับโอน และกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับจ้างอิสระแต่ละราย สำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย รายจ่าย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความตามสมควร) ซึ่งบุคคลดังกล่าวทำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือทำให้เกิดขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการใช้โซลูชัน BBM ของท่าน รวมถึงการที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือข้อเพิ่มเติมใดๆ ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ("ความสูญเสีย") และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องหรือการพิจารณาคดีที่นำขึ้นมาโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ไม่มีการเยียวยาใดที่ให้ในที่นี้ ซึ่ง BlackBerry มีเจตนาที่จะให้เป็น หรือจะถูกตีความว่าเป็นการเยียวยาอื่นใดเพียงอย่างเดียวที่ให้ไว้ในที่นี้ หรือที่กฎหมายอนุญาตหรือในความถูกต้อง แต่การเยียวยาดังกล่าวทั้งหมดสะสมกัน

17. การรับประกัน การปฏิเสธความรับผิด

กฎหมายของบางเขตอำนาจอาจไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดหรือการยกเว้นการรับประกัน เงื่อนไข ข้อกำหนดต่อท้าย การรับรอง การทำให้เชื่อมั่น หรือการเป็นตัวแทนในการทำสัญญากับผู้บริโภค และในขอบเขตที่ท่านเป็นผู้บริโภค การยกเว้นเหล่านี้อาจไม่ใช้กับท่าน

(ก) โซลูชัน BBM BlackBerry จะจัดหาโซลูชัน BBM ให้ด้วยความระมัดระวังและทักษะที่สมเหตุสมผล BlackBerry มิได้ทำสัญญาหรือการรับประกันอื่นใดเกี่ยวกับโซลูชัน BBM และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิได้รับประกันหรือให้ความเชื่อมั่นอื่นใดที่คล้ายคลึงกันว่า
(i) การที่ท่านใช้โซลูชัน BBM ของท่านจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะมีให้อย่างต่อเนื่อง หรือ
(ii) โซลูชัน BBM ของท่าน รวมถึงข้อความ เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านส่งหรือส่งถึงท่าน หรือท่านจัดเก็บไว้หรือจัดเก็บไว้ในนามของท่าน จะปราศจากการสูญเสีย การวิบัติ การโจมตี ไวรัส การแทรกแซง การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ หรือจะถูกต้อง ถูกส่งผ่านในรูปแบบที่ไม่วิบัติ หรือภายในช่วงเวลาที่สมควร

(ข) การรับประกันทั่วไป
(i) ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เงื่อนไข ข้อกำหนดต่อท้าย การรับรอง การทำให้เชื่อมั่น การเป็นตัวแทน หรือการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะในชนิดใด ไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่อท้าย การรับรอง การเป็นตัวแทน หรือการรับประกันใดๆ ในแง่ของความทนทาน ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ความสามารถในการจำหน่าย คุณภาพที่สามารถจำหน่ายได้ ไม่มีการละเมิดสิทธิ คุณภาพที่น่าพึงพอใจ หรือกรรมสิทธิ์ หรือที่เกิดขึ้นจากบทกฎหมายหรือจารีตประเพณี หรือการติดต่อซื้อขายหรือธรรมเนียมการค้า และการรับประกัน การเป็นตัวแทน เงื่อนไข ข้อกำหนดต่อท้าย หรือการรับรองอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะในชนิดใด ไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ถูกปฏิเสธความรับผิดและยกเว้น ยกเว้นที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้
(ii) ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ การรับประกัน ข้อกำหนดต่อท้าย การรับรอง การทำให้เชื่อมั่น การเป็นตัวแทน หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้ ในขอบเขตที่ไม่สามารถถูกยกเว้นตามที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่สามารถถูกจำกัดได้ ถูกจำกัดเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้บนอุปกรณ์ของท่านเป็นครั้งแรก
(i) หากท่านเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ท่านจะได้รับการยกเว้นการเยียวยาที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่ท่านอาจมีภายใต้กฎหมายอินโดนีเซียอย่างชัดแจ้ง

(ค) รายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอก เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
(i) บริการของบุคคลภายนอกและรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ BLACKBERRY BLACKBERRY มิได้รับรองรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกจำเพาะใดๆ และ BLACKBERRY ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเลือก การใช้ การเข้าถึง หรือการดำเนินบริการของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกของท่าน ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ห้ามไว้อย่างจำเพาะ
(ii) รายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอกจะเป็นไปตามข้อความที่กล่าวก่อนหน้านี้โดยไม่คำนึงถึง (ก) วิธีที่ทำให้ท่านได้รับหรือสามารถเข้าถึงรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและ/หรือบริการของบุคคลภายนอก กล่าวคือ เป็นการได้รับมาโดยเป็นอิสระจากหรือผ่านทาง BLACKBERRY หรือผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศของท่าน หรือ (ข) ว่ารายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกใดๆ ดังกล่าว (รวมถึงบริการเวลาสื่อสารทางอากาศ) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้โซลูชัน BBM ของท่านทั้งหมดหรือส่วนใดหรือไม่
(iii) BLACKBERRY ได้จัดหาหรือให้การเข้าถึงรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอกทั้งหมด หรือมิฉะนั้นท่านได้ใช้รายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวร่วมกับโซลูชัน BBM "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "เท่าที่มีอยู่" โดยไม่มีเงื่อนไข ข้อกำหนดต่อท้าย การรับรอง การทำให้เชื่อมั่น การเป็นตัวแทน หรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะในชนิดใด และ BLACKBERRY จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกรายใดๆ ที่เรียกร้องโดยหรือผ่านทางท่านสำหรับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม รวมถึง (ก) ความถูกต้อง การส่งผ่าน ความตรงต่อเวลา หรือการมีอยู่อย่างต่อเนื่องของรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือส่วนใดของซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพียงเพื่อช่วยให้สามารถทำการเข้าถึงดังกล่าวได้ (ข) ประสิทธิภาพหรือการไม่มีประสิทธิภาพของรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอก หรือ (ค) ความสามารถในการทำงานร่วมกันของรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกกับโซลูชัน BBM ของท่านทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ (ง) การกระทำหรือการละเว้นบุคคลภายนอกรายใดๆ เกี่ยวกับรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอก รวมถึงในเรื่องการใช้ข้อมูลของท่านของบุคคลภายนอก โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ห้ามไว้อย่างจำเพาะ
(iv) ท่านยอมรับอย่างจำเพาะว่า BLACKBERY ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อไวรัสใดๆ หรือบริการของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกที่เป็นการคุกคาม การหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร เป็นการละเมิด ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมายใดๆ หรือต่อรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกใดๆ หรือการส่งผ่านรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลภายนอก โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ห้ามไว้อย่างจำเพาะ การไล่เบี้ยของท่านในกรณีที่มีการเรียกร้องใดๆ ดังกล่าวเกี่ยวกับรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอกใดๆ จะดำเนินการกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ง) การใช้งานในภารกิจที่สำคัญ โซลูชัน BBM ของท่านและส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานในภารกิจที่สำคัญ หรือในสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องมีการควบคุมความปลอดภัยแม้ขัดข้องของการดำเนินงาน รวมถึงการดำเนินงานของโรงงานนิวเคลียร์ ระบบการนำร่องอากาศยานหรือการสื่อสาร การควบคุมการจราจรทางอากาศ การช่วยชีวิต ระบบอาวุธ หรือเครื่องส่งสัญญาณนำทางฉุกเฉิน หรือบริการฉุกเฉินอื่นๆ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านจะรักษาระบบกู้คืนและสำรองข้อมูลที่เหมาะสมไว้ และในกรณีที่เกิด (i) การหยุดชะงักของการใช้หรือการบริการ หรือ (ii) อุปสรรคหรือข้อผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูล หรือ (iii) การสูญเสียหรือการวิบัติของข้อมูล ท่านยอมรับที่จะบรรเทาความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ และทั้งหมด และรายงานปัญหาดังกล่าวต่อ BLACKBERRY อีกทั้ง BLACKBERRY จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้โซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวสำหรับการใช้งานในภารกิจที่สำคัญ หรือในสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องมีการควบคุมความปลอดภัยแม้ขัดข้องของการดำเนินงาน ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่คาดหมายได้หรือไม่อาจคาดหมายได้หรือไม่ก็ตาม และแม้ว่า BLACKBERRY จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยไม่จำกัดการปฏิเสธความรับผิดทั่วไปต่อความเสียหายในหัวข้อ 18(ข)

(จ) ซอฟต์แวร์ที่ได้มาจาก iTunes Store สำหรับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้มาจาก iTunes Store ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเกิดความล้มเหลวในรูปแบบใดๆ ที่สอดคล้องกับการรับประกันที่เกี่ยวข้องใดๆ ท่านอาจแจ้ง Apple และ Apple จะคืนเงินตามราคาซื้อ หากมี ซึ่งท่านได้ชำระไปสำหรับสำเนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวของท่าน และ Apple จะไม่มีความรับผิดชอบอื่นๆ ต่อการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย รายจ่าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับการรับประกันที่เกี่ยวข้องใดๆ

18. ข้อจำกัดความรับผิด

บางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือการยกเว้นผลเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นๆ ในการทำสัญญากับผู้บริโภค และในขอบเขตที่ท่านเป็นผู้บริโภค ข้อจำกัดหรือการยกเว้นในหัวข้อนี้อาจไม่ใช้กับท่าน

(ก) ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และอยู่ภายใต้บังคับแห่งการเยียวยาจำเพาะที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ BLACKBERRY จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายชนิดใดๆ ดังต่อไปนี้ ผลเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายทางอ้อม (หากท่านเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ความเสียหายชนิดนี้จะเรียกว่า "KANSETSU SONGAI") ความเสียหายพิเศษ (หากท่านเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ความเสียหายชนิดนี้จะเรียกว่า "TOKUBETSU SONGAI") ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ความเสียหายทางจริยธรรม หรือความเสียหายที่ร้ายแรงขึ้น ความเสียหายสำหรับการสูญเสียกำไรหรือรายได้ทางธุรกิจ ความล้มเหลวในการตระหนักถึงเงินออมที่คาดหวังใดๆ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการวิบัติหรือการสูญเสียข้อมูล หรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ความล้มเหลวในการส่งผ่านหรือรับข้อมูลใดๆ ปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชันใดๆ ที่ใช้ร่วมกับโซลูชัน BBM ของท่านหรือที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆ กับโซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวโดยบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ BLACKBERRY รายจ่ายช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงาน การสูญเสียการใช้โซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวหรือบริการของบุคคลภายนอกหรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกใดๆ รายจ่ายของสินค้าทดแทน รายจ่ายของการคุ้มครอง สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการ รายจ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือการสูญเสียที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือโซลูชัน BBM ของท่าน รวมถึงการใช้ การไม่สามารถใช้ ประสิทธิภาพ หรือการไม่มีประสิทธิภาพของโซลูชัน BBM ของท่าน ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่คาดหมายได้หรือไม่อาจคาดหมายได้ก็ตาม และแม้ว่า BLACKBERRY จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

(ข) ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดรวมของ BlackBerry จะไม่เกินกว่า (i) จำนวนเงินที่ได้ชำระไปสำหรับส่วนนั้นของซอฟต์แวร์ ณ เวลาที่ออก (ii) จำนวนเงินที่ได้ชำระไปสำหรับช่วงการบริการแบบเสียค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ออก และ (iii) ห้า (5) ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(ค) ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในขอบเขตที่ BlackBerry ต้องรับผิดต่อท่านหลังจากนี้ BlackBerry จะรับผิดเฉพาะต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดความล้มเหลว ความล่าช้า หรือการไม่มีประสิทธิภาพดังกล่าวของโซลูชัน BBM ของท่าน
(ง) ไม่มีข้อความใดในหัวข้อนี้ที่จะจำกัดความรับผิดของ BlackBerry ที่มีต่อท่านในกรณีที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ในขอบเขตที่เป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของ BlackBerry โดยมีเงื่อนไขว่าความเสียหายใดๆ ซึ่ง BlackBerry สามารถชำระเงินให้ได้จะถูกปรับลดลงเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านหรือบุคคลอื่นร่วมชดใช้ด้วย
(จ) ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดต่อบุคคลอื่นเท่าที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เท่านั้น และจะไม่มีข้อผูกพัน หน้าที่ หรือความรับผิดอื่น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในการทำสัญญา เป็นการละเมิด อยู่ภายใต้บทกฎหมาย หรืออย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม
(ฉ) ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ข้อจำกัด การยกเว้น และการปฏิเสธความรับผิดในข้อตกลงนี้จะ (i) ใช้โดยไม่คำนึงถึงลักษณะของมูลเหตุของการกระทำ ความต้องการ หรือการกระทำโดยท่าน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด บทกฎหมาย การผิดสัญญา หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด (ii) รอดจากการทำผิดสัญญาในข้อพื้นฐานหรือการฝ่าฝืนต่างๆ หรือความบกพร่องในวัตถุประสงค์ที่สำคัญของข้อตกลงนี้ หรือการเยียวยาใดๆ ที่มีอยู่ในที่นี้ (iii) ไม่ใช้กับข้อผูกพันค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือการยักยอกหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ในหัวข้อ "กฎการใช้โซลูชัน BBM" (หัวข้อ 2) "การใช้ซอฟต์แวร์" (หัวข้อ 3) "ทรัพย์สินทางปัญญา" (หัวข้อ 9) "ข้อจำกัดการส่งออก การนำเข้า และการใช้ และการอนุญาตใช้สิทธิของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา" (หัวข้อ 10) "การรักษาความลับและการไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ " (หัวข้อ 12) และ "ข้อมูลผู้ใช้" (หัวข้อ 20) และ (iv) ใช้โดยรวมกับ BLACKBERRY หรือกลุ่มบริษัท BLACKBERRY ผู้รับช่วง ผู้รับโอน และผู้แทนจำหน่าย BLACKBERRY ที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของ BLACKBERRY ที่ได้รับอนุญาต)
(ช) พนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดหาราย (นอกเหนือจากผู้ขาย) ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างอิสระ หรือผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศรายใดๆ (ยกเว้นที่กำหนดไว้ข้างต้น) ของกลุ่มบริษัท BLACKBERRY ใดๆ จะไม่มีความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้
(ซ) ท่านรับทราบและยอมรับว่าการปฏิเสธความรับผิด การยกเว้น และข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และเมื่อไม่มีการปฏิเสธความรับผิด การยกเว้น และข้อจำกัดดังกล่าว (i) ค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อตกลงนี้อาจจะแตกต่างออกไปอย่างมาก และ (ii) ความสามารถของ BLACKBERRY ในการให้และความสามารถของท่านในการใช้โซลูชัน BBM ซอฟต์แวร์ หรือบริการภายใต้ข้อตกลงนี้และ/หรือความสามารถของ BLACKBERRY ในการทำให้รายการสิ่งของของบุคคลภายนอกและบริการของบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางโซลูชัน BBM ของท่านอาจจะได้รับผลกระทบ

19. ความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน จัดเก็บ และเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า "การดำเนินการ" หรือ "การประมวลผล") ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกลุ่มบริษัท BlackBerry และผู้ให้บริการของกลุ่มบริษัทประมวลผล จะถูกดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BlackBerry (ซึ่งมีรวบรวมไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงของข้อตกลงนี้ และสามารถดูได้ที่ www.blackberry.com/legal หรือขอรับได้โดยส่งอีเมลไปที่ legalinfo@blackberry.com)

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้โซลูชัน BBM (หรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าว) ของท่าน รวมถึงการติดตั้งและ/หรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ หรือบริการเวลาสื่อสารทางอากาศที่เกี่ยวข้อง หรือการสร้าง BlackBerry ID อาจส่งผลให้ต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือหากท่านเป็นองค์กรหรือนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ลูกจ้างของท่านและบุคคลอื่นๆ ซึ่งท่านอนุญาตให้ใช้โซลูชัน BBM ของท่านในนามของท่าน (เรียกรวมกันว่า"ผู้ใช้") โดยกลุ่มบริษัท BlackBerry และผู้ให้บริการของกลุ่มบริษัท ผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศของท่าน และบุคคลภายนอกที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้กับโซลูชัน BBM ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ รูปแสดงตัว สถานะและข้อความส่วนบุคคล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ต้องการ BlackBerry ID ข้อมูลประจำตัวของบัญชีและการตั้งค่า ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์และโมเดลของอุปกรณ์) ประเทศและเขตเวลา ข้อมูลผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันของโซลูชัน BBM ของท่าน และบริการหรือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ร่วมกับโซลูชัน BBM ของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้ อีกทั้ง ข้อมูลสมุดที่อยู่ ข้อมูลที่ตั้งของอุปกรณ์ ปฏิทิน รูปภาพ สิ่งช่วยเตือนความจำอาจถูกเข้าถึงโดยโซลูชัน BBM และประมวลผลโดย BlackBerry เพื่อให้ฟังก์ชันที่ใช้ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของหรือร่วมกับโซลูชัน BBM (เช่น เพื่ออนุญาตให้ท่านส่งอีเมลหรือ SMS "แนะนำ BBM" ให้แก่รายชื่อผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่ของท่าน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของคุณสมบัติต่างๆ ในโซลูชัน BBM ท่านยินยอมว่ากลุ่มบริษัท BlackBerry อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากท่านโดยตรง หรือได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศหรือบุคคลภายนอกที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้กับโซลูชัน BBM ของท่าน ในกรณีที่ท่านเป็นองค์กรหรือนิติบุคคลอื่น ท่านจะต้องมั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมและอำนาจที่จำเป็นทั้งหมดในการยอมรับและให้ความยินยอมที่จำเป็นภายใต้หัวข้อ 19 นี้ เนื่องจากความยินยอมและอำนาจดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของท่าน ซึ่งถูกเก็บรวบรวมผ่านทางการที่บุคคลดังกล่าวใช้โซลูชัน BBM ของท่าน

(ข) วัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกประมวลผลโดยกลุ่มบริษัท BlackBerry และผู้ให้บริการของกลุ่มบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ (i) การทำความเข้าใจและการตอบสนองความต้องการและความชอบ และเพื่อให้โซลูชัน BBM และ BlackBerry ID ของท่านแก่ท่าน (ii) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ รวมถึงเพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว (iii) การจัดการและการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท BlackBerry และ (iv) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BlackBerry ยิ่งไปกว่านั้น BlackBerry อาจมีหรือส่งอัพเกรดหรืออัพเดต หรือประกาศการอัพเกรดหรืออัพเดตของซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ BlackBerry ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก เนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือบริการของบุคคลภายนอก และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้

(ค) บริการ "บนกลุ่มเมฆ" ท่านรับทราบว่าโซลูชัน BBM ช่วยให้มีบริการส่งข้อความ "บนกลุ่มเมฆ" และบริการอื่นๆ ซึ่งอาจประกอบด้วยฟังก์ชันการเข้าถึงระยะไกล การจัดเก็บ หรือการสำรองข้อมูล ซึ่งกลุ่มบริษัท BlackBerry หรือผู้ให้บริการของกลุ่มบริษัทจัดหาให้ และท่านยอมรับว่าเมื่อท่านใช้บริการดังกล่าว ข้อมูลที่ท่านป้อน ให้ หรือรวมกับบริการดังกล่าว (เช่น ชื่อและรูปแสดงตัว ข้อความสถานะ ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อหรือกลุ่ม ปฏิทิน หรือข้อมูลบนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น งานและไฟล์สื่อ) อาจถูกประมวลผลโดยกลุ่มบริษัท BlackBerry เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริการที่มอบให้ตามข้อตกลงกับ BlackBerry ของท่าน และท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ BlackBerry

(ง) ฟังก์ชันสังคม โซลูชัน BBM ประกอบด้วย "ฟังก์ชันสังคม" ซึ่งอนุญาตให้ท่านทำให้ตัวท่านสามารถเป็นที่ค้นพบได้และเชื่อมต่อกับบุคคลอื่น และปรับปรุงหรือเสริมสร้างประสบการณ์ที่ท่านมีกับบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งถูกรวมกับฟังก์ชันสังคมที่ BlackBerry มีให้ หากท่านใช้ฟังก์ชันดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับว่าความพร้อมในการมีปฏิสัมพันธ์หรือเชื่อมต่อกับผู้อื่นของท่านอาจถูกแสดงให้ผู้อื่นเห็น และบุคคลดังกล่าวอาจดูและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติส่วนบุคคล ชื่อแสดงตัว รูปแสดงตัว ข้อความสถานะ สถานการณ์เป็นสมาชิก และตัวระบุหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้บริการหรือบริการของบุคคลภายนอกที่ถูกรวมกับแพลตฟอร์มสังคมของ BBM และหากมีฟังก์ชันดังกล่าวอยู่ จะถือว่าท่านยอมรับว่า (i) ผู้ติดต่อใน BlackBerry Messenger ของท่านอาจเห็นว่าท่านกำลังใช้บริการหรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวอยู่หรือไม่ (ii) ผู้ติดต่อของท่านอาจเห็นประวัติส่วนบุคคลของท่าน และซอฟต์แวร์และเนื้อหา (เช่น เกม ดนตรี หรือไฟล์สื่ออื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว) ซึ่งท่านได้ดาวน์โหลดมา กำลังใช้อยู่ หรือที่มีให้สำหรับการแบ่งปันอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการหรือบริการของบุคคลภายนอกของท่าน รวมทั้งความคิดเห็นที่ท่านหรือผู้อื่นแสดงเกี่ยวกับบริการดังกล่าว (iii) เมื่อท่านส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ติดต่อของท่าน หรือซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาที่ผู้ติดต่อของท่านได้ดาวน์โหลดมาหรือกำลังใช้อยู่อันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการหรือบริการของบุคคลภายนอกของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน (เช่น ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ และรูปแสดงตัวของท่าน) อาจถูกแสดงต่อผู้ติดต่อรายอื่นๆ ของบุคคลนั้น และ (iv) บริการหรือบริการของบุคคลภายนอกอาจประกอบด้วยฟังก์ชันอัตโนมัติ ซึ่งทำการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคำแนะนำจากความชอบและการใช้ประโยชน์จากบริการหรือซอฟต์แวร์ของท่าน โปรดตรวจสอบตัวเลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่สำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการตั้งค่าความพร้อมหรือความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว

(จ) การรวมกับบริการของบุคคลภายนอก โซลูชัน BBM อาจจำเป็นต้องมีการทำงานของบริการของบุคคลภายนอก (เช่น บริการเวลาสื่อสารทางอากาศ) หากท่านเลือกที่จะรวมหรือเชื่อมต่อโซลูชัน BBM ของท่านกับบริการของบุคคลภายนอก (เช่น บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการใช้โซลูชัน BBM ของท่าน ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมหรือบริการอื่นๆ ที่บุคคลภายนอกเสนอให้) จะถือว่าท่านอนุญาตให้ BlackBerry ใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านในการเข้าถึงบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวในนามของท่าน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเข้าถึงบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและ/หรือในครัวเรือนของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ถูกประมวลผลอาจรวมถึง (i) BlackBerry ID ของท่านหรือ ID ของบัญชีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รหัสผ่าน โทเค็นการพิสูจน์ตัวจริง หรือข้อมูลประจำตัวอื่นๆ สำหรับบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือบัญชีอื่นๆ ที่ท่านรวมกับโซลูชัน BBM ของท่าน (ii) ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของบัญชีของท่าน (เช่น BlackBerry ID รูปแสดงตัวของท่าน ชื่อแสดงตัว ข้อความส่วนบุคคล สถานะความพร้อม ประเทศ เขตเวลา ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ ฯลฯ) (iii) ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบนอุปกรณ์ (iv) ตัวบ่งชี้ถึงแอพพลิเคชันหรือบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้เชื่อมต่อกับบัญชีของซอฟต์แวร์ของท่าน และ (v) ช่วงเวลาสื่อสารที่เป็นผลมาจากการที่ท่านใช้แอพพลิเคชันหรือบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้เชื่อมต่อกับบัญชีของซอฟต์แวร์ของท่าน (เช่น คะแนนสูงที่ท่านทำได้ในเกมหรือแอพพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ได้เชื่อมต่อด้วยสำหรับการแสดงผลในกล่องประวัติส่วนบุคคลของบัญชีของซอฟต์แวร์ของท่าน ข้อมูลในการส่งข้อความทันทีที่เป็นผลมาจากการสนทนาแบบส่งข้อความทันที ซึ่งท่านได้ดำเนินการภายในแอพพลิเคชันหรือบริการของบุคคลภายนอกที่ได้เชื่อมต่อด้วย และได้รับการอำนวยความสะดวกจากฟังก์ชันส่งข้อความทันทีของซอฟต์แวร์ ฯลฯ) อีกทั้ง ท่านยังอนุญาตให้ BlackBerry เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดใช้งาน การเรียกเก็บเงิน การจัดหา การบริการ การบำรุงรักษา และการปิดใช้งาน ทั้งนี้ บริการของบุคคลภายนอกที่ถูกเข้าถึงดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ BlackBerry หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเวลาสื่อสารทางอากาศของท่านหรือบุคคลภายนอกที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้กับโซลูชัน BBM ของท่าน การเปิดเผยดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว และท่านควรทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวก่อนใช้บริการของบุคคลภายนอกและซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก ท่านควรทบทวนตัวเลือกหรือเมนูความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของท่านและซอฟต์แวร์นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับและปรับการอนุญาตที่ให้และการควบคุมที่มีต่อบริการของบุคคลภายนอกและซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว หากทำได้

(ฉ) คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน กลุ่มบริษัท BlackBerry อาจใช้ "คุกกี้" (ข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของท่าน) หรือเครื่องมือที่คล้ายคลึงกันโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อในการช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบของบริการบางอย่างเพื่อปกป้องทั้งตัวท่านและ BlackBerry ช่วยทำให้บริการใช้และปรับแต่งประสบการณ์ของท่านได้ง่ายขึ้น หรือสำหรับการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมกับการบริการและโซลูชัน BBM ของเราอย่างไร และเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของบริการและโซลูชันดังกล่าว

(ช) การสนับสนุนและการประกันคุณภาพ หากท่านติดต่อ BlackBerry เพื่อขอการสนับสนุน หรือส่งการวินิจฉัยหรือข้อมูลทางด้านเทคนิคอื่นๆ ให้แก่ BlackBerry ผ่านทางอีเมลหรือเครื่องมือการเข้าสู่ระบบ ซึ่ง BlackBerry จัดหาให้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับว่ากลุ่มบริษัท BlackBerry อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคนิค เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ ID ของฮาร์ดแวร์และเลขโมเดล สถานะหน่วยความจำ ข้อมูลระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม สถานะแบตเตอรี่ Wi-Fi/WLAN ความแรงและการเชื่อมต่อแบบวิทยุหรือไร้สาย รายชื่อแอพพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ ข้อมูลการใช้แอพพลิเคชัน ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่รันอยู่และการกำหนดค่าอุปกรณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพของอุปกรณ์ของท่านและซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา การสนับสนุนลูกค้า การอัพเดตซอฟต์แวร์ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ BlackBerry ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BlackBerry หากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย BlackBerry อาจส่งการวินิจฉัยหรือข้อมูลทางด้านเทคนิคบางอย่างให้แก่ผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา ท่านรับทราบและยอมรับว่าการโทรศัพท์ติดต่อกับ BlackBerry และผู้ให้บริการอาจถูกบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การประกันคุณภาพ การบริการลูกค้า และการอ้างอิง

(ซ) การจัดเก็บข้อความ BlackBerry จะไม่รักษาหรือเก็บถาวรเนื้อหาของข้อความที่โซลูชัน BBM ได้ส่งไปแล้วในช่วงเวลาการทำธุรกิจตามปกติ ข้อความ BBM จะถูกส่งผ่านทางบริการข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหรือในนามของ BlackBerry และส่งไปยังผู้รับหากผู้รับออนไลน์อยู่ เมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว ข้อความดังกล่าวจะไม่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราอีกต่อไป หากผู้รับไม่ได้ออนไลน์อยู่ ข้อความที่ส่งไม่ไปจะยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหรือในนามของ BlackBerry จนกว่าจะสามารถถูกส่งไปได้ ไม่เกินสามสิบ (30) วัน หลังจากนั้นข้อความที่ส่งไม่ไปจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา ทั้งนี้ BlackBerry จะไม่เก็บหรือเก็บรักษาเนื้อหาของข้อความใดๆ ที่ส่งไปแล้วไว้ และเนื้อหาของข้อความดังกล่าวจะอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ส่งและของผู้รับโดยตรงเว้นแต่ผู้ใช้เหล่านั้นจะลบทิ้ง อย่างไรก็ตาม BlackBerry อาจเก็บรักษารายละเอียดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อความและอุปกรณ์ (เช่น ข้อมูลบันทึกวันที่และเวลาที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่ส่งสำเร็จแล้ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อความดังกล่าว) รวมทั้งข้อมูลอื่นใด ซึ่ง BlackBerry ถูกบังคับให้เก็บรวบรวมตามกฎหมาย ข้อความที่ถูกส่งผ่านทางโซลูชัน BBM จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราหลังจากการส่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่จะถูกลบและปลดข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ใดๆ ออกภายในช่วงเวลาสั้นๆ ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลทั่วไปของเรา

(ฌ) การโอนระหว่างประเทศ ท่านยินยอมและยอมรับว่าเพื่อจัดหาโซลูชัน BBM (รวมถึงฟังก์ชัน "บนกลุ่มเมฆ" และการเข้าถึงระยะไกล การจัดเก็บ หรือการสำรองข้อมูล) ให้ กลุ่มบริษัท BlackBerry จึงอาจประมวลผลข้อมูล ซึ่งในบางกรณีอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาของการสื่อสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหรือในนามของกลุ่มบริษัท BlackBerry ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่ผู้ใช้อยู่ รวมถึงในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศอื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือประเทศอื่นๆ ซึ่งมีสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหรือในนามของกลุ่มบริษัท BlackBerry หากผู้ใช้เป็นผู้พักอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือเขตอำนาจใดๆ ซึ่งการโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเขตอำนาจหรือภูมิภาคนั้นจำเป็นต้องได้รับความยินยอม ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าวและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้จากผู้ใช้ของท่านเพื่อให้ทำเช่นนั้นได้

20. ข้อมูลผู้ใช้ นอกเหนือจากการเปิดเผยใดๆ ที่ได้รับอนุญาตในหัวข้อ 19 แล้ว ท่านและผู้ใช้ของท่านยินยอมและยอมรับว่ากลุ่มบริษัท BlackBerry อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลของท่านหรือผู้ใช้ของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาของการสื่อสารของท่าน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันของโซลูชัน BBM ของท่าน และบริการหรือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ร่วมกับโซลูชัน BBM ของท่าน หากมีการเปิดเผยต่อ BlackBerry ("ข้อมูลผู้ใช้") ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศหรือในประเทศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบภายใต้กฎหมายของประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มบริษัท BlackBerry และผู้ให้บริการของกลุ่มบริษัท คู่ค้าและบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อ (i) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของภาครัฐที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ หรือมิฉะนั้นตามที่กฎหมายกำหนด (ii) ให้ความร่วมมือกับบุคคลภายนอกในการสืบสวนการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือ (iii) ให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่าย หรือสถานประกอบการคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ ท่านรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้จากผู้ใช้ของท่านให้เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ต่อกลุ่มบริษัท BlackBerry และสำหรับกลุ่มบริษัท BlackBerry ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล ส่งผ่าน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

21. การโอนสิทธิและการมอบหมาย BlackBerry อาจโอนสิทธิในข้อตกลงนี้โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ท่านจะไม่สามารถโอนสิทธิในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BlackBerry ก่อน (ความยินยอมดังกล่าวอาจถูกระงับหรือกำหนดเงื่อนไขตามดุลยพินิจของ BlackBerry) และการโอนสิทธิใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BlackBerry ก่อนจะไม่มีผลและเป็นโมฆะ BlackBerry อาจดำเนินการตามข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้โดยตรง หรืออาจให้ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงดำเนินการตามข้อผูกพันบางส่วนหรือทั้งหมด

22. การแจ้ง การแจ้งและการสื่อสารอื่นทั้งหมดหลังจากนี้จะถือว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อถูกทำขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึงตัวบุคคลโดยผู้ส่งสารหรือฝากส่งทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือที่เทียบเท่า โดยร้องขอให้ตอบกลับเมื่อได้รับ และส่งถึงท่านตามที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ซึ่งท่านได้ให้แก่ BlackBerry และถึง BlackBerry Singapore Pte. Limited ที่ 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917 โดยจ่าหน้าถึง Managing Director (กรรมการผู้จัดการ) ยกเว้นที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ นอกเหนือจากที่กล่าวก่อนหน้านี้แล้ว BlackBerry อาจสามารถเลือกที่จะให้การแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้แก่ท่านผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อถูกส่งผ่านอีเมลที่ท่านส่งถึง BlackBerry และหากท่านไม่ได้ให้อีเมลแก่ BlackBerry การแจ้งอาจถูกทำขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยการโพสต์ไว้บน http://www.blackberry.com/legal/

23. เหตุสุดวิสัย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะถือว่าผิดสัญญาของข้อตกลงนี้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของข้อตกลงนี้ได้เมื่อเกิดเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งท่านยอมรับที่จะให้รวมถึงเหตุการณ์ที่แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ 17(ก)(ii) โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงนี้ บทบัญญัตินี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้อภัยการไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้

24. ทั่วไป

(ก) ผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทในเครือของ BlackBerry และ BlackBerry และกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกตามเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ในหัวข้อ "บริการฉุกเฉิน" (หัวข้อ 8) "ความรับผิดชอบที่มีต่อโซลูชัน BBM ของท่าน" (หัวข้อ 16) "ข้อจำกัดความรับผิด" (หัวข้อ 18) และ "การรับประกัน การปฏิเสธความรับผิด" (หัวข้อ 17) ราวกับว่าแต่ละบุคคลเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งของข้อตกลงนี้ตามหัวข้อนี้และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) ปี 2001 แห่งประเทศสิงคโปร์ ("พระราชบัญญัติสิทธิของบุคคลภายนอก") ทั้งนี้ ผู้จัดหาเนื้อหาสำหรับบริการเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของการคุ้มครองและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาของตนที่กำหนดไว้ใน "กฎการใช้โซลูชัน BBM " (หัวข้อ 2) และ "ทรัพย์สินทางปัญญา" (หัวข้อ 9) ราวกับว่าแต่ละบุคคลเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งของข้อตกลงนี้ตามหัวข้อนี้และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสิทธิของบุคคลภายนอก หากท่านได้ซอฟต์แวร์นี้มาจาก iTunes Store ของ Apple จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า Apple Inc. (แอปเปิล อิงค์) และบริษัทสาขาเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อตกลงนี้ และการที่ท่านยอมรับข้อตกลงนี้ Apple และบริษัทสาขาจะมีสิทธิ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิดังกล่าว) ในการบังคับใช้ข้อตกลงนี้กับท่านในฐานะที่เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับการใช้โซลูชัน BBM ของท่านบนแพลตฟอร์ม iOS อีกทั้ง ท่านยังรับทราบและยอมรับว่า Apple Inc. และบริษัทสาขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อโซลูชัน BBM ต่อการจัดการกับการเรียกร้องของท่านหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับโซลูชัน BBM หรือต่อการให้การบำรุงรักษาและการสนับสนุนเกี่ยวกับโซลูชัน BBM ทั้งนี้ บทบัญญัติในที่นี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและมิได้มีไว้สำหรับบุคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างจำเพาะในข้อตกลงนี้และพระราชบัญญัติสิทธิของบุคคลภายนอก
(ข) การยกเว้นจากการผิดสัญญา ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดที่จะถือว่าได้รับการยกเว้นหรือถูกริบสิทธิใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะมีเหตุจากความล้มเหลว ความล่าช้า หรือหลักทางกฎหมายหรืออันชอบธรรมอื่นใด เว้นแต่การยกเว้นดังกล่าวจะถูกทำขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์และลงนามกำกับโดยผู้ลงนามที่ได้รับอนุญาตของคู่สัญญาให้กับผู้ที่ต้องการให้มีการบังคับใช้การยกเว้นดังกล่าว การยกเว้นบทบัญญัติใดๆ หรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ในกรณีหนึ่งจะไม่ถือเป็นการยกเว้นเช่นเดียวกับกรณีอื่นใด
(ค) การมีผลบังคับใช้ต่อไป ข้อกำหนด เงื่อนไข และการรับประกันที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้โดยความรู้สึกและบริบทของข้อกำหนด เงื่อนไข และการรับประกันดังกล่าวมีเจตนาที่จะให้การปฏิบัติการยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป หากทำให้ความสมบูรณ์ของการปฏิบัติการ การยกเลิก หรือการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ รวมถึงหัวข้อค่าสินไหมทดแทน ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
(ง) กฎหมายที่กำกับดูแลและการระงับข้อพิพาท ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยและตีความภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ยกเว้นตัวบทกฎหมายใดๆ ที่กำกับดูแลการขัดกันของกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศถูกยกเว้นทุกประการจากการใช้กับข้อตกลงนี้
ท่านยกเว้นคำคัดค้านใดๆ อย่างไม่อาจเพิกถอนได้บนพื้นฐานของเขตศาล การขอให้ศาลจำหน่ายคดีเนื่องจากมีศาลอื่นที่เหมาะสมกับการพิจารณาคดีมากกว่า หรือบนพื้นฐานใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และให้ความยินยอมอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ให้แก่บริการดำเนินการโดยไปรษณีย์หรือในลักษณะอื่นใด ซึ่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต และให้ความยินยอมและยอมรับต่อเขตอำนาจของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์อย่างไม่อาจเพิกถอนได้ และท่านและ BlackBerry จะให้ความยินยอมแก่เขตอำนาจส่วนบุคคลในศาลเหล่านั้น หากศาลในเขตอำนาจของท่านจะไม่อนุญาตให้ท่านให้ความยินยอมแก่เขตอำนาจและเขตศาลของศาลที่อ้างอิงถึงข้างต้น เขตอำนาจและเขตศาลในพื้นที่ของท่านจะนำไปสู่ข้อพิพาทใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับอย่างจำเพาะว่าข้อพิพาทจะไม่ได้รับการระงับโดยการพิจารณาคดีในศาลของลูกขุน และยกเว้นสิทธิทั้งหมดต่อการพิจารณาคดีในศาลโดยลูกขุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ ไม่มีการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องของบุคคลใดๆ ยกเว้นท่าน ที่อาจจะถูกนำมารวมหรือเชื่อมโยงกันโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BlackBerry ก่อน
ไม่มีข้อความใดก่อนหน้านี้ที่จะป้องกันคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากการเยียวยาโดยการขอคุ้มครองชั่วคราวหรือการเยียวยาอันชอบธรรมอื่นๆ ในศาลใดๆ ของเขตอำนาจที่มีอำนาจ กล่าวอย่างจำเพาะคือ BlackBerry มีสิทธิที่จะเริ่มการพิจารณาคดีทางกฎหมายหรืออันชอบธรรม รวมถึงการพิจารณาคดีเพื่อขอการคุ้มครองชั่วคราว (หรือการเยียวยาที่เทียบเท่ากับการเยียวยาดังกล่าวในเขตอำนาจของท่าน) ในศาลของกฎหมายสำหรับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ (i) จำนวนเงินที่ท่านค้างชำระ BlackBerry ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ท่านได้โซลูชัน BBM ของท่านหรือส่วนใดของโซลูชันดังกล่าวมา หากมี และ (ii) การฝ่าฝืนหรือการข่มขู่ว่าจะฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ในหัวข้อ "กฎการใช้สำหรับโซลูชัน BBM ของท่าน" (หัวข้อ 2) "การใช้ซอฟต์แวร์" (หัวข้อ 3) "ทรัพย์สินทางปัญญา" (หัวข้อ 9) "ข้อจำกัดการส่งออก การนำเข้า และการใช้ และการอนุญาตใช้สิทธิของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา " (หัวข้อ 10) "การรักษาความปลอดภัย บัญชี และรหัสผ่าน" (หัวข้อ 11) "การรักษาความลับและการไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ" (หัวข้อ 12) และ "ผลของการสิ้นสุด" (หัวข้อ 15)
(จ) การแยกออกจากกันได้ ในขอบเขตที่หัวข้อ ข้อความ บทบัญญัติ หรือประโยคใด หรือส่วนของหัวข้อ ข้อความ บทบัญญัติ หรือประโยคดังกล่าว ("ส่วน") ของข้อตกลงนี้ถูกตัดสินว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับตามมิได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเขตอำนาจใดๆ การตัดสินดังกล่าวของส่วนนั้นจะไม่มีผลต่อ (i) ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือการบังคับใช้ได้ของส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ หรือ (ii) ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือการบังคับใช้ได้ของส่วนนั้นในเขตอำนาจอื่นใด และส่วนนั้นจะถูกจำกัด หากทำได้ และถูกตัดออกหลังจากนั้น หากจำเป็น ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ข้อตกลงสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้
(ฉ) ภาษา หากข้อตกลงนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในขอบเขตที่ว่าหากความหมายระหว่างข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลใดๆ มีความขัดหรือแตกต่างกัน ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม ทั้งนี้ ความขัดแย้ง ข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย การอนุญาโตตุลาการ หรือการฟ้องร้องคดีใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ควรดำเนินการในภาษาอังกฤษ รวมถึงการติดต่อกันทางจดหมาย การค้นพบ การส่ง การยื่น การให้การ การให้การด้วยวาจา การโต้แย้ง การโต้แย้งด้วยวาจา และคำสั่งหรือคำตัดสินใดๆ เว้นแต่และเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายในเขตอำนาจของท่านห้ามไว้เท่านั้น
(ช) ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้ (ซึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อเพิ่มเติมใดๆ ของข้อตกลงนี้ ควรรวมถึงข้อกำหนดของข้อเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อเพิ่มเติมนั้น) ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องเกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ และไม่มีบทบัญญัติ ความเข้าใจ การสื่อสาร การเป็นตัวแทน การรับประกัน การดำเนินการ ข้อตกลงบางส่วน หรือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจกำกับดูแลการใช้ส่วนอื่นๆ ของโซลูชัน BBM ของท่านโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ข้อตกลงนี้จะแทนที่บทบัญญัติ ความเข้าใจ การสื่อสาร การเป็นตัวแทน การรับประกัน การดำเนินการ ข้อตกลงบางส่วน หรือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นก่อนหรือพร้อมกันใดๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องเกี่ยวกับสาระสำคัญของสิ่งดังกล่าว และท่านรับทราบว่าท่านไม่ได้พึ่งพาสิ่งใดๆ ที่กล่าวก่อนหน้านี้ในการยอมรับที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้ อีกทั้ง ข้อตกลงนี้อาจถูกแก้ไขเพิ่มเติม ณ เวลาใดก็ได้หลังจากที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันแล้ว นอกจากนี้ BlackBerry ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกับข้อตกลงนี้ในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเมื่อกฎหมายกำหนด (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงนี้จะบังคับใช้ได้) หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางธุรกิจโดยการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเหมาสม ไม่ว่าจะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติการแจ้งข้างต้น) หรือโดยการโพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้ที่ http://www.blackberry.com/legal ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และท่านควรทบทวนเว็บไซต์นั้นอย่างสม่ำเสมอเผื่อมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นในขอบเขตที่ว่ากฎหมายห้ามอ้าง BlackBerry จากการห้ามมิให้ทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง หากท่านใช้โซลูชัน BBM ต่อมากกว่าหกสิบ (60) วันหลังจากมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อ legalinfo@blackberry.com ภายในหกสิบ (60) วันหลังจากมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอบถามตัวเลือกของท่าน
(ซ) การปฏิบัติตามกฎหมาย ท่านจะขอรับและรักษาการอนุญาตใช้สิทธิ การลงทะเบียน และการรับรองตามที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจของท่านกำหนดด้วยตนเองสำหรับการกระทำการและการปฏิบัติการตามข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องใดๆ กล่าวอย่างจำเพาะและหลีกเลี่ยงข้อสงสัยคือ ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในการติดตั้งและใช้โซลูชัน BBM ของท่าน รวมถึงการขอรับการอนุญาตใช้สิทธิ การลงทะเบียน และการรับรองใดๆ จากเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจสำหรับการนำเข้าและการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีการเข้ารหัสเชิงพาณิชย์หรือฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ซึ่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด ท่านจะให้การรับรองและเอกสารทางการที่ BlackBerry อาจร้องขอเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้ของท่านแก่ BlackBerry ทั้งนี้ เนื่องจากบริการและบริการของบุคคลภายนอกบางอย่างอาจถูกเข้าถึงจากทั่วโลก หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงบริการหรือบริการของบุคคลภายนอกจากที่ตั้งอื่น ซึ่งมิใช่ประเทศที่ BlackBerry หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องบ่งชี้ว่ามีการให้บริการหรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น ท่านจะต้องริเริ่มการทำเช่นนั้นด้วยตนเองและท่านต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การนำเข้า การใช้ การส่งผ่าน และ/หรือการสื่อสารบริการที่เกี่ยวข้อง บริการของบุคคลภายนอก และเนื้อหา รายการสิ่งของของบุคคลภายนอก หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ BlackBerry ไม่รับรองว่าโซลูชัน BBM และรายการสิ่งของของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหรือมีให้ผ่านทางบริการมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้ในสถานที่ตั้งทุกแห่ง ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ดาวน์โหลดหรือมิฉะนั้นเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือรายการสิ่งของของบุคคลภายนอก หรือพยายามที่จะทำเช่นนั้นจากสถานที่ตั้ง ซึ่งการทำเช่นนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น หากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ห้ามมิให้ท่านใช้คุณสมบัติการสนทนาทางวิดีโอและ/หรือเสียง เช่น ฟังก์ชันสนทนาทางวิดีโอหรือเสียงของโซลูชัน BBM รวมถึงเนื่องจากฟังก์ชันแบบเพียร์ทูเพียร์ วิดีโอ หรืออินเทอร์เน็ตไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจของท่าน เนื่องจากท่านมีอายุต่ำกว่าที่กำหนด หรือเนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการฉุกเฉิน ท่านอาจไม่สามารถดาวน์โหลดหรือใช้คุณสมบัติหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของโซลูชัน BBM และ/หรือกล่าวคือ ความรับผิดชอบของท่านในการเตรียมการที่เป็นทางเลือกในการเข้าถึงบริการฉุกเฉินโดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้

(ฌ) ความหมายขยาย คำว่า "รวมถึง" หรือ "เช่น" จะถูกตีความว่าหมายถึง "รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง" และ "เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง" แล้วแต่กรณี

(ญ) การไม่มีความคุ้มกัน หากท่านเป็นผู้พักอาศัยในประเทศบรูไน ท่านยอมรับและรับทราบว่าท่านจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายพาณิชย์เอกชนและคดีภายใต้กฎหมายของประเทศบรูไนดารุสซาลามและเขตอำนาจอื่นใดที่มีผลต่อท่าน และทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของท่านไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มกันภายใต้กฎหมายของประเทศบรูไนดารุสซาลามหรือเขตอำนาจอื่นใด ในขอบเขตที่ว่าท่านอาจมีสิทธิที่จะเรียกร้องความคุ้มกันจากคดีหรือการอายัด (ไม่ว่าจะให้ความช่วยเหลือหรือกระทำการ ก่อนได้รับคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือคำตัดสินหรืออย่างอื่น) หรือกระบวนการทางกฎหมาย ท่านยอมรับที่จะไม่เรียกร้องหรือยกเว้นจากความคุ้มกันดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายของเขตอำนาจดังกล่าวอนุญาตอย่างไม่อาจเพิกถอนได้

(ฎ) การทำธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการทำธุรกรรมและกิจกรรมของ BlackBerry ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลให้ BlackBerry ถูกพิจารณาว่ากำลังทำธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อวัตถุประสงค์ของหัวข้อ 123, 133 และ 144 แห่งประมวลบรรษัทและพระราชบัญญัติสาธารณรัฐแห่งประเทศฟิลิปปินส์ฉบับที่ 7042 ตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้ BlackBerry รักษาใบอนุญาตในการทำธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ไว้ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดขึ้น เช่น การที่ BlackBerry ถูกพิจารณาว่ากำลังทำธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์จากการทำธุรกรรมและกิจกรรมดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบว่าพวกเขาคาดหวังที่จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากข้อตกลงนี้และการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านยอมรับและรับทราบว่าท่านจะถูกตัดบทโดยกฎหมาย และจะไม่แสดงการต่อต้าน BlackBerry หรือให้การที่ก่อให้เกิดการยกเลิกการกระทำใดๆ ของ BlackBerry ในประเทศฟิลิปปินส์ คำให้การว่า BlackBerry ไม่มีมูลฟ้องหรือขาดความสามารถทางกฎหมายในการฟ้องร้อง หรือคำให้การอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ BlackBerry ไม่สามารถได้รับใบอนุญาตในการทำธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ หรือเนื่องจาก BlackBerry กำลังทำธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์โดยไม่มีใบอนุญาต

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อ BLACKBERRY ที่ legalinfo@blackberry.com