Skip Navigation

Other Languages

The following are translations of the BlackBerry ID Consent Terms. Select the language of your choice to download in PDF format.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  V 

A

Un� jam dakort q� llogaria ime BlackBerry ID dhe informacioni personal i mbledhur n�p�rmjet saj t'i n�nshtrohet Regullores s� Privat�sis� s� BlackBerry, nj� kopje e t� cilit mund t� gjendet n� www.blackberry.com/legal/privacy.shtml.�� Un� e di dhe bie dakort q� BlackBerry mund ta p�rdor� informacionin e BlackBerry ID dhe informacionin p�r produktet dhe sh�rbimet q� jan� t� marrshme me an� t� BlackBerry ID p�r t� kuptuar, analizuar dhe parashikuar m� mir� preferencat dhe interesat e mia, dhe mund t'i kombinoj� ato me informacione t� tjera p�r ta p�rshtatur p�rvoj�n time, p�r t� sugjeruar produkte dhe sh�rbime t� tjera dhe p�r t� m� dh�n� promocione m� t� p�rshtatshme duke u bazuar n� profilin tim.� Kjo nuk do t� thot� se t� dh�nat q� m� identifikojn� personalisht do t� ndahen me reklamuesit e pal�s s� tret�.

أوافق على أن حساب BlackBerry ID الخاص بي والبيانات الشخصية التي جرى تجميعها من خلاله تخضع إلى سياسة الخصوصية لدى BlackBerry، التي يمكن الحصول على نسخة منها على الموقع www.blackberry.com/legal/privacy.shtml.أقر وأوافق على أن شركة BlackBerry يمكن أن تستخدم معلومات BlackBerry ID ومعلومات عن المنتجات والخدمات التي يمكن الوصول إليها بواسطة BlackBerry ID لاستيعاب تفضيلاتي واهتماماتي بشكل أفضل وتحليلها والتنبؤ بها، ويمكن أن تدمجها مع المعلومات الأخرى لتخصيص تجربتي، واقتراح المنتجات والخدمات الأخرى وتوفير المزيد من المحتوى الترويجي المناسب لي بناءً على ملفي التعريفي. لا يعنى ذلك أن البيانات التي تحدد شخصيتي ستجري مشاركتها مع أصحاب الإعلانات من الطرف الثالث.

Ես համաձայնվում եմ, որ իմ BlackBerry ID հաշիվը և անձնական տվյալները` ստացված դրա միջոցով, ենթակա են BlackBerry Գաղտնիության կանոնակարգի պայմաններին, որի օրինակը կարելի է գտնել հետևյալ հասցեով` www.blackberry.com/legal/privacy.shtml: Ես ընդունում և համաձայնում եմ, որ BlackBerry-ն կարող է օգտագործել BlackBerry ID տեղեկությունը և ապրանքների ու ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկությունը, որոնք մատչելի են իմ BlackBerry ID-ի հետ` ավելի լավ հասկանալու, վերլուծելու և կանխատեսելու իմ նախապատվություններն ու շահերը, և կարող է միավորել այլ տեղեկությունների հետ` ընտրակայելու իմ փորձը, առաջարկելու այլ ապրանքներ ու ծառայություններ և տրամադրելու ինձ ավելի համապատասխան գովազդային բովանդակություն իմ պրոֆիլի հիման վրա: Դա չի նշանակում, որ այն տվյալները, որոնք անձամբ ինձ նույնացնում են, կուղարկվեն երրորդ կողմի գովազդատներին:

 

 

Mən razılaşıram ki, mənim BlackBerry ID hesabım və burada toplanan şəxsi məlumatlarım BlackBerry Təhl�kəsizlik Siyasətinə əsasəndir və onların n�sxəsi www.blackberry.com/legal/privacy.shtml veb-saytında tapıla bilər. Mənim məlumatım var və razılaşıram ki, BlackBerry mənim se�imlərimi və maraqlarımı daha yaxşı anlamaq, təhlil etmək və qabaqlamaq ���n BlackBerry İD məlumatları və BlackBerry İD ilə əldə edilə bilən məhsul və xidmətlər haqqında məlumatlardan istifadə edə bilər və mənim təcr�bələrimi fərdiləşdirmək, başa məhsul və xidmətlər təklif etmək, və məni profilim ilə əlaqəli daha reklamlı məzmun ilə təmin etmək ���n bu məlumatları başqaları ilə birləşdirə bilər. Bu mənim şəxsiyyətimi m�əyyən edən məlumatların ���nc� tərəf ilə paylaşılması anlamına gəlmir.

B

Sla�em se da su moj BlackBerry ID račun i lični podaci prikupljeni tim putem predmet BlackBerry Pravilnika o za�titi privatnosti, čiji primjerak se mo�e naći na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Prihvatam i sla�em se da BlackBerry mo�e koristiti BlackBerry ID podatke i podatke o proizvodima i uslugama koji su dostupni s mojim BlackBerry ID kako bi se bolje razumjele, analizirale i predvidjele moje preferencije i interesi, a mogu se kombinovati i s drugim podacima kako bi se moje iskustvo prilagodilo, uputili me na druge proizvode i usluge i pru�ili vi�e relevantnog promotivnog sadr�aja baziranog na mom profilu. To ne znači da će se podaci koji me lično identifikuju dijeliti s ogla�ivačima.

Приемам, че профилът ми за BlackBerry и личната информация, събрана чрез него, подлежи на условията на Декларацията за поверителност на BlackBerry, копие от която може да бъде намерено на www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Потвърждавам и приемам, че BlackBerry може да използва информацията за идентификатора на BlackBerry и информация за продукти и услуги, достъпна чрез идентификатора ми за BlackBerry, за да бъдат по-добре разбрани, анализирани и предвидени предпочитанията и интересите ми, и че тя може да бъде комбинирана с друга информация с цел персонализиране на работата ми, предлагане на други продукти и услуги и предоставяне на по-подходящо рекламно съдържание въз основа на профила ми. Това не означава, че личните ми данни, ще бъдат споделяни с рекламодатели трети страни.

C

我同意,我的 BlackBerry ID 账户和通过该账户收集的个人信息受BlackBerry隐私政策的约束,该政策副本可参见 www.blackberry.com/legal/privacy.shtml。我确认并同意,BlackBerry可使用 BlackBerry ID 信息及有关我的 BlackBerry ID 可访问的产品和服务的信息,以更好地了解、分析和预测我的喜好和兴趣,及结合其他信息以根据我的资料定制我的体验、推荐其他产品和服务及为我提供更相关的推广内容。这并非表示将与第三方广告商共享可识别我个人身份的数据。

我同意,透過 BBM 收集的我的 BlackBerry ID 帳戶及個人資訊受 BlackBerry 隱私政策規限,其副本載於 www.blackberry.com/legal/privacy.shtml。我承認並同意 BlackBerry 可使用 BlackBerry ID 資訊及關於用我的 BlackBerry ID 獲得的產品及服務的資訊,以更好理解、分析及預測我的偏好及興趣,並將其與其他資訊合併,定制我的體驗、推薦其他產品及服務,並根據我的簡介向我提供更具相關性的促銷內容。這並不表示我的個人身份資訊將與第三方廣告商共享。

Prihvaćam da su moj BlackBerry ID račun i osobni podaci uređeni BlackBerry Pravilnikom o za�titi privatnosti, čiji se primjerak mo�e naći na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Prihvaćam i sla�em se da BlackBerry mo�e koristiti BlackBerry ID podatke i podatke o proizvodima i uslugama koji su dostupni s mojim BlackBerry ID kako bi se bolje razumjele, analizirale i predvidjele moje sklonosti i interesi, a mogu se kombinirati i s drugim podacima kako bi se moje iskustvo prilagodilo, uputili me na druge proizvode i usluge i pru�ili vi�e relevantnog promotivnog sadr�aja temeljenog na mom profilu. To ne znači da će se podaci koji me osobno identificiraju dijeliti s ogla�ivačima.

Souhlas�m, �e můj �čet ID BlackBerry a osobn� informace shrom�děn� prostřednictv� něj, podl�haj� směrnici na ochranu soukrom� společnosti BlackBerry, jej� kopii lze naj�t na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Stvrzuji a souhlas�m, �e společnost BlackBerry mů�e pou��vat informace o ID BlackBerry a informace o produktech a slu�b�ch, kter� jsou př�stupn� s spolu s m�m ID BlackBerry za �čelem lep��ho pochopen�, analyzov�n� a předpov�d�n� m�ch preferenc� a z�jmů a mů�e je kombinovat s jin�mi informacemi s c�lem uzpůsobit můj z�itek, navrhnout jin� produkty a slu�by a poskytnout mi v�ce odpov�daj� propagačn� obsah zalo�en� na informac�ch na m�m profilu. To neznamen�, �e data, kter� mě osobně identifikuj�, budou sd�leny s inzerenty třet� strany.

D

Jeg accepterer, at min BlackBerry-id-konto og personlige oplysninger, der indsamles via den, er underlagt BlackBerry-fortrolighedspolitikken, hvoraf en kopi kan findes p� www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Jeg anerkender og accepterer, at BlackBerry m� bruge BlackBerry-id-oplysninger og oplysninger om produkter og tjenester, der er tilg�ngelige med mit BlackBerry-id, til bedre at forst�, analysere og forudsige mine pr�ferencer og interesser, og kan kombinere dem med andre oplysninger til at tilpasse min oplevelse, foresl� andre produkter og tjenester og give mig mere relevant salgsfremmende indhold baseret p� min profil. Det betyder ikke, at data, der personligt identificerer mig, vil blive delt med tredjepartsannonc�rer.

Ik ga ermee akkoord dat mijn BlackBerry ID-account en de persoonlijke informatie die erdoor verzameld wordt, onderworpen is aan het privacybeleid van BlackBerry, waarvan een kopie te vinden is op www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Ik erken en aanvaard dat BlackBerry BlackBerry ID-informatie en informatie over producten en diensten die toegankelijk zijn via mijn BlackBerry ID kan gebruiken om mijn voorkeuren en interesses beter te begrijpen, analyseren en voorspellen en dat zij dit kunnen combineren met andere informatie om mijn ervaringen aan te passen, andere producten en diensten te suggereren en mij te voorzien van meer relevante promotionele inhoud op basis van mijn profiel. Dit betekent niet dat gegevens die mij persoonlijk identificeren zullen worden gedeeld met externe adverteerders.

E

I agree that my BlackBerry ID account and personal information collected through it is subject to the BlackBerry Privacy Policy, a copy of which can be found at www.blackberry.com/legal/privacy.shtml.�� I acknowledge and agree that BlackBerry may use BlackBerry ID information and information about products and services that are accessible with my BlackBerry ID to better understand, analyze and predict my preferences and interests, and may combine it with other information to customize my experience, suggest other products and services, and provide me with more relevant promotional content based on my profile. This does not mean that data which personally identifies me will be shared with third party advertisers.

Ma n�ustun, et minu BlackBerry ID konto ja selle kaudu kogutud isikuandmed on koosk�las BlackBerry Privaatsuspoliitikaga, mille koopia leiab aadressilt www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Ma tunnistan ja n�ustun, et BlackBerry v�ib kasutada BlackBerry ID andmeid ning andmeid toodete ja teenuste kohta, millele minu BlackBerry ID-l on juurdep��s, et paremini m�ista, anal��sida ja ennustada minu eelistusi ja huvisid, ning v�ib kombineerida seda muu teabega, et kohandada minu kogemust, soovitada teisi tooteid ja teenuseid ning pakkuda mulle minu profiilile tuginedes asjakohasemat reklaamiga seotud sisu. See ei t�henda seda, et minu isikutuvastust v�imaldavaid andmeid jagataks kolmandatest osapooltest reklaamijatega.

F

Suostun siihen, ett� BlackBerry ID-tilini ja sen kautta ker�tyt henkil�tietoni ovat BlackBerry-tietosuojak�yt�nt�jen alaiset, josta kopio l�ytyy osoitteesta www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Tiedostan ja suostun siihen, ett� BlackBerry saa k�ytt�� BlackBerry ID-tietoja sek� tietoja tuotteista ja palveluista, jotka ovat saatavina BlackBerry ID:ll�ni, ymm�rt��kseen, analysoidakseen ja ennustaakseen paremmin mieltymyksi�ni ja kiinnostuksenkohteitani, ja yhdist�� ne muihin tietoihin henkil�kohtaistaakseen kokemukseni, ehdottaakseen muita tuotteita ja palveluja ja tarjotakseen minulle kohdennetumpaa myynninedist�missis�lt�� profiilini perusteella. T�m� ei merkitse, ett� minut henkil�kohtaisesti tunnistavat tiedot jaetaan kolmansina osapuolina olevien mainostajien kanssa.

J�accepte que mon compte d�identifiant BlackBerry (Blackberry ID) et les informations personnelles r�cup�r�es par son biais soient assujettis � la politique de confidentialit� de BlackBerry, dont vous trouverez un exemplaire sur www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. J�accepte et je reconnais que BlackBerry pourra utiliser mes informations d�identification BlackBerry et les informations concernant les produits et services accessibles � l�aide de mon BlackBerry ID afin de mieux comprendre, analyser et pr�voir mes pr�f�rences et mes int�r�ts et peut les combiner avec d�autres informations afin de personnaliser mon exp�rience, sugg�rer d�autres produits et services et me fournir du contenu promotionnel plus pertinent bas� sur mon profil. Cela ne veut pas dire que les donn�es qui m�identifient personnellement seront partag�es avec des publicitaires tiers.

G

Ich stimme zu, dass mein BlackBerry ID-Konto und die dar�ber erfassten pers�nlichen Informationen der BlackBerry-Datenschutzrichtlinie unterliegen, die unter www.blackberry.com/legal/privacy.shtml verf�gbar ist. Ich best�tige ferner, dass BlackBerry die BlackBerry ID-Informationen und Informationen zu Produkten und Services, auf die mit meiner BlackBerry ID zugegriffen werden kann, nutzen darf, um meine pers�nlichen Vorlieben und Interessen zu verstehen, zu analysieren und vorauszusehen. Au�erdem darf BlackBerry diese mit anderen Informationen kombinieren, um mein Benutzererlebnis auf meine Interessen und Vorlieben auszurichten, mir andere Produkte und Services vorzuschlagen und mir basierend auf meinem Profil relevantere Werbungsinhalte zukommen zu lassen. Dies schlie�t nicht mit ein, dass Daten, durch die ich pers�nlich zu identifizieren bin, an Dritte weitergegeben werden, die Werbung betreiben.

Συμφωνώ ότι το BlackBerry ID του λογαριασμού μου και οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού υπόκεινται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της BlackBerry, αντίγραφο της οποίας διατίθεται στη διεύθυνση www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι η BlackBerry μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του BlackBerry ID και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα με το BlackBerry ID μου, για να κατανοήσει καλύτερα, να αναλύσει και να προβλέψει τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά μου και μπορεί να τα συνδυάσει με άλλες πληροφορίες για να προσαρμόσει την εμπειρία μου, να προτείνει άλλα προϊόντα και υπηρεσίες και να μου παρέχει περισσότερο σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο βάσει του προφίλ μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανταλλάξει τα δεδομένα που αποκαλύπτουν την ταυτότητά μου με τρίτους διαφημιζόμενους.

H

אני מסכים שחשבון BlackBerry ID שלי והמידע האישי שנאסף באמצעותו כפוף למדיניות הפרטיות של BlackBerry, ש עותק שלו ניתן למצוא בכתובת www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. אני מאשר ומסכים כי BlackBerry רשאית להשתמש במידע לגבי BlackBerry ID ומידע אודות המוצרים והשירותים הנגישים ע"י BlackBerry ID שלי, על מנת להבין, לנתח, לחזות טוב יותר את ההעדפות ותחומי העניין שלי, ורשאים לשלב זאת במידע אחר כדי להתאים אישית את החוויה שלי, להציע מוצרים ושירותים אחרים, ולספק לי תוכן פרסומי רלוונטי יותר בהתבסס על הפרופיל שלי. אין פירושו שנתונים המזהים אותי אישית ישותפו עם מפרסמי צד שלישי.

Beleegyezem abba, hogy a BlackBerry azonos�t� fi�komra �s az azon kereszt�l gyűjt�tt szem�lyes adataimra �rv�nyes a BlackBerry Adatv�delmi politik�ja, amelynek egy m�solata itt tal�lhat�: www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Tudom�sul veszem �s beleegyezem, hogy a BlackBerry felhaszn�lhatja a BlackBerry azonos�t� inform�ci�kat �s a BlackBerry azonos�t�mmal el�rhető term�kekkel �s szolg�ltat�sokkal kapcsolatos inform�ci�kat preferenci�im �s �rdeklőd�si k�r�m jobb meg�rt�s�hez, elemz�s�hez �s előrejelz�s�hez, �s �sszekapcsolhatja azt m�s inform�ci�kkal, hogy testreszabja felhaszn�l�i �lm�nyemet, egy�b term�keket �s szolg�ltat�sokat javasoljon �s a t�rgyra m�g jobban vonatkoz� prom�ci�s tartalommal l�sson el a profilom alapj�n. Ez nem jelenti azt, hogy azok az adatok, amelyek alapj�n szem�lyesen azonos�that� vagyok, megoszt�sra ker�lnek harmadik f�l hirdetőkkel.

I

�g sam�ykki a� BlackBerry ID reikningurinn minn og pers�nulegar uppl�singar sem safna� er � gegnum hann falli undir pers�nufri�helgisstefnu BlackBerry sem finna m� afrit af � www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. �g sam�ykki og sta�festi a� BlackBerry megi nota �BlackBerry ID-uppl�singar m�nar og uppl�singar um v�rur og �j�nustu sem finna m� � �BlackBerry ID m�nu til a� skilja betur, skilgreina og sp� fyrir um �skir m�nar og �hugam�l og megi sameina ��r til a� s�rsn��a upplifun m�na, leggja til a�rar v�rur og �j�nustu og veita m�r betur vi�eigandi augl�singaefni grundvalla� � pers�nuforsni�i m�nu. �etta ���ir ekki a� g�gnum sem pers�nugreina mig ver�i deilt me� �ri�ju a�ila augl�sendum.

 

Saya setuju bahwa akun BlackBerry ID dan informasi pribadi saya yang dikumpulkan melalui layanan ini tunduk pada Kebijakan Privasi BlackBerry, yang salinannya dapat ditemukan di www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Saya mengakui dan setuju bahwa BlackBerry boleh menggunakan informasi BlackBerry ID dan informasi tentang produk dan layanan yang dapat diakses dengan BlackBerry ID saya agar lebih memahami, menganalisis, dan memprediksikan preferensi dan minat saya, serta boleh menggabungkannya dengan informasi lain untuk mengubahsuaikan pengalaman saya, menyarankan produk dan layanan lain, serta memberikan kepada saya konten promosi yang lebih relevan berdasarkan profil saya. Ini tidak berarti data yang secara personal menunjukkan saya akan dibagikan kepada pengiklan pihak ketiga.

Accetto che il mio account BlackBerry ID e le informazioni personali raccolte con lo stesso siano soggetti all�Informativa sulla privacy BlackBerry, copia del quale � consultabile su www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Riconosco e accetto che BlackBerry ha la facolt� di utilizzare le informazioni BlackBerry ID e le informazioni su prodotti e servizi accessibili con il mio BlackBerry ID per conoscere meglio, analizzare e prevedere le mie preferenze e i miei interessi, e pu� integrarle con altre informazioni per personalizzare la mia esperienza, suggerire altri prodotti e servizi e offrirmi contenuti promozionali pi� pertinenti sulla base del mio profilo. Ci� non significa che i dati ricollegabili alla mia persona saranno condivisi con agenzie pubblicitarie terze.

J

私は、自分のBlackBerry IDアカウントおよびそれを通じて収集された個人情報がBlackBerryプライバシーポリシーに準ずることに同意します(BlackBerryプライバシーポリシーのコピーは、www.blackberry.com/legal/privacy.shtmlで確認できます)。私は、BlackBerryが私の好みおよび興味をより良く理解し、分析、および予測するために、BlackBerry ID情報および私のBlackBerry IDでアクセスできる製品・サービスに関する情報を使用できること、およびそれをその他の情報と組み合わせて、体験をカスタマイズできること、その他の製品・サービスを提案できること、および私のプロフィールに基づいて、より関連性のあるプロモーションコンテンツを私に提供できることを確認し、同意します。これは、私を個人的に特定するデータが第三者の広告主と共有されることを意味しません。

K

Мен BlackBerry ID тіркелгімнің және ол арқылы жиналатын жеке мәліметтерімнің www.blackberry.com/legal/privacy.shtml торабында көшірмесі орналасқан BlackBerry құпиялылық саясатына бағынатынына келісемін.�� Мен менің теңшелімдерімді және қызығушылықтарымды жете түсіну, талдау және болжау үшін BlackBerry компаниясының BlackBerry ID мәліметтерін және BlackBerry ID арқылы қол жетімді өнімдер мен қызметтер туралы мәліметтерді пайдаланатынын және пайдалану мүмкіндігімді теңшеу, өзге өнімдер мен қызметтерді ұсыну және маған профиліме қарай тиісті жарнамалық мазмұнды беру үшін оларды өзге мәліметтермен біріктіретінін растаймын және оған келісемін. Бұл жеке басымды анықтайтын деректердің үшінші тарап жарнама берушілеріне жеткізілетінін білдірмейді.

ខ្ញុំយល់ព្រមថា គណនី BlackBerry ID និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលប្រមូលបាន តាមរយៈវា ត្រូវស្ថិតក្រោមគោលនយោបាយឯកជន BlackBerry ច្បាប់ចម្លងនៃគោលនយោបាយ ឯកជននេះអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រ www.blackberry.com/legal/privacy.shtml។ខ្ញុំទទួលស្គាល់ និងយល់ស្របថា BlackBerry អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន BlackBerry ID និងព័ត៌មានអំពី ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអាចឲ្យចូលទៅប្រើប្រាស់ជាមួយ BlackBerry ID �របស់ខ្ញុំដើម្បី ស្វែងយល់កាន់តែប្រសើរ វិភាគ និងទស្សន៍ទាយពីការចូលចិត្ត និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ និងអាច បញ្ចូលវាជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ ផ្ដល់យោបល់អំពីផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ និងផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវមាតិកាផ្សាយពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតដោយផ្អែកលើកម្រងព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។ នេះមិនមែនមានន័យថា ទិន្នន័យដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអំពីខ្ញុំ នឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីនោះទេ។

본인은 본인의 블랙베리 ID 계정과 이를 통해 수집하는 개인정보에 www.blackberry.com/legal/privacy.shtml에서 조회 가능한 블랙베리 개인정보 보호정책이 적용됨에 동의합니다. 본인은 블랙베리가 블랙베리 ID 정보, 본인의 블랙베리 ID로 접속할 수 있는 제품과서비스에 관한 정보를 사용하여 본인의 선호사항과 관심사를 보다 잘 이해, 분석, 예측할 수 있으며, 이를 다른 정보와 결합하여 본인의 경험을 맞춤화하고, 다른 제품과 서비스를 제안하며, 본인의 프로필에 기반하여 보다 관련된 판촉 컨텐츠를 제공할 수 있음을확인하고 이에 동의합니다. 이는 본인의 신원을 밝히는 데이터를 제3자 광고업체와 공유할 것임을 의미하지 않습니다.

Менин BlackBerry ID экаунтум жана ал аркылуу чогултулган жеке маалыматым BlackBerry Купуялык Саясатына баш иерине Мен макулмун, анын бир нускасын бул жерден көрсө болот: www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Мен BlackBerry ID маалыматын жана менин BlackBerry ID менен жетсе боло турган өнүмдөр жана кызматтар тууралуу маалыматты BlackBerry менин жактырууларымды жана кызыгууларымды жакшыраак түшүнүү, талдоо жана алдын ала айтуу жана анын натыйжасында колдонушуна, менин тажрыйбамды өзгөчөлөштүрүү, башка өнүмдөрдү жана кызматтарды сунуш кылуу жана менин профайлыңыздын негизинде мага көбүрөөк ылайыктуу сүрөө мазмунун камсыз кылуу үчүн аны башка маалымат менен айкаштырышына уруксат экенин ырастайм жана ага макулмун. Бул менин жекелигимди аныктаган берилмелер үчүнчү жактардын жарнама берүүчүлөрүнө бөлүшүлөт дегенди билдирбейт.

L

Es piekrītu, ka uz manu BlackBerry ID kontu un ar tā starpniecību ievākto personisko informāciju attiecas BlackBerry Konfidencialitātes nostādnes, kuru kopija ir atrodama vietnē www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Es atzīstu un piekrītu, ka BlackBerry drīkst izmantot BlackBerry ID informāciju un informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas pieejami ar mana BlackBerry ID starpniecību, lai labāk izprastu, analizētu un iepriek� paredzētu manas preferences un intereses, kā arī drīkst kombinēt to ar citu informāciju, lai individualizētu manu pieredzi, ieteiktu man citus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai sniegtu man atbilsto�āku popularizējo�o saturu, balstoties uz manu profilu. Tas nenozīmē, ka dati, kuri mani identificē personiski, tiks kopīgoti ar tre�o personu reklamētājiem.

A� sutinku, kad mano �BlackBerry� ID paskyrai ir per ją surinktai asmeninei informacijai būtų taikomos �BlackBerry� privatumo taisyklės, kurių kopiją galima rasti adresu www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. A� pripa�įstu ir sutinku, kad �BlackBerry� gali naudotis �BlackBerry� ID informacija ir per mano �BlackBerry� ID prieinama informacija apie produktus ir paslaugas, kad geriau suprastų, analizuotų ir numatytų mano pomėgius ir interesus, ir gali jungti ją su kita informacija, kad pritaikytų pagal mano poreikius, siūlytų kitus produktus bei paslaugas ir teiktų man tinkamesnį reklaminį turinį, remdamasi mano profiliu. Tai nerei�kia, kad atpa�įstama mano asmenine informacija bus dalijamasi su trečiųjų �alių reklamuotojais.

M

Се согласувам дека мојата BlackBerry ID сметка и лични информации добиени преку неа се предмет на Политиката за приватност на BlackBerry, чија копија може да се најде на www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Прифаќам и се согласувам дека BlackBerry може да ги употребува информациите од BlackBerry ID како и информациите за производи и услуги до кои може да се дојде со моето BlackBerry ID за подобро да ги разбере, анализира и да го предвиди она што го претпочитам и што ме интересира, и може да ги комбинира со други информации за да го прилагоди моето искуство во услугата, да предлага други производи и услуги и да ми понуди повеќе релевантна промотивна содржина врз основа на мојот профил. Ова не значи дека податоците што ме идентификуваат мене лично ќе бидат споделувани со огласувачи на трети страни.

Saya setuju bahawa akaun BlackBerry ID saya dan maklumat peribadi yang dikumpulkan melaluinya adalah tertakluk kepada Dasar Privasi BlackBerry, yang salinannya boleh didapati di www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Saya mengaku dan bersetuju bahawa BlackBerry boleh menggunakan maklumat BlackBerry ID dan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan yang boleh diakses dengan BlackBerry ID untuk memahami, menganalisis dan meramal pilihan dan minat saya dengan lebih baik, dan boleh menggabungkannya dengan maklumat lain untuk menyesuaikan pengalaman saya, mencadangkan produk dan perkhidmatan lain, dan memberikan saya kandungan promosi yang lebih berkaitan berdasarkan profil saya. Ini tidak bermakna bahawa data yang mengenal pasti saya secara peribadi akan dikongsi dengan pengiklan pihak ketiga.

Sunt de acord că contul meu BlackBerry ID şi informaţiile mele personale colectate prin intermediul acestuia sunt sub incidenţa Politicii de confidenţialitate a BlackBerry, care poate fi găsită la www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord că BlackBerry poate utiliza informaţii de la BlackBerry ID şi informaţii despre produse şi servicii care sunt accesibile prin intermediul BlackBerry ID pentru a �nţelege, analiza şi anticipa mai bine preferinţele şi interesele mele, şi le poate combina cu alte informaţii pentru a personaliza experienţa mea, sugera alte produse şi servicii, şi oferi un conţinut de promovare mai relevant, bazat pe profilul meu. Acest lucru nu �nseamnă că datele care mă identifică personal vor fi �mpărtăşite cu agenţii de publicitate terţi.

Sla�em se da su moj BlackBerry ID račun i lični podaci prikupljeni tim putem podvrgnuti BlackBerry Pravilniku o za�titi privatnosti, čiji primjerak se mo�e naći na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Prihvatam i sla�em se da BlackBerry mo�e koristiti BlackBerry ID podatke i podatke o proizvodima i uslugama koji su dostupni s mojim BlackBerry ID kako bi se bolje razumjele, analizirale i predvidjele moje preferencije i interesovanja, a mogu se kombinovati i s drugim podacima kako bi se moje iskustvo prilagodilo, i kako bi me uputili na druge proizvode i usluge i pru�ili vi�e relevantnog promotivnog sadr�aja bazirano na mom profilu. To ne znači da će se podaci koji me lično identifikuju dijeliti s treća strana-ogla�ivačima.

N

Jeg godtar at min BlackBerry ID-konto og all personlig informasjon som samles inn gjennom den er underlagt BlackBerry Privacy Policy (personvern), og at kopi av retningslinjene kan f�s p� www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Jeg er innforst�tt med og godtar at BlackBerry kan bruke BlackBerry ID-informasjon og informasjon om produkter og tjenester som er tilgjengelig via min BlackBerry ID for � bedre forst�, analysere og forutsi mine preferanser og interesser, og kan kombinere disse med annen informasjon for � skreddersy min erfaring, foresl� andre produkter og tjenester og gi meg mer relevant salgsfremmende innhold basert p� profilen min. Det betyr ikke at data som personlig identifiserer meg vil deles med tredjepartsannons�rer.

P

Akceptuję fakt, że moje konto BlackBerry ID oraz dane osobowe zebrane za jego pośrednictwem podlegają Polityce prywatności BlackBerry, kt�rej kopia dostępna jest na stronie www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że BlackBerry może wykorzystywać moje informacje związane z BlackBerry ID oraz informacje o produktach i usługach dostępnych za pośrednictwem BlackBerry ID, aby je przeanalizować i lepiej zrozumieć oraz przewidzieć moje preferencje i zainteresowania, a także może powiązać je z innymi informacjami w celu zwiększenia mojej wygody, sugerowania innych produkt�w i usług oraz dostarczania odpowiedniejszych treści promocyjnych w opraciu o informacje zebrane w moim profilu. Nie oznacza to, że dane umożliwiające identyfikację zostaną udostępnione reklamodawcom zewnętrznym.

Concordo que minha conta BlackBerry ID e as informa��es pessoais coletadas atrav�s dela est�o sujeitas � Pol�tica de Privacidade BlackBerry, cuja c�pia pode ser encontrada em www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Reconhe�o e concordo que o BlackBerry pode usar informa��es do BlackBerry ID e informa��es sobre os produtos e servi�os que podem ser acessados ​​com o meu BlackBerry ID para melhor compreender, analisar e prever minhas prefer�ncias e interesses, e poder� combin�-los com outras informa��es para personalizar minha experi�ncia, sugerir outros produtos e servi�os e disponibilizar conte�do promocional mais relevante, com base no meu perfil. Isso n�o significa que os dados que pessoalmente me identificam ser�o compartilhados com anunciantes terceiros.

Aceito e concordo que a minha conta Blackberry ID assim como os meus dados pessoais recolhidos ficam sujeitos � Pol�tica de Privacidade Blackberry, e posso consultar uma c�pia da mesma em www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Aceito e concordo que a Blackberry pode utilizar os dados da minha Blackberry ID e informa��es acerca de produtos e servi�os acess�veis com a minha Blackberry ID para melhor compreender, analisar e antecipar as minhas prefer�ncias e interesses, podendo combin�-la com outras informa��es a fim de personalizar a minha experi�ncia, sugerir-me outros produtos e servi�os e fornecer-me outros conte�dos promocionais que eu possa achar de interesse com base no meu perfil. Isto n�o significa que os meus dados pessoais possam ser partilhados com outros anunciantes.

R

Sunt de acord ca informaţiile legate de contul meu BlackBerry ID şi informaţiile mele personale colectate prin intermediul acestuia să se afle sub incidenţa Politicii de confidenţialitate BlackBerry, disponibilă la www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Iau la cunoştinţă şi sunt de acord ca BlackBerry să utilizeze informaţiile mele BlackBerry ID şi informaţiile despre produse şi servicii care sunt accesibile prin contul meu BlackBerry ID pentru a �nţelege mai bine, a analiza şi a preconiza preferinţele şi interesele mele, şi să le combine cu alte informaţii pentru a-mi personaliza experienţa, a-mi sugera alte produse şi servicii şi a-mi oferi conţinut promoţional mai relevant, �n funcţie de profilul meu. Acest fapt nu �nseamnă că datele prin care pot fi identificat personal vor fi comunicate unor terţi �n scopuri publicitare.

Я соглашаюсь на то, чтобы моя учетная запись BlackBerry ID и личная информация, собранная через нее, регулировалась Политикой BlackBerry в сфере конфиденциальности, копия которой размещена по адресу: www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Я признаю и соглашаюсь на то, что BlackBerry вправе использовать информацию BlackBerry ID и информацию о продуктах и услугах, доступную через мой BlackBerry ID, с целью улучшения понимания, анализа и предсказания моих предпочтений и интересов, а также использовать ее совместно с другой информацией с целью индивидуализации моих впечатлений, предложения новых продуктов и услуг, а также предложения более релевантного рекламного контента в зависимости от моего профиля. Это не подразумевает, что моя идентификационная информация будет предоставлена сторонним рекламодателям.

S

Prihvatam da su moj BlackBerry ID račun i lični podaci prikupljeni tim putem njega podvrgnuti BlackBerry Pravilniku o za�titi privatnosti, čiji primerak mo�e da se nađe na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Prihvatam i sla�em se da BlackBerry mo�e da koristi BlackBerry ID podatke i podatke o proizvodima i uslugama koji su dostupni s mojim BlackBerry ID kako bi se bolje razumele, analizirale i predvidele moje preferencije i interesovanja, a mogu se kombinovati i s drugim podacima kako bi se moje iskustvo prilagodilo, kako bi me uputili na druge proizvode i usluge i pru�ili vi�e relevantnog promotivnog sadr�aja bazirano na mom profilu. To ne znači da će se podaci koji me lično identifikuju deliti s treća strana-ogla�ivačima.

S�hlas�m s t�m, aby inform�cie z m�jho �čtu BlackBerry a osobn� inform�cie zozbieran� prostredn�ctvom neho podliehali Princ�pom ochrany osobn�ch �dajov BlackBerry, ich k�pia je k dispoz�cii na adrese www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Beriem na vedomie a s�hlas�m s t�m, �e BlackBerry m��e pou��vať identifikačn� inform�cie pre BlackBerry a inform�cie o produktoch a slu�b�ch, ktor� s� pr�stupn� prostredn�ctvom mojich identifikačn�ch �dajov pre BlackBerry, aby bolo mo�n� lep�ie porozumieť, analyzovať a predv�dať moje preferencie a z�ujmy, a mohli sa kombinovať s ďal��mi inform�ciami, aby sa prisp�sobili moje sk�senosti, navrhli in� produkty a slu�by a na z�klade m�jho profilu mi poskytli viac relevantn�ho propagačn�ho obsahu. To neznamen�, �e d�ta, ktor� ma osobne identifikuj�, sa bud� zdieľať s inzerentmi tret�ch str�n.

Sogla�am, da so moj račun BlackBerry ID in osebni podatki, zbrani prek njega, skladni s Politiko zasebnosti podjetja BlackBerry, ki jo lahko najdem na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Potrjujem in sogla�am, da lahko podjetje BlackBerry uporabi podatke BlackBerry ID in podatke o izdelkih in storitvah, ki so dostopne z mojim BlackBerry ID, da bi bolje razumelo, analiziralo in predvidelo moje �elje in interese, in da jih lahko zdru�i z drugimi podatki, z namenom da bi po meri oblikovalo mojo izku�njo, predlagalo druge izdelke in storitve ter mi zagotovilo relevantnej�o promocijsko vsebino na podlagi mojega profila. To ne pomeni, da bodo podatki, ki razkrivajo mojo identiteto, posredovani tretjim ogla�evalcem.

�Acepto que mi cuenta BlackBerry ID y la informaci�n personal obtenida a trav�s de ella est�n sujetas a la Pol�tica de Privacidad de BlackBerry, la cual puede consultarse en www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Reconozco y acepto que BlackBerry puede utilizar la informaci�n de BlackBerry ID y la informaci�n sobre los productos y servicios que son accesibles con mi BlackBerry ID para entender, analizar y predecir mejor mis preferencias e intereses y puede combinarla con otra informaci�n para personalizar mi experiencia, sugerir otros productos y servicios y proporcionarme contenido promocional m�s relevante en funci�n de mi perfil. Lo anterior no implica que mis datos personales sean compartidos con los anunciantes.

Jag samtycker till att mitt BlackBerry ID-konto och mina personliga uppgifter som samlas in d�rigenom �r f�rem�l f�r BlackBerrys integritetspolicy, som finns p� www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Jag bekr�ftar och samtycker till att BlackBerry har r�tt att anv�nda BlackBerry ID-information och information om produkter och tj�nster som �r tillg�ngliga via mitt BlackBerry ID f�r att skaffa b�ttre f�rst�else f�r, analysera och f�ruts�ga vad jag f�redrar och �r intresserad av och kan kombinera detta med annan information f�r att anpassa mina upplevelser, f�resl� andra produkter och tj�nster samt f�rse mig med mer relevant marknadsf�ringsinneh�ll baserat p� min profil. Detta inneb�r inte att data som identifierar mig som person kommer att delas med annons�rer som �r tredje part.

T

ข้าพเจ้าตกลงว่าบัญชี BlackBerry ID และข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่เก็บรวบรวมอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ BlackBerry สำเนาในเรื่องนี้สามารถพบได้ที่ www.blackberry.com/legal/privacy.shtml ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า BlackBerry สามารถใช้ข้อมูล BlackBerry ID และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย BlackBerry ID ของข้าพเจ้าเพื่อทำให้เข้าใจ วิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการและความสนใจของข้าพเจ้าได้ดีขึ้น และอาจรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่นๆ เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของข้าพเจ้า เสนอแนะผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ และให้เนื้อหาในด้านการส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกันมากขึ้นแก่ข้าพเจ้าตามโปรไฟล์ของข้าพเจ้า โดยมิได้หมายความว่าข้อมูลที่ระบุตัวตนของข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัวจะถูกแบ่งปันกับผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลที่สาม

BlackBerry Kimlik hesabımın ve bunun �zerinden toplanan kişisel bilgilerimin, bir sureti www.blackberry.com/legal/privacy.shtml sayfasından edinilebilecek olan BlackBerry Gizlilik Politikasına tabi olduğunu kabul ediyorum. BlackBerry'nin, tercihlerimi ve ilgi alanlarımı daha iyi anlamak, analiz etmek ve �ng�rmek maksadıyla BlackBerry Kimlik bilgilerini ve BlackBerry Kimliğiyle ulaşılabilen �r�nler ile hizmetler hakkındaki bilgileri kullanabileceğini ve profilime dayalı olarak benim deneyimimi kişiselleştirmek, başka �r�nler ve hizmetler �nermek ve bana daha yararlı promosyon i�eriği sunmak amacıyla bunları başka bilgilerle birleştirebileceğini kabul ve teyit ediyorum. Ancak bu, benim kimliğimi tanımlayan verilerin ���nc� taraf reklam verenlerle paylaşılacağı anlamına gelmez.

Men �BlackBerry ID� hasabymyň we onuň arkaly �ygnal�an şahsy maglumatlaryň www.blackberry.com/legal/privacy.shtml salgysynda �erleş��n �BlackBerry� kompani�asynyň Şahsy Maglumatlaryň Gizlinligi Baradaky ��relgelerine la�yklykda ulanylmagy barada ylalaş�aryn. Men �BlackBerry� kompani�asynyň �BlackBerry ID� maglumatlary, meniň �BlackBerry ID� hasabym arkaly giril��n �n�mler we hyzmatlar barada maglumatlary meniň sa�lamalaryma we gyzyklan�an zatlaryma has gowy d�ş�nmek, seljermek we �aklamak ��in ulanmagy, maglumatlary tejrib�mi artdyrmak, be�leki �n�mleri we hyzmatlary teklip etmek, siziň sahabyňyz esasynda maksadala�yk mahabatlary bermek ��in birleşdirmegi barada ylalaş�aryn. Bu meniň şahsy�etimi anykla�an maglumatlaryň ���nji tarapbolan mahabat�ylara berilmelidigini aňlatma�ar.

U

Я підтверджую, що мій ВlackBerry ID та особиста інформація, отримана через нього, регулюється положеннями Політики щодо приватного життя BlackBerry www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Я підтверджую та погоджуюсь з тим, що BlackBerry має право використовувати дані BlackBerry ID та інформацію щодо продуктів та послуг, доступ до яких забезпечує мій BlackBerry ID, для кращої систематизації, аналізу та прогнозування моїх уподобань та інтересів, та її комбінування з іншою інформацією з метою аналізу попередніх результатів, пропонування інших продуктів та послуг та надання мені цільового рекламного наповнення на підставі даних мого профілю. Це не означає, що дані, котрі дозволяють встановити мою особу, будуть передані рекламодавцям третьої сторони.

V

T�i đồng � rằng t�i khoản BlackBerry ID v� th�ng tin c� nh�n của t�i được thu thập th�ng qua đ� tu�n theo Ch�nh S�ch về Quyền Ri�ng Tư của BlackBerry, bản sao về th�ng tin đ� c� thể được t�m thấy tại địa chỉ www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. T�i thừa nhận v� đồng � rằng BlackBerry c� thể sử dụng th�ng tin BlackBerry ID v� th�ng tin về c�c sản phẩm v� dịch vụ m� c� thể truy cập bằng BlackBerry ID của t�i để hiểu, ph�n t�ch v� dự đo�n tốt hơn c�c ưu ti�n v� mối quan t�m của t�i v� c� thể kết hợp với th�ng tin kh�c để t�y chỉnh trải nghiệm của t�i, gợi � c�c sản phẩm v� dịch vụ kh�c v� cung cấp cho t�i nhiều nội dung quảng b� li�n quan hơn dựa tr�n hồ sơ của t�i. Điều n�y kh�ng c� nghĩa l� dữ liệu nhận dạng c� nh�n t�i sẽ được chia sẻ với nh� quảng c�o b�n thứ ba.